Версия за печат

00599-2014-0005

BG-Бобов дол: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Бобов дол, ул."27-ми октомври" №2, За: Силвия Иванова, РБългария 2670, Бобов дол, Тел.: 0895 656140, E-mail: zop@bobovdol.eu, Факс: 0702 62355

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bobovdol.eu.

Адрес на профила на купувача: www.bobovdol.eu.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Доставка на хранителни продукти за нуждите на Целодневни детски градини на територията на Община Бобов дол за период от 12 месеца” по обособени позиции Обособена позиция № 1 - „Хляб и хлебни изделия” Обособена позиция № 2 - „Месо и месни продукти, риба и яйца” Обособена позиция № 3 - „Мляко и млечни продукти” Обособена позиция № 4 - „Захарни и пакетирани изделия” Обособена позиция № 5 - „Зеленчукови и плодови консерви” Обособена позиция № 6 - „Плодове и зеленчуци”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: складове на ОДЗ "Дружба" и ЦДГ "Миньор" на територията на община Бобов дол
Код NUTS: BG415
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставката на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на целодневните детски градини на територията на Община Бобов дол за период от 12 месеца е по предварителна заявка на Възложителя до складовете на детските заведения на територията на Община Бобов дол. Храните в детските заведения се доставят от обекти, регистрирани по чл. 12 от Закона за храните, периодичността на доставките е както следва: За обособена позиция №1 „Хляб и хлебни изделия” - всеки работен ден; За обособени позиции №2 „Месо и месни продукти, риба и яйца” -два пъти седмично; За обособена позиция №3 „Мляко и млечни продукти”- два пъти седмично; За обособена позиция № 4 „Захарни и пакетирани изделия”- веднъж седмично; За обособена позиция № 5 „ Зеленчукови и плодови консерви -веднъж седмично; За обособена позиция № 6 „Плодове и зеленчуци”-веднъж седмично; Храните и суровините, доставяни, приготвени и предлагани на територията на детските заведения, трябва да отговарят на изискванията за безопасност и качество, регламентирани в европейското и националното законодателство и да бъдат в начален срок на годност.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15000000, 15100000, 15220000, 15400000, 15500000, 15800000, 15810000, 03200000, 03210000, 03220000, 03221000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Месо и месни продукти
Риба, филе и друго месо от риба, замразено
Животински или растителни масла и мазнини
Млечни продукти
Различни хранителни продукти
Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
Зърнени култури, картофи, зеленчуци, плодове и черупкови плодове
Зърнени култури и картофи
Зеленчуци, плодове и черупкови плодове
Зеленчуци

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Количествата на хранителни продукти са съгласно образеца на Количествено-стойностна сметка за всяка обособена позиция към документацията за участие- За обособена позиция №1 „Хляб и хлебни изделия” - 5200 лв. без ДДС За обособени позиции №2 „Месо и месни продукти, риба и яйца” - 13600 лв. без ДДС За обособена позиция №3 „Мляко и млечни продукти”- 19500 лв. без ДДС За обособена позиция № 4 – „Захарни и пакетирани изделия”- 7100 лв. без ДДС За обособена позиция №5 - „Зеленчукови и плодови консерви” -5900 лв. без ДДС За обособена позиция №6 – „Плодове и зеленчуци”- 18700 лв. без ДДС

Прогнозна стойност без ДДС
70000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участниците не дължат гаранция за участие в настоящата процедура( съгл.чл.59, ал.5, т.2 от ЗОП) Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 2 % от стойността на договора, във вид на парична сума, внесена по банкова сметка на Възложителя IBAN: IBAN BG60BPBI79253158922500, BIG BPBIBGSF при ТБ “Юробанк” – България или оригинал на безусловна, неотменяема банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена от българска банка в полза на Възложителя, за сума в размер на 2 % от стойността на Договора и за срока на изпълнение на договора по съответната обособена позиция.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на настоящата обществена поръчка е от бюджетни средства. Начин на плащане съгласно условията на проекта на договор-плащането на доставените хранителни продукти ще се извършва по банкова сметка на Изпълнителя след представена от него фактура за извършена доставка в срок до 10-то число на месеца, следващ доставката. Изплащането на сумите ще бъде от 30-ия до 60-ия ден от датата на представената фактура.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата следва да бъде функционално разпределена в три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: Плик №1 с надпис "Документи за подбор"(съгл.чл.56, ал.1, т.1-5, 8, 11-14 от ЗОП) съдържащ: Оферта за участие( по образец), съдържаща представяне на участника което включва; посочване на единен идентификационен код по чл.23 от ЗТР, Булстат, и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително и електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; Декларация, че доставката, предмет на настоящата поръчка ще бъде извършвана с МПС, отговарящи на санитарно - хигиенните изисквания за доставка на хранителни продукти съгласно нормативните изисквания, както и изискванията на Наредба №36 от 23.03.2006 г. за специфичните изисквания при производство, транспортиране и пускане на пазара на суровини и храни от животински произход - с приложено „Удостоверение за регистрация на транспортните средства”, издадени от съответните компетентни органи за превоз на хранителни продукти от животински и/или неживотински произход спрямо групите храни, включени в обособената позиция за която се участва.Удостоверение за регистрация по чл.12 от Закона за храните на обекта/тите, с които участника разполага за производство, търговия на едро/дребно за храни, съответстващи на тези включени в съответната обособена позиция; Декларация от участниците по чл.47, ал.9 от ЗОП (по образец); Декларация за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители(по образец);Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв(по образец);Подизпълнителите прилагат своите документи към офертата на участника (Плик №1), като ги окомплектоват в отделна папка с надпис „Документи за подбор на подизпълнител „.....” по обособена позиция №...; Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП(по образец); Декларация, че доставяните храни, отговарят на Закона за храните и всички останали нормативни актове и всяка доставка ще бъде придружена със съответните спецификации или стандарти - експертни листа;Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП(по образец);Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите за регистрация;Копие на договора за обединение при участници обединения, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;Попълнен образец на административни сведения за участника; Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. Плик №2 с надпис " Предложение за изпълнение на поръчката" по обособена позиция №...., съдържащ Техническо предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №… Плик №3 с надпис "Предлагана цена", съдържащ ценовото предложение на участника по обособена позиция №.., с попълнена количествено стойностна сметка;
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: няма поставени изисквания за икономически и финансови възможности
Минимални изисквания: няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Декларация, че доставката, предмет на настоящата поръчка ще бъде извършвана с МПС, отговарящи на санитарно - хигиенните изисквания за доставка на хранителни продукти съгласно нормативните изисквания, както и изискванията на Наредба №36 от 23.03.2006 г. за специфичните изисквания при производство, транспортиране и пускане на пазара на суровини и храни от животински произход - с приложено „Удостоверение за регистрация на транспортните средства”, издадени от съответните компетентни органи за превоз на хранителни продукти от животински и/или неживотински произход спрямо групите храни, включени в обособената позиция за която се участва. Удостоверение за регистрация по чл.12 от Закона за храните на обекта/тите, с които участника разполага за производство, търговия на едро/дребно за храни, съответстващи на тези включени в съответната обособена позиция;
Минимални изисквания: Участниците следва да разполагат с транспортни средстваза превоз на хранителни продукти от животински и/или неживотински произход, регистрирани от съответните компетентни органи, както следва: По обособена позиция № 1 - „Хляб и хлебни изделия” - най-малко 1(едно) транспортно средство, притежаващо Удостоверение за регистрация, издадено от съответните компетентни органи за превоз на групите храни, включени в обособената позиция; По обособена позиция № 2 - „Месо и месни продукти, риба и яйца” - най-малко 1(едно) транспортно средство, притежаващо Удостоверение за регистрация, издадено от съответните компетентни органи за превоз на групите храни, включени в обособената позиция; По обособена позиция № 3 - „Мляко и млечни продукти”- най-малко 1(едно) транспортно средство, притежаващо Удостоверение за регистрация, издадено от съответните компетентни органи за превоз на групите храни, включени в обособената позиция; По обособена позиция № 4 - „Захарни и пакетирани изделия” - най-малко 1(едно) транспортно средство, притежаващо Удостоверение за регистрация, издадено от съответните компетентни органи за превоз на групите храни, включени в обособената позиция; По обособена позиция № 5 - „Зеленчукови и плодови консерви” - най-малко 1(едно) транспортно средство, притежаващо Удостоверение за регистрация, издадено от съответните компетентни органи за превоз на групите храни, включени в обособената позиция; По обособена позиция № 6 - плодове и зеленчуци- най-малко 1(едно) транспортно средство, притежаващо Удостоверение за регистрация, издадено от съответните компетентни органи за превоз на групите храни, включени в обособената позиция; - 1 (един) регистриран обект за производство/търговия с групите храни, предмет на поръчката по чл. 12 от Закона за храните за съответната обособена позиция. (Когато помещението е наето към удостоверението се прилага договор за наем на помещението, като срока на договора да е съобразен със срока за изпълнението на поръчката.)
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
18.11.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
25.11.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в месеци

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 26.11.2014 г.  Час: 14:30
Място

Административната сграда на Община Бобов дол, гр. Бобов дол, ул. "27-ми октомври" №2, ет.1, ст.109

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Лицата по чл.68, ал.3 от ЗОП - участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето на офертите.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Документацията за участие се публикува в електронен вид на профила на купувача в деня на публикуването на обявлението. Пълен безплатен достъп до документацията за участие е осигурен на www.bobovdol.eu, секция "Профил на купувача"

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

23.10.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Хляб и хлебни изделия
1) Кратко описание

Доставката по обособена позиция №1 на хляб и хлебни изделия е всеки работен ден, по предварителна заявка на упълномощено от възложителя лице и при спазване на изискванията на възложителя от документацията за участие. Заявката се подава до 16.30 часа на предходния ден, доставката е до 10.00 часа на следващия работен ден.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15800000, 15810000, 15811000

Описание:

Различни хранителни продукти
Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
Хлебни изделия

3) Количество или обем

Количествата са съгласно КСС от документацията за участие: 1. хляб бял нарязан 0,830 кг - 1000бр.;2. хляб типов нарязан 0,830 кг-1400 бр.; хляб "Добруджа", нарязан 0,830 кг - 1400 бр.; хляб пълнозърнест, нарязан 0,700 кг - бр.1000; кори за баница -0,500 кг -50 пакета; бутер тесто с масло 1 кг- бр.80; козунак 1кг- бр.30

Прогнозна стойност, без ДДС
5200 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Месо и месни продукти, риба и яйца
1) Кратко описание

Доставката на хранителните продукти по обособена позиция №2 е по предварителна заявка на възложителя или упълномощен от него представител два пъти седмично, при спазване на изискванията на възложителя, заложени в документацията за участие.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15100000, 15130000

Описание:

Месо и месни продукти
Месни продукти

3) Количество или обем

Количествата са съгласно КСС към документацията за участие - Телешко месо, охладено и пакетирано, със знак на производителя -50 кг;Свински бут обезкостен, охладен,пакетирано; със знак на производителя-300 кг; Кайма-смес 60% телешко 40% свинско, охладена - опак. 0.500 кг.-бр.400; Кайма-телешка, охладена - опак. 0.500 кг. бр.40; Пилешки бутчета пакетирани охладени, със знак на производителя-550 кг;Пиле охладено, със знак на производителя -250кг;Пилешко филе,охладено със знак на производителя-100кг;Агнешко месо,охладено със знак на производителя-100кг; Шунка ТД кг 30; Риба (бяла)-Филе 600кг; яйца 6 бр.в кутия клас А, размер M,L,- 500 бр.; яйца 10 бр. в кутия, клас А р-р M,L-400 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
13600 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Мляко и млечни продукти
1) Кратко описание

Доставката по обособена позиция №3 е по предварителна заявка на възложителя или упълномощен представител, съгласно изискванията на възложителя два пъти седмично.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15500000, 15550000

Описание:

Млечни продукти
Други млечни продукти

3) Количество или обем

Количествата са съгласно КСС - 1. Кисело мляко 2% 0.400 кг по БДС и с ТД-бр.5900;2.Кисело мляко 3,6% 0.400 кг по БДС-бр.5900;3.Прясно мляко 2 % с ТД-1800 л;4.Прясно мляко 3,6 %с ТД-1800л; 5.Кашкавал от мляко-кг250;6.Сирене от мляко-кг450;7.Извара от мляко-кг 30; 8. Краве масло 0.125 кг- над 75% масленост-бр.1950

Прогнозна стойност, без ДДС
19500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Захарни и пакетирани изделия
1) Кратко описание

Доставката по обособена позиция №4 е по предварителна заявка на възложителя или упълномощено от него лице - веднъж седмично съгласно изискванията на възложителя.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15000000, 15800000, 15620000, 15625000, 15300000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Различни хранителни продукти
Нишесте и нишестени продукти
Грис
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани

3) Количество или обем

1. Кроасани - разни 45 гр. бр.3500;2.Локум - кутия 0.300 кг.-бр. 20;3.Слънчогледова тахан халва 1 кг-бр.50;4.Шоколад 0,50 гр.-бр.200;6.Брашно бяло тип 500, 1 кг. по БДС-кг400;7.Боб зрял 1 кг.-кг100;8.Лющен боб 1 кг-кг25;9. Грис пшеничен - 0,500 кг.-бр120;10. Захар 1 кг.-кг400;11.Ориз 1 кг. -кг270;12.Нишесте пакетче- 80 гр.-бр1400;13 Фиде - 0.400 кг.-бр.150;14.Макарони- 0.400 кг.-бр.400;15.Спагети-0,500 кг.-бр.20;16.Леща 1 кг.-кг150;17.Лющена леща 1 кг.- 25 кг;18.Олио слънчогледово, рафинирано, 1 л.- 350л;19. Червен пипер 0.80 гр-бр.150;20.Чубрица 25 гр.-бр.180;21. Сол трапезна, 1 кг.-кг100;22.Бакпулвер пакетче-10 гр.-бр.50;23.Чай билков, български - 30 гр.кутия 80;24.Бисквити разни - 370 гр.-опаковка 550;25.Дафинов лист - пак. 15 гр.- бр.30;26.Хлебна сода - пак. 80 гр.-бр.50;27.Магданоз сух - пак.15 гр.-бр.100;28.Джоджен сух - пак.15 гр.- бр.50;29.Копър сух - пак.15 гр.-бр.30;30.Ванилия - пакетче 2 гр.-бр.200;31. Жито - 0,400 кг.-бр.350;32.Оцет 0,700 л-бр.10;33. Кускус 0.400 кг-бр.80;34. Пудра захар 0,500 кг.-бр.40;35.Канела - пак.10 гр.-бр.30;36.Мая суха 10 гр.-бр.300;37.Чер пипер - пак. 10 гр.-бр.20;38.Чесън на прах - пак.10 гр.бр.200;39.Мюсли - пакет 0.500 кг-бр.300;40.Овесени ядки-пакет 0.250 кг -бр.350;41. Корнфлейкс -пакет 0.250 кг-бр.300;42.Какао - пакет 0.060 кг-бр.20;43. Пастет кутия 180 гр-бр.300

Прогнозна стойност, без ДДС
7100 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Зеленчукови и плодови консерви
1) Кратко описание

Доставката на хранителните продукти, включени в обособена позиция №5 е по предварителна заявка на възложителя или упълномощено от него лице веднъж седмично, при спазване на изискванията на възложителя в документацията за участие.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15000000, 15300000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани

3) Количество или обем

Съгласно КСС от документацията за участие- 1.Зелен боб консерва - 0,680 кг.-бр.350;2. Грах консерва - 0,680 кг.-бр.350;3.Домати консерва - 0,680 кг.-бр.500;4. Нектар- 1 л. 100 % - разни до 20 % захар-бр.100;5. Натурален сок 100% 1 л,разни до 20 % захар-бр.200;6. Доматено пюре консерва - 0,560 кг. 80% домати- бр.20;7. Конс. пчелен мед - 0,900 кг.- бр.100;8. Паприкаш консерва - 0,680 кг.-бр.30;9. Краставици консерва - 0,540 кг.-бр.120;10.Конфитюр с над 60% плодово съдържание 0.335 кг.-бр.200;11.Лютеница 0.350 кг.-бр.500;12. Гювеч консерва - 0,680 кг. бр.100;13.Компот - 0,700 кг. -бр. 800;14.Плодов сироп 100% - 0.500 л.-бр.10;15.Плодови сладка и конфитюри със съдържание на добавъчна захар под 50%,0.335 кг.-бр.100;16.Шипков мармалад - 0.300 кг.-бр.250

Прогнозна стойност, без ДДС
5900 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Плодове и зеленчуци
1) Кратко описание

Доставката, предмет на обособена позиция №6 се извършва по предварителна заявка на възложителя или упълномощено от него лице веднъж седмично, съгласно изискванията на възложителя в документацията за участие.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

03000000, 03100000, 03200000, 03210000, 03220000, 03222000

Описание:

Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти
Продукти на земеделието и градинарството
Зърнени култури, картофи, зеленчуци, плодове и черупкови плодове
Зърнени култури и картофи
Зеленчуци, плодове и черупкови плодове
Плодове, вкл. черупкови

3) Количество или обем

1.Домати пресни-кг1000.2.Зеле прясно-кг800;3.Краставици пресни-кг1400;4.Картофи-кг1800;5.Кромид лук-кг 350;6.Праз лук-връзка 50;7.Моркови-кг250;8.Зелена салата - бр.-бр.50;9.Спанак(кг)-20;10.Тиквички-кг 100;11.Диня -кг600;12.Чушки пресни-кг 200;13.Ябълки-кг 2000;14. Портокали-кг900;15.Мандарини-кг700;16.Тиква-кг200;17.Банани-кг1500;18.Грозде-кг400;19.Праскови-кг.200;20.Пъпеши-кг.300;21.Круши кг100;22.Сини сливи-кг100;23.Кайсии-кг50;24 .Орехи ядки пакет (1 кг.бр.3;25.Стафиди-пакет (1 кг.)бр.5;26.Замразени зеленчуци - пакетбр. 150;27. Замразен спанак-бр.50;28.Пресен лук - връзка бр.100;29.Пресен копър-връзка150;30.Чесън кг-25;31. Пресен магданоз- връзка 150;

Прогнозна стойност, без ДДС
18700 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12