Версия за печат

00599-2014-0008

BG-Бобов дол: 24 - Образователни услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Бобов дол, ул. „27-ми октомври” № 2, За: Галина Антова, Република България 2670, Бобов дол, Тел.: 089 3653522, E-mail: zop@bobovdol.eu, Факс: 0702 62355

Място/места за контакт: гр. Бобов дол, ул."27-ми октомври" № 2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bobovdol.eu/.

Адрес на профила на купувача: http://bobovdol.eu/index.php?option=com_content&task=category§ionid=20&id=105&Itemid=81.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Избор на изпълнител за организиране и провеждане на специализирани обучения на служителите на Община Бобов дол

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 24
Място на изпълнение: гр. Бобов дол
Код NUTS: BG415
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

В обхвата на поръчката е включена организация и провеждане на следните обучения: Обучение на тема „Създаване и поддържане на партньорства” – двудневен семинар в град Бобов дол за 17 човека Обучение на тема „Управление на качеството на трудовия живот и изграждане и задържане на талантливи служители в град Бобов дол” – двудневен семинар в гр. Бобов дол за 23 човека Обучение на тема „Асертивно поведение, даване и получаване на обратна връзка, групова динамика” - двудневен изнесен семинар за 50 човека Обучение на тема „Атрибутивни стилове и влиянието им върху професионалното развитие” за 21 служители на обща администрация - двудневен семинар в град Бобов дол Обучение на тема "Атрибутивни стилове и влиянието им върху професионалното развитие” за 18 служители на специализирана администрация - двудневен семинар в град Бобов дол Обучение на тема "Взаимоотношение между субструктурите в организацията" за 21 служители на обща администрация – двудневен семинар в град Бобов дол Обучение на тема „Взаимоотношение между субструктурите в организацията” за 18 служители на специализирана администрация – двудневен семинар в град Бобов дол Обучение на тема „Водене на делова кореспонденция” за 21 служители на обща администрация – двудневен семинар в град Бобов дол Обучение на тема „Водене на делова кореспонденция” за 18 служители на специализирана администрация – двудневен семинар в град Бобов дол

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79632000

Описание:

Услуги, свързани с обучение на персонала

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Общо девет обучения, от които осем - в гр. Бобов дол и едно изнесено обучение, съгласно посоченото в Техническата спецификация на поръчката.

Прогнозна стойност без ДДС
95591.67 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

6


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата, участникът следва да представи гаранция за участие, в размер на 955 (деветстотин петдесет и пет лева).Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, се представя безусловна и неотменима банкова гаранция, със срок на валидност не по-малко от 120 (сто и двадесет) дни от датата на представяне на офертата. Срокът може да се удължава по обосновано искане на Възложителя. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане по следната сметка: ТБ “Юробанк– България”, клон Бобов дол; IBAN BG60BPBI79253158922500; BIC BPBIBGSF; В нареждането за плащане задължително следва да бъде записан предметът на поръчката. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл. 61 и 62 от ЗОП. В случай на избор на участника за изпълнител на обществената поръчка, същият следва да представи преди подписването на договора, гаранция за изпълнението му, в размер на 5 (пет) % от стойността на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Редът и условията за плащане на възнаграждението на изпълнителя на обществената поръчка са определени в договора за възлагане на обществената поръчка, а именно: 1. Авансово плащане в размер на 20 (двадесет) % от стойността на договора – в срок до 10 (десет) дни от подписване на договора за възлагане на обществена поръчка и издаване на фактура от изпълнителя. 2. Окончателни плащания за всяко едно проведено обучение, в размер на останалите 80 (осемдесет) % от стойността на съответното обучение – в срок до 10 (десет) дни след приключване на съответното обучение и приемането му от страна на Възложителя, съгласно клаузите на договора за възлагане на обществена поръчка.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. По отношение на участниците не следва да са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” – „д”, т. 2 - 4, ал. 2, т. 1 - 5 и ал. 5 от ЗОП. 2. По отношение на подизпълнителите не следва да са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. , т. 1, б. „а” – „д”, т. 2 – 4 и ал. 5 от ЗОП. 3. При подаване на офертата обстоятелствата по т. 1 и 2 се удостоверяват от участника/подизпълнителя с декларации. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата. 2. Оферта за участие. 3. Административни сведения 4. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства, свързани с обществената поръчка ЕИК по чл. 23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, вкл. електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата 5. Удостоверение за актуално състояние или еквивалентен документ – за чуждестранните лица 6. Документ за внесена гаранция за участие 7. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” – „д”, т. 2 - 4 и ал. 5 от ЗОП 8. Декларация за приемане на етичните клаузи на обществената поръчка 9. Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка, придружен от документ, подписан от лицата в обединението – в случай, че представляващият не е посочен в договора за обединение. 10. Декларация за участие / неучастие на подизпълнители 11. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв 12. Списък на предоставените сходни услуги, отговарящи на изискванията на настоящата документация, изпълнени през последните три години до крайния срок за подаване на офертите 13. Документи, доказващи изпълнението на услугите 14. Списък на ключовите експерти, които участникът ще използва при изпълнението на обществената поръчка 15. Декларация за приемане на условията в проекта на договор 16. Декларация за свързаност, съгласно чл. 55, ал. 7 и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП 17. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим 18. Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП 19. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 106, ал. 1, чл. 107 и чл. 109, ал. 1, л. „а” и „б” от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и Съвета на Европа, относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза ПЛИК № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, съдържащ Техническо предложение, съдържащо и срок за изпълнение на поръчката ПЛИК № 3 „Предлагана цена”, съдържащ Ценово предложение на участника
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Н/П
Минимални изисквания: Н/П
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на услугите, сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години (Образец № 8) до крайния срок за подаване на оферти, придружен от доказателства за извършената услуга. 2. Списък на предложените ключови експерти, съдържащ и посочване на образованието, професионалната квалификация и опита на съответния експерт (Образец № 9).
Минимални изисквания: 1. За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата, участникът следва да докаже опит при изпълнението през последните три години до крайния срок за подаване на офертите, на сходни с предмета на обществената поръчка услуги – минимум 3 (три) броя проведени обучения на служители в публична администрация, по смисъла на чл. 36 от Закона за администрацията. Услугата следва да е предоставена в посочения период и да е приключило изпълнението, за което се представят съответните доказателства. 2. За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата, участникът следва да осигури за изпълнението на поръчката ключови и неключови експерти, които да отговарят на изискванията на Възложителя, както следва: 2.1. Експерт „Личностно развитие” (Ръководител на проекта) - Висше образование – образователно- квалификационна степен не по-ниска от „магистър” в област "Стопански, социални и правни науки", направление "Психология" или еквивалентна; Минимум 5 години професионален опит по специалността; Опит като експерт/обучител в провеждането на минимум 5 обучения за възрастни. 2.2. Експерт „Организационно развитие”- Висше образование – образователно-квалификационна степен не по-ниска от „магистър” в област "Стопански, социални и правни науки", направление "Психология" или еквивалентна; Участие като експерт - обучител в минимум 3 обучения за възрастни. 2.3. Експерт „Организатор на обучения” (Координатор на проекта)- Висше образование - образователно - квалификационна степен не по-ниска от „магистър” в област "Стопански, социални и правни науки", направление "Психология" или еквивалентна ; Опит в областта на управление на човешките ресурси; Опит в организиране на минимум 5 обучения за възрастни, за целите на публични структури, по смисъла на чл. 36 от Закона за администрацията. 2.4. Специалист „Европейски проекти” (подпомагащ организаторите)- Висше образование – образователно- квалификационна степен не по-ниска от „бакалавър” в областта на хуманитарните науки; Минимум 1 година опит в подготовка и/или управление на европейски проекти 2.5. Специалист „Управление на човешките ресурси” (подпомагащ обучителите)- Висше образование – образователно-квалификационна степен не по-ниска от „магистър” в областта на управлението на човешките ресурси; Минимум 4 години общ професионален опит.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: (П1)1. Организация за изпълнение на дейностите; тежест: 40
Показател: (П1)2. Мерки за управление на изпълнението и вътрешен контрол; тежест: 30
Показател: (П2) Предложена от участника крайна цена в лева; тежест: 30

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
05.01.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
12.01.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 13.01.2015 г.  Час: 14:00
Място

сградата на общинска администрация Бобов дол, ул. „27-ми октомври” № 2

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците, техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Поръчката се възлага в издпълнение на проект "Компетентна и ефективна администрация в Община Бобов дол”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос IІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

08.12.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ