Версия за печат

02538-2013-0381

BG-София:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Прокуратура на Република България - главен прокурор, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, За: Евгения Кънева, Република България 1000, София, Тел.: 02 8036035, E-mail: ekuneva@prb.bg, Факс: 02 9633373

Място/места за контакт: Евгения Кънева

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.prb.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.prb.bg/bg/obshestveni-porchki/proceduri-do-01102014/zop/tehnichesko-obsluzhvane-i-remont-na-mps-obsluzhvas/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: Надзор за законностРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: ОПИ-724 от 15.11.2013 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
2538-2013-0381
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка е за предоставяне на услуги по „Техническо обслужване и ремонт на МПС, обслужващи Прокуратурата на Република България, за нуждите на: Администрация на главния прокурор, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Национална следствена служба, Апелативна прокуратура-София, Апелативна специализирана прокуратура, Военно-апелативна прокуратура, Специализирана прокуратура, Софийска градска прокуратура, Окръжна прокуратура-София, Военно-окръжна прокуратура-София, Софийска районна прокуратура и Учебен център „Трендафила“-Природен парк Витоша”.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 10 от 07.03.2014 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Русе кар ЕАД, ЕИК 200273111, ул. Гулаш № 3, ет. 3, ап. 7, Република България 1111, София, Тел.: 082 875555

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Техническо обслужване и ремонт на МПС, обслужващи Прокуратурата на Република България, за нуждите на: Администрация на главния прокурор, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Национална следствена служба, Апелативна прокуратура-София, Апелативна специализирана прокуратура, Военно-апелативна прокуратура, Специализирана прокуратура, Софийска градска прокуратура, Окръжна прокуратура-София, Военно-окръжна прокуратура-София, Софийска районна прокуратура и Учебен център „Трендафила“-Природен парк Витоша”

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност посочена в договора
97000 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

07.03.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 91.07% от предмета на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
88340.74 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

03.04.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Сотир Стефанов Цацаров
Длъжност: главен прокурор на Република България