Версия за печат

BG-София: Доставки/Услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Директива 2004/18/EO

Доставки/Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 131063188

Национална агенция за приходите, бул. Княз Александър Дондуков № 52, За: Надя Кирилова, Линда Зидарова, Република България 1000, София, Тел.: 02 98593211; 02 98593127, E-mail: n.kirilova@nra.bg

Място/места за контакт: ЦУ на НАП, бул. Княз Александър Дондуков № 52

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nap.bg.

Адрес на профила на купувача: http://nap.bg/page?id=305.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услуги
Икономическа и финансова дейност

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на пликове за кореспонденция с отпечатан адрес за нуждите на Централно управление и териториалните дирекции на Националната агенция за приходите

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

Територията на Република България

код NUTS

BG

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Доставка на пликове за кореспонденция с отпечатан адрес за нуждите на Централно управление и териториалните дирекции на Националната агенция за приходите

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
300000 BGN
Минимална стойност: 0, максимална стойност: 300000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

30199710

Описание:

Отпечатани пликове

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
III.2) Условия за участие

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.2) Допълнителна информация

Срок за изпълнение на поръчката: Поръчката се възлага за срок от 24 месеца, считано от дата на сключване на договора или до достигане на максимално допустимата стойност на поръчката в рамките на този срок.

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство: http://www.nap.bg; http://www.minfin.bg

Законодателство в областта на опазването на околната среда: http://www.moew.government.bg

Закрила на заетостта и условия на труд: http://www.mlsp.government.bg; http://git.mlsp.government.bg..

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

08.04.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ