Версия за печат

BG-Габрово:

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Регионален исторически музей-Габрово, ул.Николаевска№10, За: Росен Йосифов, България 5300, Габрово, Тел.: 0895 639520, E-mail: museum_gabrovo@abv.bg

Място/места за контакт: Регионален исторически музей-Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://h-museum-gabrovo.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://h-museum-gabrovo.bg/?page_id=2256.

Адреси и места за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Отдих, култура и религия

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на компютърно оборудване, сканираща техника, специализиран софтуер и обучение на служителите, за нуждите на проект „Съвременни подходи за проучване, представяне и достъп до книжовното културно-историческо наследство на област Габрово“

II.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

гр.Габрово

код NUTS

BG322

II.3) Кратко описание на обекта и количеството/стойността на доставките или услугите

Доставка и инсталиране на техника и специализиран софтуер за изграждане на два дигитални центъра за документиране на обекти, дигитализация и последваща обработка и обогатяване на копията с допълнително съдържание, обучение на служителите за работа с доставените техника и софтуер.

Прогнозна стойност
248265.99 BGN
Обособени позиции

НЕ

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30000000, 30216110, 48000000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети
Скенери за компютри
Софтуерни пакети и информационни системи

II.5) Планирана дата за начало на процедурите по възлагане

28.09.2015 г. 

II.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
III.2) Условия за участие
III.2.1) Запазени поръчки

НЕ

РАЗДЕЛ VІ: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2009 – 2014 ПРОГРАМА БГ08 “КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И СЪВРЕМЕННИ ИЗКУСТВА” МЯРКА 2 „ДОКУМЕНТИРАНЕ НА КУЛТУРНАТА ИСТОРИЯ”

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Интернет страници на правителството, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство:  

Законодателство за опазването на околната среда:  

Защита на трудовата заетост и условия на труд:  .

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.06.2015 г.