Версия за печат

00109-2015-0003

BG-Благоевград: 23 - Детективски и охранителни услуги, с изключение на услугите с бронирани автомобили

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Благоевград, Пл. Георги Измирлиев №1, За: Кирил Манов, Сектор Сигурност, охрана и обществен ред., Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 867720, E-mail: sthristov@blgmun.com, Факс: 073 884451

Място/места за контакт: Община Благоевград, пл. Георги Измирлиев №1, Стая №116

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.blgmun.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.blgmun.com/cat166/1791/ZOP-2015-3.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Осигуряване на охранителни услуги чрез сигнално-охранителна техника /СОТ/ и чрез физическо присъствие (жива охрана) и мобилни групи в общински обекти и територии на Община Благоевград, като има за цел осигуряване на охрана на недвижимо имущество, собствено или експлоатирано от Община Благоевград, с цел постигане на сигурност“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 23
Място на изпълнение: гр. Благоевград
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

С поръчката се възлага извършване на охранителни услуги чрез сигнално-охранителна техника /СОТ/ и чрез физическо присъствие (жива охрана) и мобилни групи в общински обекти и територии на Община Благоевград, като има за цел осигуряване на охрана на недвижимо имущество, собствено или експлоатирано от Община Благоевград, с цел постигане на сигурност“ за срок от 1 (една) година на обектите описани в Приложение №1 и Приложение № 2 от Докемнтацията за участие.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79713000

Описание:

Охранителни услуги

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

С поръчката се възлага извършване на охранителни услуги чрез сигнално-охранителна техника /СОТ/ и чрез физическо присъствие (жива охрана) и мобилни групи в общински обекти и територии на Община Благоевград, като има за цел осигуряване на охрана на недвижимо имущество, собствено или експлоатирано от Община Благоевград, с цел постигане на сигурност“ за срок от 1 (една) година/ 12 (дванадесет) месеца, на обектите описани в Приложение №1 и Приложение № 2 от Докемнтацията за участие.

Прогнозна стойност без ДДС
175000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

І. Гаранцията за участие е в размер: Гаранцията за участие е в размер: 1700 лв. (хиляда и седемстотин лева). При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка: Банка: ИНВЕСТБАНК АД - ФЦ Благоевград; Банков код (BIC): IORTBGSF Банкова сметка (IBAN): BG36 IORT 80493300714600 Ако Участникът представя Банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец №9 на Банкова гаранция. ІІ. участникът, определен за изпълнител на поръчката, внася гаранция за изпълнение в размер на 5 % /пет процента/ от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за участие в процедурата и гаранцията за изпълнение на договора се представят по избор на участника като парична сума или като банкова гаранция. Когато кандидатът, участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Когато участникът представя банкова гаранция за участие тя трябва да покрива периода на валидност на офертата, а банковата гаранция за изпълнение следва да е със срок на валидност най – малко 120 дни след изтичане на срока за изпълнение на договора. Банковата гаранция се издава в полза на Възложителя. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участника. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не е по-малък от определения в настоящата процедура. Когато участникът представя банкова гаранция, то условията по нея трябва да съответстват на тези по приложения в документацията образец или да са по-благоприятни за Възложителя. Ако условията на представената от участника гаранция се различават от тези на представения образец и са по-неблагоприятни за Възложителя, то Възложителят може да откаже да приеме гаранцията и/или да поиска нейната корекция. Участникът е длъжен да се съобрази с искането на Възложителят, в противен случай се счита, че не е представена изискуемата банкова гаранция. Гаранциите за участие в процедурата се задържат или усвояват, респективно освобождават от възложителя при спазване условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят не дължи лихва върху сумата, представена като гаранция, за периода, през който средствата са престояли у него законосъобразно.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Съобразно разходната част на Бюджет-2015 г. на Община Благоевград, максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за услугите, предмет на настоящата обществена поръчка е размер общо на 175 000.00 (сто седемдесет и пет хиляди) лв. без ДДС или 210 000 (двеста и десет хиляди) лв. с ДДС, осигурен финансов ресурс, който не може да се надвишава! Плащането се извършва съгласно предвидените в проекта на договор за изпълнение правила.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изисквания за придобиване на правна форма от Изпълнителя. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. Изискването участникът да притежава валиден лиценз за извършване на частна охранителна дейност / на територията на цялата страна или на територията на област Благоевград/, се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност. В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в Обединението сключват договор за обединение. Следва да бъде представено копие от договора за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка, като в текста му задължително да се съдържа посочване на Възложителя и процедурата, за която се обединяват партньорите в него. В случай, че обединението не е създадено специално за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде представено и копие на анекс към първоначално сключения договор. Договорът /анексът/ трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: 1.2.1. всички членове на обединението са отговорни солидарно - заедно и поотделно, за изпълнението на договора; 1.2.2. е определен водещ член на обединението, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението; 1.2.3. всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; 1.2.4. разпределение на дейностите, предмет на възлаганата обществена поръчка, между участниците в обединението и ресурсите, с които ще участва всеки един от участниците в обединението/консорциума; 1.2.5. участниците в обединението трябва задължително да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката. 1.2.6. Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато не е приложен договорът за създаването на обединение или в приложеният договор липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е променил след подаването на офертата и участникът не отстрани тези пропуски при спазване на условията, разписани в чл. 68, ал.8 и ал.9 от ЗОП – участникът може да бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. 1.3. Възложителят не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. 1.4. С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители. 1.5. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни участници в процедурта.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 3.1.1.1. Обща оферта за участие - Образец №1. 3.1.1.1.А. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника-Образец №2. В списъка участникът следва да опише всички представени от него документи (задължителни и други по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника, и относно подизпълнителите, ако такива се предвиждат. Списъкът на документите следва да се постави в началото на документите. Всеки лист, съдържащ се в плика, следва да бъде номериран и подреден съгласно списъка; 3.1.1.2. Административни сведения (Представяне на участника) - Образец №1.1. 3.1.1.3. Документ за регистрация (копие) или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Документът за регистрация не се изисква, ако участникът е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР). В този случай е достатъчно да се попълни и приложи декларация за регистрация по ЗТР Образец №2А. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът за регистрация трябва да е издаден от компетентния орган в страната, в която участникът е установен, и да се представи в официален превод на български език. ”Официален превод”, съобразно разпоредбата на §1, т.16а от Допълнителната разпоредба на ЗОП е «превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за на официални преводи”. Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят заверено от участника копие от документ за самоличност. Ако тези физически лица са чуждестранни граждани, документът се представя и в официален превод. Когато участникът предвижда участие на подизпълнител, документът за регистрация се представя за всеки от подизпълнителите, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП. Когато участникът в процедурата е обединение, документите за регистрация и/или Декларацията за регистрация по ЗТР се представят за всички членове на обединението, съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП. 3.1.1.4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация). 3.1.1.5. Документ - договор или споразумение, подписан от лицата, включени в обединението, когато участник в процедурата е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, в който задължително се посочва представляващия - оригинал с нотариална заверка на подписите. Документът се представя в случай, че участникът е неперсонифицирано обединение. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, и лицето, подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението следва да бъдат представени и нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които упълномощават това лице, което има право да подаде офертата, да попълни и подпише документите, общи за обединението. Продължава в полето VІ.3 "Допълнителна информация"-ВИЖ!!!
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Няма изисквания.
Минимални изисквания: Няма изисквания.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Доказва се със списък на основните договори за услуги, еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години, до крайния срок за подаване на оферти или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. *** Предоставят се доказателства под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 2.Списък- декларация съдържаща данни за собствени или наети служители и технически лица /на трудови, граждански договори или с декларации за разположение/ по длъжности, които участникът ще използва за извършване на поръчката В Декларацията се посочва професионалната квалификация на всеки един от предложените работници и експерти, които ще участват в изпълнението на поръчката 3.Кандидатът представя справка-декларация по образец (декларация по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП), че разполага с необходимата техника /собствена или наета/ за изпълнение на обществената поръчка, ведно с приложени доказателства за основанието, на което се ползва /собствено, наем, лизинг и други/. В случай, че Участникът е обединение, изискванията по отношение на минимални технически възможности се прилагат общо за участниците в обединението. 4. Представя се заверено копие на валиден лиценз за извършване на частна охранителна дейност / на територията на цялата страна или на територията на област Благоевград/, издаден от директора на Главна дирекция „Охранителна полиция” или от упълномощени от него лица.
Минимални изисквания: 1. Участникът следва успешно да е изпълнил минимум 2 (два) договора, еднакви или сходни с предмета на поръчката, в рамките на последните 3 /три/ години, предхождащи крайния срок за подаване на оферти или в зависимост от датата, на който участникът е започнал дейността си. ***Под сходни с предмета на обществената поръчка следва да се разбират услуги по извършване на физическа /чрез физическо присъствие/ и техническа охрана /охрана с помощта на технически системи за сигурност/ на сгради и др. обекти. 2. Участникът трябва да разполага с квалифициран личен състав минимум 28 (двадесет и осем) човека, собствен или нает персонал на различно основание/трудови договори, гражданки договори и др./, който е преминал успешно курс за първоначално обучение, съгласно чл. 28 от Закона за частната охранителна дейност и е тестван за физическа пригодност, за изпълнение на поръчката. Лицата следва да имат и необходимата техническа правоспособност за изпълнение на работите, за които са ангажирани. 3. Участникът трябва да разполага с техническо оборудване за изпълнение на поръчката, техническите средства /технически системи за сигурност - изградена система за контрол и проверка на получените сигнали, за изпълнение на поръчката. 4. Участникът трябва да притежава валиден лиценз за извършване на частна охранителна дейност / на територията на цялата страна или на територията на област Благоевград/.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

Закон за частната охранителна дейност.

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Предложена цена за изпълнение; тежест: 60
Показател: Срок за реакция при опит за или неправомерно проникване в обекта, или при кризисна ситуация (в минути); тежест: 40

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
27.03.2015 г.  Час: 17:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
27.03.2015 г.  Час: 17:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 30.03.2015 г.  Час: 11:30
Място

Община Благоевград

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Продължение от полето ІІ.2.1. "Изисквания към кандидатите или участниците "-ВИЖ!!! 3.1.1.6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“ /без б.”е”/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП попълнена по образец - Образец №3. Декларацията се подпива от лицата, които представляват кандидата или участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. При заявяване на подизпълители декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП се подава от всеки от подизпълнителите, при спазване изискванията на чл. 47, ал. 9 от ЗОП. В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията/ите, които са на чужд език се представя/т в официален превод. 3.1.1.6. Доказателства за техническите възможности и квалификацията на участника, които задължително включват: 3.1.1.6.1. Списък – Декларация на услугите, еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени за период от 3 години до крайния срок за подаване на оферти или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - Образец №4А *** Предоставят се доказателства под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.. 3.1.1.6.2. Декларация, съдържаща списък на лицата, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката - Образец №14. 3.1.1.6.3. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП- Образец №5. 3.1.1.8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие - Образец №4. 3.1.1.9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител- Образец №8. Забележка: когато офертата предвижда участие на подизпълнители, в нея се посочват имената на подизпълнителите, видът на работите, които ще извършват, както и делът на тяхното участие. Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител поотделно. 3.1.1.10. Документ за внесена гаранция за участие – екземпляр на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие съгласно Образец №9. 3.1.1.11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора – Образец №6. 3.1.1.12. Декларация по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици Образец №15А. 3.1.1.13. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП -Образец №15. 3.1.1.14. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства, условия и с документацията, с условията на откритата процедура и е направен оглед на обектите на охрана. Към декларацията се прилага Протокол за извършен оглед- Образец №7. 3.1.1.15. Заверено копие валиден лиценз за извършване на частна охранителна дейност / на територията на цялата страна или на територията на област Благоевград/. Всички декларации се представят в оригинал и се подписват по реда и от лицата, посочени в настоящите указания. Заинтересуваните лица могат да получат документацията за участие на електронен адрес www.blgmun.com- профил на купувача, най-късно до часа и датата, посочени в Обявлението за обществената поръчка. Пълен достъп до документацията за участие е осигурен на интернет страницата на Възложителя – www.blgmun.com.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.02.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ