Версия за печат

00380-2014-0001

BG-Монтана:

РЕШЕНИЕ

Номер: 1 от 12.11.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Професионална гимназия по техника и електротехника "Христо Ботев", ул. Неофит Бозвели № 22А, За: Вероника Томова, РБългария 3400, Монтана, Тел.: 096 301177, E-mail: tives@abv.bg, Факс: 096 301177

Място/места за контакт: Вероника Томова
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на природен газ за нуждите на ПГТЕ "Христо Ботев" - Монтана. ПГТЕ "Христо Ботев" - Монтана попада в групата на обществено-административни потребители: учебно заведение.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Процедура на основание чл.90,ал.1,т.3 във връзка с чл. 93, ал.1, т. 1 от ЗОП се открива , когато възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт, възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без обявление. Съгласно чл.39, ал.1 от Закона за енергетиката ДВ бр.47 от 21.07.2011г.за дейностите по търговия и обществени доставки на природен газ е определено да бъдат осъществявани на основание издадени валидни лицензи от държавна комисия по енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/,. Дейностите подлежащи на лицензиране по този закон е разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ, т.е. юридическите лица, предлагащи услугата следва да притежават валидна лицензия за разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от краен снабдител, издадена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за съответната територия/ . Съгласно чл. 43, ал.2, т.1 и 2а от същия закон се въвежда териториален принцип за действие на лицензите за разпределение на природен газ и за снабдяване на природен газ от крайни снабдители, като - за една обособена територия на страната се издава само една лицензия , каквато обособена територия е гр. Монтана. Газоразпределителното предприятие Овергаз Запад” АД, гр. Кюстендил е единствения доставчик на територията на Община Монтана и е с изключителните права по смисъла на пар.1, т.26 ДР на ЗОП. Мястото на изпълнение на възлаганата обществена поръчка е ПГТЕ „Христо Ботев”", гр. Монтана, което попада в горецитираната обособена територия. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е издала лицензии на „Овергаз Запад” АД, гр. Кюстендил за осъществяване на тези дейности. За дейността "разпределение на природен газ на територията на община Монтана е издадена лицензия №Л-163-08/17.12.2004г., а за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" е издадена лицензия №Л-163-12/27.04.2009г. Видно от Регистъра на издадените лицензии от електронната страница на ДКЕВР /позиция 129/, лицензия за дейност "разпределение на природен газ" и лицензия за дейност "снабдяване с природен газ от краен снабдител" са издадени в полза на "Овергаз Запад" АД, гр. Кюстендил, което го прави притежател на изключителните права за осъществяване на горецитираните дейности на територията на Община Монтана. Лицензиите са издадени на основание на Закона за енергетиката със срок на валидност до 17.12.2039 година. Видно от описаната фактическа обстановка и представените доказателства, "Овергаз Запад" АД, със седалище и адрес на управление гр. Кюстендил, ул."Цар Освободител” №182, с ЕИК 109010858, е носител на изключителните права за разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от краен снабдител на територията на град Монтана по силата на административен акт. Във връзка с гореизложеното и предвид факта, че за една обособена територия на страната се издава само една лицензия за разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от краен снабдител, което изключва алтернативен начин за възлагане на обществената поръчка, считам, че е на лице правния състав на чл.90, ал.1,т.3 от ЗОП. Съгласно чл.93, т.1 от ЗОП ПГТЕ „Христо Ботев”, гр. Монтана " може да не прилага чл.91, ал.2, чл.92 и чл.92а от ЗОП, когато сключва договори на основание: 1. член 90, ал.1, т.3 с предмет доставка на природен газ, топлинна или електрическа енергия, или питейна вода с дружества, притежаващи изключителни права".

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

"Овергаз Запад" АД, гр. Кюстендил

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, Р България 1000 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Обектът на ПГТЕ „Христо Ботев”, гр. Монтана – Учебена сграда се намира на адрес: гр. Монтана, ул. „Неофит Бозвели „22А


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

13.11.2014 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Добри Сергиев Александров
Длъжност: директор