Версия за печат

00109-2015-0001

BG-Благоевград: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Благоевград, Пл. Георги Измирлиев №1, За: инж. Венцислав Атанасов; инж. Цветан Попниколов, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 867781, E-mail: sthristov@blgmun.com, Факс: 073 884451

Място/места за контакт: Община Благоевград, пл. Георги Измирлиев №1, Стая № 319

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.blgmun.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.blgmun.com/cat166/1784/ZOP-2015-1.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Ремонт на уличната мрежа и ремонт на общински пътища на територията на община Благоевград”. по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Ремонт на уличната мрежа на територията на община Благоевград“. Обособена позиция №2: „Ремонт на общински пътища на територията на община Благоевград”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: гр. Благоевград
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

С поръчката се възлага 1. „Ремонт на ул. „Георги Попов“; „Ремонт на ул. „Даме Груев“; „Ремонт на ул „Вихрен“; „Ремонт на ул. „Трети март“; „Ремонт на ул. „ Христо Силянов“; „Ремонт на ул. „ Христо Чернопеев“; Ремонт на ул. „Христо Смирненски“; „Ремонт на ул. „д-р Владимир Бъчваров“; „Ремонт на ул. „Света гора“; „Ремонт на транспортната алея в парка на ул. „Даме Груев“ в гр. Благоевград“ и „Ремонт на ул. „Прилеп“ и 2. „Основен ремонт на асфалтова настилка на общински път BLG1066/ІІІ-1066, Благоевград –Покровник/-Благоевград, кв. Струмско/І-1/”; „Основен ремонт на асфалтова настилка на общински път BLG2061/І-1, Благоевград –Бистрица-лет. Бодрост” и „Основен ремонт на асфалтова настилка на общински път BLG2070/ІІІ-1066, Покровник- Габрово/Падеш-Лешко- мах. Горно Лешко”.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252, 45233000

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици
Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

С поръчката се възлага 1. „Ремонт на ул. „Георги Попов“; „Ремонт на ул. „Даме Груев“; „Ремонт на ул „Вихрен“; „Ремонт на ул. „Трети март“; „Ремонт на ул. „ Христо Силянов“; „Ремонт на ул. „ Христо Чернопеев“; Ремонт на ул. „Христо Смирненски“; „Ремонт на ул. „д-р Владимир Бъчваров“; „Ремонт на ул. „Света гора“; „Ремонт на транспортната алея в парка на ул. „Даме Груев“ в гр. Благоевград“ и „Ремонт на ул. „Прилеп“ и 2. „Основен ремонт на асфалтова настилка на общински път BLG1066/ІІІ-1066, Благоевград –Покровник/-Благоевград, кв. Струмско/І-1/”; „Основен ремонт на асфалтова настилка на общински път BLG2061/І-1, Благоевград –Бистрица-лет. Бодрост” и „Основен ремонт на асфалтова настилка на общински път BLG2070/ІІІ-1066, Покровник- Габрово/Падеш-Лешко- мах. Горно Лешко”, съгласно опосочените в документацията подробни количествени сметки.

Прогнозна стойност без ДДС
1183876.66 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

90


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

І. Гаранцията за участие е в размер: Гаранцията за участие е в размер: 1.По обособена позиция № 1 в размер на 7000лв. (седем хиляди лева). 2. По обособена позиция № 2 в размер на 3000лв. (три хиляди лева). При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка: Банка: ИНВЕСТБАНК АД - ФЦ Благоевград; Банков код (BIC): IORTBGSF Банкова сметка (IBAN): BG36 IORT 80493300714600 Ако Участникът представя Банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец №9 на Банкова гаранция. ІІ. участникът, определен за изпълнител на поръчката, внася гаранция за изпълнение в размер на 5 % /пет процента/ от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за участие в процедурата и гаранцията за изпълнение на договора се представят по избор на участника като парична сума или като банкова гаранция. Когато кандидатът, участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Когато участникът представя банкова гаранция за участие тя трябва да покрива периода на валидност на офертата, а банковата гаранция за изпълнение следва да е със срок на валидност най – малко 120 дни след изтичане на срока за изпълнение на договора. Банковата гаранция се издава в полза на Възложителя. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участника. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не е по-малък от определения в настоящата процедура. Когато участникът представя банкова гаранция, то условията по нея трябва да съответстват на тези по приложения в документацията образец или да са по-благоприятни за Възложителя. Ако условията на представената от участника гаранция се различават от тези на представения образец и са по-неблагоприятни за Възложителя, то Възложителят може да откаже да приеме гаранцията и/или да поиска нейната корекция. Участникът е длъжен да се съобрази с искането на Възложителят, в противен случай се счита, че не е представена изискуемата банкова гаранция. Гаранциите за участие в процедурата се задържат или усвояват, респективно освобождават от възложителя при спазване условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят не дължи лихва върху сумата, представена като гаранция, за периода, през който средствата са престояли у него законосъобразно.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Съобразно изготвеният от Община Благоевград План за финансиране на капиталовите разходи-2015 г., максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за строителството, предмет на настоящата обществена поръчка е в размер общо на 1 183 876.66 (един милион сто осемдесет и три хиляди осемстотин седемдесет и шест лв. и шестдесет и шест ст.) лв. без ДДС или 1 420 652.00 (един милион четиристотин и двадесет хиляди шестстотин петдесет и два) лв. с ДДС, разпределен по обособени позиции както следва: Обособена позиция №1: „Ремонт на уличната мрежа на територията на община Благоевград“ - Осигуреният финансов ресурс общо за обособената позиция е в размер на 855 083.33 (осемстотин петдесет и пет хиляди и осемдесет и три лева и тридесет и три ст.) лв. без ДДС или 1 026 100 (един милион двадесет и шест хиляди и сто) лв. с ДДС по обекти: 1. Обект: „Ремонт на ул. „Георги Попов“ - 150 833.33лв без ДДС или 181 000лв. с ДДС, осигурен финансов ресурс, който не може да се надвишава; 2. Обект: „Ремонт на ул. „Даме Груев“ - 166 666.67лв. без ДДС или 200000 лв. с ДДС, осигурен финансов ресурс, който не може да се надвишава; 3. Обект: „Ремонт на ул „Вихрен“ – 80 833.33лв без ДДС или 97 000лв. с ДДС, осигурен финансов ресурс, който не може да се надвишава; 4. Обект: „Ремонт на ул. „Трети март“ – 154 000 лв. без ДДС или 184 800 лв. С ДДС, осигурен финансов ресурс, който не може да се надвишава; 5. Обект: „Ремонт на ул. „ Христо Силянов“ – 34 166.67 лв. без ДДС или 41 000 лв. с ДДС, осигурен финансов ресурс, който не може да се надвишава; 6. Обект: „Ремонт на ул. „ Христо Чернопеев“ – 42 500 лв. без ДДС или 51 000 лв. ДДС, осигурен финансов ресурс, който не може да се надвишава; 7. Обект: Ремонт на ул. „Христо Смирненски“ – 45 833.33 лв. без ДДС или 55 000 лв. с ДДС, осигурен финансов ресурс, който не може да се надвишава; 8. Обект: „Ремонт на ул. „д-р Владимир Бъчваров“ – 9 333.33лв. без ДДС или 11 200лв. с ДДС, осигурен финансов ресурс, който не може да се надвишава; 9. Обект: „Ремонт на ул. „Света гора“ – 9 250 лв. без ДДС или 11 100 лв. с ДДС, осигурен финансов ресурс, който не може да се надвишава; 10. Обект: „Ремонт на транспортната алея в парка на ул. „Даме Груев“ в гр. Благоевград“ – 29 166.67 лв. без ДДС или 35 000 лв. с ДДС, осигурен финансов ресурс, който не може да се надвишава; 11. Обект: „Ремонт на ул. „Прилеп“ – 132 500 лв. без ДДС или 159 000лв. с ДДС, осигурен финансов ресурс, който не може да се надвишава. Обособена позиция №2: „Ремонт на общински пътища на територията на община Благоевград”- Осигурен финансов ресурс общо за обособената позиция в размер на 328 793.33 (триста двадесет и осем хиляди седемстотин деветдесет и три лв. и тридесет и три ст.) лв. без ДДС или 394 552.00 (триста деветдесет и четири хиляди петстотин петдесет и два) лв. с ДДС по обекти: 1.Обект: „Основен ремонт на асфалтова настилка на общински път BLG1066/ІІІ-1066, Благоевград –Покровник/-Благоевград, кв. Струмско/І-1/” – 60 000 лв. без ДДС или 72 000 лв. с ДДС, осигурен финансов ресурс, който не може да се надвишава; 2.Обект: „Основен ремонт на асфалтова настилка на общински път BLG2061/І-1, Благоевград –Бистрица-лет. Бодрост” –209 993.33 лв. без ДДС или 251 992.00 лв. с ДДС, осигурен финансов ресурс, който не може да се надвишава; 3.Обект: „Основен ремонт на асфалтова настилка на общински път BLG2070/ІІІ-1066, Покровник- Габрово/Падеш-Лешко- мах. Горно Лешко” –58 800 лв. без ДДС или 70 560 лв. с ДДС, осигурен финансов ресурс, който не може да се надвишава.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изисквания за придобиване на правна форма от Изпълнителя. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. Изискването за регистрация в регистъра на камарата на строителите се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност. В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в Обединението сключват договор за обединение. Следва да бъде представено копие от договора за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка, като в текста му задължително да се съдържа посочване на Възложителя и процедурата, за която се обединяват партньорите в него. В случай, че обединението не е създадено специално за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде представено и копие на анекс към първоначално сключения договор. Договорът /анексът/ трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: 1.2.1. всички членове на обединението са отговорни солидарно - заедно и поотделно, за изпълнението на договора; 1.2.2. е определен водещ член на обединението, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението; 1.2.3. всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; 1.2.4. разпределение на дейностите, предмет на възлаганата обществена поръчка, между участниците в обединението и ресурсите, с които ще участва всеки един от участниците в обединението/консорциума; 1.2.5. участниците в обединението трябва задължително да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката. 1.2.6. Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато не е приложен договорът за създаването на обединение или в приложеният договор липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е променил след подаването на офертата и участникът не отстрани тези пропуски при спазване на условията, разписани в чл. 68, ал.8 и ал.9 от ЗОП – участникът може да бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. 1.3. Възложителят не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. 1.4. С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители. 1.5. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни участници в процедурта.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 2.1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника (в оригинал) Образец №2; 2.1.2. Оферта – попълва се Образец №1; Пояснение: Когато участникът в процедурата е обединение, офертата се представя за обединението като цяло, като се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно договорът за създаване на обединение, което се изисква по-горе в указанията за участие в настоящата процедура. 2.1.3. Административни сведения - попълва се Образец № 1.1; Пояснение: При участие на обединение в процедурата, образецът се попълва за обединението като цяло (не и за отделните членове в него) и се подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно договора. 2.1.4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ Участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. 2.1.5. Документ който посочва единен идентификационен код чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.Документът за регистрация не се изисква, ако участникът е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР). В този случай е достатъчно да се попълни и приложи декларация за регистрация по ЗТР Образец №2А. При участие на обединение се посочва информацията за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението Чуждестранните юридически лица или обединения на чуждестранни юридически лица представят документът с идентифициращата информация в официален превод. 2.1.6. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“ /без б.”е”/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП – образец №3. Декларацията се подпива от лицата, които представляват кандидата или участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. При заявяване на подизпълители декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП се подава от всеки от подизпълнителите, при спазване изискванията на чл. 47, ал. 9 от ЗОП. В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията/ите, които са на чужд език се представя/т в официален превод. 2.1.7. Документ за внесена гаранция за участие. 2.1.8. Декларация по чл. 56, ал .1, т.8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители, видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността дела на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители ( по образец №4)-попълва се, подписва се от представляващия участника и и се подпечатва. *** В случай, че участник няма да използва ресурсите на подизпълнител, декларация образец №4 не се попълва и не се прилага.2.1.8.1.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по образец №8.*** В случай, че участник няма да използва ресурсите на подизпълнител, декларация образец №8 не се попълва и не се прилага. Продължава в полето VІ.3 "Допълнителна информация"-ВИЖ!!!
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Доказателства за икономически и финансови възможности на участника: 1. удостоверение от банка за наличен/осигурен финансов ресурс; и/или 2. копие на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, а когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен се подава декларация в свободен текст, че същите са обявени в Търговския регистър при Агенция по вписванията за ЮЛ и ЕТ или еквивалентни документи за чуждестранните участници.
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да разполага с финансов ресурс за изпълнение на поръчката, както следва: 1. По обособена позиция №1 в размер на не по-малко от 300 000 лв. (триста хиляди лева) без ДДС; 2. По обособена позиция №2 в размер на не по-малко от 150 000 лв. (сто и петдесет хиляди лева) без ДДС;
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. а. списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано до датата на подаване на офертата, а за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, и: б) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или в) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или г) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; 2. 2.Декларация (Образец №14), за техническото оборудване (механизация), което участникът ще осигури за изпълнение на обществената поръчка. Оборудването за изпълнение на дейностите може да бъде собствено или ползвано на друго правно основание, съответно доказано с документ за собственост или договор за наем/лизинг и др. за периода на поръчката. 3.Декларация за предложените работници за изпълнение на поръчката (по образец 13), освен когато участникът е посочил в офертата си, че ще използва подизпълнител или ресурсите на трето лице. В декларацията се посочва на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на участника и/или на ръководните му служители, включително на лицата, които отговарят за извършването на строителството. 4. Заверено копие с подис и печат на участника от валидно удостоверение за регистрация в Камарата на строителите за вписване в Централния професионален регистър на строителя за строежи минимум ІІ-ра група, ІІІ-та категория. В случай, че участникът е чуждестранно лице – представя се еквивалентен документ, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен и осъществява дейността си извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка, в нотариално заверено копие, придружен с превод на български език. Забележка: При участие на обединение, което не е юридическо лице, Изискването участникът да е вписан в Професионалният регистър на камарата на строителите се доказва от участника обединението, който ще изпълни съответната дейност. 5.Документ за собственост и/или наем на асфалтова база или копие от валиден договор за доставка. 6. Заверено капие на Застрахователна полица за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ.
Минимални изисквания: 1. Участникът следва през последните 5 (пет) години, считано до изтичане крайния срок за подаване на оферти, да има изпълнено строителство, еднакво или сходно с предмета на поръчкатаот които изпълнени най-малко 2 (два) обекта еднакви или сходни с предмета на поръчката. За „строителство с предмет, еднакъв или сходен на предмета на поръчката”, възложителят ще приема строителство с предмет: изграждане, реконструкция, ремонт или благоустрояване на улична или пътна мрежа. 2. Участникът да разполага със собствено или наето оборудване минимум, както следва: 2.1. По обособена позиция №1 1. Бордова товарна кола до 3 тона-1бр. 2. Автосамосвали-2бр. 3. Водоноска до 3 куб.м.-1бр. 4. Автогрейдер-1бр. 5. Пътна фреза до 0,5 м.-1бр. 6. Фугорезачка -1бр. 7. Компресор подвижен -1бр. 8. Механична четка-1бр. 9. Автогудронатор за битумна емулсия-1бр. 10. Ръчна пръскачка за битумна емулсия -1бр. 11. Асфалтополагаща машина-1бр. 12. Самоходен стоманобандажен вибрационен валяк от 8 до 12 тона-1бр 13. Самоходен пневматичен валяк 10- 15 тона-1бр. 14. Малогабаритна техника-1бр. 2.2. По обособена позиция №2 1. Бордова товарна кола -1бр. 2. Автосамосвали-2бр. 3. Водоноска до 3 куб.м.-1бр. 4. Пътна фреза до 0,5 м.-1бр. 5. Фугорезачка -1бр. 6. Компресор подвижен -1бр. 7. Механична четка-1бр. 8. Автогудронатор за битумна емулсия-1бр. 9. Ръчна пръскачка за битумна емулсия -1бр. 10. Асфалтополагаща машина-1бр. 11. Самоходен стоманобандажен вибрационен валяк от 6 до 10 тона-1бр 12. Самоходен пневматичен валяк 10- 15 тона-1бр. *** При участие по двете обособени позиции участникът следва да разполага с техника за изпълнение на поръчката за всяка една от позициите. Една и съща техника не може да съвместява изпълнение по двете позиции. 3. Участникът следва да притежава собствена или наета работна ръка за изпълнениена поръчката. 3.1. По обособена позиция №1 1. Строителен инженер по пътно строителство с минимум 5 г. стаж по специалността -1бр. или строителен техник с минимум 7 г. стаж по специалността -1бр; 2. Геодезист на обекта -1бр.; 3. Охрана на обекта-1бр.; 4. Квалифицирани работници за пътни работи-5бр.; 5 Общи работници-2бр.; 3.2. По обособена позиция №2 1. Строителен инженер по пътно строителство с минимум 5 г. стаж по специалността -1бр. или строителен техник с минимум 7 г. стаж по специалността -1бр; 2. Геодезист на обекта -1бр.; 3. Охрана на обекта-1бр.; 4. Квалифицирани работници за пътни работи-9 бр.; 5 Общи работници-3бр.; *** При участие по двете обособени позиции участникът следва да разполага с работна ръка за изпълнение на поръчката за всяка една от позициите. Една и съща работна ръка не може да съвместява изпълнение по двете позиции. 4. Участникът следва да притежава валидна регистрация в Централния професионален регистър на строителя с предмет строителство минимум за строежи ІІ-ра група - ІІІ- та категория. 5. Да притежава собствена или наета асфалтова база или да има валиден договор за доставка на асфалтобетон /асфалтова смес/. Съгласно Техническата спецификация на Агенция "Пътна Инфраструктура", общото време за транспорт и полагане на асфалтовата смес не трябва да превишава 60 минути, от които, времето за транспортиране на сместа до обекта не трябва да е повече от 45 минути. 6. Да притежава валидно сключена застраховка професионална отговорност на участниците в строителството.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Размер на предложената цена ; тежест: 60
Показател: Срок за изпълнение на поръчката; тежест: 25
Показател: Гаранционен срок; тежест: 15

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
24.03.2015 г.  Час: 17:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
24.03.2015 г.  Час: 17:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 25.03.2015 г.  Час: 10:30
Място

Община Благоевград

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Продължение от полето ІІ.2.1. "Изисквания към кандидатите или участниците "-ВИЖ!!! 2.1.9. Копие на Договор за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) – Договорът за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде с нотариална заверка на подписите и да бъде представено копие от него. В случай, че обединението не е създадено специално за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде представен и анекс към първоначално сключения договор, който анекс да съдържа условията, посочени в Раздел III, буква А, т. 1.2 от настоящите указания. Анексът следва да бъде представен в копие. 2.1.10. Декларация, че участникът е запознат с всички условия, необходими за изпълнение на поръчката – попълва се Образец №7; 2.1.11. Декларация за приемане на условията в проекта на договор (по образец №6) 2.1.12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд – Образец №5. 2.1.13. Декларация за липса на свързаност с друг кандидат или участник в съответствие с чл. чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП - Образец №15. 2.1.13.1. Декларация по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. Заинтересуваните лица могат да получат документацията за участие на електронен адрес www.blgmun.com- профил на купувача, най-късно до часа и датата, посочени в Обявлението за обществената поръчка. Пълен достъп до документацията за участие е осигурен на интернет страницата на Възложителя – www.blgmun.com.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

24.02.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Ремонт на уличната мрежа на територията на община Благоевград“
1) Кратко описание

С поръчката се възлага 1.„Ремонт на ул. „Георги Попов“; „Ремонт на ул. „Даме Груев“; „Ремонт на ул „Вихрен“; „Ремонт на ул. „Трети март“; „Ремонт на ул. „ Христо Силянов“; „Ремонт на ул. „ Христо Чернопеев“; Ремонт на ул. „Христо Смирненски“; „Ремонт на ул. „д-р Владимир Бъчваров“; „Ремонт на ул. „Света гора“; „Ремонт на транспортната алея в парка на ул. „Даме Груев“ в гр. Благоевград“ и „Ремонт на ул. „Прилеп“

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233250

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка, без тази за пътища

3) Количество или обем

Съгласно одобрените количествени сметки.

Прогнозна стойност, без ДДС
855083.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Ремонт на общински пътища на територията на община Благоевград”
1) Кратко описание

С поръчката се възлага „Основен ремонт на асфалтова настилка на общински път BLG1066/ІІІ-1066, Благоевград –Покровник/-Благоевград, кв. Струмско/І-1/”; „Основен ремонт на асфалтова настилка на общински път BLG2061/І-1, Благоевград –Бистрица-лет. Бодрост” и „Основен ремонт на асфалтова настилка на общински път BLG2070/ІІІ-1066, Покровник- Габрово/Падеш-Лешко- мах. Горно Лешко”

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233200

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища

3) Количество или обем

Съгласно одобрените количествени сметки.

Прогнозна стойност, без ДДС
328793.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 40