Версия за печат

00109-2015-0002

BG-Благоевград: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Благоевград, пл. Георги Измирлиев, За: Крум Алуминов - ст.юрисконсулт ОП, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 867714, E-mail: kaluminov@blgmun.com, Факс: 073 884451

Място/места за контакт: Отдел ПНООП

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.blgmun.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.blgmun.com/cat166/1787/ZOP-2015-2.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изпълнение на услуги във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.” по обособени позиции: Обособена позиция 1: “Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по член 169, ал. 1 (т. 1-5) и ал. 2 от ЗУТ и технически паспорти на сгради съгласно приложение №1” Обособена позиция 2: „ Обследвания за енергийна ефективност на сгради съгласно приложение №1”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: град Благоевград
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Изпълнение на услуги във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград”, по обособени позиции: Обособена позиция 1: “Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1-5) и ал. 2 от ЗУТ и технически паспорти на сгради, съгласно приложение №1” Обособена позиция 2: „Обследвания за енергийна ефективност на сгради, съгласно приложение №1”

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

70000000, 71000000, 71300000, 71310000, 71312000

Описание:

Услуги, свързани с недвижими имоти
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
Инженерни услуги в строителството
Консултантски инженерни и строителни услуги
Консултантски инженерни услуги в строителството

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

„Изпълнение на услуги във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград”, по обособени позиции: Обособена позиция 1: “Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1-5) и ал. 2 от ЗУТ и технически паспорти на сгради, съгласно приложение №1” Обособена позиция 2: „Обследвания за енергийна ефективност на сгради, съгласно приложение №1” включва следните сгради: 1. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж.к. „Струмско”, ул. „Броди” бл. 24, вх. А и вх. Б; 2.Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж.к. „Еленово”, бл. 40; 3. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж.к. „Еленово” №43, вх. А и вх. Б; 4. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж.к. „Еленово”, бл. 44; 5. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж.к. „Еленово”, бл. 56 и бл. 57; 6. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж.к. „Еленово”, бл. 112, бл. 113, бл. 114; 7. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж.к. „Еленово”, бл. 205, вх. А, вх. Б и вх. В; 8. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж.к. „Еленово”, бл. 216, вх. А, вх. Б и вх. В; 9. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж.к. „Струмско”, ул. „Яне Сандански”, бл. 21, вх. А и вх. Б

Прогнозна стойност без ДДС
182130 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

30


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Размер на гаранцията за участие пд Обособена позиция 1 – 1 300 (хиляда и триста) лева, Обособена позиция 2– 400.00 (четиристотин) лева. Гаранцията се представя в една от следните форми:а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя.Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Гаранцията за участие се представя за обособената позиция, за която участникът кандидатства. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка: ИНВЕСТБАНК АД, ФЦ Благоевград. IBAN: BG 36 IORT 80493300714600, ВIС IORTBGSF . Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат. В гаранцията за участие следва да бъде посочена обособената позиция, за която участникът кандидатства. В случай, че участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция /Образец №8/. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя, подписано от кмета на Община Благоевград или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 30 календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участниците. Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът й да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора, като условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащането се извършва в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в Община Благоевград за 2015 г. и сключените договори за целево финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради между Кмета на община Благоевград, Областния управител на област с административен център гр. Благоевград и Българската банка за развитие.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Не се изисква създаване на юридическо лице

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всеки участник може да представи оферта за една или няколко обособени позиции. Не се допуска представянето на варианти на оферта. Едно и също физ. или юр. лице може да участва само в едно обед-е. Всеки участник е длъжен да заяви в офертата си дали ще използва подизпълнители.Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта. В случай, че участникът е обед-е, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението, участниците сключват договор за обед-е. Представясе копие от договора за създаване на обединение. В случай, че обединението не е създадено специално за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде представено и копие на анекс към първоначално сключения договор. Договорът /анексът/ трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: всички членове на обединението са отговорни солидарно - заедно и поотделно, за изпълнението на договора; е определен водещ член на обединението, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението, всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; разпределение на дейностите, предмет на възлаганата обществена поръчка, между участниците в обединението и ресурсите, с които ще участва всеки един от участниците в обед-ето/консорциум, участниците в обед-то трябва задължително да определят едно лице, което да представлява обед-то за целите на поръчката.Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Възложителят не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители.Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни участници в процедурта.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, който: е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система (включително изпиране на пари) по чл. 253-260 от НК; подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК, освен ако е реабилитиран, е обявен в несъстоятелност, е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните му закони и подзаконови актове, е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от ТЗ, а в случай кандидатът или участникътсе намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 отДОПК към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран има наложено административно наказание за престъпление по чл. 136 от НК, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от НК против трудовите права работа на работниците
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не се изискват
Минимални изисквания: Не се изискват
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Съответствието с поставеното минимално изискване се доказва с представянето на Списък на услугите, еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени за период от 3 години до крайния срок за подаване на оферти или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си *** Предоставят се доказателства под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. Под услуги „сходни или еднакви с предмета на настоящата поръчка” следва да се разбира услуги, свързани с: За обособена позиция 1- Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1-5) и ал. 2 от ЗУТ и на технически паспорти на многофамилни жилищна сгради, За обособена позиция 2- Обследвания за енергийна ефективност на многофамилни жилищна сгради. ЗА ОП 1:За обособена позиция 1 изготвянето на технически паспорти на сгради се извършва от консултант, получил удостоверение по реда на наредбата по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ или от проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност. В случай, че участник в изпълнение на поръчката е консултант, се посочват включените в състава му физически лица, упражняващи технически контрол по отделни части, които отговарят на изискванията на чл. 142, ал. 10 от ЗУТ. За ОП 2:За обособена позиция 2 обследването на енергийната ефективност следва да се извърши от оправомощени за това лица, вписани в регистъра по чл. 23а, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност и да притежават издадени, валидни удостоверения от Агенцията за устойчиво енергийно развитие. В декларация се посочват поименно лицата, които ще извършват енергийното обследване. За изпълнение на услугата участникът следва да притежава собствен или нает екип, който е част от вписаните в удостоверението по чл. 23а, ал. 1 от ЗЕЕ лица. Съответствието с поставеното изискване 2 се доказва с представянето на Декларация-списък, съдържаща списък на лицата, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката, ведно с декларации за ангажираност на експертите. Всеки участник следва да притежава валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентни сертификати - представя се копие на сертификата.
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да е изпълнил успешно за последните 3 (три) години, считано до крайния срок за получаване на оферти или в зависимост от датата на учредяването му, За обособена позиция 1- не по-малко от 2 (две) услуги, еднакви или сходни с предмета на поръчката, със съответно относими към тях доказателствa за извършената услуга. За обособена позиция 2- не по-малко от 2 (две) услуги, еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка, със съответно относими към тях доказателствa за извършената услуга. За ОП 1, екип включващ специалист по съответната част: "Архитектура" – 2 архитекти, от които един се посочва за ръководител екип;"Конструкции" - 1 инженер; "ВиК" - 1 инженер;"Електро"- 1 инженер;"Отопление, вентилация и Климатизация" - 1 инженер; „Пожарна безопасност” – 1 експерт; "Геодезия" – 1 инженер; Ръководител екип следва да бъде експерт част „Архитектура“; ЗА ОП 2: Инженер „Отопление, вентилация и климатизация, топлотехника” – 2 броя, от които един се посочва за ръководител екип; Архитект или инженер-конструктор – 1 брой; Електроинженер – 1 брой Валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентни сертификати - за ОП1 и ОП 2
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
27.03.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
27.03.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 30.03.2015 г.  Час: 14:00
Място

Община Благоевград

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.02.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция “Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1-5) и ал. 2 от ЗУТ и технически паспорти на сгради, съгласно приложение №1”
1) Кратко описание

“Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1-5) и ал. 2 от ЗУТ и технически паспорти на сгради, съгласно приложение №1”

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

70000000, 71000000, 71300000, 71310000

Описание:

Услуги, свързани с недвижими имоти
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
Инженерни услуги в строителството
Консултантски инженерни и строителни услуги

3) Количество или обем

зготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1-5) и ал. 2 от ЗУТ и технически паспорти на сгради, съгласно приложение №1

Прогнозна стойност, без ДДС
133562 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Обследвания за енергийна ефективност на сгради, съгласно приложение №1
1) Кратко описание

Обследвания за енергийна ефективност на сгради, съгласно приложение №1

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

70000000, 71000000, 71300000, 71310000

Описание:

Услуги, свързани с недвижими имоти
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
Инженерни услуги в строителството
Консултантски инженерни и строителни услуги

3) Количество или обем

Обследвания за енергийна ефективност на сгради, съгласно приложение №1

Прогнозна стойност, без ДДС
48568 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30