Версия за печат

00500-2014-0011

BG-Габрово:

РЕШЕНИЕ

Номер: 83-ЦБ-23 от 25.08.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Дирекция "Национален парк Централен Балкан", ул."Бодра смяна" № 3, За: Генчо Илиев, Ирена Цонева, Р.България 5300, Габрово, Тел.: 066 801277, E-mail: project@centralbalkan.bg, Факс: 066 801277

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.centralbalkan.bg.

Адрес на профила на купувача: http://visitcentralbalkan.net/bg/pages/read/t:%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/c:%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/s:%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8/p:%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8-1.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Околна среда


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

• Целта е да се отстрани стара и безстопанствена инфраструктура ( постройки, колиби, останки и др) и да се извърши рекултивация на терените. • За изпълнението на предмета на поръчката, Изпълнителят трябва да извърши следното: › Изготвяне на План за Безопасност и Здраве (ПБЗ); › Изготвяне на план за управление на отпадъците (ПУО) съгласно Закон за управление на отпадъците (ЗУО) и Наредба за управление на отпадъците; › Почистване и косене на издънкова и храстова растителност (в непосредствена близост до обектите), раздробяване и депониране в рамките на терена, за последващо разстилане; › Разрушаване на сгради, останки, фундаменти и др. в това число: - покривни конструкции – стомано бетонови и дървени, включително всички покрития и изолационни пластове; - носещи конструкции – стомано бетонови, метални, тухлени, каменни, паянтови и др; - ограждащи стенни елементи – каменни, тухлени, паянтови и др; - подови елементи на кота нула; - премахване на фундаменти; › Разделяне на бетони, камъни, тухли, керемиди, метални и дървени отпадъци, хидроизолационни мушами, врати, прозорци, мазилки, настилки и др., транспорт и депониране на външни депа съгласно изискванията на ЗУО и Наредба за Управление на отпадъците; › Депониране на външно депо на всички отпадъци от сградите в това число обзавеждане, материали, гуми и всякакъв друг инвентар; › Направа на обратен насип на засегнатите площи след изваждане на фундамени и настилки и подравняване в т.ч. запълване на изкопи и разстилане на 20см хумусен слой с раздробените от т.3 частици и др; › При извършване на гореописаните дейности изпълнителят е длъжен да пази дървесната и др. растителност, както и да се намесва възможно най-малко в околното пространство;

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на договора и предмета на поръчката.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" № 18, Р.България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

25.08.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Христо Савчев Башев
Длъжност: Директор