Версия за печат

00211-2014-0013

BG-Хасково: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000903946

Община Хасково, пл."Общински" № 1, За: Венета Тенчева, Република България 6300, Хасково, Тел.: 038 603373, E-mail: pnovk_haskovo@abv.bg, Факс: 038 664110

Място/места за контакт: гр. Хасково, пл."Общински" № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.haskovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://87.126.231.137:8080/imeon_web/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=g7pipN3iOAw%3d.

Електронен достъп до информация: http://87.126.231.137:8080/imeon_web/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=g7pipN3iOAw%3d.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Доставка на мобилно ескплоатационно оборудване за Регионален център за третиране на неопасни отпадъци по проект № DIR-5122130-1-172 „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Хасково“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на мобилно експлоатационно оборудване за обслужване на инсталацията за сепариране на отпадъци с производство на RDF, инсталацията за компостиране на зелени отпадъци и депото за неопасни отпадъци“; Обособена позиция № 2 „Доставка на транспортна техника и контейнери ”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
ПИ№ 000521, в землището на с.Гарваново, община Хасково
Код NUTS: BG422
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Поръчката предвижда доставка на мобилно експлоатационно оборудване за Регионалния Център за третиране на неопасни отпадъци по проект № DIR-5122130-1-172„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Хасково”.Основната задача е да се осигури необходимото мобилно експлоатационно оборудване за функциониране на Регионалния Център за третиране на неопасни отпадъци, с. Гарваново, Община Хасково. Мобилното експлоатационно оборудване е предназначено за осигуряване на експлоатацията и нормалното функциониране на: Инсталация за сепариране на отпадъците и производство на RDF- гориво от отпадъци; Инсталация за компостиране на „зелени“ отпадъци; Регионално депо за неопасни отпадъци (1-ва клетка). Необходимото мобилно експлоатационно оборудване, което ще осигури за работата на Регионалния център за третиране на неопасни отпадъци е разделено в две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Доставка на мобилно експлоатационно оборудване за обслужване на инсталацията за сепариране на отпадъци с производство на RDF, инсталацията за компостиране на зелени отпадъци и депото за неопасни отпадъци“; Обособена позиция № 2 „Доставка на транспортна техника и контейнери ”

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

42990000, 43250000, 43211000, 34134200, 34113000, 34928480

Описание:

Различни машини със специална употреба
Товарачни машини с челно товарене
Булдозери
Самосвали
Превозни средства с 4 задвижващи колела
Контейнери и кофи за отпадъци и смет

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Мобилен колесен багер с грайферна кофа с ротатор- 1бр. Колесен челен товарач - 1бр. Подемна платформа (самоходна шарнирно-телескопна работна платформа) - 1бр. Електрокар - 1бр. Камион с подвижен под - 1бр. Контейнеровоз за контейнери тип „мултилифт“ - 1бр. Контейнери тип „мултилифт“ за събиране и транспортиране на рециклируеми материали (стъкло, метали)– 6бр. Мобилен шредер за зелени отпадъци (тип „Гриндер“)- 1 бр. Агрегат за пресяване (сито) за компост – 1 бр. Самосвали – 2бр. Компактор - 1бр. Булдозер - 1бр.

Стойност, без да се включва ДДС
3137600 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в дни

120

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Гаранция за участие в процедурата. Размерът на гаранцията за участие в процедурата е: за обособена позиция № 1 – 22000 лева и за обособена позиция № 2 –8500лева. Гаранцията за участие може да се внесе по банков път по посочената по-долу сметка на Възложителя или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, той трябва да представи в офертата си оригинал на безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 180 дни от крайният срок за подаване на офертите. Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 2.Гаранция за изпълнение на договора. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на договора. Гаранцията се представя при подписване на договора за обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Банковата гаранция за изпълнение следва да е безусловна и неотменима, да е издадена в полза на възложителя за конкретния договор и да е със срок на валидност 30 календарни дни след изтичане гаранционния срок на оборудването. Условията, при които се удължава, освобождава или задържа гаранцията за изпълнение, са уредени в условията на договора, приложени в документацията.3.Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие или изпълнение като парична сума, тя се внася по сметка: Титуляр: Община Хасково Банка: RZBBBGSF Райфайзенбанк (България), клон Хасково IBAN: BG50RZBB91553320000130 Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата за гаранция.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Максималната стойност на договора не може да надвишава 3 137 600 лв. без ДДС, като стойността на конкретното оборудване не може да надвишава следните стойности: За обособена позиция №1 Доставка на мобилно експлоатационно оборудване за обслужване на инсталацията за сепариране на отпадъци с производство на RDF, инсталацията за компостиране на зелени отпадъци и депото за неопасни отпадъци–2 285 000 лева без ДДС.;За обособена позиция №2 Доставка на транспортна техника и контейнери– 852 600лева без ДДС. Плащанията по двете обособени позиции се извършват както следва: - Авансово плащане. Авансовото плащане е предвидено в размер на 30% от цената по договора и е платимо в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на фактура/фактури за дължимото плащане от страна на Изпълнителя.; Окончателно плащане. Окончателното плащане е в размер на 70% от цената по договора, и е платимо в срок до 30 (тридесет) дни след извършване на доставката и представяне на следните документи: приемо-предавателен протокол/протоколи за извършена доставка, в който е констатирано окончателно изпълнение на предмета на договора, оригинална фактура/фактури за дължимите плащания от страна на Изпълнителя и представени доказателства, че Изпълнителят се е разплатил с подизпълнителите, ако има такива.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят не поставя такова изискване

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Отстранява се от участие в процедурата участникът, за който е налице поне едно от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а” до б. „д” , т.2, т.3 и т.4, ал. 2, т. 1, ал. 5, т.1 и т. 2 от ЗОП, а именно: 1.Той или неговият управител, съответно лице/ата с управленски/представителни функции, включително и прокурист е/са осъден/и с влязла в сила присъда, освен ако е/са реабилитиран/и за: -престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително за изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от НК; -за подкуп по чл. 301 – 307 от НК; -за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; -за престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от НК; -за престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от НК; 2.Обявен е в несъстоятелност; 3.Е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове; 4. Има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния кодекс към държавата или Община Хасково, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социално осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. 5. Е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; 6.E свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация по смисъла на § 1, т. 23 от ДР на ЗОП;7. E сключил договор с лице по чл. 21 и 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1.Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 2.Представяне на участника, което включва: - посочване на ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата. Забележка: В представянето си участникът следва да посочи и: - телефон за връзка, както и наименование на обслужваща банка, IBAN, BIC код и титуляр на сметка. - в случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице – съдружниците, чрез които ще се доказват изискванията за икономическото и финансово състояние и техническите възможности и квалификация. 3.Декларация по чл. 47, ал. 9 ЗОП. 4.Договор за обединение, а ако в него не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Забележка: представя се само ако участникът е обединение, което не е ЮЛ. 5.Пълномощно, упълномощаващо лицето, подписващо предложението на Участника и цялата свързана с него документация, в случай, че не е законен представител. 6.Удостоверение за регистрация по ЗДДС (ако е налична такава). 7.Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документ за внесена гаранция под формата на парична сума. 8.Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП. 9.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 10.Декларация за участие на подизпълнител/и, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП, съдържаща информация относно видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващите на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка. 11.Декларация за запознаване и приемане на условията на документацията за участие и условията в клаузите на проекта на договор. 12. Декларация от подизпълнителя, че е съгласен да участва в изпълнението на поръчката; 13.Декларация за запознаване с мерките за информация и публичност. 14.Декларация за липсата на обстоятелствата по Регламент № 966/ 2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25.10.2012 година. 15.Декларация за спазване на етични клаузи. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: - документите по т. 2 (представяне на участника) и 3 (декларацията по чл. 47, ал.9 ЗОП) се представят за всяко физическо и юридическо лице включено в обединението.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Възложителят не изисква такава информация.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя такова.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Декларация, съдържаща списък доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години (считано от датата на подаване на офертата), включително стойностите, датите и получателите Забележка В списъка се посочват стойностите, датите и получатели. Към списъка се прилагат доказателства за извършените доставки, под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. 2. Сертификат по системата за качество ISO 9001: 2008 и системата за околна среда ISO 14 001: 2005 или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда. 3. Оторизационен документ от производителя или официалния вносител/дистрибутор, предоставящ права за доставка на предлаганото оборудване, както и за гаранционно обслужване в сервизната база на участника.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.Участниците да имат изпълнени не по-малко от 2 доставки за последните 3 години, с предмет еднакъв или сходен с предмета на позицията от настоящата обществена поръчка по която участват. Позиция 1: Участниците да имат изпълнени не по-малко от 2 доставки за последните 3 години, с предмет еднакъв или сходен с предмета на позицията от настоящата обществена поръчка по която участват. Забележка: предмет сходен с предмета на поръчката по обособена позиция 1 е: доставка на техника за разриване и компактиране на битови или строителни отпадъци на депо за неопасни/инертни отпадъци и/или строителна техника за товарене - тип багери, челни товарачи, повдигаща техника, техника за сепариране и пресяване на битови и зелени отпадъци.Позиция 2: -Участниците да имат изпълнени не по-малко от 2 доставки за последните 3 години, с предмет еднакъв или сходен с предмета на позицията от настоящата обществена поръчка по която участват. Забележка: предмет сходен с предмета на поръчката по обособена позиция 2 е: доставка на товарна транспортна техника и контейнери, в това число товарни транспортни средства (тип „самосвал“ и/или товарни транспортни средства, снабдени със система за самостоятелно товарене и разтоварване на контейнерите) и доставка на транспортни контейнери за превоз на отпадъци или насипни товари. 2. Участниците следва да представят валиден сертификат по системата за качество ISO 9001: 2008 и системата за околна среда ISO 14 001: 2005 или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда. с обхват продажба и сервизиране на оборудване сходно или аналогично с предмета на доставка по обособената позиция по която кандидатства. 3.Участниците следва да представят оторизационен документ от производителя или официалния вносител/дистрибутор, предоставящ права за доставка на предлаганото оборудване, както и за гаранционно обслужване в сервизната база на участника.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Срок за доставка ; тежест: 60
Показател: Време за реакция при повреда; тежест: 10
Показател: Цена; тежест: 30
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
08.12.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие се публикува в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на публикуването на обявлението.Възложителят не изисква документацията за участие да се получава на място. В случай, че някое лице е поискало да получи документацията ще му бъде предоставена и изпратена за негова сметка. В тези случаи лицата заплащат документацията за участие и изпращат на възложителя ведно с искането и документ за платена документация в размер на 6 лв. с включен ДДС. Сумата се превежда по банков път на банковата сметка на Община Хасково в "Райфайзенбанк (България)" ЕАД, клон Хасково, IBAN – BG05 RZBB 9155 8420000 107, BIC - RZBBBGSF, код на плащане 44-80-90.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
08.12.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 09.12.2014 г.  Час: 10:00
Място

гр. Хасково, пл."Общински" № 1, заседателна зала 2-ри етаж

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците и техните упълномощени представители, представителите на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето на офертите.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Проект № DIR-5122130-1-172 "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Хасково", финансиран по Приоритетна ос 2 от Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

VI.3) Допълнителна информация

Достъп до документацията е осигурен на сайта на Община Хасково на адрес: http://87.126.231.137:8080/imeon_web/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=g7pipN3iOAw%3d

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.5, т.1 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Хасково, пл."Общински" № 1, Република България 6300, Хасково, Тел.: 038 603311, E-mail: pnovk_haskovo@abv.bg

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

17.10.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Доставка на мобилно експлоатационно оборудване за обслужване на инсталацията за сепариране на отпадъци с производство на RDF, инсталацията за компостиране на зелени отпадъци и депото за неопасни отпадъци“
1) Кратко описание

Поръчката предвижда доставка на мобилно експлоатационно оборудване за Регионалния Център за третиране на неопасни отпадъци по проект № DIR-5122130-1-172„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Хасково”.Основната задача е да се осигури необходимото мобилно експлоатационно оборудване за функциониране на Регионалния Център за третиране на неопасни отпадъци, с. Гарваново, Община Хасково. Мобилното експлоатационно оборудване е предназначено за осигуряване на експлоатацията и нормалното функциониране на: Инсталация за сепариране на отпадъците и производство на RDF- гориво от отпадъци; Инсталация за компостиране на „зелени“ отпадъци; Регионално депо за неопасни отпадъци (1-ва клетка).

2) Общ терминологичен речник (CPV)

42990000, 43250000, 43211000, 34113000

Описание:

Различни машини със специална употреба
Товарачни машини с челно товарене
Булдозери
Превозни средства с 4 задвижващи колела

3) Количество или обем

Мобилен колесен багер с грайферна кофа с ротатор -1 бр.; Колесен челен товарач -1 бр.; Подемна платформа (самоходна шарнирно-телескопна работна платформа)- 1 бр.; Електрокар- 1 бр.; Компактор- 1 бр.; Булдозер- 1 бр.; Мобилен шредер за зелени отпадъци (тип „Гриндер“)-1 бр.; Агрегат за пресяване (сито) на компост-1 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2285000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 120Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на транспортна техника и контейнери ”
1) Кратко описание

Поръчката предвижда доставка на мобилно експлоатационно оборудване за Регионалния Център за третиране на неопасни отпадъци по проект № DIR-5122130-1-172„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Хасково”.Основната задача е да се осигури необходимото мобилно експлоатационно оборудване за функциониране на Регионалния Център за третиране на неопасни отпадъци, с. Гарваново, Община Хасково. Мобилното експлоатационно оборудване е предназначено за осигуряване на експлоатацията и нормалното функциониране на: Инсталация за сепариране на отпадъците и производство на RDF- гориво от отпадъци; Инсталация за компостиране на „зелени“ отпадъци; Регионално депо за неопасни отпадъци (1-ва клетка).

2) Общ терминологичен речник (CPV)

42990000, 34928480, 34134200

Описание:

Различни машини със специална употреба
Контейнери и кофи за отпадъци и смет
Самосвали

3) Количество или обем

Камион с подвижен под – 1 бр.; Самосвал - 2 бр.; Контейнеровоз за контейнери тип „мултилифт“ – 1 бр.; Контейнери тип „мултилифт“за събиране и транспортиране на рециклируеми материали (стъкло, метали) – 6 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
852600 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 120