Версия за печат

00864-2014-0017

BG-Исперих:

РЕШЕНИЕ

Номер: 895 от 28.10.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Исперих, Ул. "Дунав" № 2, За: Айлин Шукриева, РБ 7400, Исперих, Тел.: 08431 2006, E-mail: op_isperih@abv.bg, Факс: 08431 4712

Място/места за контакт: Началник отдел "АПООП"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www. isperih.bg.

Адрес на профила на купувача: www.obporachki/tekushti.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионална или местна агенция/служба

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

"Доставка на природен газ за нуждите на Общинска администрация- Исперих, ДСП- гр. Исперих, кметствата по населени места, ЦДГ в гр. Исперих, както и сгради общинска собственост"

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл. 39, ал.1 от Закона за енергетиката /ЗЕ/ дейността по снабдяване с природен газ от крайни снабдители подлежи на задължително лицензиране от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/. Съгласно чл. 43, ал.2,т. 1 и т. 2а от ЗЕ, за обща обособена територия на страната се издава само една лицензия за разпределение на природен газ и за снабдяване с природен газ от крайни потребители. Настоящата обществена поръчка с предмет: "Доставка на природен газ. Съгласно поддържания на електронната страница на ДКЕВР регистър, снабдители са разпределени по обособени територии. Дружество "Овергаз Север" ЕАД- Русе притежава лицензия №Л-223-08/08.03.2007 г. за разпределение на природен газ и №Л-223-12/27.04.2009 г. за снабдяване с природен газ от краен снабдител за обособена територия "Дунав", включва общините Тръмбеш, Самуил, Стражица, Цар Калоян,Сливо поле, Ценово и общините Русе, Горна Оряховица, Велико търново, Лясковец, Попово, Разград, Исперих, Ловеч, Павликени и Левски за срок от 34 години /до 08.03.2041 г./.Обществената поръчка не може да бъде възложена на друг изпълнител, тъй като дружеството има изключителни права по смисъла на § 1, т.26 от Допълнителните разпоредби на ЗОП за осъществяване на тази дейност на територията на област Разград. Съгласно чл. 43, ал.2, т. 1 и т.2а от Закона за енергетиката, за една обособена територия се издава само една лицензия за разпределение и само една лицензия за снбдяване с природен газ от краен снабдител.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

Съгласно чл. 93./ Изм.- ДВ, бр37 от 2006 г., всила от 01.07.2006 г., изм.- ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г./ Възложителят може да не прилага чл. 91, ал.2, чл.92 и чл. 92а, когато сключва договори на основание: 1. член 90, ал.1,т.3 с предмет;"Доставка на природен газ, топлинна или електрическа енергия, или питейна вода с дружества, притежаващи изключителни права". Лице, до което се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП е Дружество "Овергаз Север" ЕАД- Русе

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

КОмисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, РБ 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

28.10.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Бейсим Басри Шукри
Длъжност: Кмет на Община Исперих