Версия за печат

00044-2015-0018

BG-София: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695089

Агенция Пътна инфраструктура, бул. Македония № 3, За: Габриела Нончева, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173283, E-mail: g.noncheva@api.bg, Факс: 02 9173398

Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки и правно обслужване

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.api.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=306.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695089

Агенция Пътна инфраструктура, бул. Македония № 3, етаж V, стая 505, За: Завеждащ деловодство при АПИ., Република България 1606, София, Тел.: 02 9173246

Място/места за контакт: Деловодство

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: Проектиране, строителство, поддържане и ремонт на РПМ.

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Предметът на обществената поръчка е „Изработване на идеен проект за Автомагистрала „ Русе- Велико Търново”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 12 (12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Област Русе, Област Велико Търново
Код NUTS: BG32
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Изработване на идеен проект за АМ „ Русе- Велико Търново”.Целта на настоящия проект е проучване на възможни технически решения за изграждане на автомагистрала.Да се проучат минимум три възможни ситуационни варианта по нов терен извън трасето на съществуващия път I-5, за реализацията на трасето на автомагистралата;Да се даде обоснована възможност за избор на технически възможно алтернативно/вариантно решение на пътното направление;Да се изследват по-съществените социално - икономически последици от реализирането на проекта и посочат мерките за ограничаване на въздействието върху околната среда;Да се извършат необходимите за фазата съгласувания.Проектната документация за пътния участък да бъде разработена в необходимия обем и съдържание и да отговаря на изискванията, посочени в раздел ІІ,Глава осма от ЗУТ за съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти.Начало на проекта– Дунав мост при гр. Русе ( км 0+000 от път I-2).Проектното решение трябва да бъде съобразено с предвиденото ново кръгово кръстовище по проект възложен от Областна администрация Русе и изпълнен от „Виа план” ЕООД София. В този участък да не се предвиждат нови проектни решения. Да се отрази само като експлоатационна дължина при сравняване на вариантните решения. По направлението на път II–21 има разработка на „Пецински” ЕООД за удвояване на съществуващия път с приблизителна дължина 300м, която също следва да бъде отразена при сравнението на вариантните решения.Край на проект „Русе – Велико Търново” – приблизително около 118+000 – пресичането със съществуващия път I- 5 “Велико Търново – Габрово”.Сравнение на проучените варианти.Сравнението на вариантите да обхваща следните аспекти:Технико - икономически – като се ползват данните от проектната разработка, включително изводите посочени в раздел „Транспортно – експлоатационни разходи”;Екологичен – като се ползват данните, препоръките и изводите посочени в раздел „Опазване на околната среда”;Земя за отчуждаване – по размер на засегнатата площ, по брой имоти, по вид собственост, по вид територия и по предназначение, по стойността на обезщетенията и вноските за промяна на предназначението;Комплексен – по изброените по-горе критерии.Обобщено технико - икономическо заключение, изводи и препоръки.Въз основа на цялостните резултати и сравнения, както и на постановени решения, свързани с екологичното законодателство, да се направи заключение с препоръки за избор на целесъобразен вариант”.Изпълнението на обекта, предмет на обществената поръчка, ще се осъществи въз основа на изходна информация: утвърдено задание за проектиране с приложенията към него, и включва изпълнението на следните ППР:Обектът на обществената поръчка включва и задължението на проектанта да изпълнява следните дейности, които са свързани с изработването на проекта и представляват условие, следствие или допълнение към него:Извършване на всички необходими съгласувания на идейния проект. Отстраняване за своя сметка на недостатъците на проекта, установени в хода на извършване на проверките от Възложителя и/или Консултанта.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

71320000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Изработване на идеен проект за АМ „ Русе- Велико Търново”.Целта на настоящия проект е проучване на възможни технически решения за изграждане на автомагистрала.Да се проучат минимум три възможни ситуационни варианта по нов терен извън трасето на съществуващия път I-5, за реализацията на трасето на автомагистралата;Да се даде обоснована възможност за избор на технически възможно алтернативно/вариантно решение на пътното направление;Да се изследват по-съществените социално - икономически последици от реализирането на проекта и посочат мерките за ограничаване на въздействието върху околната среда;Да се извършат необходимите за фазата съгласувания.Проектната документация за пътния участък да бъде разработена в необходимия обем и съдържание и да отговаря на изискванията, посочени в раздел ІІ,Глава осма от ЗУТ за съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти.Начало на проекта– Дунав мост при гр. Русе ( км 0+000 от път I-2).Проектното решение трябва да бъде съобразено с предвиденото ново кръгово кръстовище по проект възложен от Областна администрация Русе и изпълнен от „Виа план” ЕООД София. В този участък да не се предвиждат нови проектни решения. Да се отрази само като експлоатационна дължина при сравняване на вариантните решения. По направлението на път II–21 има разработка на „Пецински” ЕООД за удвояване на съществуващия път с приблизителна дължина 300м, която също следва да бъде отразена при сравнението на вариантните решения.Край на проект „Русе – Велико Търново” – приблизително около 118+000 – пресичането със съществуващия път I- 5 “Велико Търново – Габрово”.Сравнение на проучените варианти.Сравнението на вариантите да обхваща следните аспекти:Технико - икономически – като се ползват данните от проектната разработка, включително изводите посочени в раздел „Транспортно – експлоатационни разходи”;Екологичен – като се ползват данните, препоръките и изводите посочени в раздел „Опазване на околната среда”;Земя за отчуждаване – по размер на засегнатата площ, по брой имоти, по вид собственост, по вид територия и по предназначение, по стойността на обезщетенията и вноските за промяна на предназначението;Комплексен – по изброените по-горе критерии.Обобщено технико - икономическо заключение, изводи и препоръки.Въз основа на цялостните резултати и сравнения, както и на постановени решения, свързани с екологичното законодателство, да се направи заключение с препоръки за избор на целесъобразен вариант”.Изпълнението на обекта, предмет на обществената поръчка, ще се осъществи въз основа на изходна информация: утвърдено задание за проектиране с приложенията към него, и включва изпълнението на следните ППР:Обектът на обществената поръчка включва и задължението на проектанта да изпълнява следните дейности, които са свързани с изработването на проекта и представляват условие, следствие или допълнение към него:Извършване на всички необходими съгласувания на идейния проект. Отстраняване за своя сметка на недостатъците на проекта, установени в хода на извършване на проверките от Възложителя и/или Консултанта.

Стойност, без да се включва ДДС
1250000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в дни

120

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в обществената поръчка се представя от участника в процедурата и е в размер на 12 500 лв. (дванадесет хиляди и петстотин лева) по образеца - Приложение № 12. Валидността на гаранцията за участие е не по-малко от 30 (тридесет) дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника. Гаранцията за изпълнение на договора, е в размер на 5 (пет) на сто от общата цена за изпълнение на договора без ДДС. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 (тридесет) дни след подписване на приемо-предавателен протокол за предаване на разработките. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката при подписване на договора. Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане е в размер на десет на сто от цената за изпълнение на проектно-проучвателните работи с ДДС. Валидността на гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане следва да бъде 220 (двеста и двадесет) календарни дни от датата на подписване на договора за възлагане на обществената поръчка. Гаранциите за участие, изпълнение и авансово плащане се представят, в една от следните форми: .1. депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: БНБ – ЦУ, IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03, BIC: BNBGBGSD .2.Банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя. Банковите гаранции могат да бъдат издадени и по образец на банката, съдържащ изискуемата информация съответно от Приложение № 12, Приложение № 19 и Приложение № 20 от документацията за участие, като в него е изрично записано, че гаранцията е безусловна и неотменима в полза на Възложителя. Разходите по откриването и поддържането на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Възложителят задържа, усвоява и възстановява гаранциите за участие, съгласно ЗОП. За въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и правилника за прилагането му.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Цената за изпълнение на договора, дължима от Възложителя на Изпълнителя се изплаща на етапи, както следва: І-во междинно плащане – 80 % от стойността на Договора след приемане от ЕТИС на АПИ на първи междинен етап от идейния проект. Окончателно плащане – 20% от стойността на Договора след окончателно завършване на проектната разработка.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно (солидарно) за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Възложителят сключва писмен договор, в съответствие с проекта на договора - Приложение № 9 с участника, класиран от комисията на първо място и определен за Изпълнител на поръчката като участникът, определен за изпълнител трябва да отговаря на изискванията на документацията и към момента на сключване на договора за възлагане на обществена поръчка. Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на Изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение. При подписване на договора, участникът, определен за Изпълнител, е длъжен да представи следните документи:1.Документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1-4 от ЗОП и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, 4 и 5 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя. Когато участникът е обединение, документите се представят от всеки един от участниците в обединението. Когато участникът е чуждестранно лице и в съответната чужда държава не се издават горепосочените документи или когато те не включват всички случаи участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.2. Оригинал на Гаранция за изпълнение на договора, в размер на 5 % от общата цена за изпълнение на поръчката без ДДС.3. Удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ и данъчна регистрация на създаденото обединение, когато определеният Изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица.4. Копие от валидна полица за Застраховка „Професионална отговорност” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. В случай на обединение – обстоятелството се удостоверява от всеки един участник в него, ако е приложимо. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката. В случай, че участникът избран за изпълнител е посочил в офертата, че при изпълнението на поръчката ще ползва подизпълнители в срок от три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл. 45а, ал. 2 от ЗОП. В случай, че участникът, определен за Изпълнител, не представи някой от документите по т.1, 2, 3 или 4, Възложителят не сключва договор за обществената поръчка в съответствие с чл. 42, ал. 1 от ЗОП и Възложителят може да определи за Изпълнител участникът, класиран на второ място, или да прекрати процедурата.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1.Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата,подписан от участника.2.Представяне на участника–попълва се и се подписва по образец–Пр.№1.Представя се от участника или ако участникът е обединение – от всяко ФЛ или ЮЛ, к/о участва в него. В това представяне се включва:посочване на единен ЕИК,съгл. чл.23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съотв. със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително ел. за кореспонденция при провеждането на процедурата.Чуждестранните ЮЛ представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени. Част от това представяне е и декларацията по чл.47,ал.9 от ЗОП попълнена и подписана по обр.–Пр. №4.4.Нот-но зав. пълномощно на лицето, което представлява уч-ка в процедурата, когато офертата не е подписана от управляващия и представляващ уч-ка съгласно актуалната му регистрация.5.При участници обединения–копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.С този документ по безусловен начин следва дасе удостовери, че уч-те в обединението поемат солидарна отг-ст за участието в общ. п-ка и за целия период на изпълнение на д-ра. Не се допуска промяна в състава на обединението след изтичане на срока за подаване на офертите за участие в процедурата за възлагане на настоящата общ. п-ка, като всяка извършена такава е основание за отстраняване на участника. 6. Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.8 от ЗОП – представя се от всеки подизпълнител по обр.-Пр.№5.7. Декларация от всеки от подизпълнителите относно съгласие за участието му в изпълнението на поръчката по обр.Пр.№8. 8. Декларация за солидарна отговорност по образеца Пр. №11- представя се от всеки член на обединението, когато се участва под такава форма.9.Документ за гаранция за участие.9.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация.10.Деклар. по чл.56,ал.1,т.6 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник в процедурата, съгл. чл.55,ал.7 от ЗОП–Пр.№13.11.Декларация по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действ. собственици по обр. Пр.№ 14, като е достатъчно деклар. да бъде представена от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника в обединението.12.Декларация за запознаване с опр. за Нередност и Измама–Пр. №15.13. Деклар. за използването на ресурси на трети лица Пр.№16;14.Декларация по чл.56,ал.1,т.11 от ЗОП за спазване на изискванията за закрила на заетостта, минимална цена на труда и условията на труд, по образеца Пр.№17. Когато участник в процедурата е обединение, което не е ЮЛ, деклар. се подава само от участниците в обединението, които ще извършват услугата.15.Декларация за липса на конфликт на интереси по смисъла на чл.57§2 от регламент (ЕС,ЕВРАТОМ) №966/2012г.–Пр.№18.Плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката, в който се поставят док. по чл.56,ал.1,т.7 от ЗОП, свързани с изпълнението на поръчката, а именно:1.Техническо предложение за изпълнение на поръчката по образеца–Пр.№2.2.График за изпълнение на отделните видове ППР.3.В случай, че е приложимо, към документите в Плик 2 и представеното с него предложение за изпълнение на поръчката, участник в процедурата прилага и декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП–Пр. №22.Плик № 3 се представя в отделен запечатан и непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“,к/о в него поставят док-те, свързани с предлаганата цена за изпълнението на поръчката, а именно:Ценова оферта (Предлагана цена) за изпълнение на поръчката (в оригинал), съгл. Пр. № 3

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Не се изисква да се представят документи или информация.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят няма изискване за икономически и финансови възможности.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1.Изискването по т. ІІІ.2.3. т.1(дясно) се доказва, чрез представянето на а/списък (по образеца – Приложение № 6) на доставките и услугите сходни с предмета на обществената поръчка (проектиране на основен ремонт (рехабилитация), и/или ново строителство и/или реконструкция на автомагистрали и/или пътища I, II и III клас от Републиканската пътна мрежа на България или на автомагистрали и пътища с идентични характеристики извън България с дължина най-малко 30 км), изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на представяне на офертите. Списъкът съдържа предмет на изпълнената доставка/услуга и кратко описание /вкл. и дължина в км/, стойност/цена (без ДДС) и количество/брой/обем на изпълнената доставка/услуга, крайна дата на изпълнение на доставката/услугата, получател на доставката/ услугата, в качеството на: главен изпълнител, участник в обединение или подизпълнител участва, Дял от общия обем работи (%). б)Удостоверение за добро изпълнение,издадено от получателя или от компетентен орган съдържащо предмета на съответния обект,Възложителя,стойност, обхвата и обема на работа,начална дата и дата на приключване,както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.Удостоверението се представя в оригинал, или четливо заверено на всяка страница копие;или - чрез посочване на публичен регистър,в който е публикувана информация за включена в списъка доставка. 2 Изискванията по ІІІ.2.3.,т.2(дясно) се доказва,чрез представянето на а) списък (по образеца – Приложение № 7) на служителите от екипа за изпълнение на обществената поръчка по т. 5.2., съдържащ: имена; образование и квалификация; № на удостоверение за пълна проектантска правоспособност, специфичен опит; позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка; б) в случай че експерт/експерти посочен в списъка по б. „а“ не е служител/работник на участника, този експерт представя декларация за ангажираност по образец – Приложение № 7.1.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.Общо за последните 3 (три) години, считано от крайния срок за подаване на офертите, самостоятелно или като участник в обединение, участникът да е изпълнил услуги, сходни с предмета на поръчката (проектиране на основен ремонт (рехабилитация), и/или ново строителство и/или реконструкция на автомагистрали и/или пътища I, II и III клас от Републиканската пътна мрежа на България или на автомагистрали и пътища с идентични характеристики извън България с дължина най-малко 30 км.). 2да разполага с екип, който ще отговаря за изп. на общ. поръчка вкл.:А/Ръководител на екипа:да има висше обр. по спец. „Транспортно строителство”„Пътно строителство“ или аналог. Спец.(ако обр. е придобито в държава, където няма подобни спец.);Спец. опит: да е бил ръководител на екип за проектиране на мин.3 обекта сходни с предмета поръчката, -за основен ремонт(рехабилитация),и/или ново стр. и/или реконстр. на АМ и/или пътища I, II и III клас от Републ. пътна мрежа на България или на АМ и пътища с ид. х-тики извън България, с пълна проект. Правосп.Б/Проектанти по част „Пътна“:Б.1/Водещ проектант по част „Пътна“1бр.:да има висше обр. по спец. „Транспортно стр.”,„Пътно строителство“ или анал. спец. (ако обр. е придобито в държ., където няма подобни специалности);Спец. опит: да е бил водещ проектант част „Пътна“ в екип за проектиране на мин. 2 обекта, сходни с предмета на поръчкатам-за осн. ремонт (рехабилитация), и/или ново стр. и/или реконструкция на АМ и/или пътища I, II и III клас от Републ. пътна мрежа на България или на АМи пътища с ид. х-тики извън България, с пълна проект. Правосп.т.Б.2/Проектанти по част „Пътна“ 4 бр.:да имат висше обр. по спец.„Транспортно строителство”,„Пътно строителство“ или аналог. Спец.(ако обр. е придобито в държ., където няма подобни спец.),с пълна проект.правосп. по специалносттаВ/Проектанти по част „Конструктивна “:В.1/Водещ проектант по част„Конструктивна“1бр.:да има висше обр. по спец. „Транспортно стр.”, „Пътно строителство“,„СГС” или аналог. Спец.(ако обр. е придобито в държ., където няма подобни спец.);Спец. опит: да е бил водещ проектант част „Конструктивна“ в екип за проектиране на осн. ремонт и/или ново стр. и/или реконстр. на мин.5 бр. пътни мостови съор.с отвор над 5м, вкл. на тунели, с пълна проект. Правосп..В.2/Проектанти по част „Конструктивна “3 бр.:да имат висше обр. по спец. „Транспортно стр.”, „Пътно строителство“,„СГС” или аналог. Спец. (ако обр. е придобито в държ.а, където няма подобни спец.), с пълна проект. Правосп. по спец.;Г/ Водещ проектант по част „Геодезия“1бр.:да има висше обр. по спец. „Геодезия”,„Маркшайдерство и геодезия” или аналог. Спец. (ако обр. е придобито в държ., където няма подобни спец.);Спец. опит: да е бил водещ проектант при изв. полско-измерв. работи при проектиране на основен ремонт (рехабилитация), и/или ново стр. и/или реконстр. на автомагистрали и/или пътища I, II и III клас или на АМ и пътища с ид. х-тики извън България,с мин. Дъл. 15 км, с пълна проект.правосп.Д/Проектанти по част „Геология“:Д.1/Водещ проектант по част „Геология”1бр.:да има висше обр. по специалност„Инженерна геология” или аналог. Спец. (ако обр. е придобито в държ., където няма подобни спец.);Спец. опит: да е бил водещ проектант при извършване на инженерно-геоложки проучвания при проектиране на ново строителство и/или реконструкция на автомагистрали и/или пътища І, ІІ и ІІІ клас или на автомагистрали и пътища с ид. х-тики извън България с мин. Дъл. 15 км, с пълна проект. Правосп..Д.2/Проектанти по част „Геология”1 бр.:да имат висше обр. по спец. „Инженерна геология” или аналог. спец.(ако обр. е придобито в държ., където няма подобни спец.), с пълна проект. Правосп. по спец.;Е/Проектант по част „ВиК“1бр.:да има висше обр. по спец.: „Водоснабдяване и Канализация ” или екв. или аналог. Спец. (ако обр. е придобито в държава, където няма подобни спец.), с пълна проект. Правосп.по спец.;Ж/Проектант по част „Електро“1бр.:да има висше обр. по спец.: „Електротехника ” или екв. или аналог. Спец.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Показател: Цп - Предлагана цена за изпълнение на проектно-проучвателните работи (ППР); тежест: 80
Показател: Показател: Си - срок за изпълнение на проектно-проучвателните работи (ППР) ; тежест: 20
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
07.05.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят предоставя пълен и безплатен достъп до документацията за участие в процедурата в профила на купувача към датата на публикуване на обявлението. Възложителят е длъжен да предостави документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. В тези случаи лицата заплащат документацията на цената, посочена в този раздел (10 лв. с ДДС) по банкова сметка на възложителя БНБ - централно управление, IBAN: BG 66 BNBG 9661 3100 1659 01, BIC BNBBG BGSD. Лицето следва да изпише изрично процедурата, за която се отнасят документите и да посочи адрес, на който да му бъдат изпратени за негова сметка.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
07.05.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 08.05.2015 г.  Час: 15:00
Място

Сградата на Агенция "Пътна инфраструктура".

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители (оригинално пълномощно, не е необходима нотариална заверка), както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

1. Предлага се за отстраняване участник, който не е представил някой от необходимите документи или информация по чл. 56 от ЗОП;.2. Предлага се за отстраняване участник за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП;3. Предлага се за отстраняване участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;4. Предлага се за отстраняване участник, който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП;5. Предлага се за отстраняване участник за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.6. Когато след покана от Възложителя и в определения в нея срок участникът не удължи срока на валидност на офертата си той се отстранява от участие.7. Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, освен ако участникът не докаже, че предложението (предложената цена) е формирано обективно, съгласно изискванията на ЗОП.8. Участник се отстранява ако Техническото предложение (вкл. приложенията към него - График за изпълнение на отделните видове проучвателно–проектантски работи (ППР) не отговарят на Техническата спецификация и изискванията на Възложителя. 9. Предлага се за отстраняване участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката над посочената от Възложителя прогнозна стойност.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

На обжалване подлежи всяко решение на Възложителите в процедурата за възлагане на обществена поръчка, като срокът за обжалване е съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП. Решенията на Възложителя в процедура за възлагане на обществена поръчка се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата по реда на Глава 11от ЗОП. На обжалване по реда на тази глава подлежат и действия или бездействия на Възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Жалба може да се подава от посочените в чл. 120, ал. 8 от ЗОП лица в 10-дневен срок. Жалба срещу решение на Възложителя, с изключение на решението за определяне на Изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен когато е поискана временна мярка “спиране на процедурата”. Жалбата се подава едновременно до КЗК и до Възложителя, чието решение, действие или бездействие, се обжалва. Жалба не може да се подава пред КЗК след сключването на договор за обществена поръчка.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.03.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ