Версия за печат

00030-2014-0026

BG-Силистра:

РЕШЕНИЕ

Номер: ЗК-1846 от 24.10.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Силистра, ул. Симеон Велики № 33, За: Ирина Николова, РБългария 7500, Силистра, Тел.: 086 816260, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 823343

Място/места за контакт: Дирекция "Правна"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.silistra.bg/news.php.

Адрес на профила на купувача: http://poruchki.silistra.bg/news.php.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка и монтаж на соларен малотонажен пасажерски кораб с електрозадвижване и соларен модулен понтон с хибридно ВЕИ енергийно захранване По проект “Clean Access in Calarasi- Silistra cross- border area” – CleeA /Чист достъп в трансгранична зона Кълъраш- Силистра/- 2(3i)-1.1-7, MIS-ETC code118” по обособени позиции: Обособена позиция №1. Доставка и монтаж на соларен малотонажен пасажерски кораб с електрозадвижване и соларен модулен понтон с хибридно ВЕИ енергийно захранване. Обособена позиция №2. Доставка и монтаж на инфокьоск, лаптоп и билингуален информационен панел. Обособена позиция №3. Доставка и монтаж на ветрогенератор с вертикална ос.

II.3) Кратко описание на поръчката

Доставка и монтаж на соларен малотонажен пасажерски кораб с електрозадвижване и соларен модулен понтон с хибридно ВЕИ енергийно захранване по проект “Clean Access in Calarasi- Silistra cross- border area” – CleeA /Чист достъп в трансгранична зона Кълъраш- Силистра/- 2(3i)-1.1-7, MIS-ETC code118”за предоставяне на безвъзмездна финанасова помощ по Програма за трансгранично сътрудничество <<Румъния-България>> 2007-2013 г., по обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1. Доставка и монтаж на соларен малотонажен кораб и соларен модулен понтон. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2. Доставка и монтаж на Информационна система за измерване и показване на климатични параметри, лаптоп и електронен билингуален /двуезичен/ информационен панел. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3. Доставка и монтаж на ветрогенератор.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

34520000, 45248400, 31710000, 30213100, 31121320

Описание:

Кораби
Строителни и монтажни работи на пристанищни понтони
Електронно оборудване
Преносими компютри (от 3 до 5 кг)
Вятърни турбини

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: ЗК-1798 от 16.10.2014 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2014-628900
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 30-2014-26
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

16.10.2014 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В оригиналното обявление

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Вместо:

Продължителност в дни 15

Да се чете:

срок за изпълнение в месеци 3

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

24.10.2014 г. 


Възложител

Трите имена: д-р Юлиян Найденов Найденов
Длъжност: Кмет на Община Силистра