Версия за печат

03958-2015-0001

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 201314380

"Диализен център - ДИАЛМЕД" ООД, ул. "Голям Братан" № 8, За: Пепа Здравева, Република България 1618, София, Тел.: 02 4916874, E-mail: dialmed@dialmedbg.com, Факс: 02 4914087

Място/места за контакт: "Диализен център - ДИАЛМЕД" ООД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.dialmedbg.com/.

Адрес на профила на купувача: http://dialmedbg.com/profil/profil.html.

Електронен достъп до информация: http://dialmedbg.com/profil/profil.html.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за хемодиализно лечение" за нуждите на "Диализен център - ДИАЛМЕД" ООД

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
"Диализен център - ДИАЛМЕД" ООД - склад с адрес: гр. София - 1618, кв. Павлово, ул. "Голям Братан" № 8
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предмет на настоящата обществена поръчка е периодично повтарящи се "Доставки на лекарствени продукти и медицински изделия за хемодиализно лечение" по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманитарната медицина и Закона за медицинските изделия, за нуждите на "Диализен център - ДИАЛМЕД" ООД, с цел избор на доставчик и сключване на договор за доставка при условията и по реда на Закона за обществените поръчки. Лекарствените продукти и медицинските изделия (за краткост наричани стоки или продукти) са подробно описани в Техническата спецификация. Всеки продукт е обозначен със собствен пореден номер в Техническата спецификация. Участникът задължително трябва да оферира всички продукти където е посочено, че се изисква комплексност. Количествата на продуктите от поръчката, посочени в нея, са прогнозни и ориентировъчни и не пораждат задължение за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да ги закупи в пълен обем. Доставките на стоките при изпълнение на договора за обществена поръчка ще се договарят и извършват в рамките на прогнозните годишни количества по техническата спецификация. Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя на база конкретните и реални потребности на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и направените от него писмени заявки за доставка. Годишните прогнозни количества са посочени за всеки лекарствен продукт и медицински изделие от техническата спецификация в Документацията за участие.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000, 33690000, 33692800, 33181520, 33140000

Описание:

Фармацевтични продукти
Разни медикаменти
Разтвори за диализа
Консумативи за бъбречна диализа
Медицински консумативи

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Лекарствени продукти по генерични наименования с общ брой 55 и са с поредни номера от техническата спецификация от 1 до 55 включително. Медицинските изделия са с общ брой 60 и са с поредни номера от техническата спецификация от 56 до 115 включително. Участникът може да оферира една, няколко или всички номенклатурни единици включени в предмета на поръчката. Обособени позиции няма. Варианти не се приемат.

Стойност, без да се включва ДДС
818000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие, гарантираща изпълнение задълженията, произтичащи от участието в процедурата. Размера на гаранцията за всяка номенклатурна единица от Техническата спецификация е определен в таблица в Документацията. За продуктите, за които се изисква комплексност, гаранцията е обща. Гаранцията за участие в процедурата се представя заедно с предложението и се придружава със Списък на номенклатурните единици, за които е внесена. Срокът на валидност на гаранцията за участие в процедурата е срокът на валидност на офертите. Гаранциите се представят в една от следните форми: - парична сума, преведена по банковата сметка на Възложителя – Банка – УниКредит Булбанк IBAN: BG 20 UNCR 7000 1521 7684 96 BIC: UNCRBGSF – платежно нареждане – оригинал или заверено копие в полза на „Диализен център - ДИАЛМЕД” ООД; - банкова гаранция (представя се в оригинал). Размерът на гаранцията за изпълнение е 3% от стойността на договора без ДДС. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл.61 и чл.62 от ЗОП.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащанията ще се извършват с финансови средства от бюджета на "Диализен център - ДИАЛМЕД" ООД и срок на отложено плащане не по-малко от 30 дни и не повече от 60 дни от издаване на фактурата.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Всички комуникации и действия на възложителя и на участниците, свързани с настоящата открита процедура, са в писмен вид. Обмен на информация може да се извършва по пощата, по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Функционално офертата е разделена на три части: 1. Плик № 1 - „Документи за подбор”, съдържащ: Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата; Оферта за участие - оригинал; Представяне на участника, включващо: посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП /оригинал, по приложен образец/; при участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата; Гаранция за участие в откритата процедура; Документи по чл. 51, ал.1 от ЗОП за доказване на техническите възможности и квалификацията на участника; Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството – (ISO 9001:2008, БДС ЕN ISO 9001:2008 или еквивалентно) на участника за въведена Система за управление на качеството – копие, придружено с превод на български език, ако е на чужд език; Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството – (ISO 9001:2008, БДС ЕN ISO 9001:2008 или еквивалентно) на участника за въведена Система за управление на качеството – копие, придружено с превод на български език, ако е на чужд език; Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП от участника за предвидени подизпълнители /ако предвижда такива/, видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнителите и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка /оригинал, по приложен образец/; Декларация /оригинал, по приложен образец/ за съгласие за участие на подизпълнителя, ако участникът предвижда такъв. Подизпълнителите представят документи съгл. чл. 56, ал.2 от ЗОП; Декларация /оригинал, по приложен образец/ за срока на валидност на офертата, който не може да е по-кратък от 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от датата, посочена като краен срок за получаване на офертите; Декларация по чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП – за приемане на условията в проекта на договора /оригинал по приложен образец/. При подписване на договора участникът, спечелил поръчката следва да представи документите по чл.47, ал.10 от ЗОП в оригинал или заверени от участника копия, издадени не по-късно от два месеца преди датата на Решението на възложителя за избор на изпълнител. Съдържание на плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” - Техническо предложение” на участника по образец на Възложителя; Декларация за срок на изпълнение на доставката; Декларация за условиятана плащане; Декларация от участника, че ще поддържа на склад средномесечни количества от спечелените позиции лекарствени продукти и/или медицински изделия спрямо годишните количества, обявени от възложителя; Съдържание на плик №3 „Предлагана цена” - Ценовата оферта

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

няма

Изисквано минимално/ни ниво/а:

няма

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Списък /оригинал, по приложен образец/ на основните договори/доставки на лекарствени продукти и/или медицински изделия, изпълнени през последните три години, считано от датата на обявяване на поръчката, включително стойности, дати (или срок на договора) и получатели, придружен от доказателства за изпълнение на услугите. Доказателството за изпълнените договори/доставки се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата Валидно разрешение за производство/търговия на едро/внос с лекарствени продукти, издадено по реда и смисъла на ЗЛПХМ Валиден лиценз за търговия на едро с лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества за участници, предлагащи лекарствени продукти, обект на ЗКНВП Декларация от участника /оригинал/, че лекарствените продукти, с които участва в процедурата, отговарят на изискванията на ЗЛПХМ и притежават валидно разрешение за употреба в Р България, издадено по реда на ЗЛПХМ Декларация от участника, в която посочва кои лекарствените продукти, с които участва в процедурата са включени в ПЛС на МЗ - Приложение №2, актуален към датата на подаване на офертата Декларации от участника, че оферираните цени не надвишават максимално допустимите по референтната стойност съгласно Позитивния лекарствен списък - Приложение № 2 Декларация /оригинал/ от участника, че предлаганите от него цени на лекарствените продукти в процедурата са окончателни и ценообразуването е съобразено с изискванията на „Наредба за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти... Оторизационни документи, удостоверяващи валидни права за представителство и продажба на оферираните лекарствени продукти и/или медицински изделия за периода на действие на договора на обществената поръчка – пълномощно/оторизационно писмо от производител и/или договор за дистрибуция. От Представителствата Участници, тези документи не се изискват За медицинските изделия следва да се представи декларация за съответствие (по смисъла на чл.14, ал.2 от ЗМИ с приложенията към нея) издадена от производителя и СЕ сертификат, според изискванията на Директива 93/42 на ЕЕС и ЗМИ; инструкция на употреба Сертификат за оценка на съответствието Всеки участник следва да представи декларация, че ще извършва търговските сделки с лекарствени продукти и медицински изделия при спазване на изискванията за тяхното съхранение и разпространение. Декларация, че към датата на доставка остатъчният срок на годност на доставените продукти/стоки няма да бъде по-малък от 60% /шестдесет на сто/ от обявения от производителя върху опаковката към датата на доставката Каталог на предлаганите медицински изделия с превод на български език, от който да са видни основните характеристики на предлаганото медицинско изделие по смисъла на ЗМИ, вид на материала от който са изработени, каталожния номер, техническите параметри и размери на всяко предлагано изделие Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството – (ISO 9001:2008, БДС ЕN ISO 9001:2008, БДС ЕN ISO 13485:2012 или еквивалентно) на производителя на медицински изделия за въведена Система за управление на качеството – копие, придружено с превод на български език, ако е на чужд език Участниците оферирали медицински изделия/консумативи задължително представят 2 (два) броя мостри на продуктите, за които участват

Изисквано минимално/ни ниво/а:

наличие на три изпълнени договора /доставки със същия или сходен предмет на дейност, придружени с доказателства за изпълнението им /удостоверения/

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
24.02.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
06.03.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 09.03.2015 г.  Час: 17:00
Място

Малка заседателна зала на "Диализен център - ДИАЛМЕД" ООД, с адрес: гр. София, ул. "Голям Братан" №8

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията е необходимо да представят следните документи: За участници в процедурата – представляващ/и участника представят документ за самоличност; за упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно; за представителите на средствата за масова информация - служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие; за всички други лица – документ за самоличност.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

24.01.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ