BG-София: Доставки/Услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Директива 2004/18/EO

Доставки/Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 131063188

Национална агенция за приходите, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, За: Кирилка Георгиева, Република България 1000, София, Тел.: 02 98593191, E-mail: k.georgieva@nra.bg, Факс: 02 98593348

Място/места за контакт: ЦУ на НАП, гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nap.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nap.bg/page?id=302.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услуги
Икономическа и финансова дейност

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Логистично осигуряване на изпълнението на проект с наименование „Повишаване на административния капацитет на НАП в превенцията и разследването на финансови измами, засягащи системата на собствени ресурси на ЕС“.

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

20 - Спомагателни услуги в транспорта; услуги на туристически агенции

Основно място на изпълнение или на доставка

Мястото на провеждане на работните срещи в изпълнение на проекта е гр. София.

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Логистично осигуряване на изпълнението на проект с наименование „Повишаване на административния капацитет на НАП в превенцията и разследването на финансови измами, засягащи системата на собствени ресурси на ЕС“, което включва хотелско настаняване на участниците в събитията; изхранване на участниците/ организиране на кафе-паузи; възстановяване на пътни разходи на участниците; осигуряване на конферентни зали с необходимото техническо оборудване за провеждане на общо 5 работни срещи. Първоначално очаквания общ брой на участниците е 190 човека (по 33 участника от страна на НАП във всяка среща (от градовете София, Варна, Бургас, Пловдив и Велико Търново); общо 10 участника от Република Румъния (в 2 работни срещи); общо 10 участника от Република Гърция (в 2 работни срещи); общо 5 участника от Република Турция (1 работна среща).

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
71523.07 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

63500000

Описание:

Услуги на туроператори и на туристически агенции; спомагателни туристически услуги

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.8) Допълнителна информация

В изпълнение на Споразумение за безвъзмездна финансова помощ №OLAF/2015/D1/020, сключено между Европейска служба за борба с измамите (OLAF) към Европейската комисия и Националната агенция за приходите, финансирано по програма Херкулес III насърчаваща дейности в областта на защитата на финансовите интереси на ЕС.

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
III.2) Условия за участие
III.2.1) Информация относно запазени поръчки

Поръчката е ограничена до предприятия, ползващи се със закрила

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

ДА

В изпълнение на Споразумение за безвъзмездна финансова помощ №OLAF/2015/D1/020, сключено между Европейска служба за борба с измамите (OLAF) към Европейската комисия и Националната агенция за приходите, финансирано по програма Херкулес III насърчаваща дейности в областта на защитата на финансовите интереси на ЕС.

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство: http://www.nap.bg; http://www.minfin.bg

Законодателство в областта на опазването на околната среда: http://www.moew.government.bg

Закрила на заетостта и условия на труд: http://www.mlsp.government.bg; http://git.mlsp.government.bg..

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

18.06.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ