Версия за печат

03989-2015-0001

BG-село Баните:

РЕШЕНИЕ

Номер: 28 от 21.01.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Средно общообразователно училище "Христо Ботев", ул. "Иван вазов" № 10, За: Пенчо Илиев Токучев - Директор, Република България 4940, село Баните, Тел.: 03025 2266, E-mail: soou_banite@abv.bg

Място/места за контакт: СОУ "Христо Ботев"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.soubanite.com.

Адрес на профила на купувача: www.soubanite.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на газьол за отопление (маркиран червен).

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Необходимост от осигуряване на отопление през два отоплителни сезона 2015/2016 година и 2016/2017 година в СОУ "Христо Ботев" - село Баните; фактът, че предметът на доставка спада към стоките, определени по списък, предложен от Държавната комисия по стоковите борси и тържища и одобрен от Министерския съвет с Правилника за прилагане на ЗОП; възможността, която нормата на чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП дава на възложителите и с цел по-бързо, ефективно, прицизно и прозрачно изпълнение на поръчката, постигане на оптимално благоприятна цена за определените стоки и възможно най-кратки срокове за сключване на договори.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, "Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

21.01.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Пенчо Илиев Токучев
Длъжност: Директор