BG-Борово:

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

Настоящето съобщение е за публикуване на:

Предварително обявление от възложител по чл.7, т.1-4


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Борово, област Русе, ул. Никола Й.Вапцаров № 1a, За: Кмет на Община Борово, България 7174, Борово, Тел.: 08140 2253, E-mail: borovo@borovo.org, borovo_op@b-trust.org, Факс: 0817 71774

Място/места за контакт: Община Борово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.borovo.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.borovo.org/bg/oporachki.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕРАЗДЕЛ ІI

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Периодични доставки на гориво за отопление на заведенията на бюджетна издръжка в община Борово за отоплителни сезони 2016/2017г. и 2017/2018г. по предварителни заявки франко посочени от възложителя места.

II.2) Обект на поръчката

Доставки

II.3) Кратко описание на поръчката

Периодични доставки на гориво за отопление на заведенията на бюджетна издръжка в община Борово по предварителни заявки франко посочени от възложителя места.

II.4) Код съгласно класификатора на ОП (CPV)

09135100

Описание:

Гориво за отопление


РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Доставка на горива – бензин, дизелово гориво и газ пропан-бутан за МПС, обслужващи дейностите финансирани от общинския бюджет в Община Борово”

II.2) Обект на поръчката

Доставки

II.3) Кратко описание на поръчката

Закупуване на горива – бензин, дизелово гориво и газ пропан-бутан за МПС, обслужващи дейностите финансирани от общинския бюджет в Община Борово.

II.4) Код съгласно класификатора на ОП (CPV)

09132000, 09134200, 09122100

Описание:

Бензин
Дизелово гориво
Газ пропан


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.02.2015 г.