Версия за печат

BG-София: Доставки/Услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Директива 2004/18/EO

Доставки/Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 131063188

Национална агенция за приходите, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, За: Линда Зидарова, Надя Кирилова, Република България 1000, София, Тел.: 02 98593127; 02 98593211, E-mail: n.kirilova@nra.bg, Факс: 02 98593348

Място/места за контакт: ЦУ на НАП, дирекция

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nap.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nap.bg/document?id=4491.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услуги
Икономическа и финансова дейност

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Повишаване квалификацията на служители на НАП заети с дейности по управление на риска, в две обособени позиции

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

24 - Образователни услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

Територията на Република България

код NUTS

BG

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Повишаване квалификацията на служители на НАП заети с дейности по управление на риска, в две обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Прогнозна стойност
15383.33 BGN
Минимална стойност: 0, максимална стойност: 15383.33 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

80510000, 63500000

Описание:

Услуги по специализирано обучение
Услуги на туроператори и на туристически агенции; спомагателни туристически услуги

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.8) Допълнителна информация

В изпълнение на договор № 14-22-34/14.10.2014 г. с УО на ОПАК

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Повишаване на капацитета на служителите на НАП чрез провеждане на специализирани обучения за международни стандарти за финансови отчети (МСФО) и национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП), в две обособени позиции

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

24 - Образователни услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

Територията на Република България

код NUTS

BG

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Повишаване на капацитета на служителите на НАП чрез провеждане на специализирани обучения за международни стандарти за финансови отчети (МСФО) и национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП)

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Прогнозна стойност
135534.75 BGN
Минимална стойност: 0, максимална стойност: 135534.75 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

80530000, 63500000

Описание:

Услуги по професионално обучение
Услуги на туроператори и на туристически агенции; спомагателни туристически услуги

II.8) Допълнителна информация

В изпълнение на договор № 14-22-31/14.10.2014 г. с УО на ОПАК

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Организиране и провеждане на обучение за повишаване на знанията и уменията на служители от НАП при третиране на данъчното законодателство и финансови практики при годишно приключване, в две обособени позиции

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

24 - Образователни услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

Територията на Република България

код NUTS

BG

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Организиране и провеждане на обучение за повишаване на знанията и уменията на служители от НАП при третиране на данъчното законодателство и финансови практики при годишно приключване, в две обособени позиции, проект по ОПАК 14-22-32/ 09.10.2014

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Прогнозна стойност
96333.33 BGN
Минимална стойност: 0, максимална стойност: 96333.33 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

80570000, 63500000

Описание:

Услуги по обучение за повишаване квалификацията на персонала
Услуги на туроператори и на туристически агенции; спомагателни туристически услуги

II.8) Допълнителна информация

В изпълнение на договор №14-22-32/09.10.2014 г. с УО на ОПАК

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Организиране и провеждане на обучение относно приложимостта на производства по АПК в изпълнителното производство по ДОПК. Запознаване със съдебна практика, свързана с усъвършенстване на административния процес по АПК, в две обособени позиции

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

24 - Образователни услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

Територията на Република България

код NUTS

BG

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Организиране и провеждане на обучение относно приложимостта на производства по АПК в изпълнителното производство по ДОПК. Запознаване със съдебна практика, свързана с усъвършенстване на административния процес по АПК, в две обособени позиции, проект по ОПАК 14-22-35/ 14.10.2014 г.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Прогнозна стойност
102708.34 BGN
Минимална стойност: 0, максимална стойност: 102708.34 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

80570000, 63500000

Описание:

Услуги по обучение за повишаване квалификацията на персонала
Услуги на туроператори и на туристически агенции; спомагателни туристически услуги

II.8) Допълнителна информация

В изпълнение на договор №14-22-35/14.10.2014 г. с УО на ОПАК

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Организиране и провеждане на обучение за повишаване на знанията и уменията на служители от НАП свързани с упражняване от нейна страна на правото на управление върху недвижими имоти и разпореждането с движими вещи-държавна собственост, в две обособени позиции

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

24 - Образователни услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

Територията на Република България

код NUTS

BG

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Повишаване на знанията и уменията на служители от НАП свързани с упражняване от нейна страна на правото на управление върху недвижими имоти и разпореждането с движими вещи-държавна собственост, в две обособени позиции, проект по ОПАК 14-22-36/ 09.10.2014 г.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Прогнозна стойност
47483.33 BGN
Минимална стойност: 0, максимална стойност: 47483.33 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

80570000, 63500000

Описание:

Услуги по обучение за повишаване квалификацията на персонала
Услуги на туроператори и на туристически агенции; спомагателни туристически услуги

II.8) Допълнителна информация

В изпълнение на договор № 14-22-36/09.10.2014 г. с УО на ОПАК.

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Обучения по субсидиарно прилагане на ГПК в данъчно-осигурителните производства, изпълнителното производство и др., осъществявани от служители на НАП. Актуални проблеми и съдебна практика, в две обособени позиции

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

24 - Образователни услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

Територията на Република България

код NUTS

BG

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Обучения по субсидиарно прилагане на ГПК в данъчно-осигурителните производства, изпълнителното производство и др., осъществявани от служители на НАП. Актуални проблеми и съдебна практика, в две обособени позиции, проект по ОПАК 14-22-37/ 14.10.2014

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Прогнозна стойност
102708.34 BGN
Минимална стойност: 0, максимална стойност: 102708.34 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

80570000, 63500000

Описание:

Услуги по обучение за повишаване квалификацията на персонала
Услуги на туроператори и на туристически агенции; спомагателни туристически услуги

II.8) Допълнителна информация

В изпълнение на договор № 14-22-37/14.10.2014 г. с УО на ОПАК.

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Организиране и провеждане на специализирано обучение за повишаване квалификацията и капацитета на служители на НАП, заети с международен обмен на информация в областта на ДДС и Събиране, в две обособени позиции

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

24 - Образователни услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

Територията на Република България

код NUTS

BG

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Повишаване квалификацията и капацитета на служители на НАП, заети с международен обмен на информация в областта на ДДС и Събиране, в две обособени позиции, проект по ОПАК 14-22-47/ 09.10.2014 г.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Прогнозна стойност
10625 BGN
Минимална стойност: 0, максимална стойност: 10625 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

80570000, 63500000

Описание:

Услуги по обучение за повишаване квалификацията на персонала
Услуги на туроператори и на туристически агенции; спомагателни туристически услуги

II.8) Допълнителна информация

В изпълнение на договор № 14-22-47/09.10.2014 г. с УО на ОПАК.

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Организиране и провеждане на курс за обучение за служителите на НАП в областта на електронната търговия и платформи за разплащания при пазаруване в интернет, в две обособени позиции

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

24 - Образователни услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

Територията на Република България

код NUTS

BG

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Организиране и провеждане на курс за обучение за служителите на НАП в областта на електронната търговия и платформи за разплащания при пазаруване в интернет, в две обособени позиции, проект по ОПАК 14-22-30/09.10.2014

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Прогнозна стойност
101291.67 BGN
Минимална стойност: 0, максимална стойност: 101291.67 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

80510000, 63500000

Описание:

Услуги по специализирано обучение
Услуги на туроператори и на туристически агенции; спомагателни туристически услуги

II.8) Допълнителна информация

В изпълнение на договор № 14-22-30/09.10.2014 г. с УО на ОПАК.

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Организиране и провеждане на курс за обучение за служителите на НАП за извършване на инвентаризации на течни горива и стоки и материали, съхранявани в насипен вид, в две обособени позиции

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

24 - Образователни услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

Територията на Република България

код NUTS

BG

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Организиране и провеждане на курс за обучение за служителите на НАП за извършване на инвентаризации на течни горива и стоки и материали, съхранявани в насипен вид, в две обособени позиции, проект по ОПАК 14-22-39/14.10.2014

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Прогнозна стойност
86250 BGN
Минимална стойност: 0, максимална стойност: 86250 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

80530000, 63500000

Описание:

Услуги по професионално обучение
Услуги на туроператори и на туристически агенции; спомагателни туристически услуги

II.8) Допълнителна информация

В изпълнение на договор № 14-22-39/14.10.2014 г. с УО на ОПАК.

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Подобряване на професионалните умения и квалификацията на служители на НАП, чрез провеждане на специализирано обучение по трансферно ценообразуване, в две обособени позиции

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

24 - Образователни услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

Територията на Република България

код NUTS

BG

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Подобряване на професионалните умения и квалификацията на служители на НАП, чрез провеждане на специализирано обучение по трансферно ценообразуване, в две обособени позиции, проект по ОПАК 14-22-46/09.10.2014

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Прогнозна стойност
113333.33 BGN
Минимална стойност: 0, максимална стойност: 113333.33 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

80530000, 63500000

Описание:

Услуги по професионално обучение
Услуги на туроператори и на туристически агенции; спомагателни туристически услуги

II.8) Допълнителна информация

В изпълнение на договор № 14-22-46/09.10.2014 г. с УО на ОПАК.

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Обучения за специалисти по управление на човешките ресурси по специфични инструменти за подбор, в две обособени позиции

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

24 - Образователни услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

Територията на Република България

код NUTS

BG

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Обучения за специалисти по управление на човешките ресурси по специфични инструменти за подбор, в две обособени позиции, проект по ОПАК 14-22-33/14.10.2014

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Прогнозна стойност
42500 BGN
Минимална стойност: 0, максимална стойност: 42500 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

80500000, 63500000

Описание:

Услуги по обучение
Услуги на туроператори и на туристически агенции; спомагателни туристически услуги

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.8) Допълнителна информация

В изпълнение на договор № 14-22-33/14.10.2014 г. с УО на ОПАК.

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Организиране и провеждане на специализирани обучения за повишаване на професионалната квалификация на служителите от НАП, ангажирани с извършване на одитни дейности, вкл. теоретични и практически обучения по финансов одит и одит на собствените ресурси на Общността, в три обособени позиции

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

24 - Образователни услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

Територията на Република България

код NUTS

BG

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Организиране и провеждане на специализирани обучения за повишаване на професионалната квалификация на служителите от НАП, ангажирани с извършване на одитни дейности, вкл. теоретични и практически обучения по финансов одит и одит на собствените ресурси на Общността, в три обособени позиции, проект по ОПАК 14-22-38/ 09.10.2014

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Прогнозна стойност
35416.67 BGN
Минимална стойност: 0, максимална стойност: 35416.67 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

80511000, 63500000

Описание:

Услуги по обучение на персонала
Услуги на туроператори и на туристически агенции; спомагателни туристически услуги

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.8) Допълнителна информация

В изпълнение на договор № 14-22-38/09.10.2014 г. с УО на ОПАК.

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
III.1.1) Основни финансови условия и начини на плащания и/или позоваване на разпоредби, които ги уреждат

Конкретните условия и начин на финансиране се регламентират в договора за възлагане на всяка отделна обществена поръчка.

III.2) Условия за участие

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

ДА

Поръчките ще се възлагат в изпълнение на одобрени нови 12 проекта и сключени договори с УО на ОПАК за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство: http://www.nap.bg; http://www.minfin.bg

Законодателство в областта на опазването на околната среда: http://www.moew.government.bg

Закрила на заетостта и условия на труд: http://www.mlsp.government.bg ; http://git.mlsp.government.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

23.02.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя: Повишаване квалификацията на служители на НАП заети с дейности по управление на риска, в две обособени позиции
Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Провеждане на обучение за служителите на НАП на тема „Разработване и прилагане на Data mining модели чрез специализиран софтуер „Oracle Data miner"
1) Кратко описание

Провеждане на обучение за служителите на НАП на тема „Разработване и прилагане на Data mining модели чрез специализиран софтуер „Oracle Data miner"

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

80510000

Описание:

Услуги по специализирано обучение

3) Количество или обем

„Провеждане на обучение за служителите на НАП на тема „Разработване и прилагане на Data mining модели чрез специализиран софтуер „Oracle Data miner”

Обхват между: 0 и 13748.23 BGN
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

В изпълнение на проект по ОПАК № 14-22-34/ 14.10.2014 г. Повишаване квалификацията на служители на НАП заети с дейности по управление на рискаОбособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Логистично осигуряване на провеждането на обучение за служителите на НАП на тема „Разработване и прилагане на Data mining модели чрез специализиран софтуер „Oracle Data miner"
1) Кратко описание

Логистично осигуряване на провеждането на обучение за служителите на НАП на тема „Разработване и прилагане на Data mining модели чрез специализиран софтуер „Oracle Data miner”

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

63500000

Описание:

Услуги на туроператори и на туристически агенции; спомагателни туристически услуги

3) Количество или обем

„Логистично осигуряване на провеждането на обучение за служителите на НАП на тема „Разработване и прилагане на Data mining модели чрез специализиран софтуер „Oracle Data miner”

Обхват между: 0 и 1635.1 BGN
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

В изпълнение на проект по ОПАК № 14-22-34/ 14.10.2014 г. Повишаване квалификацията на служители на НАП заети с дейности по управление на рискаЗаглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя: Повишаване на капацитета на служителите на НАП чрез провеждане на специализирани обучения за международни стандарти за финансови отчети (МСФО) и национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП), в две обособени позиции
Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Провеждане на специализирани обучения за международни стандарти за финансови отчети (МСФО) и национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП).
1) Кратко описание

Провеждане на специализирани обучения за международни стандарти за финансови отчети (МСФО) и национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП).

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

80530000

Описание:

Услуги по професионално обучение

3) Количество или обем

Провеждане на специализирани обучения за международни стандарти за финансови отчети (МСФО) и национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП).

Обхват между: 0 и 69355.58 BGN
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

В изпълнение на проект по ОПАК № 14-22-31/14.10.2014 г.Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Осигуряване на логистичните дейности за реализиране на обучения по международни стандарти за финансови отчети (МСФО) и национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП).
1) Кратко описание

Осигуряване на логистичните дейности за реализиране на обучения по международни стандарти за финансови отчети (МСФО) и национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП).

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

63500000

Описание:

Услуги на туроператори и на туристически агенции; спомагателни туристически услуги

3) Количество или обем

Осигуряване на логистичните дейности за реализиране на обучения по международни стандарти за финансови отчети (МСФО) и национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП).

Обхват между: 0 и 66179.17 BGN
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

В изпълнение на проект по ОПАК № 14-22-31/14.10.2014 г.Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя: Организиране и провеждане на обучение за повишаване на знанията и уменията на служители от НАП при третиране на данъчното законодателство и финансови практики при годишно приключване, в две обособени позиции
Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция "Организиране и провеждане на обучение за повишаване на знанията и уменията на служители от НАП при третиране на данъчното законодателство и финансови практики при годишно приключване"
1) Кратко описание

"Организиране и провеждане на обучение за повишаване на знанията и уменията на служители от НАП при третиране на данъчното законодателство и финансови практики при годишно приключване"

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

80570000

Описание:

Услуги по обучение за повишаване квалификацията на персонала

3) Количество или обем

"Организиране и провеждане на обучение за повишаване на знанията и уменията на служители от НАП при третиране на данъчното законодателство и финансови практики при годишно приключване"

Обхват между: 0 и 68204.16 BGN
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

В изпълнение на проект по ОПАК № 14-22-32/09.10.2014 г.Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция "Логистично осигуряване на провеждането на обучение за повишаване на знанията и уменията на служители от НАП при третиране на данъчното законодателство и финансови практики при годишно приключване."
1) Кратко описание

"Логистично осигуряване на провеждането на обучение за повишаване на знанията и уменията на служители от НАП при третиране на данъчното законодателство и финансови практики при годишно приключване."

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

63500000

Описание:

Услуги на туроператори и на туристически агенции; спомагателни туристически услуги

3) Количество или обем

"Логистично осигуряване на провеждането на обучение за повишаване на знанията и уменията на служители от НАП при третиране на данъчното законодателство и финансови практики при годишно приключване."

Обхват между: 0 и 28129.17 BGN
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

В изпълнение на проект по ОПАК № 14-22-32/09.10.2014 г.Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя: Организиране и провеждане на обучение относно приложимостта на производства по АПК в изпълнителното производство по ДОПК. Запознаване със съдебна практика, свързана с усъвършенстване на административния процес по АПК, в две обособени позиции
Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Провеждане на обучение относно приложимостта на производства по АПК в изпълнителното производство по ДОПК. Запознаване със съдебна практика, свързана с усъвършенстване на административния процес по АПК;
1) Кратко описание

Провеждане на обучение относно приложимостта на производства по АПК в изпълнителното производство по ДОПК. Запознаване със съдебна практика, свързана с усъвършенстване на административния процес по АПК;

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

80570000

Описание:

Услуги по обучение за повишаване квалификацията на персонала

3) Количество или обем

Провеждане на обучение относно приложимостта на производства по АПК в изпълнителното производство по ДОПК. Запознаване със съдебна практика, свързана с усъвършенстване на административния процес по АПК;

Обхват между: 0 и 70689.17 BGN
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

В изпълнение на проект по ОПАК № 14-22-35/14.10.2014 г.Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Логистично осигуряване провеждането на обучение, относно приложимостта на производства по АПК в изпълнителното производство по ДОПК. Запознаване със съдебна практика, свързана с усъвършенстване на административния процес по АПК.
1) Кратко описание

Логистично осигуряване провеждането на обучение, относно приложимостта на производства по АПК в изпълнителното производство по ДОПК. Запознаване със съдебна практика, свързана с усъвършенстване на административния процес по АПК.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

63500000

Описание:

Услуги на туроператори и на туристически агенции; спомагателни туристически услуги

3) Количество или обем

Логистично осигуряване провеждането на обучение, относно приложимостта на производства по АПК в изпълнителното производство по ДОПК. Запознаване със съдебна практика, свързана с усъвършенстване на административния процес по АПК.

Обхват между: 0 и 32019.17 BGN
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

В изпълнение на проект по ОПАК № 14-22-35/14.10.2014 г.Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя: Организиране и провеждане на обучение за повишаване на знанията и уменията на служители от НАП свързани с упражняване от нейна страна на правото на управление върху недвижими имоти и разпореждането с движими вещи-държавна собственост, в две обособени позиции
Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Провеждане на обучение относно упражняване правото на управление върху недвижими имоти и разпореждането с движими вещи – държавна собственост за експерти и ръководители от ЦУ и ТД на НАП
1) Кратко описание

Провеждане на обучение относно упражняване правото на управление върху недвижими имоти и разпореждането с движими вещи – държавна собственост за експерти и ръководители от ЦУ и ТД на НАП

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

80570000

Описание:

Услуги по обучение за повишаване квалификацията на персонала

3) Количество или обем

Провеждане на обучение относно упражняване правото на управление върху недвижими имоти и разпореждането с движими вещи – държавна собственост за експерти и ръководители от ЦУ и ТД на НАП

Обхват между: 0 и 33124 BGN
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

В изпълнение на проект по ОПАК № 14-22-36/09.10.2014 г.Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Логистично осигуряване провеждането на обучение, относно упражняване правото на управление върху недвижими имоти и разпореждането с движими вещи – държавна собственост за експерти и ръководители от ЦУ и ТД на НАП
1) Кратко описание

Логистично осигуряване провеждането на обучение, относно упражняване правото на управление върху недвижими имоти и разпореждането с движими вещи – държавна собственост за експерти и ръководители от ЦУ и ТД на НАП

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

63500000

Описание:

Услуги на туроператори и на туристически агенции; спомагателни туристически услуги

3) Количество или обем

Логистично осигуряване провеждането на обучение, относно упражняване правото на управление върху недвижими имоти и разпореждането с движими вещи – държавна собственост за експерти и ръководители от ЦУ и ТД на НАП

Обхват между: 0 и 14359.33 BGN
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

В изпълнение на проект по ОПАК № 14-22-36/09.10.2014 г.Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя: Обучения по субсидиарно прилагане на ГПК в данъчно-осигурителните производства, изпълнителното производство и др., осъществявани от служители на НАП. Актуални проблеми и съдебна практика, в две обособени позиции
Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Провеждане на обучения относно субсидиарно прилагане на ГПК в данъчно-осигурителните производства, изпълнителното производство и други, осъществявани от служители на НАП. Актуални проблеми и съдебна практика
1) Кратко описание

Провеждане на обучения относно субсидиарно прилагане на ГПК в данъчно-осигурителните производства, изпълнителното производство и други, осъществявани от служители на НАП. Актуални проблеми и съдебна практика

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

80570000

Описание:

Услуги по обучение за повишаване квалификацията на персонала

3) Количество или обем

Провеждане на обучения относно субсидиарно прилагане на ГПК в данъчно-осигурителните производства, изпълнителното производство и други, осъществявани от служители на НАП. Актуални проблеми и съдебна практика

Обхват между: 0 и 70689.17 BGN
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

В изпълнение на проект по ОПАК № 14-22-37/14.10.2014 г.Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Цялостно организиране на логистичните дейности за реализиране на о0бучения по субсидиарно прилагане на ГПК в данъчно-осигурителните производства, изпълнителното производство и други, осъществявани от служители на НАП. Актуални проблеми и съдебна практика
1) Кратко описание

Цялостно организиране на логистичните дейности за реализиране на обучения по субсидиарно прилагане на ГПК в данъчно-осигурителните производства, изпълнителното производство и други, осъществявани от служители на НАП. Актуални проблеми и съдебна практика

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

63500000

Описание:

Услуги на туроператори и на туристически агенции; спомагателни туристически услуги

3) Количество или обем

Цялостно организиране на логистичните дейности за реализиране на обучения по субсидиарно прилагане на ГПК в данъчно-осигурителните производства, изпълнителното производство и други, осъществявани от служители на НАП. Актуални проблеми и съдебна практика

Обхват между: 0 и 32019.17 BGN
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

В изпълнение на проект по ОПАК № 14-22-37/14.10.2014 г.Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя: Организиране и провеждане на специализирано обучение за повишаване квалификацията и капацитета на служители на НАП, заети с международен обмен на информация в областта на ДДС и Събиране, в две обособени позиции
Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция "Провеждане на специализирано обучение в областта на актуални проблеми и изменения в данъчното законодателство и практика на българския и европейски съд"
1) Кратко описание

"Провеждане на специализирано обучение в областта на актуални проблеми и изменения в данъчното законодателство и практика на българския и европейски съд"

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

80570000

Описание:

Услуги по обучение за повишаване квалификацията на персонала

3) Количество или обем

"Провеждане на специализирано обучение в областта на актуални проблеми и изменения в данъчното законодателство и практика на българския и европейски съд"

Обхват между: 0 и 5900 BGN
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

В изпълнение на проект по ОПАК № 14-22-47/09.10.2014 г.Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция "Логистично осигуряване провеждането на специализирано обучение в областта на актуални проблеми и изменения в данъчното законодателство и практика на българския и европейски съд"
1) Кратко описание

"Логистично осигуряване провеждането на специализирано обучение в областта на актуални проблеми и изменения в данъчното законодателство и практика на българския и европейски съд"

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

63500000

Описание:

Услуги на туроператори и на туристически агенции; спомагателни туристически услуги

3) Количество или обем

"Логистично осигуряване провеждането на специализирано обучение в областта на актуални проблеми и изменения в данъчното законодателство и практика на българския и европейски съд"

Обхват между: 0 и 4725 BGN
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

В изпълнение на проект по ОПАК № 14-22-47/09.10.2014 г.Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя: Организиране и провеждане на курс за обучение за служителите на НАП в областта на електронната търговия и платформи за разплащания при пазаруване в интернет, в две обособени позиции
Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Провеждане на курс за обучение за служителите на НАП в областта на електронната търговия и платформи за разплащания при пазаруване в интернет
1) Кратко описание

Провеждане на курс за обучение за служителите на НАП в областта на електронната търговия и платформи за разплащания при пазаруване в интернет

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

80510000

Описание:

Услуги по специализирано обучение

3) Количество или обем

Провеждане на курс за обучение за служителите на НАП в областта на електронната търговия и платформи за разплащания при пазаруване в интернет

Обхват между: 0 и 71165.42 BGN
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

В изпълнение на проект по ОПАК № 14-22-30/09.10.2014 г.Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Логистично осигуряване провеждането на курс за обучение за служителите на НАП в областта на електронната търговия и платформи за разплащания при пазаруване в интернет
1) Кратко описание

Логистично осигуряване провеждането на курс за обучение за служителите на НАП в областта на електронната търговия и платформи за разплащания при пазаруване в интернет

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

63500000

Описание:

Услуги на туроператори и на туристически агенции; спомагателни туристически услуги

3) Количество или обем

Логистично осигуряване провеждането на курс за обучение за служителите на НАП в областта на електронната търговия и платформи за разплащания при пазаруване в интернет

Обхват между: 0 и 30126.25 BGN
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

В изпълнение на проект по ОПАК № 14-22-30/09.10.2014 г.Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя: Организиране и провеждане на курс за обучение за служителите на НАП за извършване на инвентаризации на течни горива и стоки и материали, съхранявани в насипен вид, в две обособени позиции
Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Провеждане на курс за обучение за служителите на НАП за извършване на инвентаризации на течни горива и стоки и материали, съхранявани в насипен вид”
1) Кратко описание

„Провеждане на курс за обучение за служителите на НАП за извършване на инвентаризации на течни горива и стоки и материали, съхранявани в насипен вид”

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

80530000

Описание:

Услуги по професионално обучение

3) Количество или обем

„Провеждане на курс за обучение за служителите на НАП за извършване на инвентаризации на течни горива и стоки и материали, съхранявани в насипен вид”

Обхват между: 0 и 56825 BGN
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

В изпълнение на проект по ОПАК № 14-22-39/14.10.2014 г.Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Логистично осигуряване провеждането на курс за обучение за служителите на НАП за извършване на инвентаризации на течни горива и стоки и материали, съхранявани в насипен вид“
1) Кратко описание

„Логистично осигуряване провеждането на курс за обучение за служителите на НАП за извършване на инвентаризации на течни горива и стоки и материали, съхранявани в насипен вид“

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

63500000

Описание:

Услуги на туроператори и на туристически агенции; спомагателни туристически услуги

3) Количество или обем

„Логистично осигуряване провеждането на курс за обучение за служителите на НАП за извършване на инвентаризации на течни горива и стоки и материали, съхранявани в насипен вид“

Обхват между: 0 и 29425 BGN
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

В изпълнение на проект по ОПАК № 14-22-39/14.10.2014 г.Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя: Подобряване на професионалните умения и квалификацията на служители на НАП, чрез провеждане на специализирано обучение по трансферно ценообразуване, в две обособени позиции
Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция "Провеждане на специализирано обучение в областта на трансфеното ценообразуване"
1) Кратко описание

"Провеждане на специализирано обучение в областта на трансфеното ценообразуване"

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

80530000

Описание:

Услуги по професионално обучение

3) Количество или обем

"Провеждане на специализирано обучение в областта на трансфеното ценообразуване"

Обхват между: 0 и 72500 BGN
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

В изпълнение на проект по ОПАК № 14-22-46/09.10.2014 г.Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция "Логистично осигуряване провеждането на специализирано обучение в областта на трансферното ценообразуване"
1) Кратко описание

"Логистично осигуряване провеждането на специализирано обучение в областта на трансферното ценообразуване"

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

63500000

Описание:

Услуги на туроператори и на туристически агенции; спомагателни туристически услуги

3) Количество или обем

"Логистично осигуряване провеждането на специализирано обучение в областта на трансферното ценообразуване"

Обхват между: 0 и 40833.33 BGN
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

В изпълнение на проект по ОПАК № 14-22-46/09.10.2014 г.Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя: Обучения за специалисти по управление на човешките ресурси по специфични инструменти за подбор, в две обособени позиции
Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Провеждане на обучение относно управление на човешките ресурси по специфични инструменти за подбор
1) Кратко описание

Провеждане на обучение относно управление на човешките ресурси по специфични инструменти за подбор

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

80500000

Описание:

Услуги по обучение

3) Количество или обем

Провеждане на обучение относно управление на човешките ресурси по специфични инструменти за подбор

Обхват между: 0 и 24515 BGN
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

В изпълнение на проект по ОПАК № 14-22-33/14.10.2014 г.Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Логистично осигуряване провеждането на обучение, относно управление на човешките ресурси по специфични инструменти за подбор.
1) Кратко описание

Логистично осигуряване провеждането на обучение, относно управление на човешките ресурси по специфични инструменти за подбор.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

63500000

Описание:

Услуги на туроператори и на туристически агенции; спомагателни туристически услуги

3) Количество или обем

Логистично осигуряване провеждането на обучение, относно управление на човешките ресурси по специфични инструменти за подбор.

Обхват между: 0 и 17985 BGN
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

В изпълнение на проект по ОПАК № 14-22-33/14.10.2014 г.Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя: Организиране и провеждане на специализирани обучения за повишаване на професионалната квалификация на служителите от НАП, ангажирани с извършване на одитни дейности, вкл. теоретични и практически обучения по финансов одит и одит на собствените ресурси на Общността, в три обособени позиции
Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Осигуряване на теоретично обучение по извършване на финансов одит и практическо обучение чрез осъществяване на пилотен одит.
1) Кратко описание

Осигуряване на теоретично обучение по извършване на финансов одит и практическо обучение чрез осъществяване на пилотен одит.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

80511000

Описание:

Услуги по обучение на персонала

3) Количество или обем

Осигуряване на теоретично обучение по извършване на финансов одит и практическо обучение чрез осъществяване на пилотен одит.

Обхват между: 0 и 9078.67 BGN
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

В изпълнение на проект по ОПАК № 14-22-38/09.10.2014 г.Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Осигуряване на теоретично обучение по извършване на одит на собствените ресурси на Общността и практическо обучение чрез осъществяване на пилотен одит.
1) Кратко описание

Осигуряване на теоретично обучение по извършване на одит на собствените ресурси на Общността и практическо обучение чрез осъществяване на пилотен одит.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

80511000

Описание:

Услуги по обучение на персонала

3) Количество или обем

Осигуряване на теоретично обучение по извършване на одит на собствените ресурси на Общността и практическо обучение чрез осъществяване на пилотен одит.

Обхват между: 0 и 13618 BGN
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

В изпълнение на проект по ОПАК № 14-22-38/09.10.2014 г.Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Цялостно организиране на логистичните дейности за реализиране на обучение по извършване на финансов одит и практическо обучение чрез осъществяване на пилотен одит и обучение по извършване на одит на собствените ресурси на Общността и практическо обучение чрез осъществяване на пилотен одит.
1) Кратко описание

Цялостно организиране на логистичните дейности за реализиране на обучение по извършване на финансов одит и практическо обучение чрез осъществяване на пилотен одит и обучение по извършване на одит на собствените ресурси на Общността и практическо обучение чрез осъществяване на пилотен одит.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

63500000

Описание:

Услуги на туроператори и на туристически агенции; спомагателни туристически услуги

3) Количество или обем

Цялостно организиране на логистичните дейности за реализиране на обучение по извършване на финансов одит и практическо обучение чрез осъществяване на пилотен одит и обучение по извършване на одит на собствените ресурси на Общността и практическо обучение чрез осъществяване на пилотен одит.

Обхват между: 0 и 12720 BGN
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

В изпълнение на проект по ОПАК № 14-22-38/09.10.2014 г.