Версия за печат

00380-2014-0001

BG-Монтана: Покупка на изплащане

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Професионална гимназия по техника и електротехника "Христо Ботев", ул. Неофит Бозвели № 22А, За: Вероника Томова, РБългария 3400, Монтана, Тел.: 096 301177, E-mail: tet_223_mon@abv.bg, Факс: 096 301177

Място/места за контакт: Професионална гимназия по техника и електротехника "Христо Ботев"
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на природен газ за нуждите на ПГТЕ "Христо Ботев" - Монтана

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка на изплащане 
Място на изпълнение: ПГТЕ "Христо Ботев" - Монтана
Код NUTS: BG312
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Предмет на договора: Доставчикът се задължава да доставя на купувача в минимални годишни количества природен газ с договореното за съответната година качество и налягане през периода на действието на настоящия договор срещу задължението на купувача да приема и заплаща природния газ. Количество: 33 в хиляди куб. м

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09123000

Описание:

Природен газ

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
953 BGN с ДДС 20%
Най-ниска оферта: 900, Най-висока оферта: 953 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление (в случаите, изброени в букви к) и л) от приложение Г)

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № CNT-100931 / Обособена позиция №: / Заглавие:Разпределение и снабдяване с природен газ
V.1) Дата на сключване договора
08.12.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
12.11.2014 г. 
V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ОВЕРГАЗ ЗАПАД АД, ул. Цар Освободител № 182, РБългария 2500, Кюстендил, Тел.: 078 938938

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 953 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 953 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Най-ниска цена 900, Най-висока цена 953 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 5
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

08.12.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

"ОВЕРГАЗ ЗАПАД" АД


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

к) Предмет на поръчката са услугите, посочени в Приложение № 3 към ЗОП.

Процедурата е открита на основание чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗОП, когато възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт. Настоящето договаряне касае такива дейности, които са обект на регулиране от ДКЕВР и съгласно чл. 39, ал. 1, т. 3 и т. 10 от ЗЕ подлежат на лицензиране. Съобразно чл. 43, ал. 2, т. 1 и т. 2а от същия закон, за една обособена територия на страната се издава само една лицензия. Дружество "Овергаз Запад" АД притежава изключително право да осъществява дейността "снабдяване природен газ от краен снабдител" и "разпределение на природен газ" на територията, в чийто обхват попада ПГТЕ "Христо Ботев" - Монтана.