Версия за печат

04347-2015-0001

BG-Враца: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Професионална техническа гимназия "Н.Й.Вапцаров", ул. "Илинден" 12, За: Станислав Савов, България 3000, Враца, Тел.: 092 642128, E-mail: tmet_wratza@abv.bg, Факс: 092 642128

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: ptgvaptsarov-vratsa.org.

Адрес на профила на купувача: ptgvaptsarov-vratsa.org.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Доставка на топлинна енергия с топлоносител водна пара за нуждите на ПТГ"Н.Й.Вапцаров" - гр. Враца, с адрес: гр. Враца, ул. "Илинден" 12, за период от една година, считано от датата на договора.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: ПТГ"Н.Й.Вапцаров", адрес: гр. Враца, ул. "Илинден"12
Код NUTS: BG313
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Продажба на топлинна енергия за топлоснабдявания имот.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09323000

Описание:

Топлинна енергия от районна централа


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление на профил на купувача
Номер на обявлението в ДВ 643147 от 16.01.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № И-04 / Обособена позиция №: / Заглавие:
V.1) Дата на сключване договора
05.02.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
16.01.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Топлофикация - Враца ЕАД ЕИК106006256, ул. "Максим Горки" 9, България 3000, Враца, Тел.: 092 668322, Факс: 092 668318

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 35584 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

06.02.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

Топлофикация Враца


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

- свързани със защитата на изключителни права.

Мотивите се основават на изключителните права на "Топлофикация" Враца ЕАД придобити по силата на административен акт. На основание чл.90,ал.1, т.3 от ЗОП в случаите, когата възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуалната собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт, възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без обявление. Съгласно разпоредбите на чл.43, ал.2, т.3 и чл. 43, ал.7 от Закона за енергетиката, за една обособена територия се издава само една лицензия за пренос на топлинна енергия. ДЕКЕВР е издала лицензия за пренос на топлинна енергия на територията на гр. Враца №Л-026-05/15.11.2000 г. за срок от 20 години, от което следва, че обществената поръчка не би могла да бъде възложена на друг изпълнител.