Версия за печат

00500-2014-0011

BG-Габрово: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Дирекция "Национален парк Централен Балкан", ул. Бодра смяна № 3, За: Ирена Цонева, Генчо Илиев, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 801277, E-mail: project@centralbalkan.bg;, Факс: 066 801277

Място/места за контакт: Централен офис

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.centralbalkan.bg.

Адрес на профила на купувача: http://visitcentralbalkan.net/bg/pages/read/t:%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/c:%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/s:%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8/p:%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8-1.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Околна среда

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Отстраняване на стара и безстопанствена инфраструктура (събаряне и рекултивация) на територията на Национален парк “Централен Балкан” в изпълнение на Проект № DIR-5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Обектите, попадащи в обхвата на настоящата обществена поръчка се намират на територията на Национален парк „Централен Балкан“ и са описани в Техническа спецификация, представляваща неразделна част от настоящата документация /том II, книга II/
Код NUTS: BG322
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

• Целта е да се отстрани стара и безстопанствена инфраструктура ( постройки, колиби, останки и др) и да се извърши рекултивация на терените. • За изпълнението на предмета на поръчката, Изпълнителят трябва да извърши следното: › Изготвяне на План за Безопасност и Здраве (ПБЗ); › Изготвяне на план за управление на отпадъците (ПУО) съгласно Закон за управление на отпадъците (ЗУО) и Наредба за управление на отпадъците; › Почистване и косене на издънкова и храстова растителност (в непосредствена близост до обектите), раздробяване и депониране в рамките на терена, за последващо разстилане; › Разрушаване на сгради, останки, фундаменти и др. в това число: - покривни конструкции – стомано бетонови и дървени, включително всички покрития и изолационни пластове; - носещи конструкции – стомано бетонови, метални, тухлени, каменни, паянтови и др; - ограждащи стенни елементи – каменни, тухлени, паянтови и др; - подови елементи на кота нула; - премахване на фундаменти; › Разделяне на бетони, камъни, тухли, керемиди, метални и дървени отпадъци, хидроизолационни мушами, врати, прозорци, мазилки, настилки и др., транспорт и депониране на външни депа съгласно изискванията на ЗУО и Наредба за Управление на отпадъците; › Депониране на външно депо на всички отпадъци от сградите в това число обзавеждане, материали, гуми и всякакъв друг инвентар; › Направа на обратен насип на засегнатите площи след изваждане на фундамени и настилки и подравняване в т.ч. запълване на изкопи и разстилане на 20см хумусен слой с раздробените храсти. › При извършване на гореописаните дейности изпълнителят е длъжен да пази дървесната и др. растителност, както и да се намесва възможно най-малко в околното пространство;

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45110000 (QB51) , 45111100 (QB51) , 45111213 (QB51) , 45111214 (QB51) , 45111220 (QB51)

Описание:

Работи по събаряне и разчистване на сгради; земни работи (Относо национални паркове )
Разрушителни работи (Относо национални паркове )
Работи по разчистване на терени (Относо национални паркове )
Работи по отстраняване на строителни отпадъци (Относо национални паркове )
Работи по разчистване от храсти (Относо национални паркове )

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предвидени са общо 43 обекта за разрушаване / премахване, рапределени по паркови участъци ( ПУ), както следва: ПУ Тетевен - 17 обекта; ПУ Троян - 7 обекта; ПУ Стоките - 3 обекта; ПУ Тъжа - 11 обекта; ПУ Карлово - 2 обекта; ПУ Клисура - 3 обекта.

Прогнозна стойност без ДДС
270000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

120


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Гаранцията за участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка е в размер 1.0 % (едно на сто) от индикативната и стойност или в размер на 2 700 лв. (две хиляди и седемстотин лева).Гаранцията може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция.Участникът сам избира формата на гаранцията за участие.Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, ъответно вносител на сумата по гаранцията. Когато участникът избере гаранцията да бъде банкова, тогава тя трябва да е безусловна и неотменима в полза на Дирекция „НП Централен Балкан” със срок на валидност 90 календарни дни от датата, определена като краен срок за подаване на офертите.Гаранцията за участие по банков път се внася по сметката на Дирекция „НП Централен Балкан”: IBAN: BG53SOMB91303337016101, BIC код: SOMBBGSF, Общинска банка, Клон Габрово. При представяне на гаранцията с платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не представи платежно нареждане или банкова гаранция.Гаранциите за участие се освобождават, без да се дължат лихви за периода,през който средствата са престояли законно при Възложителя. 2.Гаранция за изпълнение. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение.Гаранцията за изпълнение е в размер на 5% (пет на сто) от стойността на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.Участникът избира сам формата на гаранция за изпълнение.Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Участникът, определен за Изпълнител е длъжен да представи при подписване на Договора за възлагане на обществената поръчка, оригинален документ за банкова гаранция за изпълнение или документ за парична сума, внесена по сметка на Дирекция „НП Централен Балкан” Габрово:IBAN: BG53SOMB91303337016101, BIC код: SOMBBGSF, Общинска банка, Клон Габрово.Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея изрично трябва да бъде записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза Дирекция „НП Централен Балкан” – Габрово и че е със срок на валидност, най-малко за срока на изпълнение на договора .

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

• Междинно плащане се извършва след реализиране на поне 50 (петдесет) % от стойността на Договора. На Изпълнителя се заплаща за изцяло завършени, качествено обекти (без забележки), съгласно посочените в офертата единични цени за всеки обект и за които са съставени протоколи за приемане, подписани между Възложителя и Изпълнителя. Плащането се извършва в 20 дневен срок от представяне на надлежно оформена фактура. Възложителя предвижда 1 междинно плащане. • Окончателното плащане включва остатъка от неразплатените с междинното плащане, завършени от Изпълнителя обекти, на база окончателен протокол за приемане на извършените дейности, подписан между Възложителя и Изпълнителя. Плащането се извършва в 20 дневен срок от представяне на надлежно оформена фактура.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Участник в процедура за обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.В случай, че участникът участва като обединение, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението / консорциума са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението на договора; че представляващият член на обединението / консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението / консорциума, че изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на представляващия член на обединението/ консорциума, и че всички членове на обединението / консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. 2. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.3. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.4. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура.5. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, за тях се прилагат само изискванията по ал.1 и 5 на чл.47 от ЗОП.Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. 6. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка, участник, за който са налице обстоятелствата по чл. 47 ал. 1, ал.2, т. 1, 2а, 4 и 5 и ал.5 от ЗОП.7. При подаването на офертата, обстоятелствата по т.6. се доказват с представянето на декларациия по образец към документацията за участие, като при подписване на договора за обществената поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал. 1, т. 1-4 и на посочените в обявлението обстоятелства по чл.47, ал. 2, т. 1, 2а, 4 и 5, освен когато законодателството на държавата, в която е установен участникът, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя.8.Когато участникът или негов подизпълнител е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или чуждестранни юридически лица, то тези чуждестранни лица трябва да отговарят на изискванията по чл. 48 от ЗОП.9. Да има регистрация в Централния професионален регистър на Камарата на строителите за видове работи, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция „Строителство”, с код 45.11- Събаряне и разчистване на сгради или да притежава еквивалентна регистрация/ правоспособност в държавата по регистрацията си.10.Участникът да има внедрена система за опазване на околната среда ISO 14001:2004 в съответствие с предмета на поръчката или еквивалентен сертификат.11. Участникът трябва да отговаря на изискванията на чл. 35 ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Декларация с наименованието на обслужващите банки - свободен текст, подписана задължително от лице с представителни функции, представена в оригинал. 2.Удостоверение от обслужващите банки, с което участникът да докаже, че е редовен платец. 3. Удостоверение от кредитния регистър при БНБ, с което участникът да докаже, че няма необслужвани кредити. 4. Удостоверения от обслужващи банки, удостоверяващи размера на финансовия ресурс, с който участника може да разполага при изпълнението на поръчката до размера, посочен като минимално изискване – оригинал 5. Годишен финансов отчет в случаите, когато не е публикуван в публичен регистър в Република България и/или участникът не е посочил информация за органа, който поддържа регистъра.
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да е редовен платец и да няма необслужвани кредити. Под кредит да се разбира дефиницията в параграф 1 т. 2 от ДР на Наредба №22 на БНБ от 16 юли 2009г. в сила от 01 октомври 2009г. 2. Участникът да има достъп до финансов ресурс не по-малко от 135 000 лв. (сто тридесет и пет хиляди лева), удостоверен от обслужващата банка и Годишен финансов отчет в случаите, когато не е публикуван в публичен регистър в Република България и/или участникът не е посочил информация за органа, който поддържа регистъра.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на обекти с предмет, СМР и/или събаряне и разчистване на сгради и/или съоръжения, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, и: а) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или б) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; 2. Списък- декларация за експертите, включени в екипа на участника, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката 3. Декларация - съгласие от експертите.. 4. Професионална автобиография – за всеки от експертите участникът следва да представи професионална автобиография.
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва през последните пет години, до датата на подаване на офертата да е изпълнил строителство (СМР) и/или събаряне и разчистване на сгради и/или съоръжения. 2. Участникът трябва да представи списък с необходимите специалисти, нужни за качественото изпълнение на поръчката, който следва да включва минимум следните специалисти: Технически ръководител Квалификации и умения: Завършено висше образование с образователно – квалификационна степен магистър/ бакалавър по строително-инженерна специалност или професионална квалификация техник; Професионален опит: Минимум 5 години стаж по специалността, от които минимум 3 години като технически ръководител; Координатор по безопасност и здраве (КБЗ): Квалификации и умения: Завършено висше образование с образователно – квалификационна степен магистър/ бакалавър по инженерна/строителна специалност или професионална квалификация техник и да притежава валидно удостоверение за завършен курс за КБЗ; Професионален опит: Минимум 1 година трудов стаж на тази позиция
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Срок за изпълнение П1 ; тежест: 10
Показател: Техническо предложение П2 ; тежест: 40
Показател: Ценово предложение П3; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
16.09.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Сумата от 10 (десет) лева се внася по банков път по следната сметка на Дирекция „НП Централен Балкан” Габрово: IBAN: BG62SOMB91303137016101, BIC код: SOMBBGSF, Общинска банка, Клон Габрово.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
23.09.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 24.09.2014 г.  Час: 11:00
Място

В централния офис на Дирекция "Национален парк Централен Балкан" - гр. Габрово, ул. „Бодра смяна” № 3

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Проект № DIR-5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.”

VI.3) Допълнителна информация

Относно Срокът посочен в раздел II.3. Срокът за изпълнение на поръчката възлиза на общо – ..… (....по предложение на участника.........) календарни дни /не може да бъде по-кратък от 61 (шестдесет и един) дни и не трябва да надвишава 120 (сто и двадесет) дни/, но не по-късно от приключване изпълнението на Проекта DIR-5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички“, включително и при удължаване на срока за изпълнение на Проекта и/или спиране действието на Заповед № РД - 531/02.07.2012 г. на Министъра на околната среда и водите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Срокът за изпълнението на поръчката започва да тече от датата на получаване на възлагателно писмо от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до съставяне на окончателен протокол за приемане на извършените дейности, между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба може да подава всяко заинтересовано лице в сроковете по чл.120, ал.5, т.1 и ал.6 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

25.08.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ