Версия за печат

00109-2015-0004

BG-Благоевград: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Благоевград, пл.Георги Измирлиев № 1, За: Мила Янева - Миндова старши юрисконсулт Обществени поръчки, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 867714, E-mail: myaneva@blgmun.com, Факс: 073 884451

Място/места за контакт: Отдел ПНООП

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.blgmun.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.blgmun.com/cat166/1798/ZOP-2015-4.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка и монтаж на улични табели, номера и пътни знаци за нуждите на Община Благоевград за 2015 г.” по обособени позиции: Обособена позиция № 1: “Доставка и монтаж на улични табели, пилони за табели и номера” Обособена позиция № 2: “ Доставка на пътни знаци и стълбове за пътни знаци”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр. Благоевград
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка и монтаж на улични табели, номера и пътни знаци за нуждите на Община Благоевград за 2015 г.” по обособени позиции: Обособена позиция № 1: “Доставка и монтаж на улични табели, пилони за табели и номера” Обособена позиция № 2: “ Доставка на пътни знаци и стълбове за пътни знаци” Доставката се извършва съгласно изискванията на Наредба №18 от 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци (наричана по-долу за краткост НСППЗ) .Изделията да се изработват в условията на сертифицирана система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен, за удостоверяването на което следва да се представи сертификат, и са в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34992300, 45233290, 45233294, 45233293

Описание:

Указателни табели за имена на улици
Работи по поставяне на указателни табели
Работи по поставяне на пътна сигнализация
Работи по поставяне на уличен инвентар

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

„Доставка и монтаж на улични табели, номера и пътни знаци за нуждите на Община Благоевград за 2015 г.” по обособени позиции: Обособена позиция № 1: “Доставка и монтаж на улични табели, пилони за табели и номера” Обособена позиция № 2: “ Доставка на пътни знаци и стълбове за пътни знаци”, включва различни по вид и количество артикули изчерпателно описани в документацията за обществена поръчка достъпна на интернет сайта на община Благоевград. За обособена позиция 1 “Доставка и монтаж на улични табели, пилони за табели и номера” Обхватът на дейността на обществената поръчка е: - Доставка и монтаж на улични табели – 1300 бр.; - Доставка и мантаж на пилон за табели – 600 бр.; - Доставка и монтаж на улични табели с номера на административните адреси и имена на улицата – 5000 бр.; За Обособена позиция № 2 “ Доставка на пътни знаци и стълбове за пътни знаци”: Видовете и брой пътни знаци са подробно отразени в Приложение № 15 – Количествена сметка към документацията.

Прогнозна стойност без ДДС
224167 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

3


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Об. поз. № 1: “Доставка и монтаж на улични табели, пилони за табели и номера” - 2 400,00 лв.Об.поз.№ 2: “ Доставка на пътни знаци и стълбове за пътни знаци ” – 190,00 лв.Гар. се представя в една от сл. форми:а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;б) банкова гаранция в полза на Възложителя.Участ. сам избира формата на гаранцията за участие. Гаранцията за участие се представя за об. поз., за която участникът кандидатства. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка: ИНВЕСТБАНК АД, ФЦ Благоевград. IBAN: BG 36 IORT 80493300714600, ВIС IORTBGSF .Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. Ако участникът е превел парите по електронен път, той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат. В гаранцията за участие следва да бъде посочена об. поз, за която учас. кандидатства. В случай, че учас. представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя, подписано от кмета на Общ. Благоевград или упълномощено от него дл. лице. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 30 к. дни след изтичане на срока на валидност на офертата. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участниците. Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът й да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка. Гар.за изпълнение е в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка.Гар. за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на възложителя:ИНВЕСТБАНК АД, ФЦ Благоевград. IBAN: BG 36 IORT 80493300714600, ВIС IORTBGSF .Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. В случай че участ. е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат.Когато участникът избере гар. за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност най-малко 30 дни след изтичане на срока за изпълнение на договора. Същата трябва да бъде открита в съот. с условията по приложения в док. обр. на банкова гаранция за изп. на дог.При представяне на гар.в платежннареждане или в банк. гаранция изрично се посочва договора, за който се предст. гаран

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на пастоящата поръчка се осъществява от заложевните средства в бюджета на Община Благоевград. Разплащането ще се извършва съгласно проекто договор към настоящата процедура.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителя не поставя изискване за създаване на юридическо лице.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Не може да учас. във въз. на общ. поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, който: 2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система (включително изпиране на пари) по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК, освен ако е реабилитиран; 2.1.2. е обявен в несъстоятелност;2.1.3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните му закони и подзаконови актове;2.1.4. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;2.1.5. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;2.1.6. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран има наложено административно наказание за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците; *** Когато участниците са юридически лица, изискванията по т. 2.1.1., 2.1.6. се прилагат както следва:1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от ТЗ;5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2.Не може да участва, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагането на обществената поръчка лице:2.1.7. при които лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 2.1.8. които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;2.1.9. е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия и изисквания на Възложителя, обективирани в обявлението за общ. поръчка, настоящите указания и документация за участие;2.1.10. е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП;2.1.11. е представил гаранция за учас. в процедурата под формата на банкова гаранция, която е със срок на валидност по-кратък от срока на валидност на офертие.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: няма
Минимални изисквания: няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Съответствието с поставеното минимално изискване се доказва с представянето на Списък на доставките, еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени за период от 3 години до крайния срок за подаване на оферти или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Участникъттрябва да представи Декларация-списък, съдържаща списък на лицата, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката, в едно с декларация за ангажираност на лицата. Изделията да се изработват в условията на сертифицирана система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен, за удостоверяването на което следва да се представи сертификат, и са в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.
Минимални изисквания: Участникът трябва да е изпълнил успешно за последните 3 (три) години, считано до крайния срок за получаване на оферти или в зависимост от датата на учредяването му, не по-малко от 2 (две) доставки, еднакви или сходни с предмета на поръчката, със съответно относими към тях доказателствa за извършената услуга. Участникът следва да разполага минимум със следните технически лица (собствени или наети) на трудов или граждански договор, притежаващи съответната професионална квалификация: Минимум един ръководител на екипа за монтаж: - Строителен техник със 7 години трудов стаж или - Строителен инженер с 5 години трудов стаж или • Екип, който да извърши необходимия монтаж на доставените табели.Изисквания към екипите: • Минимум 1 екип за поставяне на уличните табели; Всеки екип да се състои от минимум 4-ма квалифицирани работника, на длъжност техник или монтажист;
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показател: Показател Срок; тежест: 10
Показател: Показател гаранционен срок; тежест: 20
Показател: Финансов Показател ; тежест: 70

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
06.04.2015 г.  Час: 17:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
06.04.2015 г.  Час: 17:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 07.04.2015 г.  Час: 14:00
Място

Зала 210 в сградата на Община Благоевград

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

съгласно чл.68, ал. 3 от ЗОПРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Продължение от полето III.2.1 Виж. 2. Условия за допустимост на участниците.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник който:2.2. Посочените в т. 2.1.1.-2.1.11. изисквания се отнасят както за участника, така и когато участникът е обединение - за всяко от лицата, включени в обединението. 2.3. Когато участникът е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или чуждестранни юридически лица, то посочениете в т.2.1.1.-2.1.8. обстоятелства не трябва да са налице за тях в държавата, в която са установени. 2.4. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за тях се прилагат изискванията посочени в чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП. 2.5. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от гореизброените изисквания.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

05.03.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция “Доставка и монтаж на улични табели, пилони за табели и номера”
1) Кратко описание

Доставка и монтаж на улични табели, съгласно изискванията на Наредба №18 от 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци (наричана по-долу за краткост НСППЗ)

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34992300, 45233290, 45233294, 45233293

Описание:

Указателни табели за имена на улици
Работи по поставяне на указателни табели
Работи по поставяне на пътна сигнализация
Работи по поставяне на уличен инвентар

3) Количество или обем

Обхватът на дейността на обществената поръчка е: - Доставка и монтаж на улични табели – 1300 бр.; - Доставка и мантаж на пилон за табели – 600 бр.; - Доставка и монтаж на улични табели с номера на административните адреси и имена на улицата – 5000 бр.;

Прогнозна стойност, без ДДС
204167 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 3

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция “ Доставка на пътни знаци и стълбове за пътни знаци”
1) Кратко описание

3. Доставка на пътни знаци съгласно изискванията на Наредба №18 от 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци (наричана по-долу за краткост НСППЗ)

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34992300, 45233290, 45233294, 45233293

Описание:

Указателни табели за имена на улици
Работи по поставяне на указателни табели
Работи по поставяне на пътна сигнализация
Работи по поставяне на уличен инвентар

3) Количество или обем

Видовете и брой пътни знаци са подробно отразени в Приложение № 15 към документацията.

Прогнозна стойност, без ДДС
20000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение