Версия за печат

00738-2014-0003

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Патентно ведомство на Република България, гр. София, бул."Д-р Г.М.Димитров" № 52 Б, За: ВЕРОНИКА ТОДОРОВА, НИКОЛАЙ СПАСОВ, Република България 1040, София, Тел.: 02 9701410, E-mail: vtodorova@bpo.bg, Факс: 02 8708325

Място/места за контакт: 02 9701410

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bpo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www1.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация:

Патентно ведомство на Република България, бул. Г.М. Димитров № 52 Б, За: Велислав Христов, България 1040, София, Тел.: 029701 307

Място/места за контакт: бул. Г.М. Димитров № 52 Б

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Патентно ведомство на Република България, бул. Г.М.Димитров № 52 Б, За: Албена Симеонова, България 1040, София, Тел.: 029701 329

Място/места за контакт: бул. Г.М.Димитров № 52 Б

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Друг: предоставяне на правна закрила на обектите на индустриална собственост

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка, монтаж и инсталация на компютърно оборудване.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров" № 52 Б, Патентно ведомство на РБ
Код NUTS:
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка, монтаж и инсталация на компютърно оборудване.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30236000, 30230000

Описание:

Различни видове компютърен хардуер
Компютърно оборудване

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно техническата спецификация към документацията за участие.

Прогнозна стойност без ДДС
120000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

30


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Участниците представят гаранция за участие в откритата процедура в размер на 1200 (хиляда и двеста) лева. 2. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: парична сума или банкова гаранция. Гаранцията в парична сума се внася по банкова сметка на Патенто ведомство на Република България: IBAN: BG81BNBG96613300170901 BIC: BNBGBGSD БНБ – Централно управление Банковата гаранция за участие следва да бъде издадена в полза на ПВ на РБ, да бъде неделима, неотменима, безусловна и без протест, и да влиза в сила от датата на издаването й, а срокът на нейната валидност да бъде 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата. 3. Участникът, определен за изпълнител, представя при сключването на договора гаранция за добро изпълнение в размер на 5 % от стойността на поръчката без включен ДДС. Гаранцията в парична сума се внася по горепосочената банкова сметка на ПВ на РБ. Банковата гаранция за изпълнение следва да бъде издадена в полза на ПВ на РБ, да бъде неделима, неотменима, безусловна и без протест, и да влиза в сила от датата на издаването й, а срокът на нейната валидност да бъде 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на срока на действие на договора. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от определения за изпълнител участник към момента на неговото сключване. 4. Гаранцията за изпълнение служи като обезпечение на възложителя за вреди, произтичащи от договорната отговорност на изпълнителя. 5. Гаранциите за участие и изпълнение се освобождават или задържат по реда, установен в чл. 61- 63 от ЗОП. Участниците представят оригинал на документ за гаранция за участие, в една от формите по чл. 60, ал. 1 от ЗОП.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащането по сключения с избрания изпълнител договор ще се осъществи от страна на възложителя, по банков път, с платежно нареждане, в български лева, по банкова сметка на изпълнителя, в срок до 20 работни дни след предоставяне от изпълнителя на оригинал на фактура и окончателен приемо-предавателен протокол.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: I. Изисквания: В настоящата процедура по възлагане може да участва всяко физическо или юридическо лице, което отговаря на изискванията на ЗОП и на изискванията посочени в настоящата документация. Всеки от участниците се представлява от лицето или лицата, които имат право да го представляват, съгласно действащото законодателство или от изрично упълномощени лица. Не може да участва в настоящата процедура участник, който е : 1. осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 2. обявен в несъстоятелност; 3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; 4. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 5. в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; 6. лишен от правото да упражнява професия или дейност, свързана с изпълнението на предмета на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; 7. виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; 8. осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците; 9. осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; 10. когато лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 11. сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: не е приложимо в настоящата процедура
Минимални изисквания: не е приложимо в настоящата процедура
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на доставките и/или услуги, изпълнени през последните три години с еднакъв или сходен предмет с предмета на настоящата обществена поръчка, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с копие от удостоверения, издадени от получателя или от компетентен орган, или посочен публичен регистър, в който е публикувана информация за извършените доставки през последните три години от страна на участника, сходни или еднакви с предмета на обществената поръчка. 2. Копие на валиден (с неизтекъл срок) сертификат за ISO 9001:2008 за управление на качеството за дейности, сходни с предмета на поръчката или еквивалент. Приемат се сертификати, издадени от органи, установени в други държави-членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. 3. Сертификат/и, че предлаганото оборудване покрива изискванията в съответствие с международните и европейски стандарти за електромагнитно излъчване и безопасност, както и за енергийна ефективност – СЕ, EnergyStar 5.0 или еквивалент; 4. Документ, подписан от участника, съдържащ линк/препратка към съответната страница от Windows Server Catalog http://www.windowsservercatalog.com/, от който е видно, че предлаганият сървър от техническото предложение (позиция 1.1) за изпълнение на поръчката е сертифициран за работа с Microsoft Windows Server 2008 и 2012.
Минимални изисквания: - Участникът следва да е изпълнил минимум две доставки и/или услуги през последните три години с еднакъв или сходен предмет с предмета на обществената поръчка, считано от датата на подаване на офертата. - Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството за дейности, сходни с предмета на поръчката. - Участникът следва да предложи оборудване, което е сертифицирано и покрива изискванията в съответствие с международните и европейски стандарти за електромагнитно излъчване и безопасност, както и за енергийна ефективност – СЕ, EnergyStar 5.0 или еквивалент; - Участникът следва да посочи линк/препратка към съответната страница от Windows Server Catalog http://www.windowsservercatalog.com/, от който е видно, че предлаганият сървър от техническото предложение (позиция 1.1) за изпълнение на поръчката е сертифициран за работа с Microsoft Windows Server 2008 и 2012.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
16.09.2014 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
16.09.2014 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 17.09.2014 г.  Час: 10:00
Място

гр. София, бул."Д-р Г.М.Димитров" № 52 Б, ет. 6, зала 601.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Сългасно ЗОП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

На основание чл. 64, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, възложителят ползва съкратени срокове за процедурата, за изпращане на обявлението по електронен път и предоставянето на пълен достъп по електронен път на документацията за участие от датата на публикуване на обявлението.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно изискванията на ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Патентно ведомство на Република България, бул.Г.М.Димитров 52 Б, Република България 1040, София, Тел.: 02 9701410, E-mail: vtodorova@bpo.bg, Факс: 02 8708325

Интернет адрес/и:

URL: http://www1.bpo.bg/.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

06.08.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ