Версия за печат

00422-2014-0029

BG-София: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695395

Министерство на труда и социалната политика, Триадица 2, За: Лиляна Кирчева-Арсова-главен експерт в дирекция ПХУРВСП и проектен асистент, Петя Моева - координатор на проекта и главен експерт в дирекция ПХУРВСП, Република България 1051, София, Тел.: 02 8119656; 02 8119418, E-mail: l.arsova@mlsp.government.bg, Факс: 02 9884405

Място/места за контакт: Дирекция ПХУРВСП

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.mlsp.government.bg/bg/index.asp..

Адрес на профила на купувача: http://www.mlsp.government.bg/bg/ZOP/indexfirmi.asp..

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Социална закрила
Друг: осигуряване на заетост и повишаване на жизнен стандарт

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Избор на консултант за изпълнение на част от проектните дейности, свързани с част от Плана за действие, съдържащ мерки за привеждане от Република България на нормативната уредба и политики в областта на хората с увреждания в съответствие с разпоредбите на Конвенцията за правата на хората с увреждания (2013-2014 г.) по Проект „Право е не онова, което някой ти дава, а онова, което никой не може да ти отнеме”, JUST/2013/PROG/AG/4955/AD, по Програма ПРОГРЕС на ЕС“

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 27 (27 - Други услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Територията на Република България
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

1.Изготвяне на съдържание на брошура по проекта; 2. Популяризиране принципите на Конвенцията за правата на хората с увреждания на Национална кръгла маса и заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и на три регионални кръгли маси за експерти, работещи в областта на интеграция на хората с увреждания; 3.Четири тридневни обучения, вкл. модериране за 120 eксперти от централната и местна администрация, екипи от съдебната система, системата на здравеопазването и системата на образованието работещи с хора с увреждания, включително хора с увреждания, относно разпоредбите на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания; 4. Разработване на Наръчник с добри практики за прилагането на Конвенцията за правата на хората с увреждания с акцент чл. 1, 2, 19 и 27; 5.Разработване на Концепция за промени в нормативната уредба за прилагане на чл. 1 и чл. 2 от Конвенцията за правата на хората с увреждания, Концепция за промени в нормативната уредба за прилагане на чл. 19 от Конвенцията за правата на хората с увреждания и Концепция за промени в нормативната уредба за прилагане на чл. 27 от Конвенцията за правата на хората с увреждания; 6. Подготовка на заключителен доклад по проекта, обобщаващ резултатите и практиките от обученията и проведените кръглите маси с препоръки за подобряване на националната политика за интеграция на хората с увреждания и кратък филм; 7. Разработване на комуникационна стратегия за промяна на обществените нагласи към хората с увреждания; 8. Представяне на резултатите от проекта на Заключителната конференция по проекта.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

80522000

Описание:

Семинари за обучение

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

1.Изготвяне на съдържание на брошура по проекта; 2. Популяризиране принципите на Конвенцията за правата на хората с увреждания на Национална кръгла маса и заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания за 30 членове на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и на три регионални кръгли маси за 90 експерти общо, работещи в областта на интеграция на хората с увреждания; 3.Четири тридневни обучения, вкл. модериране за 120 eксперти общо от централната и местна администрация, екипи от съдебната система, системата на здравеопазването и системата на образованието работещи с хора с увреждания, включително хора с увреждания, относно разпоредбите на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания; 4. Разработване на Наръчник с добри практики за прилагането на Конвенцията за правата на хората с увреждания с акцент чл. 1, 2, 19 и 27; 5. Разработване на Концепция за промени в нормативната уредба за прилагане на чл. 1 и чл. 2 от Конвенцията за правата на хората с увреждания, Концепция за промени в нормативната уредба за прилагане на чл. 19 от Конвенцията за правата на хората с увреждания и Концепция за промени в нормативната уредба за прилагане на чл. 27 от Конвенцията за правата на хората с увреждания; 6. Подготовка на заключителен доклад по проекта, обобщаващ резултатите и практиките от обученията и проведените кръгли маси с препоръки за подобряване на националната политика за интеграция на хората с увреждания и кратък филм; 7. Разработване на комуникационна стратегия за промяна на обществените нагласи към хората с увреждания; 8. Представяне на резултатите от проекта на Заключителната конференция.

Стойност, без да се включва ДДС
31032.5 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Завършване

15.05.2015 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът представя гаранция за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка, а определеният за изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора. Гаранцията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка е в размер на 310 (триста и десет лева) лв., а гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС.Гаранциите се представят в една от следните форми - парична сума или банкова гаранция, съгласно чл. 60, ал. 1 от ЗОП. Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. При избор на гаранция под формата на парична сума, то тя следва да се внесе по банков път, по сметката на Възложителя: IBAN: BG83BNBG96613300134102; BIC: BNBGBGSD към БНБ – Централно управление. Ако участникът представя банкова гаранция за участие, то същата трябва да бъде безусловна и неотменима, открита със срок на валидност не по-малко от 30 дни (тридесет дни) след изтичане срока на валидност на офертата на участника. При избор на банкова гаранция същата следва да бъде издадена от банка в полза на възложителя – Министерство на труда и социалната политика, и да съдържа следните задължителни атрибути: наименованието на поръчката, дадена от Възложителя – „Избор на консултант за изпълнение на част от проектните дейности, свързани с част от Плана за действие, съдържащ мерки за привеждане от Република България на нормативната уредба и политики в областта на хората с увреждания в съответствие с разпоредбите на Конвенцията за правата на хората с увреждания (2013-2014 г.) по Проект „Право е не онова, което някой ти дава, а онова, което никой не може да ти отнеме”, JUST/2013/PROG/AG/4955/AD, по Програма ПРОГРЕС на ЕС“ .Условия за задържане на гаранцията от страна на възложителя съгласно чл. 61, ал. 1 от ЗОП. Ако участникът представя банкова гаранция за изпълнение на договора, тя трябва да бъде безусловна и неотменима, открита със срок на валидност не по-малко от 30 дни след срока на самия договор. Гаранциите за участие в процедурата се освобождават или задържат от Възложителя по реда и условията на чл. 61 и 62 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка се освобождава или задържа съгласно условията и сроковете, определени в договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащанията се извършват по банков път, съгласно условията, посочени в договора и документацията за участие. Средствата за договореното възнаграждение ще бъдат осигурени от бюджета по ПРОЕКТ "Право е не онова, което някой ти дава, а онова, което никой не може да ти отнеме" по Програма Прогрес на ЕС JUST/2013/PROG/AG/4955/AD/.3. Ако избраният изпълнител е юридическо лице, едноличен търговец или физическо лице, регистриран по реда на Закона за данък върху добавената стойност, след подписване на договора ще се приложи процедурата за освобождаване от ДДС в съответствие с чл. 173, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Ако избраният изпълнител е чуждустранно лице, регистрирано в друга държава, то той трябва да се регистрира в Националната агенция за приходите, за да може да се приложи чл. 173, ал.1 от ЗДДС. 4. На основание чл. 173, ал. 1 от ЗДДС за услугата се прилага нулева ставка на данък върху добавената стойност и такъв няма да се начислява и заплаща, при условие, че ОСНОВНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ (по смисъла на чл.107, ал.2 от ППЗДДС предостави документ, издаден от Националната агенция за приходите.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица, възложителят не поставя изискване за регистрация на обединението като самостоятелно юридическо лице

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

1.В процедурата за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всеки от участниците в настоящата процедура се представлява от законните си представител/и или от изрично упълномощени с нотариално заверени пълномощни лица. 2.Всички участници следва да отговарят на изискванията по чл. 47, ал. 1, т.1 б.а-д, т.2 и т.3, ал. 2, т. 1 и т.3 и ал. 5 от ЗОП и по чл. 3, т. 8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС). 3.Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т.3 на ЗОП и по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС. 4.Участник, член на управителен или контролен орган на участника, както и временно изпълняващ такава длъжност, не може да е свързано лице по смисъла на §1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Необходими докумнти.I. Плик № 1 с надпис "Документи за подбор" съдържа:1.Попълнен образец на оферта; 2.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 3.Административни сведения за участника; 4. Документ за самоличност на участника, когато участникът е ФЛ – заверено от участника копие; за чуждестранните ФЛ – копие в официален превод на български език; 5. Единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър за юридическите лица и едноличните търговци. Юридически лица, които не са търговци, представят документ за първоначална регистрация и удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 3 месеца от крайния срок за подаване на оферти (оригинал или нотариално заверено копие). За чуждестранните юридически лица – еквивалентен документ за регистрация и за актуално състояние на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, в официален превод; 6.Заверено копие от документ за регистрация по ЗДДС (при наличието на такава); 7. Декларация/декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви „а-д” и ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки; 8.Декларация/декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1 и т. 3 от Закона за обществените поръчки; 9. Декларация/декларации за отсъствие на обстоятелствата чл. 47, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки; 10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП; 11.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, ако е приложимо; 12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор; 13. Документ за внесена гаранция за участие - оригинал; 14.Нотариално заверено пълномощно на лицето/ лицата, подписващо офертата (в случай че нямат представителни функции);15. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 16. Когато участникът участва в откритата процедура като обединение (сдружение), учредено по реда на ЗЗД, следва да бъдат представени и оригинал или нотариално заверено копие на акт/договор за учредяване на обединението/ сдружението. 17.Други документи; Забележка: 1. Подизпълнителите следва да представят документите по чл.56, ал.1,т.1, 4-6 ЗОП и декларация/и по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСЛД ; 2. Участник - обединение, което не е ЮЛ, представя документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 6 ЗОП и декларация/и по чл.3, т.8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС от всяко ФЛ или ЮЛ, включено в обединението, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4-5 ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 ЗОП; 3. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 ЗОП се представят в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4-6 ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. II. Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”: 1) Техническа оферта по образец 2. Приложение към техническата оферта - Цялостна концепция и визия за организиране и провеждане на всяко от видовете събития и за изпълнение на поръчката (по образец на участника) III. Плик № 3 „Предлагана цена”: 1) Ценова оферта по образец.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Справка-декларация, съдържаща списък на основните договори, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертите и приключили преди крайния срок за подаване на офертата по настоящата обществена поръчка с посочване на дати на сключване, възложител, изпълнени дейности, стойност и период на изпълнение, брой участници и място на всяко събитие, придружена от препоръки за добро изпълнение към договорите, описани в нея. Под договори, сходни с предмета на поръчката, се разбира договори, без значение от източника на финансирането им, чийто предмет включва предоставяне на услуги по провеждане на обучения и/или информационни кампания за повишаване на информираността за правата на хората с увреждания, разработване на информационни и/или други материали, наръчници, брошури, филм и др. в областта на интеграцията на хората с увреждания и др. В препоръките за добро изпълнение следва да фигурират поне два от следните елемента, относими към посоченото в справката-декларация за съответния договор: дата на сключване, възложител, предмет на договора, стойност, период на изпълнение, брой участници. 2. Списък на предложения екип, на лекторите и модераторите, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на поръчката, с точно посочване на позицията, за която се предлага всяко лице, образователната и професионална квалификация на всяко от тях. 3. Заверени копия на документи към списъка по т.2., удостоверяващи за всяко от лицата от екипа, лекторите и модераторите: • образованието и квалификацията (заверени от участника копия от дипломи за завършено образование; сертификати за допълнителна квалификация и др.); • професионалния опит (заверени от участника копия на документи, удостоверяващи декларираните обстоятелства, като напр. копия от трудови книжки, служебни книжки, осигурителни книжки или еквивалентен документ за чуждестранни физически лица, копия от трудови и граждански договори, длъжностни характеристики и други. 4. Автобиография, изготвена по Образец и собственоръчно подписани от всеки от членовете на екипа, лекторите и модераторите. 5. Декларация за разположение за изпълнение на услугата, ако участникът бъде избран за изпълнител, изготвена по образец и собственоръчно подписана от всеки от членовете на екипа, лекторите и модераторите .6. Декларация за липса на конфликт на интереси по смисъла на § 1, т.1 от Допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси собственоръчно подписана от всеки от членовете на екипа, лекторите и модераторите.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.Участникът следва да има минимум 3 (три) договора, изпълнени през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертите и приключили преди крайния срок за подаване на оферта по настоящата обществена поръчка с предмет, сходен на предмета на поръчката, придружени с препоръки (3 броя) за добро изпълнение към тях. Когато участникът е обединение на ФЛ и/или ЮЛ, изискването се прилага за обединението като цяло. 2. За изпълнението на настоящата поръчка участникът трябва да разполага с екип (собствен или нает) в състав от минимум 5 (пет) души. Всеки от предложените лица от екипа трябва задължително да отговаря на минималните изисквания на Възложителя: • да притежава висше образование, образователна – квалификационна степен „бакалавър” и минимум 3-годишен професионален опит в разработване на теми и материали, на аналитични и/или стратегически документ/и, оценка/и, наблюдение на политики, програми или проекти, свързани с политиката за хората с увреждания, публикации в специализирани издания по тематиката на интеграцията на хората с увреждания. 3. За провеждане на кръглите маси, обученията и заключителната конференция, както и за разработване на Наръчник с добри практики за прилагането на Конвенцията за правата на хората с увреждания с акцент чл. 1, 2, 19 и 27 участникът следва да разполага общо с осем лектора. 4. За провеждане на кръглите маси, обученията и заключителната конференция, участникът следва да разполага и с двама модератори. Лекторите и модераторите могат да бъдат университетски преподаватели, представители на бизнеса и организации от неправителствения сектор, експерти от държавната администрация, с изключение на МТСП, които се занимават с въпросите, свързани с интеграцията на хората с увреждания. 5.Всяко от предложените лица за лектори трябва задължително да отговаря на минималните изисквания на Възложителя: • да притежава висше образование, образователна – квалификационна степен „бакалавър” и минимум 3-годишен професионален опит като обучители, респ. модератори при разработване на програми, проекти или мерки за изграждане на административен капацитет, опит в работа с хора с увреждания в областта на подготовката и провеждането на обучения, свързани с политиката за интеграция на хората с увреждания и опит в разработването на материали на аналитични и/или стратегически документ/и, оценка/и, наблюдение на политики, програми или проекти, свързани с политиката за хората с увреждания. 6. Всяко от предложените лица за модератори трябва задължително да отговаря на минималните изисквания на Възложителя: • да притежава висше образование, образователна – квалификационна степен „бакалавър” и минимум 3-годишен професионален опит като обучители, респ. модератори при разработване на програми, проекти или мерки за изграждане на административен капацитет, опит в работа с хора с увреждания в областта на подготовката и провеждането на обучения, свързани с политиката за интеграция на хората с увреждания. Забележка:1. Посочените експерти, лектори и модератори нямат право да участват в офертата на друг участник.2. Изискванията за професионален опит и квалификация, заложени в документацията, следва да се разбират като минимално изискване на Възложителя. Несъответствието на някой от предложените експерти с изискванията на Техническата спецификация за образование, опит и квалификация ще доведе до отстраняване на офертата на участника. 3. В случай, че някой от членовете на екипа се налага да бъде сменен след подписване на договора поради болест, смърт или напускане на експерта, то изпълнителят трябва да го замени с друг лектор или модератор, притежаващ професионален опит и квалификация, равностойни на тези на първоначално избрания.Новият лектор или модератор, следва да бъде одобрен от Възложителя преди да започне работа по договора. Изпълнителят поема всякакви допълнителни разходи, свързани със смяната на негов лектор или модератор.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
02.08.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
12.08.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 13.08.2014 г.  Час: 11:00
Място

гр.София, ул."Триадица" №2, административна сграда на МТСП

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Право да присъстват при първоначалното отваряне на офертите, както и при отваряне на ценовите оферти (Плик № 3) имат представители на участниците (законни или с пълномощно), на средствата за масово осведомяване, както и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Поръчката е в изпълнение на дейностите по проект "Право е не онова, което някой ти дава, а онова, което никой не може да ти отнеме“JUST/2013/PROG/AG/4955/AD/ изпълняван от Министерството на труда и социалната политика с финансовата подкрепа на Европейската комисия, чрез Програмата за заетост и социална солидарност „Прогрес”.

VI.3) Допълнителна информация

1. Документацията за участие е налична и се предоставя безплатно на следните интернет страници: http://mlspnew/bg/ZOP/indexfirmi.asp и http://www.mlsp.government.bg, рубрика „ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА” или при поискване по електронна поща в срок до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите, посочен в обявлението за обществената поръчка. 2. До 10 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителят отговаря писмено в 4-дневен срок от постъпване на искането, като отговорите се публикуват и на следните интернет страници: http://mlspnew/bg/ZOP/indexfirmi.asp и http://www.mlsp.government.bg, рубрика „ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА”, без в тях да се отбелязва лицето, направило запитването. Чрез профила си на купувача възложителят ще обяви дадените от него писмени разяснения по документацията за участие (ако има такива); датата, мястото и часа на отваряне на ценовите оферти (Плик № 3), както и на тегленето на жребий по чл. 71, ал. 5 от ЗОП (при възникване на основание за това).

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.06.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ