Версия за печат

02709-2014-0066

BG-Белоградчик: 06 - Финансови услуги (Застрахователни услуги, Банкови и инвестиционни услуги)

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

СЗДП Териториално Поделение Държавно Горско Стопанство "Миджур", мест.Студени дол, За: Сашка Кирилова Василева, Република България 3900, Белоградчик, Тел.: 09327 2430, E-mail: ddsmidzhur@abv.bg, Факс: 09327 2420

Място/места за контакт: 3950 с.Чупрене,ул."Асен балкански" № 2

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20141208OxlP2032916.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: стопанисване и опазване на гори,държавни горски територии

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"ИЗвършване на застрахователни услуги на нуждите на СЗДП ТП ДГС"Миджур" гр.Белоградчик за 2015 година

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 6
Място на изпълнение: Територията на Република България
Код NUTS: BG311
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

сключване на задължителни застраховки „Гражданска отговорност” на автомобилистите на 7 бр. МПС-та, собственост на СЗДП ТП ДГС „Миджур”,застраховка "Каско" на 1 бр. лек автомобил "Субару Форестър",застраховка "Злополука на местата МПС" и застраховка „Трудова Злополука” на 24 бр. служители на ДГС”Миджур” при условията, посочени в настоящата документация и разпределени по обособени позиции и прогнозна цена в размер на 2000.00 лева.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Застраховане на 7 бр . МПС (по списък приложение №12)собственост на СЗДП ТП ДГС"Миджур" със застроховка "Гражданска отговорност на автомобилистите","Каско" на 1 бр.лек автомобил Субару Форестър,застраховка "Злополука на местата в МПС" и Трудова злополука" на 24 бр.служители за 2015 г.

Прогнозна стойност без ДДС
2000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

няма депозити

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

съгласно изискванията на договора

ІІІ.1.4) Други особени условия

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ : /чл.58,ал.2 от ЗОП/ : Обменът на информация се извършва по пощата,по факс,по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средство по избор на възлжителя и според заявените възможности на участника.Тези средства се посочват в обявлението

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата се изготвя по приложените в документацията образци и указания и трябва да съдържа следното: Плик № 1 с надпис „Документи за подбор” Представяне на участника, което включва: - Приложение № 1- посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; -декларация по чл.47,ал.9 от ЗОП-Приложение № 3. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1 и ал.5 от ЗОП с една декларация, подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя; - доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и 2 от ЗОП-документ, разрешаващ извършване на застрахователна дейност, касаеща предмета на застраховките от поръчката.За Република България този документ се издава от Комисията за финансов надзор. Оферта-Приложение № 2 Доказателства за икономическо и финансово състояние –не се изискват. .Доказателство за технически възможности и/или квалификация на участника: В декларация /свободен текст/ се посочва образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на ръководните служители на участника, включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата. .Декларация по чл.56,ал.1,т.6 от ЗОП-Приложение № 4 - декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. .Декларация за подизпълнители-Приложение № 6 .Декларация по чл.56,ал.1,т.12 от ЗОП-Приложение № 7 Декларация по чл.3,т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата,регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,свързаните с тях лица и техните действителни собственици-Приложение № 8 Списък на документите и информацията ,съдържащи се в офертата –Приложение № 9. Документите се представят в оригинал или в заверено от участника копие. Под «заверено копие» следва за се разбира копие на съответния документ със заверка „Вярно с оригинала” с подпис и печат на участника. Изисква се нотариално заверено пълномощно на лицето, оправомощено да представлява участника, когато последният не се представлява от лицата, посочени в документите или отразените на електронната страница на Търговски регистър при Агенция по вписванията. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” В плика се поставя техническото предложение за изпълнение на поръчката с посочване на срока за изпълнение.Изготвя се по примерен образец Приложение № 5/само в оригинал/. Участниците попълват, подписват и подпечатват техническото предложение, без да посочват цени. Всякаква информация, свързана с цени, трябва да се съдържа в единствено ценовата оферта на участника. Техническото предложение на участника трябва да съответства на изискванията на техническата спецификация. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена” Предлаганата цена се изготвя по образец-Приложение № 10/само оригинал/.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: доказателства за икономическо и финансово състояние - не се изискват
Минимални изисквания: доказателства за икономическо и финансово състояние - не се изискват
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: доказателство за технически възможности и ли квалификация на участника В декларация (свободен текст) се посочват образованието,професионалната квалификация и професионален опит на ръководните служители на участника,включително на лицата,които отговарят за извършването на услугата
Минимални изисквания: доказателство за технически възможности и/или квалификация на участника В декларация (свободен текст) се посочват образованието,професионалната квалификация и професионален опит на ръководните служители на участника,включително на лицата,които отговарят за извършването на услугата
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
05.01.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

съгласно чл.28,ал.6 от ЗОП документацията за участие се публикува в профила на купувача в първия рабтен ден следващ деня на публикуването на обявлението.Възложителят предоставя документацията на на заинтересованото лице,поискало това, включителоно като му я изпрати за негова сметка ,като в този случай съответното лице дължи за плащане на услугата на документацията от 6 /шест/лева.При поискване от заинтересованато лице Възложителят изпраща документацията за смекта на лицето отправило искането.Документацията е достъпна и безплатна на сайта на профила на купувача http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
05.01.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 06.01.2015 г.  Час: 10:00
Място

с.Чупрене,ул."Асен Балкански" № 2

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

кандидатите или техни упълномощени представители,както и представители за средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел имат право да присъстват при отваряне на заявлениятаРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

08.12.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ