Версия за печат

BG-Благоевград:

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Областна администрация Благоевград, пл. Г.Измирлиев №9, За: Бисер Николов Михайлов, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 881401, E-mail: Info@bl.government.bg, Факс: 073 881403

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www. bl.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bl.government.bg/bg/2014-09-03-09-25-23.

Адреси и места за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІI.А: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА (СТРОИТЕЛСТВО)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Строително - монтажни работи на територията на ГКПП Кулата, общ. Петрич, ГКПП Златарево, общ. Петрич, ГКПП Илинден, общ. Хаджидимово, ГКПП Станке Лисичково, общ. Благоевград, включващи: ремонт и подмяна на улично осветление в района на трасетата на вход-изход на ГКПП-тата; ремонт на тоалетни; подмяна на врати на тоалетните в района на ГКПП-тата; ремонт на пилони на територията на ГКПП-тата; възстановяване на уличната маркировка и ремонт и техническо обслужване на агрегати на територията на ГКПП-тата.

II.2) Обект на поръчката и място на строителството
Място на извършване на строителството

Територията на ГКПП Кулата, общ. Петрич, ГКПП Златарево, общ. Петрич, ГКПП Илинден, общ. Хаджидимово, ГКПП Станке Лисичково, общ. Благоевград

код NUTS

BG41

II.3) Настоящото обявление предвижда сключване на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на обекта и обема на строителството

Дейности по ремонт и подмяна на улично осветление в района на трасетата на вход-изход на ГКПП-тата; ремонт на тоалетни; подмяна на врати на тоалетните в района на ГКПП-тата; ремонт на пилони на територята на ГКПП-тата; възстановяване на уличната маркировка и ремонт и техническо обслужване на агрегати на територията на ГКПП-тата.

Обособени позиции

НЕ

II.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

II.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
III.2) Условия за участие
III.2.1) Запазени поръчки

НЕ

РАЗДЕЛ VІ: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Интернет страници на правителството, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство:  

Законодателство за опазването на околната среда:  

Защита на трудовата заетост и условия на труд:  .

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.02.2015 г.