Версия за печат

00422-2014-0030

BG-София: 13 - Рекламни услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695395

Министерство на труда и социалната политика, Триадица 2, За: Йоанна Германова - държавен експерт в дирекция ПХУРВСП и асистент обществени поръчки по проектат, Надежда Петкова - координатор на проекта и главен експерт в дирекция ПХУРВСП, Република България 1051, София, Тел.: 02 8119667; 02 8119657, E-mail: jpetrova@mlsp.government.bg, Факс: 02 9884405

Място/места за контакт: Дирекция ПХУРВСП

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.mlsp.government.bg/bg/index.asp..

Адрес на профила на купувача: http://www.mlsp.government.bg/bg/ZOP/indexfirmi.asp..

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Социална закрила
Друг: осигуряване на заетост и повишаване на жизнен стандарт

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Осигуряване на конферентни пакети, разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на информационна брошура, разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на лесна за четене версия на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на лесна за четене версия на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания на брайлов език по проект "Право е не онова, което някой ти дава, а онова, което никой не може да ти отнеме", JUST/2013/PROG/AG/4955/AD, по програма Прогрес на ЕС” по три обособени позиции

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 13 (13 - Рекламни услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр.София, Административната сграда на МТСП, ул.Триадица № 2
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Осигуряване на 400 бр.конферентни пакети;разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на информационна брошура, разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на лесна за четене версия на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания; Разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на лесна за четене версия на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания на брайлов език.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

79800000, 22000000, 22462000

Описание:

Печатни и други, свързани с печата услуги
Печатни материали и свързани с тях продукти
Рекламни печатни материали

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Осигуряване на 400 бр. конферентни пакети ;Разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на информационна брошура 1000 бр., разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на лесна за четене версия на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания – 800 бр.,Разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на лесна за четене версия на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания на брайлов език 200 бр.

Стойност, без да се включва ДДС
28946.28 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Завършване

15.05.2015 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът представя гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора. 2. Гаранцията за участие е в размер на: а) 120 лв.(сто и двадесет ) лева за обособена позиция №1, б) 130 лв.(сто и тринадесет) лева за обособена позиция № 2 и 26 лв.(двадесет и шест) лева за обособена позиция №3, а гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС.Гаранциите се представят в една от следните форми - парична сума или банкова гаранция, съгласно чл. 60, ал. 1 от ЗОП. Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. При избор на гаранция под формата на парична сума, то тя следва да се внесе по банков път, по сметката на Възложителя: IBAN: BG83BNBG96613300134102; BIC: BNBGBGSD към БНБ – Централно управление. Ако участникът представя банкова гаранция за участие, то същата трябва да бъде безусловна и неотменима, открита със срок на валидност не по-малко от 30 дни (тридесет дни) след изтичане срока на валидност на офертата на участника. При избор на банкова гаранция същата следва да бъде издадена от банка в полза на възложителя – Министерство на труда и социалната политика, и да съдържа следните задължителни атрибути: наименованието на поръчката, дадена от Възложителя „„Осигуряване на конферентни пакети, разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на информационна брошура, разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на лесна за четене версия на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на лесна за четене версия на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания на брайлов език по проект "Право е не онова, което някой ти дава, а онова, което никой не може да ти отнеме", JUST/2013/PROG/AG/4955/AD, по програма Прогрес на ЕС” , по три обособени позиции.Условия за задържане на гаранцията от страна на възложителя съгласно чл. 61, ал. 1 от ЗОП. Ако участникът представя банкова гаранция за изпълнение на договора, тя трябва да бъде безусловна и неотменима, открита със срок на валидност не по-малко от 30 дни след срока на самия договор. Гаранциите за участие в процедурата се освобождават или задържат от Възложителя по реда и условията на чл. 61 и 62 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка се освобождава или задържа съгласно условията и сроковете, определени в договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащанията по всеки договор по съответната обособена позиция се извършват по банков път, съгласно условията, посочени в договора и документацията за участие. Средствата за договореното възнаграждение ще бъдат осигурени от бюджета по ПРОЕКТ "Право е не онова, което някой ти дава, а онова, което никой не може да ти отнеме" по Програма Прогрес на ЕС JUST/2013/PROG/AG/4955/AD/.3. Ако избраният изпълнител е юридическо лице, едноличен търговец или физическо лице, регистриран по реда на Закона за данък върху добавената стойност, след подписване на договора ще се приложи процедурата за освобождаване от ДДС в съответствие с чл. 173, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Ако избраният изпълнител е чуждустранно лице, регистрирано в друга държава, то той трябва да се регистрира в Националната агенция за приходите, за да може да се приложи чл. 173, ал.1 от ЗДДС. 4. На основание чл. 173, ал. 1 от ЗДДС за услугата се прилага нулева ставка на данък върху добавената стойност и такъв няма да се начислява и заплаща, при условие, че ОСНОВНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ (по смисъла на чл.107, ал.2 от ППЗДДС предостави документ, издаден от Националната агенция за приходите.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица, възложителят не поставя изискване за регистрация на обединението като самостоятелно юридическо лице

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

1.В процедурата за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всеки от участниците в настоящата процедура се представлява от законните си представител/и или от изрично упълномощени с нотариално заверени пълномощни лица. 2.Всички участници следва да отговарят на изискванията по чл. 47, ал. 1, т.1 б.а-д, т.2 и т.3, ал. 2, т. 1 и т.3 и ал. 5 от ЗОП и по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС). 3.Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т.3 на ЗОП и по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС. 4.Участник, член на управителен или контролен орган на участника, както и временно изпълняващ такава длъжност, не може да е свързано лице по смисъла на §1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Необходими докумнти.I. Плик № 1 с надпис "Документи за подбор" съдържа:1.Попълнен образец на оферта; 2.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 3.Административни сведения за участника; 4. Документ за самоличност на участника, когато участникът е ФЛ – заверено от участника копие; за чуждестранните ФЛ – копие в официален превод на български език; 5. Единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър за юридическите лица и едноличните търговци. Юридически лица, които не са търговци, представят документ за първоначална регистрация и удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 3 месеца от крайния срок за подаване на оферти (оригинал или нотариално заверено копие). За чуждестранните юридически лица – еквивалентен документ за регистрация и за актуално състояние на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, в официален превод; 6.Заверено копие от документ за регистрация по ЗДДС (при наличието на такава); 7. Декларация/декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви „а-д” и ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки; 8.Декларация/декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1 и т. 3 от Закона за обществените поръчки; 9. Декларация/декларации за отсъствие на обстоятелствата чл. 47, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки; 10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП; 11.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, ако е приложимо; 12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор; 13. Документ за внесена гаранция за участие - оригинал; 14.Нотариално заверено пълномощно на лицето/ лицата, подписващо офертата (в случай че нямат представителни функции);15. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 16. Когато участникът участва в откритата процедура като обединение (сдружение), учредено по реда на ЗЗД, следва да бъдат представени и оригинал или нотариално заверено копие на акт/договор за учредяване на обединението/ сдружението. 17.Други документи; Забележка: 1. Подизпълнителите следва да представят документите по чл.56, ал.1,т.1, 4-6 ЗОП и декларация/и по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСЛД ; 2. Участник - обединение, което не е ЮЛ, представя документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 6 ЗОП и декларация/и по чл.3, т.8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС от всяко ФЛ или ЮЛ, включено в обединението, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4-5 ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 ЗОП; 3. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 ЗОП се представят в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4-6 ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. II. Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”: 1) Техническа оферта по образец за обособената позиция , по която се участва и приложения към техническата оферта за всяка обособена позиция. III. Плик № 3 „Предлагана цена”: 1) Ценова оферта, по образец за обособената позиция , по която се участва.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Справка – декларация за оборота от услуги/доставки, сходни с предмета на поръчката за всяка обособена позиция по отделно, за всяка от последните три приключили финансови години – 2011 г., 2012 г. и 2013 г., в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Под договори, сходни с предмета на поръчката, се разбира: - за обособена позиция № 1 – договори, без значение от източника на финансирането им, за осигуряване на конферентни пакети. - за обособена позиция № 2 – договори, без значение от източника на финансирането им, за изработване, вк лючително дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на информационни материали като: брошури, дипляни, рекламни каталози и др.; - за обособена позиция № 3 – договори, без значение от източника на финансирането им, за изработване, включително дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на информационни материали на брайлова кирилица.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да има реализиран оборот от услуги/доставки, сходни с предмета на настоящата поръчка общо за последните три години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.): а) за обособена позиция № 1 - не по-малко от 25 000 (двадесет и пет хиляди) лв. без ДДС. б) за обособена позиция № 2 - не по-малко от 25 000 (двадесeт и пет хиляди) лв. без ДДС. в) за обособена позиция № 3 – не по-малко от 6 000 (шест хиляди) лв. без ДДС. Когато участникът е обединение, се приема сумарно реализираният оборот на всички лица в обединението.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Справка-декларация, съдържаща списък на основните договори, сходни с предмета на поръчката, по обособена позиция №1, изпълнени през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертите и приключили преди крайния срок за подаване на офертата по настоящата обществена поръчка с посочване на дати на сключване, възложител, изпълнени дейности, стойност и период на изпълнение, брой участници и място на всяко събитие, придружена от препоръки за добро изпълнение към договорите, описани в нея. В препоръките за добро изпълнение следва да фигурират поне два от следните елемента, относими към посоченото в справката-декларация за съответния договор: дата на сключване, възложител, предмет на договора, стойност, период на изпълнение. 2 Справка-декларация, съдържаща списък на основните договори, сходни с предмета на поръчката по обособена позиция № 2, изпълнени през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертите и приключили преди крайния срок за подаване на офертата по настоящата обществена поръчка с посочване на дати на сключване, възложител, предмет и изпълнени дейности, стойност и период на изпълнение, придружена от препоръки за добро изпълнение към договорите, описани в нея. В препоръките за добро изпълнение следва да фигурират поне два от следните елемента, относими към посоченото в справката-декларация за съответния договор: дата на сключване, възложител, предмет на договора, стойност, период на изпълнение. 3. Справка-декларация, съдържаща списък на основните договори, сходни с предмета на поръчката по обособена позиция № 3, изпълнени през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертите и приключили преди крайния срок за подаване на офертата по настоящата обществена поръчка с посочване на дати на сключване, възложител, предмет и изпълнени дейности, стойност и период на изпълнение, придружена от препоръки за добро изпълнение към договорите, описани в нея. В препоръките за добро изпълнение следва да фигурират поне два от следните елемента, относими към посоченото в справката-декларация за съответния договор: дата на сключване, възложител, предмет на договора, стойност, период на изпълнение.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.Участникът следва да има за обособена позиция № 1 минимум 3 (три) договора, изпълнени през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертите и приключили преди крайния срок за подаване на оферта по настоящата обществена поръчка с предмет, сходен на предмета на поръчката, придружени с препоръки (3 броя) за добро изпълнение към тях. Когато участникът е обединение на ФЛ и/или ЮЛ, изискването се прилага за обединението като цяло. 2. Участникът следва да има за обособена позиция № 2 минимум 3 (три) договора, изпълнени през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертите и приключили преди крайния срок за подаване на оферта по настоящата обществена поръчка с предмет, сходен на предмета на поръчката, придружени с препоръки (3 броя) за добро изпълнение към тях. Когато участникът е обединение на ФЛ и/или ЮЛ, изискването се прилага за обединението като цяло. 3. Участникът следва да има за обособена позиция № 3 минимум 2 (два) договора, изпълнени през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертите и приключили преди крайния срок за подаване на оферта по настоящата обществена поръчка с предмет, сходен на предмета на поръчката, придружени с препоръки (2 броя) за добро изпълнение към тях. Когато участникът е обединение на ФЛ и/или ЮЛ, изискването се прилага за обединението като цяло.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
03.08.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
13.08.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 14.08.2014 г.  Час: 11:00
Място

гр.София, ул."Триадица" №2, административна сграда на МТСП

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Право да присъстват при първоначалното отваряне на офертите, както и при отваряне на ценовите оферти (Плик № 3) имат представители на участниците (законни или с пълномощно), на средствата за масово осведомяване, както и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Поръчката е в изпълнение на дейностите по проект "Право е не онова, което някой ти дава, а онова, което никой не може да ти отнеме“JUST/2013/PROG/AG/4955/AD/ изпълняван от Министерството на труда и социалната политика с финансовата подкрепа на Европейската комисия, чрез Програмата за заетост и социална солидарност „Прогрес”.

VI.3) Допълнителна информация

1. Документацията за участие е налична и се предоставя безплатно на следните интернет страници: http://mlspnew/bg/ZOP/indexfirmi.asp и http://www.mlsp.government.bg, рубрика „ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА” или при поискване по електронна поща в срок до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите, посочен в обявлението за обществената поръчка. 2. До 10 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителят отговаря писмено в 4-дневен срок от постъпване на искането, като отговорите се публикуват и на следните интернет страници: http://mlspnew/bg/ZOP/indexfirmi.asp и http://www.mlsp.government.bg, рубрика „ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА”, без в тях да се отбелязва лицето, направило запитването. Чрез профила си на купувача възложителят ще обяви дадените от него писмени разяснения по документацията за участие (ако има такива); датата, мястото и часа на отваряне на ценовите оферти (Плик № 3), както и на тегленето на жребий по чл. 71, ал. 5 от ЗОП (при възникване на основание за това).

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.06.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Осигуряване на конферентни пакети
1) Кратко описание

Проектиране, дизайн, графично оформление, печат и доставка на материалите -400 бр.конферентни пакети

2) Общ терминологичен речник (CPV)

22462000, 22000000

Описание:

Рекламни печатни материали
Печатни материали и свързани с тях продукти

3) Количество или обем

400 бр. конферентни пакети съдържащи - химикал, хартиена папка, чанта за документи, външна памет (USB,) календар

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
12386.92 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 15.05.2015 г. Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на информационна брошура, разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на лесна за четене версия на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания”
1) Кратко описание

Разработване на дизайн, предпечатна подготовка (графична обработка на текст, илюстрации) и отпечатване на на информационна брошура, разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на лесна за четене версия на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания”

2) Общ терминологичен речник (CPV)

22000000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти

3) Количество или обем

Информационнна брошура - 1000 бр. Лесна за четене версия на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания - 800 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
13951.59 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 15.05.2015 г. Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на лесна за четене версия на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания на брайлов език“
1) Кратко описание

Превод и издаване на брайлова кирилица на лесна за четене версия на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания

2) Общ терминологичен речник (CPV)

22000000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти

3) Количество или обем

200 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2607.77 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 15.05.2015 г.