Версия за печат

00164-2014-0032

BG-София: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 0006953248188

Централно военно окръжие ( Министерство на отбраната), гр. София 1000, ул. Георги Бенковски № 12, За: Живко Жеков, Теодора Цонкова, България 1000, София, Тел.: 02 9223810; 02 9223812, E-mail: j.jekov@comd.bg, t.tsonkova@comd.bg, Факс: 02 9808503

Място/места за контакт: Централно военно окръжие - София

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www/comd.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www/comd.bg/bg/public_orders.

Електронен достъп до информация: http://pp.mod.bg/.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Отбрана

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Изработване на наръчник, съдържащ конкретни инструкции за класификация, съхранение, дигитализация и индексиране на документите на ЦВО към МО, осъществяване на цялостен преглед на наличните документи към Централното военно окръжие към МО и организация и подготовката им за дигитализиране, сканиране и индексиране на документите от архива на Централното военно окръжие (ЦВО) към МО“

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 27 (27 - Други услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
София 1000, ул. Георги Бенковски № 12
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предметът на настоящата обществената поръчка по проект „Централно военно окръжие (Министерство на отбраната) – електронна и достъпна администрация“ Договор № 13-31-1/07.04.2014 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд е: „Изработване на наръчник, съдържащ конкретни инструкции за класификация, съхранение, дигитализация и индексиране на документите на ЦВО към МО, осъществяване на цялостен преглед на наличните документи към Централното военно окръжие към МО и организация и подготовката им за дигитализиране, сканиране и индексиране на документите от архива на Централното военно окръжие (ЦВО) към МО“. Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на следните 3 дейности, които са свързани с извършването на услугата в пълен обем: Дейност 1: „Изработване на наръчник, съдържащ конкретни инструкции за класификация, съхранение, дигитализация и индексиране на документите на ЦВО към Министерство на отбраната.“ Дейност 2: „Осъществяване на цялостен преглед на наличните документи към Централното военно окръжие (ЦВО) на Министерство на отбраната (МО) и организация и подготовката им за дигитализиране.“ Дейност 3: „Сканиране и индексиране на документите от архива на Централното военно окръжие (ЦВО) към Министерство на отбраната (МО)"

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

79995100, 72330000, 79999100, 80500000

Описание:

Услуги по архивиране
Услуги по стандартизация и класификация на съдържание и данни
Услуги по сканиране
Услуги по обучение

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Дейност 1: „Изработване на наръчник, съдържащ конкретни инструкции за класификация, съхранение, дигитализация и индексиране на документите на ЦВО към Министерство на отбраната.“ - 1 брой наръчник; Дейност 2: „Осъществяване на цялостен преглед на наличните документи към Централното военно окръжие (ЦВО) на Министерство на отбраната (МО) и организация и подготовката им за дигитализиране.“ - 20 000 картотеки/класьори; Дейност 3: „Сканиране и индексиране на документите от архива на Централното военно окръжие (ЦВО) към Министерство на отбраната (МО).“ - 390 000 страници.

Стойност, без да се включва ДДС
601000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

6

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в обществената поръчка е в размер на 6000 (шест хиляди) лева. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 5 (пет) на сто от общата цена по договора за обществената поръчка без ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за Изпълнител на поръчката при подписване на договора. Гаранциите се представят в оригинал, в една от следните форми: 1. Депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя: Банка: „УниКредит Булбанк“ АД IBAN: BG78UNCR70003320267829, BIC UNCRBGSF 2. Банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя. Банковата гаранция за участие следва да бъде безусловна и неотменима, издадена в полза на Възложителя. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Валидността на гаранцията за участие и за изпълнение на договора е не по-малко от 30 (тридесет) дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника, съответно след изтичане на договора за възлагане на обществената поръчка. Участниците в процедурата и определеният Изпълнител избират сами формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение на договора за обществена поръчка. Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранциите са за сметка на участника, съответно Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Задържането, усвояването и освобождаването на гаранциите за участие в процедурата са съгласно разпоредбите на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Проектът, в рамките на който се възлага настоящата обществена поръчка, се финансира по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и националния бюджет на Република България. Прогнозната стойност за изпълнение на договора възлиза на 601 000 лева без включен ДДС, разпределен по дейности, както следва: Дейност 1 – 15 000 лева без ДДС Дейност 2 – 40 000 лева без ДДС Дейност 3 – 546 000 лева без ДДС. Обществената поръчка няма обособени позиции. Плащанията се извършват в български лева, с банков превод по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по следния начин: 1. Авансово плащане в размер на ____ (____), представляващо 20 % от стойността на Дейност 1, Дейност 2 и Дейност 3, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя, платимо до 10 (десет) работни дни след подписване на договора за изпълнение на обществената поръчка и след представяне на фактура-оригинал, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 2. Първо междинно плащане в размер на _____, представляващо 60 % от стойността на Дейност 1, 30% от стойността на Дейност 2 и 20% от стойността на Дейност 3, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя, платимо до 10 (десет) работни дни след подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на: 2.1. 1 брой изработен наръчник – вариант подробен, съдържащ конкретни инструкции за класификация, съхранение, дигитализация и индексиране на документите на ЦВО към МО и 2.2. осъществяване на цялостен преглед на наличните документи към ЦВО на МО и организация и подготовката им за дигитализиране за 10 000 картотеки/класьори с документи и 2.3. сканиране и индексиране на документите от архива на ЦВО към МО за 156 000 страници, и след представяне на фактура-оригинал, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 3. Второ междинно плащане в размер на _____, представляващо 20 % от стойността на Дейност 1, 30 % от стойността на Дейност 2 и 20% от стойността на Дейност 3, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя, платимо до 10 (десет) работни дни след подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на: 3.1. 1 брой изработен наръчник – вариант основен, съдържащ конкретни инструкции за класификация, съхранение, дигитализация и индексиране на документите на ЦВО към МО 3.2. осъществяване на цялостен преглед на наличните документи към ЦВО на МО и организация и подготовката им за дигитализиране за 6 000 картотеки/класьори с документи и 3.3. сканиране и индексиране на документите от архива на ЦВО към МО за 78 000 страници, и след представяне на фактура-оригинал, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 4. Трето междинно плащане в размер на _____, представляващо 20 % от стойността на Дейност 2 и 20% от стойността на Дейност 3, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя, платимо до 10 (десет) работни дни след подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на: 4.1. осъществяване на цялостен преглед на наличните документи към ЦВО на МО и организация и подготовката им за дигитализиране за 4 000 картотеки/класьори с документи и 4.2. сканиране и индексиране на документите от архива на ЦВО към МО за 78 000 страници, и след представяне на фактура-оригинал, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 5. Окончателно плащане в размер на _____, представляващо 20 % от стойността на Дейност 3, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя, платимо до 10 (десет) работни дни след подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на: 5.1. сканиране и индексиране на документите от архива на ЦВО към MO за 78 000 страници и след представяне на фактура-оригинал, издадена от Изпълнителя.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението/консорциума са отговорни солидарно за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. За създаденото обединение при сключване на договора следва да са представи удостоверение за регистрация по Булстат и данъчна регистрация, съгласно разпоредбите на чл.49 от ППЗОП.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всеки участник, който отговаря на предварително обявените условия. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, който не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, т .1, буква „а“-„д“, т. 2, т. 3 и т. 4, ал.2 , т.1 и т.5 и ал.5 от ЗОП, както следва: Съгласно чл. 47, ал. 1, т .1, буква „а“-„д“, т. 2, т. 3 и т. 4 от ЗОП, от процедурата за участие се отстранява участник, който: 1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 2. е обявен в несъстоятелност; 3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; 4. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. Съгласно чл. 47, ал.2 , т.1 и т.5 от ЗОП, от процедурата за участие се отстранява участник, който: 1. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; 5. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; Съгласно чл. 47, ал.5 от ЗОП, от процедурата за участие се отстранява участник, който: 1. при които лицата по чл. 47 ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 2. са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. От процедурата за участие се отстранява участник, за който са налице обстоятелствата по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (образец). Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (образец).

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В настоящата обществена поръчка няма изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

В настоящата обществена поръчка няма изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък-декларация на изпълнени услуги (съгласно приложен в документацията образец), сходни или еднакви с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, съгласно чл. 51 ал 1 т. 1 от ЗОП. 1.2. За всеки от обектите по т. 1 участникът трябва да представи доказателство за извършената услуга съгласно чл. 51 ал. 4 от ЗОП. 2. Декларация в свободен текст за разполагане с необходимото техническо оборудване, съгласно чл. 51 ал. 1 т. 9 от ЗОП 3. Списък-декларация (съгласно приложен в документацията образец) на експертите/специалистите за осигуряване изпълнението на услугата. Списъкът следва да съдържа имената и длъжността, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка, информация за образованието, професионалната квалификация и професионалния им опит (съгласно чл. 51 ал. 1 т.7 от ЗОП) 4. Заверено копие от валиден сертификат съгласно стандарт ISO9001:2008 или еквивалент. Възложителят приема еквиваленти сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквиваленти мерки за осигуряване на качеството. Обхватът на сертификата трябва да включва като минимум управление на документи и електронно архивиране на документи. 5. Заверено копие от валиден сертификат съгласно стандарт ISO20000-1:2011 или еквивалент. 6. Заверено копие от валиден сертификат съгласно стандарт ISO27001:2005 или еквивалент.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил минимум 3 (три) услуги, сходни или еднакви с предмета на обществената поръчка. * Под сходни услуги следва да се има предвид услуги за изготвяне на наръчник за работа с документи и/или извършване на дейности по организиране и дигитализиране на архив и/или подготовка на електронен фонд на документи, сканиране, обработка и архивиране на документи. В случай, че участникът е обединение от физически и/или юридически лица, изискването да е изпълнил минимум 3 (три) услуги, сходни с предмета на обществената поръчка, се прилага за обединението като цяло; 2. Да има възможност да осигури за своя сметка необходимото техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчката, в случай че предоставеното от Възложителя не е достатъчно – работни станции (компютър, монитор, клавиатура, мишка) и сканиращи устройства. 3. Да осигури задължителен минимален брой експерти/специалисти за изпълнение на обществената поръчка, които ще отговарят за изпълнението й, със следните квалификация и професионален опит: А. Експерт/проектен ръководител, притежаващ професионален опит като проектен ръководител на минимум 3 (три) сходни завършени проекта и 5 (пет) години общ професионален опит. Проектният ръководител трябва да притежава следната квалификация: сертификат за познания в технологиите и добрите практики по отношение на планирането, дизайна и специфицирането на системи за управление на електронен архив CompTIA CDIA+® или еквивалент; сертификат, доказващ умения за управление на проекти - Prince2® или еквивалент. Б. Петима оператори с професионален опит в минимум 2 (два) сходни завършени проекта като оператори за обработка, подготовка, сканиране и индексиране на документи и минимум 5 (пет) години общ професионален опит. В. Експерт с минимум 5 (пет) години общ професионален стаж и специфичен професионален опит като експерт в изпълнението на минимум един договор свързан с изготвяне на наръчник и/или инструкции за архивиране на документи. 4. Участниците следва да имат внедрена и сертифицирана система за управление на качеството съгласно стандарт ISO9001:2008 или еквивалент. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквиваленти мерки за осигуряване на качеството. Обхватът на сертификата трябва да включва като минимум управление на документи и електронно архивиране на документи. 5. Участниците следва да имат внедрена и сертифицирана система за управление на процесите за предоставяне на услуги в областта на информационните технологии съгласно стандарт ISO20000-1:2011 или еквивалент. 6. Участниците следва да имат внедрена и сертифицирана система за управление на сигурността на информацията съгласно стандарт ISO27001:2005 или еквивалент.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Оценка на техническа оферта; тежест: 70
Показател: Предлагана цена; тежест: 30
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
21.12.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
22.12.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 14.01.2015 г.  Час: 10:00
Място

Централно военно окръжие към МО, гр. София, ул. Георги Бенковски № 12

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Проект “Централно военно окръжие (Министерство на отбраната) - електронна и достъпна администрация”, Договор № 13-31-1/07.04.2014 г. се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Решенията на Възложителя в процедурата за възлагане на обществената поръчка подлежат на обжалване по реда на част 4, глава 11 от ЗОП. Решенията се обжалват пред КЗК, съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.11.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ