Версия за печат

BG-София: Доставки/Услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Директива 2004/18/EO

Доставки/Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 131063188

Национална агенция за приходите, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, За: Кирилка Георгиева, Република България 1000, София, Тел.: 02 98593191, E-mail: k.georgieva@nra.bg

Място/места за контакт: ЦУ на НАП, дирекция Правна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nap.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nap.bg/page?id=305.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услуги
Икономическа и финансова дейност

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Отпечатване на материали, свързани с рекламни, информационни и данъчно-осигурителни кампании, провеждани от Националната агенция за приходите

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

15 - Полиграфически услуги и услуги по възпроизвеждане на записани носители срещу възнаграждение или по договор

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, бул. "Княз Ал. Дондуков" № 52

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Услугата включва отпечатването на различни видове материали за рекламни, информационни или данъчно-осигурителни кампании на НАП (плакати, стикери, брошури, дипляни, сборници и др.), с ориентировъчен брой над 1 000 000 бр.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
61000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

79800000

Описание:

Печатни и други, свързани с печата услуги

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
III.1.1) Основни финансови условия и начини на плащания и/или позоваване на разпоредби, които ги уреждат

Конкретните условия ще се регламентират в документацията за участие и договора за възлагане на всяка отделна обществена поръчка.

III.2) Условия за участие
III.2.1) Информация относно запазени поръчки

Поръчката е ограничена до предприятия, ползващи се със закрила

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство: http://www.nap.bg; http://www.minfin.bg

Законодателство в областта на опазването на околната среда: http://www.moew.government.bg/

Закрила на заетостта и условия на труд: http://www.mlsp.government.bg; http://www.gli.government.bg/.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

10.08.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ