Версия за печат

04999-2015-0001

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 1107 от 08.05.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

17 СОУ Дамян Груев, Гр. София, район Красна поляна, ж.к. Западен парк №132, За: Тодоринка Атанасова- Директор на 17 СОУ Дамян Груев, Р. България 1373, София, Тел.: 02 8217188, E-mail: atanassova_todorina@yahoo.com, Факс: 02 9203050

Място/места за контакт: Гр. София, район Красна поляна, ж.к.Западен парк № 132

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.17sou-sofia.eu.

Адрес на профила на купувача: http://17sou-sofia.eu/profil.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от I клас до VII клас в 17 СОУ "Дамян Груев" - град София, за учебната 2015/2016 година, разделена в три обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 - Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от I клас до VII клас в 17 СОУ "Дамян Груев" - град София, издавани от издателство "ПРОСВЕТА-СОФИЯ" АД; Обособена позиция 2 - Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от I клас до VII клас в 17 СОУ "Дамян Груев" - град София, издавани от издателство "Булвест-2000"ООД и "Издателска къща Анубис"ООД; Обособена позиция 3 - Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от I клас до VII клас в 17 СОУ "Дамян Груев" - град София, издавани от издателство ИК "Колибри".

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Учебниците и учебните помагала представляват обект на авторско право по смисъла на чл.3 от ЗАПСП. В съдържанието на авторското право като основно имуществено право се включва изключителното право на автора да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица /чл.18, ал.1 от ЗАПСП/. Съгласно §1, ал.3 и ал.4 от ДР на Закона за народната просвета, Министърът на образованието и науката одобрява със заповед учебниците и учебните помагала за системата на народната просвета и издателствата след установяване на съответствието им с държавните образователни изисквания по чл.16, т.3, т.7 и т.9 от ЗНП, но не повече от три учебника по един учебен предмет за всеки клас и за период не по-малък от определения в чл.14 от Закона за степента на образование, образователния минимум и учебния план. Условията и реда за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала за системата за народната просвета са посочени Наредба №5 от 15.05.2003 година за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала. Със Заповед №РД 09-111 от 26.01.2015 година на Министъра на образованието и науката са утвърдени одобрените учебници, които ще се ползват в системата на народната просвета за учебната 2015/2016 година. Със заповед РД 09-134/02.02.2015г. Министърът на образованието и науката е определил график на дейностите за осигуряване на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в подготвителна група и учениците от 1 до 7 клас за учебната 2015/2016 г. заедно със Списък на одобрените учебници, които ще се ползват. Взето е Решение за избор на учебници и учебни помагала от Педагогическия съвет на СОУ "Св. Софроний Врачански", с Протокол №6 от 11.03.2015г., по предложение на учителите, които ще преподават в съответния клас, представени на Директора. Финансовият разчет на необходимите средства за доставка на учебници и учебни помагала за учениците от І-ви до VІІ-ми класове в 17 СОУ „Дамян Груев” - гр. София за учебната 2015/2016 година, съобразно цените на комплект,посочени в Постановление №104 от 10.05.2003 година на Министерски съвет за приемане на Наредба за учебниците и учебните помагала, възлиза на 28021 лева без ДДС и 35026.65 лeва с ДДС, т.е. стойността на обществената поръчка е в хипотезата на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП, поради което и следва да бъде избрана процедурата по реда на чл.16, ал.7, т.2 от ЗОП, във връзка с чл. 90, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки. Мотивите за избора на процедурата са свързани с факта, че възлагането на обществената поръчка, в частност по съответната обособена позиция на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуалната собственост, както и на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт. В този смисъл поканените в договарянето кандидати притежават авторски и изключителни права за издаване и разпространение на учебници и учебни помагала, като това право им е признато и утвърдено от МОН, в тази връзка възлагането на други лица би довело до нарушаване на авторските права и на правото на педагозите сами да избират учебниците и учебните помагала, по които ще преподават през съответната учебна година. Всеки един от издателите ще бъде поканен в настоящото договаряне за тези учебници и учебни помагала, за които притежава необходимите права и за които е избран от Педагогическия съвет на училището. По отношение на одобрените от МОН учебници на издателствата: „Булвест-2000“ООД, с ЕИК №831473703 и „Издателска къща Анубис“ООД, с ЕИК №831182181, с Договори от 08.05.2008г. и Анекси към тях от 08.05.2009г. са предоставени изключителни права за разпространението и продажбата им на „Анубис-Булвест“ООД, с ЕИК №131576447, поради което за учебниците на посочените две издателства, поканата ще се изпрати на "Анубис-Булвевест"ООД.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

До издателство "ПРОСВЕТА-СОФИЯ" АД за доставка по Обособена позиция № 1; До "АНУБИС-БУЛВЕСТ" ООД, на което дружество издателствата "Булвест-2000"ООД и "Издателска къща Анубис"ООД с Договори от 08.05.2008г. и Анекси към тях от 08.05.2009г. са предоставили изключителни права за разпространението и продажбата на учебниците им и учебните помагала, за доставка по Обособена позиция № 2; До издателство ИК „Колобри”, за доставка по Обособена позиция № 3.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка и документацията


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, Р. България 1000, София, Тел.: 02 9884070

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

08.05.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Тодоринка Петкова Атанасова
Длъжност: Директор на 17 СОУ Дамян Груев