BG-София: Доставки/Услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Директива 2004/18/EO

Доставки/Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 131063188

Национална агенция за приходите, бул.Княз Ал.Дондуков 52, За: Линда Зидарова, Надя Кирилова, Р.България 1000, София, Тел.: 02 98593127; 02 98593211, E-mail: n.kirilova@nra.bg, Факс: 02 98593348

Място/места за контакт: ЦУ на НАП, бул.Княз Ал.Дондуков 52

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nap.bg.

Адрес на профила на купувача: http://nap.bg/page?id=302.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услуги
Икономическа и финансова дейност

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Разработване на информационна система за проследяване на процеса по възлагане на обеществени поръчки, включващ планиране на обществени поръчки, провеждане на процедури/възлагане на поръчки и контрол по изпълнението на сключените договори

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Разработване на информационна система за проследяване на процеса по възлагане на обеществени поръчки, включващ планиране на обществени поръчки, провеждане на процедури/възлагане на поръчки и контрол по изпълнението на сключените договори

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
200000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

72260000, 72253200

Описание:

Услуги, свързани със софтуерни продукти
Поддържане на системи

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Поддържане на технически средства на сектор "Специален регистър" на НАП

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Поддържане на технически средства на сектор "Специален регистър" на НАП

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
60000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

50312610

Описание:

Услуги по поддържане на оборудване за информационни технологии

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Внедряване и поддръжка на Self Service "Персонално разписание"; "Моят график" в софтуерен продукт "Система за управление на човешките ресурси "НеRMeS" в НАП”

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Внедряване и поддръжка на Self Service "Персонално разписание"; "Моят график" в софтуерен продукт "Система за управление на човешките ресурси "НеRMeS" в НАП”

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
16666.67 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

48450000, 72267000

Описание:

Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси
Услуги по поддържане и ремонт на софтуер

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Продължаване правото на ползване и поддръжка на лицензи за софтуерно решение за осъществяване на двупосочен обмен на данни между (ИСФУ) САП и мобилни устройства с баркод четец.

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Продължаване правото на ползване и поддръжка на лицензи за софтуерно решение за осъществяване на двупосочен обмен на данни между (ИСФУ) САП и мобилни устройства с баркод четец.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
12000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

50324100

Описание:

Услуги по поддържане на компютърни системи

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Техническа поддръжка на Управленската информационна система/DataWarehouse (УИС)

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Техническа поддръжка на Управленската информационна система/DataWarehouse (УИС)

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
216667 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

50324100

Описание:

Услуги по поддържане на компютърни системи

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Абонаментна поддръжка и развитие на информационна система за приемане и обработка на Интрастат декларации

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Абонаментна поддръжка и развитие на информационна система за приемане и обработка на Интрастат декларации

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
147000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

50324100

Описание:

Услуги по поддържане на компютърни системи

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Поддръжка, администриране, интегриране, развитие и осигуряване на непрекъсната работа на Софтуера за управление на приходите (СУП) в НАП

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Поддръжка, администриране, интегриране, развитие и осигуряване на непрекъсната работа на Софтуера за управление на приходите (СУП) в НАП

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
1500000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

50324100

Описание:

Услуги по поддържане на компютърни системи

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Поддръжка на ACL продукти в НАП / ACL Desktop 9 и AX GatewayPro

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Поддръжка на ACL продукти в НАП / ACL Desktop 9 и AX GatewayPro

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
112000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

50324100

Описание:

Услуги по поддържане на компютърни системи

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Поддържане на информационната система за разследване на данъчни измами - РОССАР

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Поддържане на информационната система за разследване на данъчни измами - РОССАР

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
73800 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

50324100

Описание:

Услуги по поддържане на компютърни системи

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Поддържане и развитие на Информационна система „Взаимна помощ при събиране” – MARC

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП.

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Поддържане и развитие на Информационна система „Взаимна помощ при събиране” – MARC

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
139167 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

50324100

Описание:

Услуги по поддържане на компютърни системи

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Поддържане на софтуера за управление на електронен архив /СУЕА/

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП.

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Поддържане на софтуера за управление на електронен архив /СУЕА/

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
200000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

50324100

Описание:

Услуги по поддържане на компютърни системи

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Поддържане на ИС за обслужване на задълженията по ЗУНК

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП.

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Поддържане на ИС за обслужване на задълженията по ЗУНК

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
35352 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

50324100

Описание:

Услуги по поддържане на компютърни системи

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Техническа поддръжка на системата за управление на съдържанието (СУС) на интернет и интранет порталите на НАП

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Техническа поддръжка на системата за управление на съдържанието (СУС) на интернет и интранет порталите на НАП

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
10000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

50324100

Описание:

Услуги по поддържане на компютърни системи

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Поддръжка и осигуряване на непрекъсната работа на система Help Desk на НАП

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП.

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Поддръжка и осигуряване на непрекъсната работа на система Help Desk на НАП

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
110000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

50324100

Описание:

Услуги по поддържане на компютърни системи

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Актуализация на лицензирания софтуер и поддръжка на продукти Оракъл, представляваща продължаване действието на правото на ползване на поддръжката на лицензи на софтуер на Оракъл за 2016 г.

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП.

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Актуализация на лицензирания софтуер и поддръжка на продукти Оракъл, представляваща продължаване действието на правото на ползване на поддръжката на лицензи на софтуер на Оракъл за 2016 г.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
1791667 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

72267100

Описание:

Услуги по поддържане на софтуер на информационните технологии

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Поддържане на лицензи Microsoft /SQL, Visual Studio/

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП.

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Поддържане на лицензи Microsoft /SQL, Visual Studio/

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
225000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

72267100

Описание:

Услуги по поддържане на софтуер на информационните технологии

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Продължаване правото на ползване на налични в НАП софтуерни лицензи

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП.

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Продължаване правото на ползване на налични в НАП софтуерни лицензи

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
50000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

72267100

Описание:

Услуги по поддържане на софтуер на информационните технологии

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Поддържане на системата за управление на информационния център /Call center/

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП.

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Поддържане на системата за управление на информационния център /Call center/

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
40000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

72312000

Описание:

Услуги по компютърно въвеждане на данни

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Следгаранционна поддръжка по телефон, факс и електронна поща на документооборотна система  Archimed eProcess ("Архимед") във всички структури на НАП

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

ЦУ на НАП и териториалните структури

код NUTS

BG

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Следгаранционна поддръжка по телефон, факс и електронна поща на документооборотна система  Archimed eProcess ("Архимед") във всички структури на НАП

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
110000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

50324100

Описание:

Услуги по поддържане на компютърни системи

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Поддържане на софтуерно интернет приложение за публикуване на съобщения за продажби

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП.

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Поддържане на софтуерно интернет приложение за публикуване на съобщения за продажби

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
10000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

50324100

Описание:

Услуги по поддържане на компютърни системи

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Удостоверяване на електронен подпис /издаване и подновяване на удостоверения за електронен подпис/

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

21 - Юридически услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП.

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Удостоверяване на електронен подпис /издаване и подновяване на удостоверения за електронен подпис/

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
225000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

79132100

Описание:

Удостоверяване на електронен подпис

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Универсален номер 0700 18 700 и ползване на интегрирани далекосъобщителни услуги ISDN

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

05 - Далекосъобщителни услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП.

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Универсален номер 0700 18 700 и ползване на интегрирани далекосъобщителни услуги ISDN

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
19990 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

64213000, 64227000

Описание:

Бизнес телефонни услуги по наети линии
Интегрирани далекосъобщителни услуги ISDN

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Услуги по отпечатване на данъчни и осигурителни декларации.

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

15 - Полиграфически услуги и услуги по възпроизвеждане на записани носители срещу възнаграждение или по договор

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП.

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Услуги по отпечатване на данъчни и осигурителни декларации.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
102000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

79810000, 79823000

Описание:

Услуги по печатане на печатни изделия
Услуги по доставка на печатни издания

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Услуги по печатане на комплекти с листа, дори съдържащи индиго

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

15 - Полиграфически услуги и услуги по възпроизвеждане на записани носители срещу възнаграждение или по договор

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП.

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Услуги по печатане на комплекти с листа, дори съдържащи индиго

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
79000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

79810000, 79823000

Описание:

Услуги по печатане на печатни изделия
Услуги по доставка на печатни издания

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Услуги по застраховане на сухопътни транспортни средства

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

06 - Финансови услуги (Застрахователни услуги, Банкови и инвестиционни услуги)

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП.

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Услуги по застраховане на сухопътни транспортни средства

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
200000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

66514110, 66516100

Описание:

Услуги по застраховане на сухопътни превозни средства
Застраховка "Гражданска отговорност" на сухопътни превозни средства

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Предоставяне на далекосъобщителни услуги с национално покритие за нуждите на Национална агенция за приходите и други свързани услуги

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

05 - Далекосъобщителни услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, бул. Княз Ал.Дондуков № 52, ЦУ на НАП.

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Предоставяне на далекосъобщителни услуги с национално покритие за нуждите на Национална агенция за приходите и други свързани услуги

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
2400000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

64212000, 64211000

Описание:

Мобилни радиотелефонни услуги
Обществени телефонни услуги

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Застраховане на служителите на НАП с групова застраховка срещу злополука и застраховка "Живот"

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

06 - Финансови услуги (Застрахователни услуги, Банкови и инвестиционни услуги)

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП.

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Застраховане на служителите на НАП с групова застраховка срещу злополука и застраховка "Живот"

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
392156.86 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

66511000, 66512100

Описание:

Животозастраховане
Застраховка "Злополука"

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Профилактични прегледи за служителите на Националната агенция за приходите

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

25 - Услуги на здравеопазването и социалните дейности

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП.

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Профилактични прегледи за служителите на Националната агенция за приходите

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
75000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

85120000

Описание:

Услуги на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Предоставяне на комплексна услуга по обслужване на иззети от органите по приходите стоки, представляващи храни по смисъла на Закона за храните, определени към датата на заявяване на услугата със заповед/и на министъра на финансите като такива с висок фискален риск.

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

20 - Спомагателни услуги в транспорта; услуги на туристически агенции

Основно място на изпълнение или на доставка

ЦУ на НАП и териториалните структури.

код NUTS

BG

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Предоставяне на комплексна услуга по обслужване на иззети от органите по приходите стоки, представляващи храни по смисъла на Закона за храните, определени към датата на заявяване на услугата със заповед/и на министъра на финансите като такива с висок фискален риск.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
903333.33 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

63110000, 63120000

Описание:

Услуги по обработка на товари
Услуги по складиране и съхраняване на товари

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Охрана на обект с физическа охрана. Охрана на обект със сигнално-охранителна техника /СОТ/. Ремонт и поддържане на аудиовизуална техника и оптични уреди /поддръжка СОТ/

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

23 - Детективски и охранителни услуги, с изключение на услугите с бронирани автомобили

Основно място на изпълнение или на доставка

Национална агенция за приходите и териториалните и структури.

код NUTS

BG

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Охрана на обект с физическа охрана. Охрана на обект със сигнално-охранителна техника /СОТ/. Ремонт и поддържане на аудиовизуална техника и оптични уреди /поддръжка СОТ/

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
1332613 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

79713000, 79711000, 50340000

Описание:

Охранителни услуги
Услуги чрез сигнално-охранителни системи
Услуги по ремонт и поддържане на аудиовизуална техника и оптични уреди

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Услуги по поддържане и ремонт на канцеларски многофункционални машини в гаранционен и извън гаранционен период, вкл. абонаментно обслужване с доставка на резервни части и консумативи за тях

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

Национална агенция за приходите и териториалните и структури.

код NUTS

BG

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Услуги по поддържане и ремонт на канцеларски многофункционални машини в гаранционен и извън гаранционен период, вкл. абонаментно обслужване с доставка на резервни части и консумативи за тях

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
1045460 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

50310000, 50313200, 30125000

Описание:

Услуги по поддържане и ремонт на канцеларска техника
Услуги по поддържане на фотокопирни апарати
Части и принадлежности за фотокопирни машини

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Услуги по почистване на сгради, без жилищните /абонаментно почистване на сгради/

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

14 - Услуги по почистване на сгради и управление на недвижими имоти

Основно място на изпълнение или на доставка

Национална агенция за приходите и териториалните и структури.

код NUTS

BG

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Услуги по почистване на сгради, без жилищните /абонаментно почистване на сгради/

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
1040000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

90911200

Описание:

Услуги по почистване на сгради, без жилищните

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Техническо обслужване на леки и товарни автомобили, вкл. доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности (без годишен технически преглед и без пътна помощ)

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

Основно място на изпълнение или на доставка

Национална агенция за приходите и териториалните и структури.

код NUTS

BG

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Техническо обслужване на леки и товарни автомобили, вкл. доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности (без годишен технически преглед и без пътна помощ)

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
415250 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

50112000, 50114000

Описание:

Услуги по техническо обслужване и ремонт на леки автомобили
Услуги по техническо обслужване и ремонт на товарни автомобили

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Абонаментно поддържане и ремонт на климатична техника. Абонаментно поддържане и ремонт на отоплителна, вентилационна и климатична инсталация.

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

Основно място на изпълнение или на доставка

Национална агенция за приходите и териториалните и структури.

код NUTS

BG

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Абонаментно поддържане и ремонт на климатична техника. Абонаментно поддържане и ремонт на отоплителна, вентилационна и климатична инсталация.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
201055 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

50730000, 50000000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на хладилни съоръжения
Услуги по ремонт и поддръжка

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Услуги по ремонт и поддържане на телефонни централи и апарати, с подмяна на резервни части - /без допълнително оборудване /

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

Основно място на изпълнение или на доставка

Национална агенция за приходите и териториалните и структури.

код NUTS

BG

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Услуги по ремонт и поддържане на телефонни централи и апарати, с подмяна на резервни части - /без допълнително оборудване /

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
135000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

50334130, 50334140

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на телефонни централи
Услуги по ремонт и поддържане на телефонни апарати

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество /застраховка сграда и имущество/

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

06 - Финансови услуги (Застрахователни услуги, Банкови и инвестиционни услуги)

Основно място на изпълнение или на доставка

Национална агенция за приходите и териториалните и структури.

код NUTS

BG

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество /застраховка сграда и имущество/

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
124144 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

66515000

Описание:

Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Услуги по ремонт и поддържане на асансьори - основен, авариен ремонт /абонамент, включително доставка на части/

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

Основно място на изпълнение или на доставка

Национална агенция за приходите и териториалните и структури.

код NUTS

BG

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Услуги по ремонт и поддържане на асансьори - основен, авариен ремонт /абонамент, включително доставка на части/

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
110000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

50750000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на асансьори

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Услуги по ремонт и поддържане на инсталации за отопление, абонатни станции и котли за отопление

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

Основно място на изпълнение или на доставка

Национална агенция за приходите и териториалните и структури.

код NUTS

BG

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Услуги по ремонт и поддържане на инсталации за отопление, абонатни станции и котли за отопление

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
74500 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

50721000, 50720000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на инсталации за отопление
Услуги по ремонт и поддържане на котли за отопление

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Абонаментно поддържане на програмни продукти – ХКС „РЕЦЕПЦИЯ”, КС „B.A.R.B.Q.”, КС „СКЛАДОВ ОРГАНИЗАТОР”, инсталирани в УЦ на НАП Боровец

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

УЦ на НАП Боровец

код NUTS

BG

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Абонаментно поддържане на програмни продукти – ХКС „РЕЦЕПЦИЯ”, КС „B.A.R.B.Q.”, КС „СКЛАДОВ ОРГАНИЗАТОР”, инсталирани в УЦ на НАП Боровец

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
2400 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

50324100, 48517000

Описание:

Услуги по поддържане на компютърни системи
Софтуерни пакети за информационни технологии (ИТ)

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Разработване на нов модул към документооборотна система Archimed eProcess ("Архимед") за целите на дирекция СИДДО

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

гр.София, бул."Дондуков" № 52, ЦУ на НАП

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Разработване на нов модул към документооборотна система Archimed eProcess ("Архимед") за целите на дирекция СИДДО

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
7823.32 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

72260000, 48517000

Описание:

Услуги, свързани със софтуерни продукти
Софтуерни пакети за информационни технологии (ИТ)

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Услуги свързани с извънградски и международни пътувания с автобусен и жп транспорт

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

20 - Спомагателни услуги в транспорта; услуги на туристически агенции

Основно място на изпълнение или на доставка

ЦУ на НАП и териториалните структури

код NUTS

BG

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Услуги свързани с извънградски и международни пътувания с автобусен и жп транспорт

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
5000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

63515000, 60210000

Описание:

Услуги, свързани с пътувания
Услуги от областта на обществения железопътен транспорт

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
III.2) Условия за участие

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство: http://www.nap.bg; http://www.minfin.bg

Законодателство в областта на опазването на околната среда: http://www.moew.government.bg

Закрила на заетостта и условия на труд: http://www.mlsp.government.bg ; http://git.mlsp.government.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

20.02.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ