Версия за печат

02538-2014-0059

BG-София:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Прокуратура на Република България - главен прокурор, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, За: Евгения Кънева, Република България 1000, София, Тел.: 02 8036035, E-mail: ekuneva@prb.bg

Място/места за контакт: Евгения Кънева

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.prb.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.prb.bg/bg/obshestveni-porchki/proceduri-do-01102014/dogovaryane-bez-obyavlenie/tehnichesko-obsluzhvane-i-remont-na-mps-12082014/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: Надзор за законностРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Договаряне без обявление по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: ОПИ-875 от 23.07.2014 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
2538-2014-0059
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

„Техническо обслужване и ремонт на МПС, обслужващи Прокуратурата на Република България, за нуждите на Бюро по защита при главния прокурор“


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 40 от 01.10.2014 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Русе кар ЕАД, ЕИК 200273111, ул. Гулаш № 3, ет. 3, ап. 7, Република България 1111, София, Тел.: 082 875555

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Техническо обслужване и ремонт на МПС, обслужващи Прокуратурата на Република България, за нуждите на Бюро по защита при главния прокурор

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

01.10.2014 г. 

Крайна дата

06.03.2015 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
30000 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

06.03.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 28.86% от предмета на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
8658.3 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

03.04.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Сотир Стефанов Цацаров
Длъжност: главен прокурор на Република България