Версия за печат

BG-София:

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Това обявление е предварително обявление - покана

НЕ

Това обявление цели съкращаване на скровете за получаване на оферти

ДА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Черноморска технологична компания АД (ЧТК АД),, бул. Арсеналски 7, За: Атанас Желязов, България 1000, София, Тел.: 052 920920, E-mail: ajeliazov@bstc.bg, Факс: 052 920923

Място/места за контакт: гр.Варна, ул. Цар Симеон 1 25, ет.7

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bstc.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bstc.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Производство , пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Застраховане на дълготрайни материални активи - Покриване на риск: Пълна загуба или частична щета на сгради, газопроводи, машини, съоръжения, оборудване и незавършено строителство; Застраховка обща гражданска отговорност.

II.2) Обект на поръчката

Услуги

Категория услуга №:

06 - Финансови услуги (Застрахователни услуги, Банкови и инвестиционни услуги)

II.3) Кратко описание на поръчката

Застраховане на дълготрайни материални активи - Покриване на риск: Пълна загуба или частична щета на сгради, газопроводи, машини, съоръжения, оборудване и незавършено строителство; Застраховка обща гражданска отговорност.

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги

II.5) Планирана дата за начало на процедурата за възлагане и срок на изпълнение на поръчката
II.6) Прогнозна стойност и начин на финансиране
II.6.1) Първоначална стойност
II.7) Поръчката е предмет на споразумението за държавни поръчки (GPA) са Световната търговска организация

НЕ


РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА И АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

РАЗДЕЛ VІ: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Прогнозна обща стойност на поръчката/ите за доставки или услуги
VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.02.2015 г. 


ПРИТУРКА: ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ - ПОКАНА ИЛИ ПРЕДВАРИТЕЛНО, КОЕТО ЦЕЛИ СЪКРАЩАВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ


РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Застраховане на дълготрайни материални активи - Покриване на риск: Пълна загуба или частична щета на сгради, газопроводи, машини, съоръжения, оборудване и незавършено строителство; Застраховка обща гражданска отговорност.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 6

Място на изпълнение: Лицензираните региони на ЧТК АД
Код NUTS:
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Обособени позиции

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Застраховане на дълготрайни материални активи - Покриване на риск: Пълна загуба или частична щета на сгради, газопроводи, машини, съоръжения, оборудване и незавършено строителство; Застраховка обща гражданска отговорност.


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане

IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.1) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
IV.3.4) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно Раздел XI от ЗОП