Версия за печат

02711-2015-0058

BG-Върбица: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ТП ДГС Върбица - СИДП ДП Шумен, ул.Септемврийско въстание № 133, За: Емил Димов, РБългария 9870, Върбица, Тел.: 05391 2106, E-mail: dgs.varbitca@dpshumen.bg

Място/места за контакт: ТП ДГС Върбица

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: dgsvarbitca.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dgsvarbitca.dpshumen.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: горско и ловно стопанствоДруго (моля пояснете): горско и ловно стопанство

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Предоставяне на услуги по периодично техническо обслужване,включващо - профилактика и ремонт / основен и текущ/на моторни превозни средства собственост на "СИДП ДП Шумен ТП ДГС Върбица" за 2015 година,съгласно заповед № 288/02.12.2014 год.на Директора на "СИДП" ДП Шумен."

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 1
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: гр.Върбица
Код NUTS: BG333
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

"Предоставяне на услуги по периодично техническо обслужване,включващо - профилактика и ремонт / основен и текущ/на моторни превозни средства собственост на "СИДП ДП Шумен ТП ДГС Върбица" за 2015 година,съгласно заповед № 288/02.12.2014 год.на Директора на "СИДП" ДП Шумен."

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50110000, 50115000

Описание:

Услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети и свързаното с тях оборудване
Услуги по техническо обслужване и ремонт на мотоциклети

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
10000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Предлагана обща крайна стойност по во видове услуги; тежест: 70
Показател: Предлаган общ процент отстъпка; тежест: 20
Показател: Предлаган срок за извършване на услугите; тежест: 10
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП
Номер на обявлението в ДВ 649095 от 18.02.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 13 / Обособена позиция №: / Заглавие:Периодично техническо обслужване
V.1) Дата на сключване договора
24.04.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
18.02.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Аутокомплекс 2010 ЕООД - 201153378, ул.Септемврийско въстание № 127, РБългария 9870, Върбица, Тел.: 0897 930383

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 10000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 10000 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

28.04.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

"Аутокомплекс 2010" ЕООД - 201153378


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор