Версия за печат

00704-2015-0001

BG-Севлиево:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-05-24 от 20.04.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

БЯЛА ЕООД, ул. Н. Петков 6, За: инж. Христо Шипкалиев, България 5300, Севлиево, Тел.: 0675 33557, E-mail: bjala@abv.bg, Факс: 0675 33555

Място/места за контакт: инж. Христо Шипкалиев

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://vik-sevlievo.com/.

Адрес на профила на купувача: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,738251&_dad=portal&_schema=PORTAL&ca_id=3556.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл.103, ал.2, т.9 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

"Доставка на горива за моторните превозни средства и за отопление на сгради” - бензин безоловен А 95-Н (CPV код 09132100-4),- 11 000 л.+/- 10 %, дизелово гориво CPV код 09134200-9),- 45 000 л.+/- 10 % и газьол - за отопление (CPV код 09134000-7) - 10000 л. +/- 10 %. Срок на доставката: 12 месеца, считано от датата на сключване на договора за доставка. Доставчикът да има обект за продажби на горива на дребно в гр. Севлиево, и да поддържа обекта в действие за срока на договора, с работно време минимум 12 часа в денонощие. Доставчикът да има възможност за разплащане с карти, издадени от него.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Стоките, предмет на настоящата обществена поръчка са включени в списъка, одобрен от Министерски съвет по предложение на Държавната комисия по стоковите борси и тържища (Списъкът е Приложение към чл. 38, ал. 1 на ППЗОП). Изборът на този вид процедура дава възможност подготовката и протичането й да се осъществят в най - кратки срокове, при същевременно спазване на принципите на ЗОП за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност на участниците и недопускане на дискриминация, гарантиране на опазване на търговската тайна на кандидатите и техните предложения. Наред с това при възлагане на поръчката чрез процедура на договаряне без обявление, по реда предвиден в чл. 90, ал. 1, т. 11 и чл. 103 ал.2 т.9 от ЗОП, а именно, чрез покупка на стоки обект на търгуване в стокови борси, се гарантира и спазване на основната цел на закона - осигуряване на ефективност при разходването на бюджетните средства. Гаранция в този смисъл дава и обстоятелството че договарянето се извършва по реда на Закона за стоковите борси и тържищата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg,, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Общи условия: Цени в български лева. В договорената цена е включена стойността на стоката, транспортни разходи до Възложителя, мита и налози, Срок за заплащане: До 30 календарни дни от датата на издаване на фактура за доставените количества гориво; Начин на плащане: по банков път, отложено плащане, след представяне от Продавача на: данъчна фактура в оригинал; екземпляр на двустранно подписан приемо-предавателен протокол с указано точно количество за всяка отделна доставка; декларация за съответствие на качеството на доставеното гориво съгласно изискванията на „Наредба за изискванията за качеството на течните горива, реда и начина на техния контрол; Произход, година на производство: Р. България, Европийски съюз, производство 2015 г. и 2016 г.; Качество: Горивото, обект на доставката, да отговаря на изискванията за качество, съгласно същата Наредба и нейните изменения и допълнения. Продавачът носи отговорност за вреди, произтекли от некачествени течни горива;. Начин за установяване на количеството: Измерване на горивото в литри с пломбиран брояч; Орган, удостоверяващ качеството и количеството на получаваната стока: Упълномощени представители на Продавач и Купувач. В случай на спор – оторизирана контролна организация; Рекламации и начин на тяхното уреждане:. Рекламации относно количеството и видими недостатъци – в момента на доставката; Рекламации за несъответствие в качеството се правят в срок до три дни след доставката. Несъответствието в качеството се установява с акт, издаден от оторизирана контролна организация. Купувачът има право да изисква лабораторни анализи за съответствие на показателите на получаваните горива и тези, посочени в декларацията за съответствие на качестовото за партидата от която е доставеното гориво. При установяване на несъответствие на показателите за качество, Продавачът е длъжен да достави за негова сметка същото количество и вид гориво в едноседмичен срок от установяването. Условия за бензин и дизелово гориво: Крайната цена- разлика от цената на литър на бензиноколонка в деня на зареждане и предоставената от Продавача търговска отстъпка. Актуализация на цените на горивата се извършва от Продавача в съответствие с пазарните условия и/или при промяна на цените от основния производител на горива на територията на страната;. Цена – включени разходи: В единичната цена е включена стойността на стоката, транспортни разходи, мита и налози на горивата, издаването на картите и таксите за информационното имобслужване. Купувачът предоставия на Продавача заявление за придобиване правото на ползване на карти (по формата на крайния Продавач), към което се прилага списък на регистрационните номера на автомобилите, Плащането се извършва от Купувача за броя на картите, който да не превишава броя на транспортните му средства. Условия за газьол: Крайната цена се формира като сбор от официалната цена на „Лукойл България” ЕООД за хиляда литра без ДДС на газьол за отопление към датата на експедиция на горивото и търговска надценка. Корекция в постигнатата цена е допустима и се извършва при промени на официалните цени на горивата в „Лукойл България” ЕООД. Корекцията се прави отПродавача, като цената се актуализира пропорционално на индекса на официалните цени към датата на експедиция на горивото, Срок на доставка: До 48 (четиридесет и осем) часа от писмена заявка на Купувача до Продавача за доставяне на конкретно количество гориво; Място на предаване (местонахождение/франкировка): Складова база на крайния Купувач – гр. Севлиево, ул. "Никола Петков" № 6; Документация на стоката: Всяка партида да бъде придружена с копие на декларация за съответствие на качестовото за партидата от която е доставеното гориво, в съответствие с изискванията на „Наредба за изискванията за качеството на течните горива, реда и начина на техния контрол” и нейните изменения и допълнения;. Опаковка: Наливно, автоцистерни с различна товароносимост, оборудвани със стандартни пломбирани дозатори и помпи;.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

20.04.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Тихомир Пътев Тотев
Длъжност: управител