Версия за печат

BG-Борово:

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

Настоящето съобщение е за публикуване на:

Предварително обявление от възложител по чл.7, т.1-4


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Борово, област Русе, ул. Никола Й.Вапцаров № 1a, За: Кмет на Община Борово, България 7174, Борово, Тел.: 08140 2253, E-mail: borovo@borovo.org, borovo_op@b-trust.org, Факс: 0817 71774

Място/места за контакт: Община Борово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.borovo.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.borovo.org/bg/oporachki.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕРАЗДЕЛ ІI

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Създаване на система за откриване на горски пожари в начален стадий и мониторинг на околната среда" в изпълнение на Договор №18/226/00423/ 22.12.2014г. за безвъзмездна финансова помощ по мярка 226 от ПРСР 2007-2013г. за проект „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда” с бенефициент Община Борово, обл. Русе.

II.2) Обект на поръчката

Строителство

II.3) Кратко описание на поръчката

Поръчката включва изграждане на система за откриване на горски пожари в начален стадий и мониторинг на околната среда - част ел., част конструкции и част технологична в изпълнение на проект „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда” , финансиран по Договор №18/226/00423/ 22.12.2014г. за безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2007-2013г. по м.226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” с местоположение - землището на село Обретеник, общ.Борово – ПИ №000131. Предмет на проекта е създаване на сезонна система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда. Тя е предназначена за дистанционен пожарен мониторинг на горските масиви в избрания район. Тя трябва да осигурява автоматизация на процеса за контролиране и установяване посоката на развитие на пожарите и съответно предприемането на ефективни действия на ранен етап от възникването му, като това да доведе до минимизиране на свързаните с него загуби и жертви. Системата трябва да има възможност да получава и обработва и съхранява данни от метеорологични станции и допълнителни сензори.

II.4) Код съгласно класификатора на ОП (CPV)

31625100, 45312100

Описание:

Системи за откриване на възникнал пожар
Работи по инсталиране на пожароизвестителни системи


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.02.2015 г.