Версия за печат

00784-2014-0008

BG-Рила: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

община Рила, област Кюстендил, община Рила, град Рила, пл. „Възраждане” № 1, За: Елена Панчева, Република България 2630, Рила, Тел.: 0887 848439, E-mail: rilamunicipality@gmail.com, Факс: 07054 8833

Място/места за контакт: Елена Панчева

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.grad-rila.bg.

Адрес на профила на купувача: http://grad-rila.nit.bg/obshhestveni-porchki/psov-s.-smochevo/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“;

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: община Рила, с. Смочево;
Код NUTS: BG415
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Настоящата поръчка с предмет: „Изграждане на ПСОВ, канализация за отпадни води и дъждовна канализация за с. Смочево, Община Рила“ с подобект „Канализация за отпадни води и дъждовна канализация“ и Подобект „ПСОВ“ цели да осигури ефективно отводняване на застроените територии в населеното място, отговарящо на действащата нормативна уредба. Изграждането на канализация и ПСОВ ще допринесе за опазване на околната среда от замърсяване и опазване на здравето на населението. Предвидените по настоящата поръчка дейности са свързани именно с решаване на важен инфраструктурен проблем за с. Смочево, а именно - отвеждане и пречистване на отпадните води от територията на селото.Проектът за изграждане на канализационна мрежа, съоръжения и ПСОВ на с. Смочево е част от инвестиционната политика на общината, насочена към подобряване на качеството на живот в малките населени места и неговата реализация е съществен елемнт свързан с развитието и порсперитета на местното население.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45252127, 45231300, 45232424, 45233227

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация
Строителни работи по изграждане на заустване за отпадъчни води
Строителни и монтажни работи на свързващи пътища

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Подобект „Канализация за отпадни води и дъждовна канализация“, е насочен към изграждане на разделна канализация за битови и дъждовни води в следния обхват: 1. Битова канализация - която ще довежда водите до съвременна пречиствателна станция за битови отпадъчни води, гарантираща висок ефект на пречистване, разположена в УПИ I - 087002, част от П.И. 087002 по КВС на с. Смочево. Битовата канализация включва два главни клона Гл. клон Б - I, ситуиран по главната улица на селището, Гл. клон Б - II – ситуиран по улицата, успоредна на течението на дере „Друмски андък“ и 33 бр. второстепенни канализационни клона по улиците от регулационния план на селището. Общата дължина на проектираната битова канализация е 10535м. 2. Напорна битова канализация - За имотите, за които теренните условия налагат, ще се извърши помпено присъединяване на СКО към селищната мрежа. Налага се изграждане на 3 бр. помпени станции, с помощта на които и чрез напорна канализация водата ще се подава в гравитачната битова канализация, респ. към ПСОВ. 3. Дъждовна канализация - Дъждовната канализация е проектирана успоредно на битовата, като е използвана всяка възможност за заустване на дъждовни води към водните течения на минаващите през селото дерета, с което е постигнато чувствително намаляване на използваните диаметри на канализационните тръби, отвеждащи дъждовни води. 4. Съоръжения по канализационната мрежа 4.1. Ревизионни шахти - В настоящият проект са предвидени ревизионни шахти в началото на всеки канализационен клон, при събиране на два или повече клона, при смяна на диаметрите на тръбите, при вертикални и хоризонтални чупки по трасетата и при дълги участъци в права линия, съгласно чл. 58/1/ - НПКС 90г, 4.2. Сградни канализационни отклонения - Битовите води от имотите, посредством СКО (сградни канализационни отклонения) ще постъпят в битовите канализационни клонове. В проекта е предвидено изграждане на канализационни отклонение от всеки имот до регулационната линия, т.е. изключително в терен общинска собственост. Присъединяване към канализацията в частта, разположена в частни имоти е за сметка на собствениците. 4.3. Дъждоприемни шахти /улични оттоци/ - За приемането на дъждовни води от пътното платно е предвидено изграждането на дъждоприемни шахти с утаителна част. Дъждоприемните шахти се изпълняват на уличните кръстовища, както и по уличните ригули на междинни разстояния, определени така, че оттичащата се дъждовна вода да се поеме от Дъждоприемните шахти. Разположението на уличните оттоци е съобразено с пропускателната способност на решетката, която е 5 л/сек. 4.4. Заустване в река и дерета - При възприетата разделна канализация част от дъждовни клонове се заустват във водните течения, преминаващи през селото - р. Кръчина и дере "Друмски андък". На местата на включванията следва да се изпълнят заустващи съоръжения по приложен чертеж от работния проект, осигуряващи укрепване на тръбите и плавно втичане на дъждовната вода във водоприемника. 4.5. Преминаване на битова канализация през дере - За преминаване на Гл. Кл. Б-II през дере „Друмски андък" се налага укрепване на канализацията. За целта се предвижда изпълнение на канализацията в бетонов кожух, изпълнен от бетон Б25 или еквивалентен, с дължина 8.60м и допълнително укрепване с бутобетон на 2.50м над и под канала. Подобект „Пречиствателна станция за отпадни води“; Изграждането на ПСОВ включва следните Дейности: Дейност 1: Строителство и монтаж на технологично оборудване за ПСОВ с.Смочево, община Рила; Дейност 2: Изграждане на довеждаща инфраструктура – водопровод и ел.захранване; Дейност 3: Доставка на необходимото машинно технологично оборудване за ПСОВ ПСОВ с. Смочево, община Рила; Дейност 4: Изпробване на технологичното оборудване, пускане в експлоатация на ПСОВ, обучение на персонал;

Прогнозна стойност без ДДС
4635362.18 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

15.07.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Участникът следва да представи с офертата оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума (без ДДС) в размер на 46 000.00 лв.; Гаранцията за участие може да се представи под формата на банкова гаранция (изготвя се по образец от документацията за участие или по образец на банката, която я издава при условие, че в гаранцията са вписани условията на Възложителя) или парична сума, преведена по сметка на община Рила: IBAN BG79 BUIB 7837 3330 0424 01, BIC BUIBBGSF, при банка: Си Банк – клон гр. Рила. В нареждането за плащане следва да бъде записан текста: "Гаранция за участие в ОП с предмет: "Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима със срок на валидност не по-кратък от срока на валидност на офертата. Когато участникът в настоящата процедура е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията за участие. Гаранциите за участие се освобождават от възложителя по реда на чл. 62 от ЗОП. Възложителя има право да задържи гаранцията за участие при наличие на обстоятелствата по чл. 61, ал. 1 от ЗОП. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, при наличие на някое от обстоятелствата по чл. 61, ал. 2 от ЗОП. 2.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 (три) % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на банкова гаранция – (изготвя се по образец от документацията за участие или по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на Възложителя) или парична сума, преведена по сметка на община Рила: IBAN BG79 BUIB 7837 3330 0424 01, BIC BUIBBGSF, при банка: Си Банк – клон гр. Рила, като в нареждането за плащане следва да бъде записано: "Гаранция за изпълнение на ОП с предмет: "Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима гаранция, в полза на община Рила и със срок на валидност – 30 дни след окончателното приемане на работата по договора. Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя оригинал на банковата гаранция или оригинали на платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора преди подписването на договора. Гаранцията за изпълнение, преведена по банков път, следва да е постъпила реално в банковата сметка на Възложителя не по-късно от датата на сключване на договора. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. Когато избраният изпълнител в настоящата процедура е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията за добро изпълнение. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за авансово плащане под формата на банкова гарация по образец от документацията за участие или Запис на заповед по образец от документацията за участие в размер на 110% (сто и десет процента) от стойността на предоставения аванс възлизащ на 20 % от стойността на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на обекта на обществената поръчка се осигурява от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет на Р. България по ПРСР 2007-2013 г., мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, въз основа на договор за отпускане на финансова помощ с рег. № 10/321/00799 от 20.12.2010 г., сключен между Община Рила и ДФЗ и Анекс № ІV от 11.06.2014 г. към него. Начинът на плащане се извършва по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е уреден в Договора за строително-монтажни работи: 1. Авансово плащане в размер на 20% от общата стойност по договора за възлагане на обществената поръчка се заплаща в срок до 10 (десет) работни дни след подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво от Наредба № 3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и не по-рано от осъществяването на последващия контрол върху процедурата за възлагане на обществената поръчка от страна на Държавен фонд " Земеделие " и подписването на Анекс по договора за безвъзмездна финансова помощ, сключен между община Рила и Държавен фонд "Земеделие" и след представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на гаранция за изплатения аванс под формата на банкова гаранция в размер на 110% (сто и десет процента) от стойността на предоставения аванс или запис на заповед в размер на 110% (сто и десет процента) от стойността на предоставения аванс. Авансовото плащане ще бъде приспаднато при окончателното плащане. а). Възложителят пристъпва към усвояване/реализиране на гаранцията за авансово плащане (в зависимост от вида, в който е представена), в случай че договорът е бил прекратен по каквато и да е причина и изпълнителят не е извършил никаква работа по договора или извършената и приета работа е на стойност по-малка от стойността на изплатения аванс. В последния случай усвояването/реализирането на представената гаранция за авансово плащане е до размера на неусвоения аванс. В случай че избраният изпълнител доброволно е изплатил обратно на Възложителя дължимата сума по авансовото плащане при негово поискване, мотивирано от гореописаните условия, Възложителят не пристъпва към усвояване/реализиране на гаранцията за авансово плащане, а оригиналът на същата се връща на Изпълнителя в срок до 10 работни дни след постъпване на дължимата сума по сметката на Възложителя. б). Оригиналът на банкова гаранция за авансово плащане/запис на заповед се връща на изпълнителя след като той е извършил работа, равностойна на аванса и срещу подписан двустранен протокол за приемане на работата на изпълнителя и съответно издадена фактура за стойността на извършената работа в срок до 10 работни дни от подписване на протокола. 2. Окончателното плащане в размер на 80% от общата стойност по договора за възлагане на обществената поръчка се заплаща в срок до 10 (десет) работни дни, считано от датата на подписване на двустранен протокол, съгласно условията на този договор за приемане на работата, представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършените дейности, както и след получаването на безлихвен заем от централния бюджет по одобрения проект от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г. за извършване на окончателно плащане на разходите по изпълнение на проект № 10/321/00799 с наименование: „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“; ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да посочи в издадените от него фактури номера на настоящия договор, текста: „Разходът е по договор за отпусната финансова помощ № 10/321/00799 от 20.12.2010 г. с ДФЗ”.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

При подаване на оферта, ако участникът е обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в него сключват договор за обединение, което трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: а) всички членове на обединението / консорциума са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението на договора; б) всички членове на обединението / консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; в) всички членове на обединението / консорциума са задължени да бъдат солидарно отговорни към Възложителя по настоящата поръчка и при изпълнението на договора. В договора за създаване на обединение/консорциум участниците задължително включват клаузи, определящи кои участници в него коя част от дейностите и в какъв обем ще изпълняват. Участниците в обединението/консорциума следва да определят едно лице, което да ги представлява пред трети лица, както и да определят наименование на участника за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата, както и промени във вътрешното разпределение на дейностите между участниците в обединението. Когато в договора за създаването на обединение/консорциум липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.Когато определеният за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. В този случай, ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени. Участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената поръчка.

ІІІ.1.4) Други особени условия

1. Участниците следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от втора категория – четвърта група (категорията строеж да е еквивалентна/еднаква с тази в издаденото Разрешение за строеж). Всеки участник може да докаже регистрацията си в професионален регистър в държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон, когато наличието на регистрацията е определено със закон като условие за осъществяване на предмета на обществената поръчка. 2. Срокът за изпълнение на настоящата поръчка започва да тече от датата на откриване на Строителната площадка с Протокол образец 2а, при условие че договора за строителство е влязъл в сила.Договорът влиза в сила при получено одобрение от ДФЗ - РА на настоящата процедура, възложена по реда на чл. 14, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Възложителят – Община Рила е длъжен да уведоми писмено в 14-дневен срок (считано от датата на полученото одобрение от ДФЗ - РА), избрания Изпълнител. Срокът за изпълнение на настоящата поръчка е по предложение на участника, но не по - малко от 120 (сто и двадесет) календарни дни и не повече от 180 (сто и осемдесет) календарни дни. Участници, предложили срокове за изпълнение на поръчката по-кратки от минималния срок, който е 120 (сто и двадесет) календарни дни и по-дълги от максималния, който е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, ще бъдат отстранени от участие в процедурата. Възложителя обръща внимание че дейностите, предмет на СМР следва да бъдат приключени и обекта да бъде въведен в експлоатация не по–късно от 15.07.2015 г.Възложителя обръща внимание че дейностите предмет на Строително-монтажните работи следва да бъдат приключени, въведени в експлоатация и отчетени от Възложителя пред Държавен Фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция в срок не по – късно от 15.07.2015г.!!! 3.Ако при разглеждане на офертите от Възложителя бъдат установени елементи свързани с предлаганата цена, поставени извън плик 3, офертата ще бъде отхвърлена, а участникът който я е подал – отстранен от по-нататъшно участие по смисъла на чл. 69 ал. 1 т.4 ЗОП.Участник, който постави Ценовото си предложение в прозрачен плик, с видими цифрови показатели (стойност на предложената цена) ще бъде отстранен от участие в процедурата! Приложение SMR-KSS към Ценовото предложение се представя попълнено от участника на хартиен носител и на електронен носител (компактдиск) във формат „Exsel” или “xls”!.Анализа на единичните цени се представя на хартиен носител. Хартиения и електронния носител трябва да бъдат с еднакви показатели !!!В случай на разминаване, Комисията ще взема предвид показателите посочени на хартиения носител!!!Участник, който не е представил Приложение SMR-KSS, съгласно условията на настоящата поръчка, и/или не е представил Анализи на единичните цени ще бъде отстранен от участие в процедурата! 4. Ако участник или член на обединение или техен управител, респективно член на управителния му органи, а в случай че членовете са юридически лица – техните представители в управителния орган, декларира в съответните декларации или посочи в други документи неверни данни и обстоятелства, или представи нередовен/подправен/ документ или такъв с невярно съдържание, и това се установи от комисията по чл. 34 ЗОП в хода на процедурата по избор на изпълнител, този участник ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата. 5.Ако участник не е представил в срок някой от необходимите документи или информация по чл. 56 от ЗОП, след изискването им от Комисията по реда на чл. 68, ал. 8, ал. 9, ал. 10 и ал. 11 от ЗОП, ще бъда отстранен от участие в процедурата; 6.Възложителят ще отстрани от настоящата процедура участник при наличие на някое от обстоятелствата по чл.47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП; Продължава в раздел VІ.3)Допълн.информация

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Съдържание на офертата: ПЛИК№1 „Документи за подбор”: 1). Образец на Оферта/Заявление за участие и Списък на докум. и информацията, съдържащи се в офертата и подписани от участника;2).Справка-представ. на участника, с посочване на ЕИК по чл.23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законод. на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, вкл. E-mail, за кореспонденция при провеждането на процедурата; Декл. по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; При обединения–копие от договора за обединение,а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението-и документ,подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; Когато участникът в процедура е чуждестр. физическо или юрид. лице или техни обединения, офертата се подава на бълг.език,документът по т.2 се представя в официален превод* 3). Декл.,че участника е запознат с всички условия от значение за изпълнение на поръчката; 4). Декл., че участника ще спазва всички условия, необх. за изпълнение на поръчката-по обр.; 5).Декл. за приемане на условията в проекта на договора;6).Декл. за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП; 7). Документите посочени в Раздел ІІІ, т. 2.2. "Икономически и финансови възможности" - "Изискуеми документи и информация" от обявлението; 8). Документите посочени в Раздел ІІІ, т. 2.3. "Технически възможности" - "Изискуеми документи и информация" от обявлението; 9). Декларация за ангажираност на експерта;10).Декл. за предвидените подизпълнители по настоящата поръчка; 11) Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващия на тези работи дял в проценти от стойността на поръчката; Избрания изпълнител, сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите посочени в офертата, съгласно условията на чл. 45а от ЗОП.12).Декл. от членовете на обединението за отговорност и ангажираност при изпълнение на поръчката; 13). Декл. за спазването на изискванията за закрила на заетостта, вкл. мин. цена на труда и условията на труд; Органите, от които участниците могат да получат необх. информация за задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Р. България, са Агенция по заетостта и ИА „Главна инспекция по труда“;14).Декл. за оглед на обектите предмет на СМР;15).Документ за внесена гаранция за участие–завер. копие от платежния документ или оригинал на банковата гаранция за участие; 16).Нотар. зав. пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата ( когато участник не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно док. му за съд. регистр.). -Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП се представят за всяко физич. или юридич. лице, включено в обединението. Документите по чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. Декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 11 се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности свързани със СМР. - ПЛИК № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” – Посочва се срок за изпълнение и гаранционен срок, както и се представя Описание на Технологичната последователност на СМР, Линеен календарен график и Диаграма на работната ръка; Участникът може да посочи, чрез Декларация по негов образец (чл. 33, ал. 4 от ЗОП) коя част от офертата има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. - ПЛИК № 3 „Предлагана цена” - Ценово предложение с приложени към него КСС - попълва се Приложение SMR-KSS от документацията за участие (на хартиен и електронен носител - CD). Към Приложението се прилагат и анализи на единичните цени. * Официален превод е превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен договор с МВнР за изв. на офиц. превод
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Удостоверение, издадено от банка, че участникът има осигурен достъп до кредитна линия или наличен финансов ресурс – участника представя оригинал или заверено копие; 2. Годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Съгласно чл. 50, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Възложителят няма право да изисква представянето на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в Публичен регистър в Република България и участинкът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра. Участник може да докаже съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние, с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За тази цел трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да има достъп до кредитна/и/ линия/и/ или наличен финансов ресурс в размер не по-малък от 2 300 000.00 (два милиона и триста хиляди) лева. Достъпът до ресурсите по предходното изречение трябва да бъде безусловен. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени общо от обединението. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки документ, който възложителя приеме за подходящ. В този случай участникът може да отправи запитване до Възложителя, в което да посочи документите, с които разполага по реда и начина, описани в настоящата процедура.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък за строителството, изпълнено от участника през последните 5 г., считано от датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), доказващо опит на участника в изпълнението на обекти, еднакви или подобни (сходни) с предмета на поръчката; За строителство, посочено от участника като, подобно (сходно) с предмета на настоящата поръчка, задължително се извършва следното: „а)” посочват се публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или „б)” представят се удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или „в)” представят се копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;Ако участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, „Списъка с дейностите по строителство” се попълва само от онези членове в обединението, чрез които обединението доказва изпълненото строителство с предмет, подобен на предмета на поръчката. 2. Валиден Сертификат за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент – представя се заверено от участника копие. 3. Валиден Сертификат за въведена система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалент – представя се заверено от участника копие. 4. Списък – декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на общ. поръчка, в съответствие с изискванията на Възложителя. За всяка машина и/или оборудване, посочени в списъка, релевантни в съответствие с настоящите изисквания, се представя документ за собственост/ валиден договор за финансов лизинг и/или фактури за закупуване, или валиден договор за наем. В случай че част от оборудването е под наем, договорът следва да е със срок на действие не по-рано от датата на завършване на обекта, да индивидуализира ясно машината/оборудването, което се предоставя под наем и да не съдържа уговорки относно предоставянето на оборудването. Списъкът трябва да съдържа и кратко описание на техническите спецификации на съответната машина/оборудване, с цел удостоверяване съответствието с изискванията на възложителя – по Образец. 5. Представят се заверени копия на сертификати, издадени от акредитирани лица за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките, които ще използва, участника за изпълнение на поръчката със съответните спецификации или стандарти. 6.Декларация – списък на ключовите и другите експерти от екипа, включително – лицата, отговарящи за контрола върху качеството на изпълнение на СМР, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност и лицата отговарящи за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд, които ще участват в изпълнението на СМР – по Образец. За всички експерти от екипа, участникът е длъжен да представи попълнени и собственоръчно подписани от съответния експерт, професионални автобиографии, съдържащи информация за образованието, професионалната квалификация и опит и декларации по Закона за защита на личните данни и декларации за ангажираност на съответния експерт по поръчката – по Образец.
Минимални изисквания: 1.През последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), участникът да е изпълнил поне 1 (едно) строителство подобно (сходно) с предмета на настоящата поръчка.Строителството, трябва да е завършено преди датата на подаване на офертата от участника.За строителство, подобно (сходно) с предмета на настоящата обществена поръчка ще се приемат строително-монтажни работи: за изграждане на ПСОВ и/или за реконструкция или изграждане на водопроводи или канализация.Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването за изпълнено строителство с предмет сходен с предмета на поръчката, се отнася за обединението като цяло. 2. Участника следва да притежава Сертификати за внедрени системи в съответствие с чл. 53 от ЗОП, както следва: Сертификат ISO 9001:2008 Сертификат за управление на качеството за строителството или еквивалентен – заверено копие; Сертификат ISO 14001:2004 Системи за управление на околната среда или еквивалентен за участника – заверено копие. * Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и за опазване на околната среда. 3. Участника трябва да разполага минимум със следното техническо оборудване/техника за изпълнение на поръчката: а).Товарен автомобил (бордови или самосвал) - 3 бр.; б).Багер (верижен или мобилен) - 2 бр.; в).Автокран - 1 бр.; г).Ударопробивна техника - 1 бр.; д).Валяк за уплътняване земни маси - 1 бр.; е).Булдозер - 1 бр.; ж).Трамбовка за ръчно уплътняване на изкопите - 2 бр.; з).Цистерна за вода - 1бр. 4. Екипът специалисти, които ще отговарят за изпълнението на обществената поръчка, трябва да притежават необходимото образование, квалификация и професионален опит, както следва: ръководител на обекта (1 бр.) – Да притежава диплома за завършено Висше образование – Строителен инженер – Специалност „ВиК“ или еквивалентна и специфичен професионален опит от минимум 5 г. като строителен инженер след придобиване на образователно квалификационната степен - инженер. Експерт по контрол на качеството (1 бр.) –Да притежава валидно удостоверение / сертификат за контрол на качеството или еквивалентен документ за чуждестранни лица. Експерт по безопасност и здраве (КБЗ) (1 бр.) – Да притежава валидно удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ или еквивалентен документ за чуждестранни лица. Специалист по организация на движението – (1 бр.) – да притежава Удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба 2 от 2007 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително монтажни работи или еквивалентен документ за чуждестранни лица. Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За тази цел трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: ТП –Техническо предложение; Подпоказатели: А. Технологична последователност на строителните процеси - 40 т.; Б. Управление на риска - 10 т.;; тежест: 50
Показател: ЦП - Предлаганата цена; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
11.12.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
11.12.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 12.12.2014 г.  Час: 10:00
Място

Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в 10:00 часа, в сградата на Община Рила, град Рила, п.к. 2630, пл."Възраждане" № 1, етаж втори, Заседателна зала.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на община Рила.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Проект „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“ в това число и настоящата обществена поръчка се финансира по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от „Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.", подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)”, Договор за отпускане на финансова помощ с рег. № 10/321/00799 от 20.12.2010 г., сключен между Община Рила и ДФЗ и Анекс № ІV от 11.06.2014 г. към него.

VI.3) Допълнителна информация

(Продължение от точка ІІІ.1.4) Други особени условия): 7. Възложителят ще отстрани от настоящата процедура участник при наличие на някое от обстоятелствата по чл.47, ал. 2 от ЗОП, а именно: 7.1. Ако е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 7.2. Ако е лишен от правото да упражнява дейности по извършване на строително-монтажни работи, свързани с изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на ПСОВ и/или водопроводни мрежи и/или канализационни мрежи, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; 7.3. Ако е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците; 7.4. Ако е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; 8. Възложителят ще отстрани от настоящата процедура участник който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия; 9. Възложителят ще отстрани от настоящата процедура, участник, който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП. 11. Участник, който не опише към своето Техническо предложение: Технологичната последователност на строителството, и не приложи Линеен календарен график и Диаграма на работната ръка, ще бъде отстранен от участие в процедурата! 12.Възложителят е длъжен да предостави при поискване от избрания Изпълнител, наличната и необходима проектна документация и информация, свързана с възложените СМР, след влизане в сила на Решението за избор на изпълнител и не по-късно от датата на сключване на Договора за строително-монтажните работи.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществената поръчка подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията. На обжалване подлежи също всяко действие или бездействие на възложителя, с което се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. - Жалба може да подаде всяко от лицата по чл. 120, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното действие, съгласно чл. 120, ал.5.т.1 и т.4 и ал. 7 от ЗОП; - Жалба се подава на български език едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

31.10.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ