Версия за печат

00226-2015-0001

BG-Плевен: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Плевен, пл. Възраждане №2, За: Евгени Генов; Мария Иванова, Р България 5800, Плевен, Тел.: 064 881266; 064 881248, E-mail: ir@pleven.bg, Факс: 064 881296

Място/места за контакт: Община Плевен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pleven.bg.

Адрес на профила на купувача: http://eservices.pleven.bg/procurement.aspx?ProviderID=422ce1ea-7fa8-4708-9af4-be7f4d708f14&Guid=95b94f4d-e65b-42c0-8ebf-b0c6633e8e7d.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

Център за административно обслужване на граждани, пл. Възраждане №4, За: Мария Иванова, Р България 5800, Плевен, Тел.: 064 822414, E-mail: ir@pleven.bg, Факс: 064 822414

Място/места за контакт: Център за административно обслужване на граждани

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.pleven.bg.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Център за административно обслужване на граждани, пл. Възраждане №4, За: Мария Иванова, Р България 5800, Плевен, Тел.: 064 822414, E-mail: ir@pleven.bg, Факс: 064 822414

Място/места за контакт: Център за административно обслужване на граждани

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.pleven.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

”Обновяване и модернизация на физическата среда, чрез реконструкция на Централната пешеходна зона на гр. Плевен – ІІ етап, допълнителни обекти „Водни огледала” и „Пеещ фонтан””

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение: гр. Плевен
Код NUTS: BG314
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е ”Обновяване и модернизация на физическата среда, чрез реконструкция на Централната пешеходна зона на гр. Плевен – ІІ етап, допълнителни обекти „Водни огледала” и „Пеещ фонтан”” по проект “Обновяване и модернизация на физическата среда, чрез реконструкция на Централната пешеходна зона на град Плевен” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012 “Зелена и достъпна градска среда” на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г. и се открива на основание чл.16, ал.8 от ЗОП и във връзка с чл.14, ал. 3, т.1 от ЗОП /опростени правила/. Общата максимална стойност на обществената поръчка е до 779 196,89 лв. /седемстотин седемдесет и девет хиляди сто деветдесет и шест лева и 89 стотинки/ без ДДС, като за обект „Водни огледала” – до 416 287,87 лв. /четиристотин и шестнадесет хиляди двеста осемдесет и седем лева и 87 стотинки/ без ДДС, а за обект „Пеещ фонтан” – до 362 909,02 лв. /триста шестдесет и две хиляди деветстотин и девет лева и 2 стотинки/ без ДДС.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45212000, 45212100

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения за отдих и развлечения

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обект „Водни огледала” с обща площ 1 408 кв.м. Очаквани продукти/резултати: Основно ремонтирани водни съоръжения с площ 259 кв.м.; Озеленени площи - 273 кв.м.; Полагане на декинг – 158,5 кв.м.; Рехабилитирана пешеходна зона – 717,5 кв.м.; Ремонтирана машинна зала; Изградена нова система ефекти, посредством съвременни енергоефективни решения за водна и светлинна архитектура; Намалени разходи за вода и електричество и въвеждане на нови стандарти; Създадена екологична и комфортна околна среда; Обект „Пеещ фонтан” с обща площ 1253 кв.м. Очаквани продукти/резултати: Озеленени площи - 405 кв.м.; Основно ремонтирани водни съоръжения – 98,5 кв.м.; Рехабилитирана пешеходна зона - 749,5 кв.м.; Санирано машинно помещение; Изградена нова система ефекти, посредством съвременни енергоефективни решения за водна и светлинна архитектура; Намалени разходи за вода и електричество и въвеждане на нови стандарти; Създадена екологична и комфортна околна среда; Обхватът, основните параметри на общественатата поръчка и пълното описание на строителните дейности на обектите са подробно описани в Техническата спецификация от документацията. Ценовата оферта не може да надвишава прогнозната стойност на поръчката -до 779 196,89 лв. /седемстотин седемдесет и девет хиляди сто деветдесет и шест лева и 89 стотинки/ без ДДС, като за обект „Водни огледала” – до 416 287,87 лв. /четиристотин и шестнадесет хиляди двеста осемдесет и седем лева и 87 стотинки/ без ДДС, а за обект „Пеещ фонтан” – до 362 909,02 лв. /триста шестдесет и две хиляди деветстотин и девет лева и 2 стотинки/ без ДДС.

Прогнозна стойност без ДДС
779196.89 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

30.09.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Условия и размер на гаранцията за участие в процедурата 1.1. Участникът следва да представи с офертата и документ за внесена гаранция за участие в откритата процедура в размер на 7 790,00 лв. /седем хиляди седемстотин и деветдесет лева/. 1.2. Гаранцията за участие в процедурата трябва да бъде представена, по желание на участника, в една от следните форми: - под формата на парична сума, платима по следната банкова сметка на община Плевен: Банка: ИНВЕСТБАНК АД IBAN: BG38 IORT 7380 3338 0000 01 BIC: IORTBGSF - оригинал на банкова гаранция за участие, издадена в полза на възложителя, валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока за валидност на офертите. 1.3. Гаранциите за участие в откритата процедура се задържат и освобождават от възложителя по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. По същия ред ще се извършва и тяхното усвояване. 1.4. Когато с влязло в сила решение по чл. 122г, ал. 1, т. 2 от ЗОП, Комисията за защита на конкуренцията отмени решението на възложителя и върне преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение, възложителят кани участниците, на които гаранцията е възстановена в съответствие с чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП, отново да представят гаранция за участие. Участник, който след покана и в определения в нея срок не представи отново гаранция, се отстранява от участие. 2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора 2.1. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е длъжен преди подписването на договора да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 4 (четири) % от общата стойност на договора в лв. без ДДС. 2.2. Гаранцията за изпълнение на договора трябва да бъде представена по желание на участника в една от следните форми: - под формата на парична сума, платима по следната банкова сметка на община Плевен: Банка: ИНВЕСТБАНК АД, IBAN: BG38 IORT 7380 3338 0000 01, BIC: IORTBGSF - оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена в полза на възложителя и със срок на валидност най-малко 60 /шестдесет/ дни след 30.09.2015 г. (след подписване на окончателния протокол /Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - Образец 15/ за всеки от обектите, установяващ изпълнението на договора.) 2.3. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава в съответствие с условията на проекто-договора. 2.4. Разходите по откриването на гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение на договора са за сметка на участника, съответно на определения изпълнител. Участникът/Изпълнителят трябва да предвиди и заплати необходимите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата документация за участие. 2.5. Възложителят освобождава гаранциите за участие и за изпълнение на договора, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Забележка: Банковите гаранции трябва да съдържат минимум следната информация: - наименование на банката - наименование на участника/изпълнителя - предмет на поръчката - размер на гаранцията в лева - краен срок на валидност на гаранцията, съгласно условията на възложителя

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането ще бъде осъществено от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. в рамките на проект „Обновяване и модернизация на физическата среда, чрез реконструкция на Централната пешеходна зона на град Плевен”, който е съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие; от държавния бюджет на Република България и собствен принос на Община Плевен. Възложителят ще заплати цената по договора, както следва: 1. Авансово плащане - до 35% /тридесет и пет процента/ от общата цена на СМР /като конкретният размер се определя от Изпълнителя в Ценовата оферта/, след получаване на аванс от Възложителя по договора за БФП от ОПРР в срок до 30 календарни дни и след представяне от Изпълнителя на: • оригинална данъчна фактура и • оригинал на безусловна и неотменима банкова гаранция за авансовото плащане в размер на искания аванс от общата стойност на договора, със срок на валидност 30 (тридесет) календарни дни след срока на изпълнение на договора. Същата се освобождава заедно с окончателното разплащане на СМР - тата по договора. 2. Междинни плащания – Възложителят ще заплати поетапно на Изпълнителя стойността на актуваните и действително извършени дейности в срок до 10 календарни дни въз основа на: представени от Изпълнителя и подписани от лицето, осъществяващо строителен надзор и Възложителя подробни Количествени сметки за извършените строително-монтажни работи, актове и протоколи по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; Сертификати и декларации за съответствие на вложените материали, одобрени с протокол от строителния надзор, авторския надзор и Възложителя; Протокол за извършените СМР по утвърден от УО на ОПРР образец; Оригинална данъчна фактура, оформена съгласно изискванията на УО на ОПРР; Сертификатите и декларациите за съответствие на вложените материали, които не са в оригинал, се заверяват с „Вярно с оригинала” от Изпълнителя и се подписват и подпечатват от строителния надзор. 3. От всеки протокол за изпълнени СМР пропорционално се приспада процент от получения аванс. 4. Окончателно плащане се извършва в срок до 30 календарни дни след подписване и на двата Констативни акта за установяване годността за приемане на строежа - Образец 15 /за всеки от обектите по един/ - приложение към чл.7, ал.3, т.15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и представянето от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на: • одобрени от лицето, осъществяващо строителен надзор и от Възложителя, регламентирани документи, доказващи изпълнението на всички дейности по договора (Протокол – бивш образец 19 и актове и протоколи по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) • и окончателна данъчна фактура. 5. При окончателното плащане Възложителят ще удържи остатъка от авансовото плащане от последния Протокол за приемане на извършеното СМР /бивш Образец №19/.

ІІІ.1.4) Други особени условия

След като е приложила реда по чл.68, ал.8 и ал.9 от ЗОП, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник: 1 който не е представил някой от необходимите документи или информация, заложени от възложителя в документацията, съгласно чл. 56 от ЗОП; 2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал.5 от ЗОП 3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя; 4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП; 5. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор. 6. за когото са налице неспазване на условията по чл.55, ал.5 от ЗОП 7. който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си 8. който след покана и в определения в нея срок не представи отново гаранция при условията на чл. 62а от ЗОП.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Документи за подбор (Плик №1) 1.Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2. Представяне на участника – Образец №3, което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата - Образец №3; б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП - Приложение №1 към Образец №3; в) доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 от ЗОП относно валидно вписване към датата на подаване на офертата в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строителство за строежи - ІV група ІІІ категория, допускаща по закон изпълнението на обекти от вида, предмет на тази обществена поръчка. Попълва се декларация Приложение №2 към Образец №3 или се представя удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон, когато наличието на регистрацията е определено със закон като условие за осъществяване на предмета на обществената поръчка. Чуждестранен участник трябва да докаже регистрацията си в еквивалентен професионален регистър в държавата, в която е установен или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон, когато наличието на регистрацията е определено със закон като условие за осъществяване на предмета на обществената поръчка; 3. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. Чуждестранните юридически лица представят еквивалентен документ за съдебна регистрация от държавата, в която са установени; 4. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума в размер на 7 790 лева /седем хиляди седемстотин и деветдесет лева/.5. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на участника; 6. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП – Образец №5; 7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител. За целта посоченият подизпълнител следва да попълни и подпише приложената към настоящата документация декларация по чл. 55, ал. 5 от ЗОП, съгласно Образец №6; 8. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 106, ал. 1, чл. 107 и чл. 109, ал.2 буква “а” от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и Съвета на ЕС, относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС – Образец №7; 9. Нотариално заверено пълномощно, в случай че лицето, което ще представлява участника в отношенията му с възложителя, не е негов представител по закон. С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на под-изпълнители. Изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, когато е посочено от възложителя в обявлението, се прилагат, както следва: 1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници; ...... Продължава в Раздел VІ.3. Допълнителна информация
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: няма
Минимални изисквания: няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на ръководните служители и експерти /техническите лица, включително отговарящ/и за контрола на качеството и координатор по безопасност и здраве/ - собствени/наети, които ще участват в изпълнението на обществената поръчка с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионален опит, съгласно чл.51, ал.1, т.4, т.7 и т.10 от ЗОП – Образец №4.
Минимални изисквания: Минимално изискване по т.1: Участниците трябва да разполагат с екип от следните специалисти минимум: ръководител екип – инженер–специалност ПГС/ССС/ПС или еквивалентна, който да осъществява цялостното ръководство при реализирането на строително-монтажните работи. строителен инженер ПГС/ССС/ПС или еквивалентна; инженер “ВиК”; инженер “ЕЛ”; ландшафтен архитект; инженер геодезист; координатор по безопасност и здраве. Горепосочените лица трябва да притежават квалификация по съответната длъжност. контрол по качеството на материалите - да притежава необходимата квалификация. Забележка: За Координатора по безопасност и здраве е допустимо съвместяване на две длъжностни позиции, без позициите “Контрол по качество на материалите” и “Ръководител екип”. В случай, че участникът е чуждестранно лице /физическо или юридическо или техни обединения/, документите по тази точка се представят и в превод. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП се доказва от един или повече от участниците в обединението. Съгласно чл.51а, ал.1 от ЗОП всеки участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица и/или представя Декларация/и за ангажираност – Образец №4а. За целите на чл.51а, ал.1 от ЗОП трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

ОП-3-2015

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
18.02.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
18.02.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

360

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 19.02.2015 г.  Час: 14:30
Място

Актова зала, І етаж в сградата на Община Плевен, пл. Възраждане №2

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Отварянето на ценовите оферти е съгласно чл.69а, ал.3 от ЗОП.Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. Отварянето на ценовите оферти се извършва публично при условията на чл. 68, ал. 3. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише ценовите оферти.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 www.bgregio.eu Инвестираме във Вашето бъдеще! Договор ВG161PO001/1.4-09/2012/033 Проект „Обновяване и модернизация на физическата среда, чрез реконструкция на Централната пешеходна зона на град Плевен” Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България Този документ е създаден в рамките на проект „Обновяване и модернизация на физическата среда, чрез реконструкция на централната пешеходна зона на град Плевен”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие.” 2007-2013г, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Плевен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган”

VI.3) Допълнителна информация

Продължение от Раздел ІІІ.2.1: 3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец; 7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника; 8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2 от ЗОП. За подизпълнителите се прилагат само изискванията по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл.47, ал. 1 и 5 от ЗОП с декларация – Приложение №1 към Образец №3, подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: 1. документите по т.2, букви "а" и "б" от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 2. документите по т.2, буква "в" от ЗОП и т.5 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП; Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по т.2. се представя в официален превод съгласно ДР от ЗОП, § 1, т.16а, а документите по т.5., които са на чужд език, се представят и в превод. Възложителят е длъжен да спазва чл.53а и 53б от ЗОП. Възложителят не може да отстрани участник от процедура за възлагане на обществена поръчка или да откаже да сключи договор с него на основание, че не е представил документ по чл.47, ал.10 от ЗОП, когато: 1. е представил удостоверение за вписване в професионален регистър, създаден по силата на закон, или еквивалентен документ, издаден от организация, установена в друга държава - членка на Европейския съюз, и 2. от удостоверението или еквивалентния документ по т. 1 може да се установи наличието на обстоятелствата, които биха се доказали със съответния документ, изискан от възложителя. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 от ЗОП изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност; Плик №2 и Плик №3. Договорът ще влезе в сила след подписване на анекс с Управляващ орган на ОРРР 2007-2013 г. за включване на допълнителните обекти „Пеещ фонтан” и „Водни огледала” в рамките на безвъзмездната финансова помощ и за удължаване срока на договора за изпълнение на проекта до 31.10.2015 г., и с откриване на строителни площадки. Крайният срок за изпълнение на договора /СМР на двата обекта и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - Образец 15 за всеки от обектите/ е до 30.09.2015 г.;Обменът на информация между участниците и възложителя се извършва по факс, с препоръчано писмо с обратна разписка, чрез куриерска служба или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.5 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Плевен, пл. Възраждане №2, Р България 5800, Плевен, Тел.: 064 881296, E-mail: ir@pleven.bg, Факс: 064 881296

Интернет адрес/и:

URL: www.pleven.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

09.01.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ