Версия за печат

00731-2014-0002

BG-Стара Загора:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Комплексен онкологичен център - Стара Загора ЕООД, ул. д-р Тодор Стоянович №15, За: Петя Александрова, Р. България 6003, Стара Загора, Тел.: 042 600959, E-mail: oncosz@abv.bg, Факс: 042 600959

Място/места за контакт: Ръководител финансов отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.oncosz.com.

Адрес на профила на купувача: http://oncosz.com/?page_id=551.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

ЗдравеопазванеРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 34 от 26.02.2014 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00731-2014-0002
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Доставка на лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени заболявания за нуждите на „КОЦ – Стара Загора” ЕООД


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 12 от 15.07.2014 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД, ЕИК:102153152, ул.”Околовръстен път” №199а, Р. България 1700, София, Тел.: 02 9658196, Факс: 02 9658828

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени заболявания по обособени позиции №№3, 5, 8, 17, 30, 36 и 44.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност посочена в договора
858778.26 BGN с ДДС 20%
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

15.07.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 41.32% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: По-малки потребности на възложителя от договорените.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
354858.69 BGN с ДДС 20%
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

16.07.2015 г. 


Възложител

Трите имена: д-р Петьо Вълчев Чилингиров
Длъжност: Управител