Версия за печат

00025-2015-0001

BG-Куклен: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Кмет на община Куклен, ул. Ал. Стамболийски 43, За: Гергана Тошкова, България 4101, Куклен, Тел.: 03115 2120, E-mail: kmet@kukle.org, Факс: 03115 2165

Място/места за контакт: 03115 2120

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kuklen.org.

Адрес на профила на купувача: http://buyers-profile.kuklen.org/?q=page&idd=index&porachkaid=20150519vjEK155681.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на хранителни продукти за Обединено детско заведение - гр. Куклен и за Домашен социален патронаж - гр. Куклен.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: складове на ОДЗ и ДСП в гр. Куклен
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на различни видове хранителни продукти - месни, млечни, плодове, зеленчуци, хляб, мляко, подправки, брашно, сол, захар, олио, оцет и др. Поръчката е с три самостоятелно обособени позиции.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15800000, 15511100, 15551300, 15811100

Описание:

Различни хранителни продукти
Пастьоризирано мляко
Кисело мляко
Хляб

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Видовете хранителни продукти са посочени в техническата спецификация.

Прогнозна стойност без ДДС
94558.33 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Участникът следва да представи парична или банкова гаранция за участие, както следва: за СОП 1 Доставка на различни хранителни продукти - 800 лв.; за СОП 2 Доставка на краве мляко - 150 лв.; за СОП 3 Доставка на хляб - 50 лв. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение, както следва: а) Парична сума – внася се по набирателна сметка на Община Куклен, ТБ „Инвестбанк” АД - клон Пловдив, адрес: ул. К. Величков 2, “Рилон център”, ВIC: IORTBGSF / IBAN: BG04IORT73753305000003, като в платежното нареждане задължително трябва да бъде записано: "Доставка на хранителни продукти, СОП ..." (изписва номера на СОП, за която участва; ако участва и за трите СОП, не се отбелязва номер на СОП). б) Банкова гаранция - неотменима банкова гаранция в полза на Община Куклен по образец. 1.1. Банковата гаранция за участие следва да бъде на български език или с легализация, в случай че е издадена от чуждестранна банка. 1.2. Гаранцията за участие в парична сума следва да бъде на български език (платежно нареждане) или с легализация. * Документът, удостоверяващ платената гаранция за участие в парична сума следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка. В случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), следва да завери съответния документ с подпис и печат. 1.3. Гаранцията за участие в процедурата трябва да е със срок на валидност - срока на валидност на офертата. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка: 1. оттегли заявлението си след изтичането на срока за получаване на заявления или оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; 2. обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител - до решаване на спора; 3. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранциите за участие на: 1. отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за предварителен подбор, съответно за определяне на изпълнител; 2. класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. 2. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение - парична сума – внася се по набирателната сметка на Община Куклен посочена в т. 1.а) банкова гаранция (по образец), чийто срок на валидност трябва да бъде с 1 месец по-дълъг от срока за изпълнение на поръчката. Ако поръчката не бъде изпълнена изцяло (например поради наличие на непреодолима сила) до изтичане срока на гаранцията, този срок следва да бъде удължен. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Със собствени средства от бюджета на общината, в срок 30 дни от получаване на заявена доставка за хранителни продукти.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Участниците да отговарят на изискванията на чл. 18 от Закона за храните и чл. 70 от Наредба № 5 от 25.06.2006 г. за хигиената на храните. Кандидатите да бъдат регистрирани в РЗИ и/или в ДВСК като приозводители и/или търговци на съответни хранителни продукти; да разполагат с производствени и/или складови бази, отговарящи на нормативните изисквания, както и с пътни превозни средства, регистрирани по законния ред като годни да превозват хранителни продукти.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на представените документи, подписан от участника (Приложение №1); 2. Декларация за запознаване с условията на поръчката - изготвена в съответствие с образеца от настоящата документация, подписана от участника (Приложение №2); 3. Административни сведения – изготвена в съответствие с образеца от настоящата документация, подписана и подпечатена от участника (Приложение № 3); 4. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; Когато подизпълнителят е чуждестранно физическо или юридическо лице, то представя документ за актуалното му състояние съобразно законодателството на страната по местоседалището му или код, еквивалентен на ЕИК. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице указаните документи трябва да са издадени от компетентния орган в страната, в която участникът е установен и да се представят в легализиран превод на български език. Възложителят може да изиска от всеки участник да докаже регистрацията си в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон. Документът се представя в оригинал или заверено от участника копие. Документите по настоящата точка следва да бъдат издадени не по-рано от 6 /шест/ месеца преди датата на представяне на офертата; когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност – заверено от участника копие. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице указаните документи трябва да са издадени от компетентния орган в страната, в която участникът е установен и да се представят в легализиран превод на български език. * Легализиран превод е официален превод, който е заверен от дирекция “Консулски отношения”, МВнР съгласно т. 11 от “Общите разяснения относно оформянето на документи от и за чужбина”. 5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към настоящата документацията образец (Приложение № 4) в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 55, ал.7 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към настояща 7. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП, ако ще се използват подизпълнители (по образец); 8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (по образец); 9. Документ за внесена гаранция за участие - парична или банкова гаранция (по образец); 10. Техническата оферта (по образец); 11 Ценовата оферта (по образец); 12 Декларация за приемане условията в проекта на договора (по образец). Документите се поставят в три отделни плика, съгласно чл. 57, ал. 2 и ал.3 от ЗОП. Подробни указания - в конкурсната документация. От участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка се отстранява участник: а) при който са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП; б) който не е представил някой от необходимите документи, посочени в т. 1 - 15 и конкретизирани в документацията за участие; в) който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя; г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП; д) за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор. Комисията не може да предложи за отстраняване участник, когато в държавата членка, в която е установен,той има право да предоставя съответната услуга независимо от статута или правноорганизационната му форма.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: няма
Минимални изисквания: няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Списък на основните договори за доставки, сходни с предмета на настоящата поръчка, според СОП, по която участва, изпълнени през последните три години (2012, 2013 и 2014 г.), включително предмет, стойностите, датите и получателите – образец Приложение № 6, придружен от препоръки за добро изпълнение. 12.2. Документи, удостоверяващи регистрация на обект/и за производство или за търговия с храни в РЗИ и /или РВМС, или еквивалентно; 12.3. Документ за регистрация на участника по Закона за храните в РИОКОЗ и/или ДВСК като производител и/или търговец на съответни хранителни продукти, или еквивалентно; 12.4. Удостоверение за регистрация по чл. 12 от Закона за храните на обектите на производителя и търговеца на предлаганите изделия, или еквивалентно; 12.5. Сертификат /или друг документ/ за въведена система за безопасност на храните - Система за анализ на опасностите и критичните контролни точки (HACCP) на производителя и търговеца на предлаганите изделия по чл. 70 ал. 1 от Наредба № 5/2006 г. на МЗГ за хигиена на храните, издадена на основание чл. 17, ал. 2 от Закона за храните, или еквивалентни; 12.6. Списък-декларация за всички транспортни средства, които са собствени или наети от участника за срока на договора за превоз на хранителните продукти; 12.7. Регистрационни талони на превозните средства по т. 6, или еквивалентни; 12.8. Санитарни разрешителни за превоз на хранителни стоки, издадени съответно от РЗИ и РВМС, или еквивалентни; 12.9. Доказателства, че кандидатът разполага с необходимото оборудване за съхранение и производство на хранителни продукти, отговарящо на хигиено-санитарните изисквания (нотариални актове, договори за наем и др., с издадени за съответните сгради (помещения) документи, удостоверяващи, че те отговарят на хигиенно-санитарните изисквания за целта), в зависимост от СОП, по която участва. Когато кандидат е обединение, документите се представят за всеки един участник в обединението. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите, които са на чужд език, се представят и в превод. Ако участникът е обединение, документите се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.
Минимални изисквания: Участникът следва да е изпълнил през последните 3 години (2012, 2013 и 2014 г.) поне два договора (приключили към крайния срок за подаване на оферти по настоящата поръчка), с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка, в зависимост от това по коя СОП участва. І. Регистрация на обект/и за производство или за търговия с храни в РЗИ и /или РВМС, или еквивалентно; ІІ. Регистрация на участника по Закона за храните в РИОКОЗ и/или ДВСК като производител и/или търговец на съответни хранителни продукти, или еквивалентно; ІІІ. Регистрация по чл. 12 от Закона за храните на обектите на производителя и търговеца на предлаганите изделия, или еквивалентно; ІV. Въведена система за безопасност на храните - Система за анализ на опасностите и критичните контролни точки (HACCP) на производителя и търговеца на предлаганите изделия по чл. 70 ал. 1 от Наредба № 5/2006 г. на МЗГ за хигиена на храните, издадена на основание чл. 17, ал. 2 от Закона за храните, или еквивалентно; V. Наличие на собствени и/или наети транспортни средства, за срока на договора за превоз на хранителните продукти - 2 бр. транспортни средства; VІ. Наличие на санитарни разрешителни за превоз на хранителни стоки, издадени съответно от РЗИ и РВМС, или еквивалентни; VІІ. Наличие на собствена или наета сграда (помещение) с необходимото оборудване за съхранение и производство на хранителни продукти, отговарящо на хигиено-санитарните изисквания - 1 бр., в зависимост от СОП, по която участва.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
16.06.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
16.06.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 18.06.2015 г.  Час: 10:00
Място

ет. 3, заседателна зала, на адреса по т. І.1

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни представители по закон и/или по упълномощаване, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

19.05.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Доставка на различни хранителни продукти
1) Кратко описание

ЗА ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ: - за СОП 1 Доставка на различни хранителни продукти: Агнешко месо, Агнешки дреболии, Свинско месо без кости (замразено), Телешко месо без кости (замразено), Пиле (замразено, Кайма смес (телешко 60%и свинско 40%), Сирене краве без растителни мазнини, Кашкавал тип „Витоша” или еквивалентно, Извара без растителни мазнини, Крема сирене без растителни мазнини, Яйца, Бяло брашно, Пълнозърнесто брашно, Кори за баница, Нишесте, Бисквити тип „Закуска” или еквивалентни, Кус кус, Юфка, Фиде, Макарони, Макарони-пълнозърнести, Галета, Мюсли, Тахан халва, Грис, Оцет, Олио в бутилка, Захар, Сол, Ориз, Кафяв ориз, Леща, Зехтин салатен- екстра върджин, Маслини, Ванилия, Сода бикарбонат, Канела, Какао, Червен пипер, Чубрица, Джоджен, Натурален сок без консерванти от кайсия -100%, Натурален сок “Мултивитамин”, Натурален сок без консерванти от праскова 100%, Натурален сок без консерванти от ябълка -100%, Натурален сок без консерванти от портокал 100%, Натурален сок без консерванти 100% от касис, Натурален сок без консерванти 100% от ягоди, Натурален сок без консерванти 100% от банан, Натурален сок без консерванти 100% от ананас, Мед 100 % пчелен без консерванти, Чай билков пакетчета, Боза, Консерва доматен сок 100% без консерванти, Консерва червени чушки, Консервирани лозови листа, Консервирано кисело зеле (накълцано) , Замразен грах , Замразен зелен фасул, Лютеница без нишесте и консерванти, Конфютюр от ягоди с 60% плод, Пресен магданоз, Стар кромид лук, Стар чесън лук, Сух фасул, Пресни ягоди, Прясно грозде, Ябълки пресни, Банани, Киви, портокали , мандарини, череши, Малини пресни, Сини сливи, Круши, Дюли, праскови, кайсии, дини, пъпеши, моркови пресни, праз, зеле прясно, патладжани, пресен кромид лук, пресен чесън лук, пресен фасул, лимони, краставици, Домати, Тиквички, Тикви, Чушки пресни, Марули, Картофи, Спанак. Репички, Ряпа, карфиол, червено цвекло, микс от замразени зеленчуци, корнфлейкс, кисели краставички/корнишони/, елда, просо, царевичен грис, нахут, боб без люспи, кафява захар, кафяв ориз, варена царевица, броколи, бамя замразена, заквасена сметана, стафиди, манго, помело, авокадо, пъстърва изчистена, заешко месо, пуешко месо, пилешки пържоли, бакпулвер, би;коти пакет, бисквити за торта, масло, жито, амарат, брюкселско зеле, сушени плодове, замразено плодове, пудра захар, мая, сьомга ЗА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ: Агнешко месо, Агнешки дреболии, Свинско месо без кости (замразено), Телешко месо без кости (замразено), Пиле (замразено), Пилешки дреболии, Кайма смес (60 % телешко, и 40 % свинско), Готови сурови кюфтета, Готови сурови кебапчета, Сурови кърначета, Телешки колбас, Кремвирши телешки, Риба скумрия с глави замразена, Риба аржентински хек, Филе риба Пангасиус, Пастет от свинско месо в консервна кутия, Русенско варено, Сирене краве, Кашкавал, Яйца, Бяло брашно, Нишесте, Бисквити, Юфка, Фиде, Макарони, Галета, Тахан халва, Грис, Оцет, Олио, Захар, Сол, Ориз, Маргарин, Маслини, Лютеница, Сода бикарбонат, Канела, Червен пипер, Черен пипер, Чубрица, Джоджен, Кимион, Боза, Пресен магданоз, Стар кромид лук, Стар чесън лук, Сух чесън, Сух фасул, Леща, Гъби, Консерва доматен сок, Консерва цели домати, Консерва червени чушки, Консерва гювеч, Консервирани лозови листа, Консервирани зелеви листа, Консервирано кисело зеле (накълцано), Замразен грах, Консервиран грах, Замразен зелен фасул, Консервиран зелен фасул, Туршия, Конфитюр от ягода, Лютеница, Банани, Киви, Портокали, Мандарини, Праскови, Дини, Пъпеши, Моркови, Праз, Зеле прясно, Пресни патладжани, Пресен кромид лук, Пресен чесън, Пресен фасул, Краставици, Домати, Тиквички, Кисели краставички (корнишони), Чушки пресни, Марули, Картофи, Спанак, гъби, черен пипер, гювеч, пилешки дреболии, кюфте, кебапче, македонска наденица, скумрия, кимион, дафинов лист

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти

3) Количество или обем

Приблизително 77430.33лв. без ДДС.

Прогнозна стойност, без ДДС
77430.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
5) Допълнителна информация

Разделянето в изброяването на продуктите за ОДЗ и за ДСП е само за удобство. Възможно е за ОДЗ да бъдат поръчвани продукти, записани за ДСП и обратно. Изброяването на продуктите не е изчерпателно. Посочени са основните продукти, които ще бъдат поръчвани. Възможно е обаче, по изключение и инцидентно, да се поръчват и други артикули, освен изброените.


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Доставка на краве мляко
1) Кратко описание

Доставка на: Кисело краве мляко с 3 % и с 2 % масленост, Пастьоризирано краве мляко с 3 % и с 2 % масленост.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15551300, 15511100

Описание:

Кисело мляко
Пастьоризирано мляко

3) Количество или обем

Приблизително 11 800 лв. без ДДС.

Прогнозна стойност, без ДДС
11800 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Доставка на хляб
1) Кратко описание

Доставка на хляб: тип “Добруджа”, тип “Пълнозърнест”, тип “Бял”. Грамаж на бройка – 0.650 кг.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15811100

Описание:

Хляб

3) Количество или обем

Приблизително 5 328 лв. без ДДС.

Прогнозна стойност, без ДДС
5328 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение