Версия за печат

00071-2013-0003

BG-София:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ДМСГД "Св. Иван Рилски", ул. "Мала планина" № 36, За: Мария Брадистилова и Румен Любенов, РБългария 1407, София, Тел.: 02 8687205; 02 8689334, E-mail: dmsgd_ivanrilski@abv.bg, Факс: 02 9621445

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: dmsgdivanrilski.org.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

ЗдравеопазванеРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 6 от 11.10.2013 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00071-2013-0003
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за медико социални грижи за деца "Свети Иван Рилски" - обособена позиция № 2 "Доставка на мляко и млечни продукти"


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 50 от 13.01.2014 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

ДЗЗД „Еко Кетъринг“ БУЛСТАТ 176609065, ул. „Кракра“ № 25, РБългария 2300, Перник, Тел.: 076 688930, Факс: 076 688931

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

"Доставка на мляко и млечни продукти"

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

13.01.2014 г. 

Крайна дата

31.12.2014 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
25215 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

31.12.2014 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
16506.38 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

29.01.2015 г. 


Възложител

Трите имена: д-р Елена Стефанова Кундурджиева
Длъжност: директор