Версия за печат

00422-2014-0033

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: РЕ-ОП-71 от 30.09.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Министерство на труда и социалната политика, ул. "Триадица " № 2, За: Йоанна Германова - държавен експерт в дирекция ПХУРВСП, асистент обществени поръчки и Надежда Петкова - главен експерт в дирекция ПХУРВСП и асистент организиране на събития, Републик България 1051, София, Тел.: 02 8119667; 02 8119657, E-mail: jpetrova@mlsp.government.bg;, Факс: 02 9884405

Място/места за контакт: Дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mlsp.government.bg/bg/index.asp.

Адрес на профила на купувача: http://www.mlsp.government.bg/bg/ZOP/indexfirmi.asp.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Социална закрила
Друг: осигуряване на заетост и повишаване на жизнен стандарт


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.1 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на лесна за четене версия на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания на брайлов език по проект "Право е не онова, което някой ти дава, а онова, което никой не може да ти отнеме", JUST/2013/PROG/AG/4955/AD, по програма Прогрес на ЕС”

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Проведената открита процедура (УНП 00422-2014-0030) е прекратена за обособена позиция №3 с Решение № РЕ-ОП-63 от 15.08.2014 г. на Елеонора Пачеджиева, директор на дирекция ПХУРВСП и упълномощено лице по чл.8, ал.2 от ЗОП, на основание чл.39, ал.1, т.1 от ЗОП в хипотезата, че не е подадена нито една оферта до крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението и първоначално обявените условия не са съществено променени.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

„УСПЕХ ФИЛТЪР ССБ“ ЕООД, гр. София, бул. „Европа“ № 138, факс: 02/926 88 98, тел.: 02/926 88 08 „ЛИТО БАЛКАН" АД, гр. София, бул."Цариградско шосе"№ 113 А, факс 02/877 53 97, тел: 02/974 40 37 НАЦИОНАЛНО ЧИТАЛИЩЕ НА СЛЕПИТЕ, гр. София, „ЛУИ БРАЙЛ 1928“, пл. „Славейков“ № 1 Б, факс 02/980 32 50, тел: 02/988 32 69

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Открита с решение №: РЕ-ОП-57 от 30.06.2014 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Поръчката е финансирана по проект "Право е не онова, което някой ти дава, а онова, което никой не може да ти отнеме", JUST/2013/PROG/AG/4955/AD, по програма Прогрес на ЕС”


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

30.09.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Костадина Любомирова Пергелова
Длъжност: Началник на отдел ИХУ и упълномощено лице по чл.8, ал.2 от ЗОП