Версия за печат

02711-2015-0151

BG-гр. Шумен: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Североизточно държавно предприятие ДП Шумен, ул. Петра №1, За: Евгени Гандев, Република България 9700, гр. Шумен, Тел.: 054 833123, E-mail: office@dpshumen.bg, Факс: 054 833123

Място/места за контакт: СИДП ДП Шумен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.dp.shumen.bg и Хипервръзка на поръчката към профила на купувача: http://op.dpshumen.bg/?p=939.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: чл.163-165 от ЗГ

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка, чрез покупка, при еднократно заплащане на:Един брой употребяван автомобил с висока проходимост, 4-врати, 5места, задвижване тип „4х4” и открито товарно отделение, с възможност за ползване на данъчен кредит, за нуждите на териториалните поделения на „Североизточно държавно предприятие” ДП Шумен

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр.Шумен
Код NUTS: BG333
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Доставка, чрез покупка, при еднократно заплащане на:Един брой употребяван автомобил с висока проходимост, 4-врати, 5места, задвижване тип „4х4” и открито товарно отделение, с възможност за ползване на данъчен кредит, за нуждите на териториалните поделения на „Североизточно държавно предприятие” ДП Шумен

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34113000, 34113100, 34113200

Описание:

Превозни средства с 4 задвижващи колела
Джипове
Превозни средства с висока проходимост

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Един брой употребяван автомобил с висока проходимост, 4-врати, 5места, задвижване тип „4х4” и открито товарно отделение, с възможност за ползване на данъчен кредит

Прогнозна стойност без ДДС
30000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

10


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Гаранцията за участие съгласно чл.59, ал.2 и чл.60 от ЗОП – парична сума или банкова гаранция по избор на кандидата е в размер кна: 300.00 (триста) лева. Гаранцията за участие, във формата на парична сума, трябва реално да е постъпила по сметката на възложителя към момента на изтичане на крайния срок за подаване на офертите за участие. Гаранцията за участие под формата на банкова такава , безусловна и неотменяема учредена в полза на възложителя се представя в оригинал към плик №1 .» Срок на гаранцията за участие - с 30 (тридесет) дни по-дълъг от срока на валидност на офертата; 2.Гаранция за изпълнение съгласно чл.59, ал.3 и чл.60 от ЗОП – парична сума или банкова гаранция по избор на кандидата в размер на 3% (три процента) от стойността на поръчката, се внася , респ. се представа след като кандидатът бъде определен за изпълнител на поръчката и преди сключване на договора.Гаранцията във формата на парична сума се внася по банков път по сметка на възложителя – IBAN: BG77DEMI92401000050839, BIC код: DEMIBGSF, при ТБ"Д Банк"АД, офис гр.Шумен, а банковата гаранция – оригинал на безусловна, неделима и неотменяема банкова гаранция, издаден от българска или чуждестранна банка се представя при сключване на договора.» Срок на гаранцията за изпълнение – с 45 (четиридесет и пет) дни по-дълъг от срока на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

съгласно посочените в проектодоговора

ІІІ.1.4) Други особени условия

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО: • т.3. Скоростна кутия: не по-малко от 5 степенна механична • т.8. Гориво: Дизел • т.9 . - ЕМИСИЯ СО2 НА ОТРАБОТЕНИТЕ ГАЗОВЕ ПРИ КОМБИНИРАН ЦИКЪЛ ДО 230 Г/КМ ПРИ ПРОБЕГ ЗА ЦЕЛИЯ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ЖИВОТ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ №3А, КЪМ ЧЛ.26А ОТ ЗОП • т.10.- ЕКОЛОГИЧНА НОРМА – минимум ЕВРО 4 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО, ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ОТНОСНО УПОТРЕБЯВАНИЯ АВТОМОБИЛ: 1.Дата на производство не по- ранна от 31.12.2007г вкл. – удостоверява се от кандидата с представяне на съответни документи по него избор , с изключение на декларация. 2. Изминати километри: не - повече от 180 000км(сто и осемдесет хиляди) – удостоверява се от кандидата с представяне на съответни документи по него избор , с изключение на декларация

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Кандидат за изпълнител на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. В случай, че за изпълнител бъде избран участник – обединение на физически и/или юридически лица, преди подписването на договора, обединението – участник в процедурата следва да се регистрира като самостоятелно юридическо лице, което се счита обвързано с офертата, подадена от обединението.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: съгласно утвърдените условия
Минимални изисквания: съгласно утвърдените условия
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: В изпълнение на изискването за оценка на техническото кандидат следва да разполага с оторизирани сервизи на територията на Р. България, за бърза реакция и навременна намеса на специалист на предлаганата марка автомобил:
Минимални изисквания: съгласно утвърдените условия
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Cn – цената, предложена от конкретния участник; тежест: 60
Показател: Х% Съответствие на техническите параметри на предлагания от съответния участник автомобил ; тежест: 20
Показател: N - брой оторизирани сервизи на предлаганата (оферираната) марка автомобили на територията на Р. България; тежест: 15
Показател: D - срок за доставка; тежест: 5

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
12.10.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие в процедурата е достъпна в електронен вариант на профила на купувача на официалния сайт на Възложителя - „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен.- http://office@dpshumen.bg/ Документацията за участие може се получава и от деловодството на предприятието, всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа в периода от 02.09.2015г. до 12.10.205г. включително, срещу представяне на документ за внесена такса, в размер на 12.00 (дванадесет) лева с вкл. ДДС – невъзстановима сума, представляваща стойността на документацията за участие, чрез заплащането й по банков път, по сметка на възложителя: IBAN: BG77DEMI92401000050839, BIC код: DEMIBGSF, при ТБ"Д Банк"АД, офис гр.Шумен. При постъпило писмено поискване от заинтересованото лице възложителят изпраща документацията за участие, за сметка на лицето, отправило искането

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
12.10.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 13.10.2015 г.  Час: 11:00
Място

заседателна зала на ЦУ на СИДП ДП Шумен гр. Шумен, ул. Петра №1

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 и сл. от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия по защита на конкуренцията, бул. Витоша, Република България 1000, гр.София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

01.09.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ