Версия за печат

00801-2015-0001

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 21 от 12.02.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

"Специализирана болница за активно лечение на онкологични забобявания"ЕООД град София, ж.к.Младост1,бул."Андрей Сахаров "№1, За: Снежана Златанова Борщ, Р.България 1784, София, Тел.: 02 9753950, E-mail: sbaloz.sofia-grad@mail.bg, Факс: 02 9753950

Място/места за контакт: ж.к.Младост1,бул."Андрей Сахаров "№1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://op.sbalozsofia.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150211hloO147584.

Адрес на профила на купувача: http://op.sbalozsofia.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150211hloO147584.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.6 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

"Доставка на противотуморен лекарствен продукт Doxorubicin hydrochloride powder for concentrate for solution for infusion /ЛИПОЗОМАЛНА ФОРМА/ с АТС код L01DB01, за лечение на солидни тумори за нуждите на "СБАЛОЗ"ЕООД град София ,заплащан от "НЗОК"

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Ежегодно „СБАЛОЗ“ провежда процедура по ЗОП за избор на изпълнител за доставка на противотуморни лекарствени продукти за лечение на солидни тумори за нуждите на.лечебното заведение. През месец септември 2014г. беше обявена открита процедура, публикувана в РОП под „Уникален идентификационен номер на документа“ 625747с вх № Е-31-00-052609/26.09.2014г., с предмет:“ДОСТАВКА НА ПРОТИВОТУМОРНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА СОЛИДНИ ТУМОРИ ЗА НУЖДИТЕ НА “СБАЛОЗ” ЕООД СОФИЯ-ГРАД ПО 59 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, ЗАПЛАЩАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК” Процедурата беше прекратена с Решение № 146 от12.12.2015г, вх№ Е-31-00-067039/12.12.2014 г. УИН 637686 в частта й по обособена позиция №28 Doxorubicin hydrochloride powder for concentrate for solution for infusion, на основание Чл. 39, ал.1, т.6 от ЗОП, поради това, че Комисията е констатирала неяснота в техническата спецификация относно позиция №28 Doxorubicin hydrochloride powder for concentrate for solution for infusion ,породена от наличието на две групи лекарствени продукти съгл. ПЛС – липозомален и конвенционален, които притежават един и същи АТС код- L01DB01, В същото време двата вида препарати имат различно терапевтично приложение,различни индикации и различна токсичност,както и различна пазарна цена. Възложителят прилага в терапевтичната си практика единствено липозомалната форма на лекарственият продукт,която представлява нов и по – ефикасен противотуморен агент при пациенти с метастатичен рак на млечната жлеза притежаващ значително по-ниска кардиотоксичност. Тъй като се касае за нов животоспасявощ противотуморен препарат броя на лекуваните пациенти в“СБАЛОЗ“ се увеличава непрекъснато ,като в момента не по-малко от 11 пациента се нуждаят от подобно лечение ежемесечно. Спирането на доставката на медикамента би компрометирало ефекта на лечението, както и би създало предпоставки за прогресия на заболяването . Количествата по договора за доставка са вече достигнати . Фирмата производител Тeva Pharma B.V е оторизирала само един дистрибутор за разпространение на лекарствения продукт в търговската мрежа.Поради това, поставяйки на първо място здравния ефект при лечението на своите пациенти, Възложителят се нуждае спешно от нови доставки на медикамента Doxorubicin hydrochloride powder for concentrate for solution for infusion в количество 4500 mg, като в най-кратък срок това би могло да бъде постигнато чрез процедура на договаряне без обявление (чл.90,ал.1,т.6 от ЗОП), след съответното своевременно положително становище от страна на АОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

"Екофарм"ЕООД

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Открита с решение №: 83 от 26.09.2014 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00801-2014-0007

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Р.България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: zop@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg/General/.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

12.02.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Д-Р БОРИСЛАВ ХАРАЛАМБИЕВ ДИМИТРОВ
Длъжност: УПРАВИТЕЛ