Версия за печат

00106-2015-0002

BG-София: 07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Министерство на правосъдието, ул. "Славянска" № 1, За: Галя Николова, Република България 1040, София, Тел.: 02 9237489, E-mail: G_Nikolova@justice.government.bg, Факс: 02 9813445

Място/места за контакт: ...........................

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.justice.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://profile.mjs.bg/975e7bd0c9d6998b4b7ad5eb59896761.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Министерство на правосъдието, ул. "Славянска" № 1, За: Мария Ленгерова, Република България 1040, София, Тел.: 02 9237373

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: правосъдие

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Логистика, наем на помещения и оборудване и изработване на информационни материали за публични събития“ по проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежко правосъдие“ в рамките на Тематичен фонд „Сигурност“ на Българо-швейцарска програма за сътрудничество“.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 7
Място на изпълнение: гр. София
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Логистика, наем на помещения и оборудване и изработване на информационни материали за публични събития“ по проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежко правосъдие“ в рамките на Тематичен фонд „Сигурност“ на Българо-швейцарска програма за сътрудничество“.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79952000, 79341000

Описание:

Услуги, свързани с организирането на събития
Рекламни услуги

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

„Логистика, наем на помещения и оборудване и изработване на информационни материали за публични събития“ по проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежко правосъдие“ в рамките на Тематичен фонд „Сигурност“ на Българо-швейцарска програма за сътрудничество“.

Прогнозна стойност без ДДС
140700.83 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

31.03.2016 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участниците представят гаранция за участие в откритата процедура в размер на 1400,00 лв. (хиляда и четиристотин лева). Гаранцията се представя в една от следните форми: безусловна, неотменяема банкова гаранция в оригинал със срок на валидност 120 календарни дни след крайния срок за подаване на офертите или внесена парична сума по разплащателна сметка на Министерство на правосъдието, Банка: БНБ – Централно управление; Банков код (BIC): BNBGBGSD; Банкова сметка (IBAN): BG44 BNBG 9661 3300 1737 01. В документът за внесената парична сума задължително следва да бъде записано: “Гаранция за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Логистика, наем на помещения и оборудване и изработване на информационни материали за публични събития“ по проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежко правосъдие“ в рамките на Тематичен фонд „Сигурност“ на Българо-швейцарска програма за сътрудничество“. Платежното нареждане за внесената парична сума - копие от документа,заверено с печат от участника. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл.61 и чл.62 от Закона за обществените поръчки. Усвояването на гаранцията става по условията и реда на чл.61 и чл.62 от ЗОП. При сключване на договора участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение в размер на 5% от договорената стойност без ДДС. Гаранцията се представя в една от следните форми: безусловна, неотменяема банкова гаранция в оригинал със срок,срока на договора плюс 30 календарни или парична сума, внесена по сметката на Министерство на правосъдието, Банка: БНБ – Централно управление; Банков код (BIC): BNBGBGSD; Банкова сметка (IBAN): BG44 BNBG 9661 3300 1737 01. Платежното нареждане за внесената парична сума трябва да бъде копие на документа, заверено с печат от участника. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Предложена цена - представя се в лева без ДДС. В ценовото предложение следва да се посочи обща цена в лева без ДДС, определена въз основа на документацията за участие. Начин на плащане - в левове, по банков път, въз основа на сключен договор и както следва: Плащането ще се извърши въз основа на издадена оригинална фактура, с включен ДДС, както следва:ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ действително изпълнените и приети услуги за всяка конкретна дейност по единични цени, за реален брой участвали лица и предоставени услуги. Плащането на цената по договора се извършва по банков път на посочената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сметка в лева в срок до 15 (петнадесет) работни дни след изпълнение на всяка възложена конкретна дейност по договора и приемането й с двустранно подписан приемо-предавателен протокол от определеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно договора, неразделна част от документацията на Възложителя.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Участник в процедурата за обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, задължително се представя договор (споразумение) за създаване на обединението, подписан от лицата в обединението, в заверено копие, със срок не по-кратък от срока за изпълнение на настоящата обществена поръчка. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че лицата в обединението поемат солидарна отговорност, заедно и поотделно, за участието си и изпълнението на поръчката, както и, че съставът на обединението няма да се променя за срока за изпълнение. Ако в хода на процедурата, съставът на обединението бъде променен, участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие. В случай, че в договора (споразумението) не е посочен представляващият обединението, се представя документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият, в оригинал или заверено копие. В случай, че в договора (споразумението) не е посочено разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка, се представя документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва разпределението, в оригинал или заверено копие.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Участниците представят: -Изрично пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата процедура (в случай на упълномощаване) – оригинал или нотариално заверено копие. -Споразумение/договор за създаване на обединението, в оригинал или заверено копие, в случаите, когато участникът е обединение. Към споразумението/договора се прилагат и пълномощното/те за овластяване, когато е приложимо. -Документ за внесена гаранция за участие в процедурата. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.Представяне на участника, което включва посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. 2.Изрично пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата процедура (в случай на упълномощаване) – оригинал или нотариално заверено копие. 3.Представяне на участника – представя се чрез попълване на образец. 4.Споразумение/договор за създаване на обединението, заверено копие, в случаите, когато участникът е обединение. Съгласно чл.56, ал.1, т.2 от ЗОП при участници обединения, които не са юридически лица офертата трябва да съдържа - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 5.Документ за внесена гаранция за участие в процедурата - копие на документа, заверено с печат от участника. 6.Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника по чл. 50, ал. 1 от ЗОП (съгласно текста на поле III.2.2); 7.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация, съгласно чл.51, ал.1 от ЗОП, посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в обявлението за обществена поръчка (съгласно текста на поле III.2.3); 8.Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“-„д“, т.2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП съгласно чл. 47, ал. 9 от ЗОП; - по образец. 9. Участникът може да представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти на държава – членка на Европейския съюз. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не може да отстрани участника от процедурата на основание, че не е представил някой от документите по чл.51 и чл.53, ал.1 от ЗОП, при условие че обстоятелството се доказва от представеното удостоверение 10. Декларация за подизпълнителите, които ще участват при изпълнение на поръчката, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие – по образец. 11. Декларация за съгласие от всеки посочен подизпълнител – по образец 12. Декларация за приемане на условията в проекта на договор - по образец. 13. Оферта по образец с посочен срок на валидност на офертата (по образец). 14.Участникът следва да декларира, че ще изпълни предмета на обществената поръчка съобразно изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие и Техническата спецификация – по образец. 15.Декларация с изброяване на услугите с идентичен или сходен предмет с предмета на поръчката – по образец. 16.Декларация относно срока на изпълнение на поръчката – по образец. 17. Декларация по чл. 3, ал. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – по образец; 18.Ценова предложение – по образец; 19.Декларация за екипа от експерти, които ще участват при изпълнението на обществената поръчка– по образец; 20.Декларация за конфиденциалност– по образец; 21.Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП– по образец; 22.Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП– по образец; 23.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, т. 2, 3 и 4 и ал. 5 от ЗОП (за подизпълнители)– по образец; 24. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не се изискват.
Минимални изисквания: Няма.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на извършените услуги с еднакъв или сходен предмет с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертите. Списъкът следва да съдържа подробно описание на предмета на услугата, стойност (изплатеното възнаграждение), началната дата и срока на услугата, получателите (възложителите), основен изпълнител или подизпълнител, дял на участника; наименование или връзка към публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата, а когато не може да се посочи публичен регистър се прилагат удостоверения, издадени от получателите на услугите или от компетентен орган. 2. списък на лицата от екипа, които ще работят по изпълнение на поръчката с опит в изпълнението на услуги, еднакви или сходни с предмета на поръчката с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионален опит;
Минимални изисквания: 1.Участникът следва да има изпълнение за последните три години на най-малко две услуги, еднакви или сходни с предмета на поръчката. Участникът трябва да представи списък от услуги, еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнение през последните три години, като за услуги, сходни или еднакви с предмета на поръчката се смятат: изготвяне и/или дизайн, и/или отпечатване и разпространение на информационни и рекламни материали и организиране и провеждане на информационни дейности/семинари, и/или дискусии, и/или конференции, и/или работни срещи и др еквивалентни. Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. Списъкът следва да включва услугите, чието изпълнение е приключило в заложения период. Списъкът следва да съдържа подробно описание на предмета на услугата, стойност (изплатеното възнаграждение), началната дата и срока на услугата, получателите (възложителите), основен изпълнител или подизпълнител, дял на участника. 2 Участникът трябва да разполага с екип, както следва: Ръководител на екипа, който да осъществява цялостното ръководство и отчетността при изпълнението на обществената поръчка. Изисквания за образование, квалификация и опит: - висше образование – образователно-квалификационна степен „бакалавър“; - минимум 2 години управленски опит в областта на изготвяне и/или дизайн, и/или отпечатване и разпространение на информационни и рекламни материали и организиране и провеждане на информационни дейности/семинари, и/или дискусии, и/или конференции, и/или работни срещи и други подобни. - участие като ръководител на екип в минимум 2 договора в областта на изготвянето, дизайна и отпечатването на информационни и рекламни материали и/или организиране и провеждане на информационни дейности/семинари, и/или дискусии, и/или конференции, и/или работни срещи и други подобни. Експерт 1, който да отговаря за подготовката и провеждането на конференциите. Изисквания за образование, квалификация и опит: - висше образование - образователно-квалификационна степен „бакалавър“ със специалност в областта на журналистиката, масовите комуникации, връзки с обществеността, маркетинг, туризъм или еквивалентна; - минимум 2 години професионален опит в областта на организиране и провеждане на информационни дейности/семинари и/или дискусии, и/или конференции, и/или работни срещи и други подобни/, и/или комуникационни дейности/рекламни кампании и други подобни. Експерт 2, който да отговаря за изготвянето, дизайна и отпечатването на информационните материали. Изисквания за образование, квалификация и опит: - висше образование - образователно-квалификационна степен „бакалавър“ със специалност в областта на рекламата, дизайн, предпечатна подготовка или еквивалентна; - минимум 2 години професионален опит в областта на изготвянето, дизайна и отпечатването на информационни и рекламни материали.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
06.04.2015 г.  Час: 17:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
06.04.2015 г.  Час: 17:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 07.04.2015 г.  Час: 14:00
Място

гр. София, ул. "Славянска" № 1.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП, отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Решенията на възложителя подлежат на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията. Жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок: 1. след изтичане на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна. Срокът за обжалване на решението тече от получаването на документацията, ако са изпълнени едновременно следните условия: - жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението; - документацията не е публикувана едновременно с обявлението; - документацията е получена след срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП. 2. получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата; Жалбата по чл.120, ал.4 от ЗОП се подава в 10-дневен срок от уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

25.02.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ