Версия за печат

00099-2015-0001

BG-Етрополе:

РЕШЕНИЕ

Номер: 1 от 03.02.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Етрополе, пл. "Девети септември" № 1, За: Ивайло Иванов - гл. експерт "ПИП", България 2180, Етрополе, Тел.: 0720 68252, E-mail: obstina@etropolebg.com, Факс: 0720 65011

Място/места за контакт: Община Етрополе, пл. "Девети септември" № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.etropolebg.com.

Адрес на профила на купувача: http://etropolebg.com/etropole/index.php/profil-na-kopuvacha/dogovaryane-bez-obyavlenie.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Упражняване на авторски надзор съгласно чл.162, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), при изпълнение на строително-монтажни работи за реализация на проект: „Реконструкция и рехабилитация на Централен градски площад „Девети Септември“, гр. Етрополе, I-ви етап“, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., Договор за отпускане на финансова помощ № 39/3/3221152 от 05.08.2014 г.“ Договореното строителство и доставка включва всички видове строителни и монтажни работи и доставки на база одобрен проект и количествено-стойностни сметки. Съгласно чл. 162, ал. 2 от ЗУТ, условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определят чрез договор между възложителя и проектанта. Предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, се вписват в Заповедната книга и са задължителни за участниците в строителството.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл. 162 от ЗУТ авторският надзор по време на строителството се осъществява чрез договор, сключен между възложителя и проектанта. Авторският надзор по всички части е задължителен за всички строежи от първа до пета категория включително. Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 2 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), проектите са обект на авторско право и това право възниква за автора му със създаването на съответния проект. Община Етрополе в качеството си на Възложител е възложила с Договор № АПОФ-78А/03.10.2013 г. на „В и Р ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, в качеството му на Изпълнител, изработването на работен инвестиционен проект за обект: „Реконструкция и рехабилитация на Централен градски площад „Девети септември“, гр. Етрополе, I-ви и II-ри етап“. За I-ви етап на обекта от инвестиционния проект е издадено Разрешение за строеж № 57/18.12.2013 г. на главния архитект на Община Етрополе. Съобразявайки разпоредбата на чл. 42, ал. 1 от ЗАПСП, както и горепосочените обстоятелства за наличие на авторски права по отношение на горепосочения обект от инвестиционния проект, се ограничава оперативната самостоятелност на Възложителя да подходи към друг вид процедура, освен предвидената в чл. 90, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки. Безспорно в конкретния случай възлагането на обществената поръчка на друго лице, различно от лицето изготвило инвестиционния проект за горепосочения обект, би довело до нарушаване на авторските му права. Следователно, за да не бъдат нарушени, Възложителят следва да покани за участие в процедурата на договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки „В и Р ИНЖЕНЕРИНГ” ООД и членовете на екипа, участвали в изготвянето на инвестиционния проект за обект: „Реконструкция и рехабилитация на Централен градски площад „Девети септември“, гр. Етрополе, I-ви етап“, а именно: л. арх. Христина Стефанова Киримидчиева с регистрационен № 04015 на КАБ – проектант по част „Паркоустройство и благоустройство“ и част „План за безопасност и здраве“, инж. Владимир Николаев Николов с регистрационен № 08752 на КИИП – проектант по част „Геодезия“, инж. Таня Русева Маркова с регистрационен № 06139 на КИИП – проектант по част „Електро“, инж. Неделчо Тодоров Тодоров с регистрационен № 09603 на КИИП – проектант по част „Видеонаблюдение“ и инж. Божидар Първанов Марков с регистрационен № 00708 на КИИП – проектант по част „Пожарна безопасност“, които експерти притежават удостоверения за пълна проектантска правоспособност. Предвид изложената фактическа и правна обстановка, се налага изводът, че е осъществена хипотезата на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП и респективно най-целесъобразно и законосъобразно се явява възлагането на поръчката да се осъществи чрез процедура на договаряне без обявление с изпълнителя, изработил инвестиционния проект.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

„В и Р ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, с ЕИК: 131209650, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. „Владая“, ул. „Равнище“ № 14, представлявано от инж. Мария Михайлова Борисова-Масова – Управител

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

03.02.2015 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Богомил Борисов Георгиев
Длъжност: Кмет на Община Етрополе