Версия за печат

BG-София: Доставки/Услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Директива 2004/18/EO

Доставки/Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 131063188

Национална агенция за приходите, бул.Княз Ал.Дондуков 52, За: Линда Зидарова, Надя Кирилова, Р. България 1000, София, Тел.: 02 98593127; 02 98593211, E-mail: n.kirilova@nra.bg, Факс: 02 98593348

Място/места за контакт: ЦУ на НАП, бул.Княз Ал.Дондуков 52

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nap.bg.

Адрес на профила на купувача: http://nap.bg/page?id=302.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услуги
Икономическа и финансова дейност

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на принтери

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

гр.София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Доставка на принтери

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
416667 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

30232100, 30232110

Описание:

Принтери и плотери
Лазерни принтери

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на скенери

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, бул. Княз Ал. Донудков №52, ЦУ на НАП

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Доставка на скенери

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
250000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

30216110

Описание:

Скенери за компютри

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на стандартен софтуер за статистически анализи и обработка на бази данни

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков №52, ЦУ на НАП

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Доставка на стандартен софтуер за статистически анализи и обработка на бази данни

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
36000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

48463000

Описание:

Статистически софтуерни пакети

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на специализиран софтуер

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Доставка на специализиран софтуер

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
83333.33 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

48517000

Описание:

Софтуерни пакети за информационни технологии (ИТ)

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на програмни продукти

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Доставка на програмни продукти

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
83333.33 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

48517000

Описание:

Софтуерни пакети за информационни технологии (ИТ)

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Придобиване на правото на ползване на система за рецепция, лоби бар и ресторант и осигуряване на необходимото оборудване за нейното използване в УЦ Банкя

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

УЦ Банкя, гр. Банкя, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 31

код NUTS

BG412

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Придобиване на правото на ползване на система за рецепция, лоби бар и ресторант и осигуряване на необходимото оборудване за нейното използване в УЦ Банкя

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
8000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

48517000

Описание:

Софтуерни пакети за информационни технологии (ИТ)

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на Регистър на финансовите контрольори

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Доставка на Регистър на финансовите контрольори

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
20833.33 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

48517000, 48820000

Описание:

Софтуерни пакети за информационни технологии (ИТ)
Сървъри

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на информационна система за одитиране и анализ на информационната инфраструктура на НАП в областта на информационната сигурност.

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Доставка на информационна система за одитиране и анализ на информационната инфраструктура на НАП в областта на информационната сигурност.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
33333.33 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

48614000, 48517000, 30213100

Описание:

Система за събиране на данни
Софтуерни пакети за информационни технологии (ИТ)
Преносими компютри (от 3 до 5 кг)

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на 71 бр. лицензи за е-версия на Модел на данъчна спогодба на ОИСР и 71 бр. лицензи за е-версия на Ръководство на ОИСР по трансферно ценообразуване

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Доставка на 71 бр. лицензи за е-версия на Модел на данъчна спогодба на ОИСР и 71 бр. лицензи за е-версия на Ръководство на ОИСР по трансферно ценообразуване

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
11121.44 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

48517000

Описание:

Софтуерни пакети за информационни технологии (ИТ)

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на Система за събиране, обобщаване и анализ на събитията в системите работещи в информационната инфраструктура в реално време, съхранение и анализиране на записите за събитията

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Доставка на Система за събиране, обобщаване и анализ на събитията в системите работещи в информационната инфраструктура в реално време, съхранение и анализиране на записите за събитията

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
150000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

48614000, 48517000, 48820000

Описание:

Система за събиране на данни
Софтуерни пакети за информационни технологии (ИТ)
Сървъри

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка и доокомплектоване на сървъри и сториджи

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Доставка и доокомплектоване на сървъри и сториджи

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
1330000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

48820000, 30236100, 30211400

Описание:

Сървъри
Оборудване за разширение на памет
Компютърни конфигурации

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на работни станции

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Доставка на работни станции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
2000000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

30214000

Описание:

Компютърни работни станции

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на компютърни дискове и памети

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Доставка на компютърни дискове и памети

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
60000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

30236110, 30234100

Описание:

Памет с произволен достъп (RAM)
Магнитни дискове

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доокомплектовка на хардуерни конфигурации

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Доокомплектовка на хардуерни конфигурации

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
60000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

30211400

Описание:

Компютърни конфигурации

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на комуникационно оборудване

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Доставка на комуникационно оборудване

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
100000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

32500000

Описание:

Телекомуникационно оборудване и принадлежности

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Обновяване до последна версия на софтуерни продукти - /Microsoft Dynamics CRM/ в СУИЦ.

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Обновяване до последна версия на софтуерни продукти - /Microsoft Dynamics CRM/ в СУИЦ.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
50000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

48000000

Описание:

Софтуерни пакети и информационни системи

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на принадлежности за офиса

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Доставка на принадлежности за офиса

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
440600 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

30192000

Описание:

Принадлежности за офиса

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка монтаж и пускане в експлоатация на асансьорни уредби

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

ЦУ на НАП и териториалните структури

код NUTS

BG

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Доставка монтаж и пускане в експлоатация на асансьорни уредби

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
70000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

42416000

Описание:

Асансьори за хора, скипове (обръщаеми вагонетки), товарни асансьори, ескалатори и движещи се пътеки

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на електрическа енергия

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

Национална агенция за приходите и териториалните й структури.

код NUTS

BG

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Доставка на електрическа енергия

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
5737724 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

09310000, 65310000

Описание:

Електрическа енергия
Разпределение на електрическа енергия

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на касети с тонер и барабанни модули

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

Национална агенция за приходите и териториалните й структури.

код NUTS

BG

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Доставка на касети с тонер и барабанни модули

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
1065300 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

30125100, 30124300

Описание:

Касети с тонер
Барабани за офис машини

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на топлинна енергия от районна централа

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

Национална агенция за приходите и териториалните й структури.

код NUTS

BG

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Доставка на топлинна енергия от районна централа

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
740000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

09323000

Описание:

Топлинна енергия от районна централа

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на газ от газоразпределителни дружества монополисти

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

Национална агенция за приходите и териториалните й структури.

код NUTS

BG

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Доставка на газ от газоразпределителни дружества монополисти

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
575000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

09121200, 65200000

Описание:

Газ за битови нужди
Услуги, свързани с разпределение на газообразни горива

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на гориво за отопление

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

Национална агенция за приходите и териториалните й структури.

код NUTS

BG

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Доставка на гориво за отопление

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
367000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

09135100

Описание:

Гориво за отопление

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води - ВиК

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

Национална агенция за приходите и териториалните й структури.

код NUTS

BG

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води - ВиК

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
365500 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

41110000, 90400000

Описание:

Питейна вода
Услуги, свързани с отпадъчни води

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на климатици сплит система

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

Национална агенция за приходите и териториалните й структури.

код NUTS

BG

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Доставка на климатици сплит система

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
275000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

39717200

Описание:

Климатици

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на стелажи за сортиране

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

Национална агенция за приходите и териториалните й структури.

код NUTS

BG

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Доставка на стелажи за сортиране

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
185000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

39135100

Описание:

Стелажи за сортиране

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на хигиенни продукти, включително почистващи, полиращи продукти, големи и малки пликове за смет от полиетилен

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

Национална агенция за приходите и териториалните й структури.

код NUTS

BG

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Доставка на хигиенни продукти, включително почистващи, полиращи продукти, големи и малки пликове за смет от полиетилен

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
175000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

33700000, 39800000, 19640000

Описание:

Продукти за лични грижи
Почистващи и полиращи продукти
Големи и малки пликове за смет от полиетилен

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на офис обзавеждане и шкафове (без стелажи и метални шкафове). Обзавеждане за конферентни зали и зали за обучения

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

Национална агенция за приходите и териториалните й структури.

код NUTS

BG

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Доставка на офис обзавеждане и шкафове (без стелажи и метални шкафове). Обзавеждане за конферентни зали и зали за обучения

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
120000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

39130000, 39122100, 39156000, 39112000, 39153000

Описание:

Мебелировка за офиса
Шкафове
Мебелировка за фоайета и рецепции
Столове
Мебелировка за конферентни зали

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Придобиване и внедряване на софтуерно приложение за управление на документите, регламентиращи бизнес процесите на НАП

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Придобиване и внедряване на софтуерно приложение за управление на документите, регламентиращи бизнес процесите на НАП

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
83333.33 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

48517000, 72212311

Описание:

Софтуерни пакети за информационни технологии (ИТ)
Услуги по разработване на софтуер за управление на документи

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Закупуване на годишни лицензи за достъп до база данни с информация за целите на трансферното ценообразуване

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

гр.София, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, ЦУ на НАП

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Закупуване на годишни лицензи за достъп до база данни с информация за целите на трансферното ценообразуване

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
97792 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

48517000, 72260000

Описание:

Софтуерни пакети за информационни технологии (ИТ)
Услуги, свързани със софтуерни продукти

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
III.2) Условия за участие

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство: http://www.nap.bg; http://www.minfin.bg

Законодателство в областта на опазването на околната среда: http://www.moew.government.bg

Закрила на заетостта и условия на труд: http://www.mlsp.government.bg ; http://git.mlsp.government.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

20.02.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ