Версия за печат

00031-2015-0002

BG-Малко Търново: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000057086

Община Малко Търново, ул. Малкотърновска комуна №3, За: Красимира Георгиева, Диана Филчева, Република България 8162, Малко Търново, Тел.: 05952 3184, E-mail: mt_kmet@mail.bg, Факс: 05952 3128

Място/места за контакт: Общинска администрация

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.malkotarnovo.org.

Адрес на профила на купувача: www.malkotarnovo.org.

Електронен достъп до информация: http://www.malkotarnovo.org/new/index.php/2014-09-23-12-48-48/2014-09-24-06-43-52/2014-09-23-12-52-01/342-24-04-2015-g.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Избор на оператор за експлоатация и поддръжка на Регионална система за управление на отпадъците/РСУО/ в Регион Малко Търново, включително извършване на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на нейната територия".

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 27 (27 - Други услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Територията на Община Малко Търново и площадка на Регионалното депо в местността Мечкобиево в землището на община Малко Търново
Код NUTS: BG341
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Избор на Оператор за експлоатация и поддръжка на Регионална система за управление на отпадъците /РСУО/ в Регион Малко Търново, включително извършване на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на нейната територия. Изборът на оператор по реда на ЗОП е във връзка с приключване изпълнението на проект № DIR-510211621-6-50 „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъци в Регион Малко Търново” и се обуславя от конкретните изисквания на нормативната уредба (Закон за управление на отпадъцити /ЗУО/, Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци), свързани с: 1)екологосъобразно сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъците в Регион Малко Търново; 2)екологосъобразно управление и третиране на отпадъците; 3)безопасна експлоатация на Регионалната система за управление на отпадъци в Регион Малко Търново и съпътстващите съоръжения и инсталации; 4)процедури за извършване на контрол, мониторинг и отчетност на дейностите; 5)осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; 6)извършване на дейностите от квалифициран и обучен персонал, ангажиран с експлоатацията на Регионална система за управление на отпадъци в регион Малко Търново и на допълнителните съоръжения и инсталации. Конкретните дейности, който участникът избран за изпълнител следва да извършва при изпълнението на обществената поръчка са подробно описани в техническата спецификация.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

90530000, 90510000, 90511000, 90511400, 90511100, 90918000, 90513000

Описание:

Експлоатация на депа за отпадъци
Отстраняване и третиране на битови отпадъци
Услуги по събиране на битови отпадъци
Услуги по събиране на смет
Услуги по събиране на твърди отпадъци в населените места
Услуги по почистване на кошчета за отпадъци
Услуги по превозване на отпадъци

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обществената поръчка е за Избор на Оператор за експлоатация и поддръжка на Регионална система за управление на отпадъците /РСУО/ в Регион Малко Търново, включително извършване на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на нейната територия. Регионалната система за управление на отпадъците регион Малко Търново обслужва населените места гр. Малко Търново,с. Близнак, с. Бръшлян ,с. Бяла вода, с. Визица, с. Граматиково ,с. Евренозово ,с. Заберново ,с. Звездец, с. Калово ,с. Младежко , с. Сливарово ,с. Стоилово. Прогнозните количества на депонираните отпадъци на регионалното депо по години са: за 2015 г. -1,013 тона ;за 2016г. - 1,057тона;за 2017г. -1,103тона;за 2018г. - 1,151тона и за 2019 г. - 1,200тона. Максималната стойност на договора не може да надвишава 438 000.00 /четиристотин тридесет и осем хиляди/ лева без ДДС за целия период на договора и включва плащането на всички разходи за сметосъбиране, сметоизвозване, депониране и експлоатация на РСУО Малко Търново. Разпределението на общата стойност на договора по години, за целия срок за изпълнение на поръчката, е съгласно утвърдена от Общински съвет – Малко Търново план-сметка за всяка дейност за съответната година.

Стойност, без да се включва ДДС
438000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

48

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Гаранция за участие в процедурата. Размерът на гаранцията за участие в процедурата е 4 380.00 /четири хиляди триста и осемдесет / лева. Гаранцията за участие може да се внесе по банков път по посочената по-долу сметка на Възложителя или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, той трябва да представи в офертата си оригинал на безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 180 дни от крайният срок за подаване на офертите. Когато гаранцията за участие е парична сума, същата се внася по следната банкова сметка на Община Малко Търново: „Уникредит Булбанк” АД, клон Малко Търново IBAN: BG 10 UNCR 76303300000394, BIC: UNCR BGSF 1.1.Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участник обжалва решението за определяне на изпълнител. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие, когато участник: -оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите; -е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранциите за участие по реда предвиден в чл. 62 от ЗОП: -на отстранените участници - в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител; -на класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. - при прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите за участие се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Когато с влязло в сила решение по чл.122г, ал.1, т.2 от ЗОП, Комисията за защита на конкуренцията отмени решението на Възложителя и върне преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение, Възложителят кани участниците, на които гаранцията е възстановена в съответствие с чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП, отново да представят гаранция за участие. Участник, който след покана и в определения в нея срок не представи отново гаранция, се отстранява от участие. 2.Гаранция за изпълнение на договора. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на поръчката. Гаранцията се представя при подписване на договора за обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Банковата гаранция за изпълнение следва да е безусловна и неотменима, да е издадена в полза на възложителя за конкретния договор и да е със срок на валидност 30 календарни дни след изпълнението на договора. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. Когато участникът или избрания изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Изпълнението на договора за обществената поръчка ще се финансира със средства от постъпленията от такса „битови отпадъци“ на община Малко Търново. Авансово плащане не се дължи. Изпълнителят има право на ежемесечни плащания, определени на база извършени дейности и видове работи както следва: - Сметосъбиране и сметоизвозване на контейнери с вместимост 4 м3 от населените места в Община Малко Търново до депо – лева за вдигане и извозване на отпадък от един контейнер, без ДДС - Сметосъбиране и сметоизвозване на контейнери тип „Бобър” 1.1 м3 от населените места в Община Малко Търново до депо - лева за вдигане и извозване на отпадък от един контейнер, без ДДС - Сметосъбиране и сметоизвозване на кофи с вместимост 110 л. тип „Мева” от населените места в Община Малко Търново до депо - лева за вдигане и извозване на отпадък от една кофа, без ДДС - Депониране на отпадъци в клетка №1 на РСУО, съгласно Комплексно разрешително – лева на тон, без ДДС. Плащанията ще се извършат когато: - Всички необходими документи – протоколи и фактури се представят на Възложителя в срок до 5 (пет) календарни дни от последния ден на месеца, за който са извършени дейностите и видовете работи описани подробно в техническата спецификация. -Месечната стойност на извършените услуги през предходния месец, намалена с корекциите и/или неустойките се фактурира, като разплащането се осъществява ежемесечно до 20 (двадесет) календарни дни от получаване на фактурата и двустранно-подписан протокол за приемане на извършените дейности. - При финансови затруднения от страна на Възложителя, същият може да забави плащането, но не по-късно от 30 (тридесет) календарни дни от срока по предходния абзац. Изплащането на дължимата сума се извършва в български левове с платежно нареждане, по Банковата сметка на Изпълнителя.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица. При подписване на договора за обществена поръчка, изпълнителят трябва да представи заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по Булстат на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

1.Ограничения в правото на участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка: 1.1. Няма право да подава самостоятелна оферта: -лице, което участва в обединение, подало оферта за участие в процедурата -лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник 1.2.Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 1.3. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. 1.4. Външни експерти, които са участвали в изработване на техническите спецификации и на методиката за оценка на офертите в документацията за участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка не могат да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка самостоятелно или в обединение с други лица като участници, членове на обединения – участници, подизпълнители, или чрез свързани лица, освен ако документите, в чието изработване са участвали са променени така, че не предоставят на участника информация, която му дава предимство пред останалите участници в процедурата. 2.Комисията предлага за отстраняване участник, който: 2.1. не е представил някой от необходимите документи или информация по чл. 56 от ЗОП; 2.2. не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка поради наличие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 или ал. 5 от ЗОП или посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 ЗОП, а именно : е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП, и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им. 2.3. е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя; 2.4. е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП. 2.5. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от Възложителя критерии за подбор. 3. При подписване на договора определеният Изпълнител представя на Възложителя заверено копие на валиден Регистрационен документ за изпълнение на услуги по сметосъбиране и транспортиране на отпадъци, издаден от компетентния орган по реда на чл. 35, ал. 3 и ал. 5 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) или валиден Регистрационен документ за извършване на дейностите, предмет на поръчката по чл. 12 от ЗУО /отм./, съгласно § 6, ал. 1 от ПЗР на ЗУО, или еквивалент за чуждестранните участници, даващ му право да извършва дейност по сметосъбиране, сметоизвозване и транспортиране на отпадъци на територията на Община Малко Търново.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Пликът с офертата съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:Плик № 1 с надпис "Документи за подбор";Плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката"; Плик № 3 с надпис "Предлагана цена". В Плик №1 "Документи за подбор" се поставят:1.Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника, в оригинал.2.Представяне на участника, което включва: посочване на ЕИК по чл. 23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или др. идентифицираща информация в съответствие със законодат. на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включ. електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата, в ориг..3.Деклар.по чл.47,ал. 9 ЗОП, в ориг.. Подписва се от лицата представляващи участника.4.Договор за обединение, а ако в него не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението–и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият - завер.копие. Представя се само ако участникът е обединение, което не е ЮЛ. 5.Пълномощно, упълномощаващо лицето, подписващо предложението на Участника и цялата свързана с него документация, в случай, че не е законен представител, с нотариална заверка на подписите. Представя се само ако това лице не е законен представител. 6.Банкова гаранция за участие или документ за внесена гаранция под формата на парична сума -ориг. на банкова гаранция или заверено копие на документа за внесена гаранция. Когато участникът е обединение, което не е ЮЛ, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съотв. вносител на сумата по гаранцията. 7.Деклар. за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7ЗОП, както и за липса на обстоятелствата по чл.8,ал.8,т.2 ЗОП, в ориг..Декларац. се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълном. лице, което подава офертата. 8.Деклар. по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юриздикции с преференциален данъчен режим свързаните с тях лица и техните действителни собственици, в ориг.. Декларац.се попълва и подписва по приложения образец към настоящата документация. В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от едно от лицата, посочени в чл.47, ал.4 от ЗОП. 9.Деклар. по чл.4 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юриздикции с преференциален данъчен режим свързаните с тях лица и техните действителни собственици/ако е приложимо/,в ориг.. Деклар. се попълва и подписва по приложения образец към настоящата документация. В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от едно от лицата, посочени в чл.47, ал.4 от ЗОП. 10.Деклар. за участие на подизпълнител/и, съгласно чл.56,ал.1,т. 8 от ЗОП, съдържаща информация относно видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответств. на тези работи дял в проценти от стойността на обществ. поръчка,в оригинал. Представя се само ако участникът ще ползва подизпълнител. 11.Деклар. от подизпълнителя, че е съгласен да участва в изпълнението на поръчката, в оригинал. Представя се само ако участникът ще ползва подизпълнител. 12.Деклар. за запознаване и приемане на условията на документацията за участие и условията в клаузите на проекта на договор, в оригинал. 13.Изискванията и доказателстватаза технически възможности и/или квалификация на участника за изпълнение на поръчката, подробно изброени в поле ІІІ.2.3) от настоящето Обявление. Изискванията продължават в раздел VІ.3) "Допълнителна информация".

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Не се изискват документи.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Няма поставени минимални изисквания.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1.Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от крайната дата за подаване на оферти. Забележка: Към списъка се прилагат доказателства за извършените услуги, под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 2. Сертификат по системата за качество EN ISO 9001:2008 3. Сертификат по системата за управление на околната среда EN ISO 14001:2005 Забележка: 1. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. 2. Възложителят приема и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда. Документите по т.1, т.2 и т.3 се представят само за участниците, чрез които обединението ще доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 ЗОП. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите по т.1,т.2 и т.3, които са на чужд език, се представят и в превод. Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя и доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. *Забележка:Трети лица могат да бъдат посочените от участника подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.Участниците да имат изпълнени поне 1 услуга за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, с предмет еднакъв или сходен с предмета на обществената поръчка. Забележка: Предмет „сходен” с предмета на поръчката е: изпълнение на дейности, свързани с услуги по опериране или експлоатация или поддръжка на депа и изпълнение на дейности по сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци. Допустимо е услугите да са извършени в рамките на един или повече договори. 2.Валиден сертификат по системата за качество EN ISO 9001:2008 или еквивалентни сертификати или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват съобразно предмета на поръчката. 3.Валиден сертификат по системата за управление на околната среда EN ISO 14001:2005 или еквивалентни сертификати или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с обхват съобразно предмета на поръчката.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: ТП-Техническо предложение включващ(ТП 1 - Предлаган подход и стратегия за изпълнение на поръчката -до 30 т,ТП 2 - Анализ на основните рискове, които могат да доведат до забавяне или некачествено изпълнение на услугата и мерки за тяхното управление-до 20т иТП 3 - Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора -до 10 т); тежест: 60
Показател: ПЦ -Предлагана цена включващ(ПЦ1– Сметосъбиране и сметоизвозване на контейнери с вместимост 4 м3 от населените места в Община Малко Търново до депо (лв./вдигане и извозване на отпадък ог един контейнер без ДДС) - 15 т.; ПЦ2– Сметосъбиране и сметоизвозване на контейнери тип „Бобър” 1.1 м3 от населените места в Община Малко Търново до депо (лв./вдигане и извозване на отпадък от един контейнер без ДДС ) - 10 т.; ПЦ3– Сметосъбиране и сметоизвозване на кофи с вместимост 110 л. тип „Мева” от населените места в Община Малко Търново до депо (лв./вдигане и извозване на отпадък от една кофа без ДДС ) - 5 т.; ПЦ4– Депониране на отпадъци в клетка №1 на РСУО, съгласно Комплексно разрешително (лв./тон без ДДС) – 10 т.); тежест: 40
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
04.06.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
04.06.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 05.06.2015 г.  Час: 11:00
Място

Заседателната зала на Община Малко Търново, находяща се в гр. Малко Търново, ул. „Малкотърновска комуна“ №3, етаж 2.

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Продължение на раздел ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изискванията във връзка с вписването в професионални или търговски регистри. 14.Деклар. по чл.56,ал.1,т.11 от ЗОП, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включит. минимална цена на труда и условията на труд, в оригинал.Съгл.§1,т.12 от ДР към ЗОП "Минимална цена на труд" е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгл. чл. 8,т.1 от ЗБДОС за съответнана година. Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Р. България, където трябва да се извърши услугата са: -Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: НАП-Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg - Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда: МОСВ-Интернет адрес: http://www.moew.government.bg/ -Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика -Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg 15.Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари, в оригинал.При участие на обединение, декларацията се представя от всяко физическо или юридическо лице включено в обединението. Когато участник в процедурата е обединение, което не е ЮЛ: - документите по т. 2 (представяне на участника) и т.3 (декларацията по чл. 47, ал.9 ЗОП) се представят за всяко физическо и юридическо лице включено в обединението.Документът по т.14 се представя само за участници в обединението, които ще изпълняват дейности свързани с услуги.Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документите по т.2 и т.3. се представят в официален превод, а документа по т.14, който е на чужд език, се представя и в превод .Плик №2"Предложение за изпълнение на поръчката" - съдържащ Техническото предложение и ако е приложимо декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП. Плик № 3 “Предлагана цена”, съдържащ Ценовото предложение на участника. Възложителят се възползва от съкратен срок при провеждане на настоящата открита процедура, на основание чл.64,ал.3 от ЗОП.Срокът от датата на публикуване на обявлението до крайния срок за получ.на оферти е съкратен със 7 дни,тъй като обявлението е изпратено по електронен път, и с още 5 дни,тъй като от датата на публикув.на обявлението в електронен вид Възложителят е предоставил пълен достъп по електронен път до документац.за участие в процедурата.Документац.за участие ще се публикува в профила на купувача в деня на публикув.на обявлението и решението в РОП. Документац.за участие е достъпна на следния интернетадрес: http://www.malkotarnovo.org/new/index.php/2014-09-23-12-48-48/2014-09-24-06-43-52/2014-09-23-12-52-01/342-24-04-2015-g На същия интернет адрес, най-малко два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти, комисията обявява датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти.Възложителят ще публикува разясненията по документацията на интернет страницата,на която е публикувана документацията за участие.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

24.04.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ