Версия за печат

00383-2014-0022

BG-Добрич: 16 - Услуги по събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, включително канализационни води; санитарни и почистващи услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000852932

Община град Добрич, ул. "България" 12, За: Теодора Петкова и Силвия Енчева, Р.България 9300, Добрич, Тел.: 058 600001, E-mail: dobrich@dobrich.bg, Факс: 058 600166

Място/места за контакт: Община град Добрич

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.dobrich.bg.

Адрес на профила на купувача: www.dobrich.bg.

Електронен достъп до информация: www.dobrich.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Изпълнение на дейности по експлоатация на "Регионално депо за отпадъци за общини град Добрич, Добричка, Тервел, Каварна, Балчик, Шабла, Генерал Тошево, Крушари и Никола Козлево”, включващо съоръжения, инсталации, площадки за третиране, рециклиране и обезвреждане на неопасни отпадъци”.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 16 (16 - Услуги по събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, включително канализационни води; санитарни и почистващи услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Регионално депо за отпадъци в землището на село Стожер, Община Добричка.
Код NUTS: BG332
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Изпълнение на дейности по експлоатация на "Регионално депо за отпадъци за общини град Добрич, Добричка, Тервел, Каварна, Балчик, Шабла, Генерал Тошево, Крушари и Никола Козлево”, включващо съоръжения, инсталации, площадки за третиране, рециклиране и обезвреждане на неопасни отпадъци” включва: 1. Приемане на отпадъци по кодове, съгласно КР 433-Н0/2012г. 2. Третиране на отпадъци по кодове, съгласно КР 433-Н0/2012г (депониране на битови и неопасни отпадъци; сепариране на неопасни отпадъци; рециклиране на отпадъци от строителство и разрушаване; депониране на инертни отпадъци; компостиране на биоотпадъци) по съответната технология от работен проект „Изграждане на регионално депо за отпадъци при с. Стожер“, и при спазване условията на КР 433-Н0/2012г.; 3. Временно съхраняване на опасни отпадъци, съгласно условията на КР 433-Н0/2012г.; на компост и рециклирани суровини; 4. Извършване на мониторинг, съобразно условията на КР 433-Н0/2012г, програма на РЗИ – Добрич за мониторинг на питейни води от автономен източник и Разрешително за водовземане от подземни води № 21590126/11.09.2012г., изменено с Решение № 1264/10.01.2014г. на Басейнова дирекция за управление на водите в черноморски район – Варна; 5. Водене на отчетност и докладване съгласно Наредба № 2 от 22.01.2013г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците както и реда за водене на публични регистри; документиране и докладване съгласно Комплексно разрешително № 433-Н0/2012г.; 6. Поддържане на системи, машини и съоръжения, механизация, сгради и конструкции на територията на обекта, в т.ч. осигуряване на спомагателни материали и горива, заплащане на ел.енергия и такса за водоползване; 7. Извършване на строително-монтажни дейности, осигуряващи безпроблемната експлоатация на депото – надграждане на габиони и шахти, ремонт на настилки и др. 8. Изпълняване на други дейности и мерки, обезпечаващи нормалната експлоатация и поддръжка на обекта, подробно описани в Техническата спецификация, Работния проект за изграждане на РД Стожер и КР 433-Н0/2012г.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

90530000

Описание:

Експлоатация на депа за отпадъци

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно издаденото Комплексно разрешително №433-Н0-И0-А0/2012 г. разрешеният дневен капацитет на РД Стожер е 130 тона/24 часа и общ капацитет за депониране 685 000 тона. Общото количество отпадъци, разрешени за приемане на депото за предварително третиране в Инсталация за възстановяване на материали (Сепарираща инсталация) и/или Инсталация за компостиране и/или депониране) е 57 000 т/год. от които 48 000 т/год. са разрешени за обезвреждане.

Стойност, без да се включва ДДС
10000000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

60

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

А) Гаранция за участие: Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: • парична сума в размер на 100 000 (сто хиляди) лева преведена по сметка на Община град Добрич в “Общинска банка” АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF или • оригинал на банкова гаранция на същата стойност. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя, със срок на валидност на гаранцията за участие 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата и да е изрично посочено, че е за настоящата Обществена поръчка. Банковата гаранция задължително трябва да съдържа съществените реквизити на представения в настоящата документация образец. Ако представената банкова гаранция съдържа съществените обстоятелства /реквизити/ на образеца, но се различава от същия, се приема че тя отговаря на изискванията на настоящата обществена поръчка. Възложителят освобождава гаранциите за участие на: 1. Отстранените кандидати или участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител; 2. Класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. 3. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички кандидати или участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. 4. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато кандидатът или участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението, с което се обявяват резултатите от предварителния подбор, или решението за определяне на изпълнител. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато кандидат или участник: 1. Оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; 2. Е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. Б) Гаранция за изпълнение на договора: Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми: • парична сума в размер на 2 % от стойността на договора без ДДС, преведена по сметка на Община град Добрич в “Общинска банка” АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF или • оригинал на банкова гаранция на същата стойност. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Община град Добрич и че е със срок на валидност най-малко един месец след приключване на изпълнението на договора. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Гаранцията за изпълнение на договора трябва да е представена към момента на подписване на договора за възлагане на обществената поръчка. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора. При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Когато участник или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на дейностите по депониране и третиране на твърди битови отпадъци в депо се осигурява от приходи от такса „битови отпадъци”. Финансирането на тези дейности и плащането по договора за изпълнение на обществената поръчка ще са в рамките на приетата съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ от Общински съвет град Добрич план-сметка за всяка календарна година от действието на договора. Възложителят заплаща на Изпълнителя стойността на конкретно извършената работа за изтекъл период от един месец на база реално извършена работа по приетите единични цени на услугите, след подписване на протокол за приемане на извършената работа и представяне на фактура. Плащанията се осъществяват в срок до 10 (десет) календарни дни след датата на всеки отчетен период и след представяне от Изпълнителя на първични счетоводни документи. Всички плащания по изпълнението на обществената поръчка ще се извършват по банков път в български лева, съгласно представените от кандидата, избран за изпълнител, калкулации с елементи на ценообразуване и след издаване на съответната фактура. Единичните цени, предложени от изпълнителя са постоянни и не могат да бъдат актуализирани за периода на действие на договора.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението/консорциума сключват споразумение/договор, подписан от лицата в обединението - оригинал или нотариално заверено копие. Споразумението/договора между лицата, участващи в обединението, следва да отговаря на следните изисквания: - да е посочено разпределението на изпълнението на отделните видове дейности между отделните участници в обединението. Разпределението следва да посочва съответния вид дейност, която ще се изпълнява от членовете на обединението, във връзка с разпоредбата на чл.25, ал. 8 от ЗОП.; - да е отразено, че всички членове носят заедно и поотделно отговорност за изпълнението на договора; Участниците в обединението / консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението / консорциума. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. В случай, че обединението има регистрация в регистър БУЛСТАТ, да се представи БУЛСТАТ на обединението. Когато участникът е обединение/консорциум, но не представи споразумение/ договор за създаването на обединение / консорциум, или в приложеното споразумение/договор липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

І. Документи за подбор (Плик №1): 1.Оферта за участие в процедурата – Образец 1; 2.Административни сведения - Образец 2; 3. Регистрационни документи на участника – Образец 3. Копие от документа за регистрация, или ЕИК съгл. чл. 23 от ЗТР, когато Участникът е юридическо лице или едноличен търговец, когато не е представен ЕИК следва да се представи и документ за актуално състояние; Копие от документа за самоличност, когато Участникът е физическо лице; Документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, като документът бъде преведен на български език с официален превод (за лица, които не са регистрирани в Р. България). Когато Участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включени в обединението. Когато Участникът предвижда участието на подизпълнители, документите се представят за всеки от тях; 4. Декларация по чл. 47, ал. 1, т.1/б. а-д/ и ал. 5 т. 1 от ЗОП - Образец 4; 5. Декларация по чл. 47, ал. 1, т.2 и т.3, ал.2, т.1 и т.3 и ал. 5 т. 2 от ЗОП - Образец 5; 6. Декларация за запознаване с всички обстоятелства и условията на поръчката - Образец 6; 7. Декларация за задължаване да се спазват всички условия и да не се разпространяват данни свързани с нея –Образец 7; 8. Декларация – списък на лицата, които ще бъдат пряко ангажирани при изпълнение на услугата - Образец 8; 9. Декларация за членовете на обединението - Образец 9; 10. Декларация за участието на подизпълнители Образец 10; 11. Декларация за съгласие от подизпълнител/и - Образец 11; 12. Оригинал на документ за внесена / учредена гаранция за участие в процедурата. Участниците могат да представят банкова гаранция - по образец съгласно приложения образец или по образец, утвърден от съответната банка, ако тази гаранция за участие съдържа основните елементи, посочени в образеца; 13. Пълномощно от участника и/или участник в обединението и/или обединението и/или подизпълнителя за подаване на оферта и/или подписване на документация - Образец 13; 14. Споразумение/ договор – оригинал или нотариално заверено копие, за създаване на обединение - Образец 14; 15. Пълномощно от членовете на обединението /нотариално заверено/ - Образец 15; 16. Декларация за наличните разрешения и сертификати на участника - Образец 18; 17. Декларация за приемане клаузите на договора - Образец 19; 18. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд, в случаите по чл. 28, ал. 5 от ЗОП - Образец 20. За изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд, участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд от Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта; Доказателства за икономически и финансови възможности на участника – съгласно посоченото в раздел ІІІ. 2.2) Икономически и финансови възможности и в Указанията към участниците; Доказателства за техническите възможности на участника - съгласно посоченото в раздел ІІІ. 2.3) Технически възможности и в Указанията към участниците; II. Плик № 2 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката (оригинал). Предложението следва да бъде изготвено по Образец 21. III. Плик № 3 – Ценово предложение (оригинал). Ценовата оферта следва да бъде изготвена по Образец 22.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1) Баланс и отчет за приходите и разходите, за последните 3 (три) приключили финансови години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.) в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. 2) Информация за общия оборот и за оборота на услуги, сходни с предмета на поръчката за последните три години (2011, 2012 и 2013 г.) в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си – Образец 16. Забележка: В случай че участникът е посочил единен идентификационен код и ГФО са обявени в търговския регистър, годишните баланси и отчетите за приходи и разходи за последните 3 (три) приключили финансови години могат да не се представят към офертата, а участникът само да посочи, че са обявени в търговския регистър, чрез представяне на Декларация за вписани обстоятелства в търговския регистър, подписана от него. В случай, че по обективни причини (новорегистрирани участници) участникът не може да представи справка-декларация по отношение на оборот от услуги, сходни с предмета на поръчката общо за последните три години, той следва да представи доказателства за размера на оборота от датата на регистрацията или започване на дейността си до 2013 г. включително; В случай, че участниците са чуждестранни юридически лица се представят еквивалентни документи, изготвени съгласно приложимото законодателство на страната, където са установени. Когато по обективни причини Участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ съгласно чл. 50 (2) от ЗОП. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1) Заверени от участника копия на баланс и отчет за приходите и разходите, за последните 3 (три) приключили финансови години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.) в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. 2. Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот общо за последните 3 (три) приключени финансови години (2011, 2012, 2013) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си в размер на 30 000 000 лв. (тридесет милиона лева) без ДДС; Участникът следва да е реализирал минимален оборот от извършване на услуги, сходни с предмета на поръчката, общо за последните 3 (три) приключени финансови години (2011, 2012, 2013) без ДДС в размер на 5 000 000 лв. (пет милиона лева), в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си. Забележка: Под „услуги, сходни с предмета на поръчката“ следва да се разбират дейности, свързани с услуги по опериране на депа, които включват всяка една от дейностите по приемане, теглене, пробутване, разстилане и уплътняване с компактор на битови отпадъци, запръстяване, поддържане и опериране на ЛПСОВ (локално пречиствателно съоръжение и/или станция) за отпадни води, извършване на мониторинг, приемане и третиране на строителни отпадъци, поддръжка на клетка и/или склад за опасни и специфични отпадъци и водене на записи и изготвяне на отчети относно приетите за третиране отпадъци. Когато Участникът предвижда участие на подизпълнители, изискванията за икономически и финансови възможности към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие, съгласно чл. 56 (2) от ЗОП. Когато Участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията за икономически и финансови възможности се отнасят за обединението като цяло.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

а) Списък-декларация на основните изпълнени договори за предоставяне на услуги, сходни с предмета на настоящата процедура, общо за последните 3 (три) години, или в зависимост от датата на учредяване или започване на дейността, считано от датата, определена като краен срок за подаване на оферти, включващ предмет, стойности, дати на сключване и място на изпълнение и възложителите - Образец № 17. Списъкът трябва да е придружен със заверени копия на референции/препоръки за добро изпълнение на договорите от списъка, с които се покриват минималните изисквания, с посочен предмет, стойности, дата и място на изпълнение, както и дали са изпълнени професионално и в съответствие с нормативните изисквания, дейностите по договора. Участниците следва да представят Справка от НСИ удостоверяваща броя на населението във връзка с изискването за изпълнен поне един договор с предмет, предоставяне на услуги опериране на регионално депо за битови отпадъци, което обслужва минимум 150 000 души през последните 3 (три) години до датата определена за краен срок за подаване на оферти. Под „услуги, сходни с предмета на поръчката“ следва да се разбират дейности, свързани с услуги по опериране на депа, които включват всяка една от дейностите по приемане, теглене, пробутване, разстилане и уплътняване с компактор на битови отпадъци, запръстяване, поддържане и опериране на ЛПСОВ (локално пречиствателно съоръжение и/или станция) за отпадни води, извършване на мониторинг, приемане и третиране на стр. отпадъци, поддръжка на клетка и/или склад за опасни и специфични отпадъци и водене на записи и изготвяне на отчети относно приетите за третиране отпадъци. в) Заверено копие на Разрешение за извършване на дейности с отпадъци, издадено по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), регистрационен документ и/или еквивалентен издаден по реда на ЗУО. В случай, че участника е чуждестранно лице, документ доказващ регистрацията от компетентните органи съгласно националния му закон. г) Заверени копия от валидни сертификати по ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качеството или еквивалент и ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда система или еквивалент и BS OHSAS 18001:2007 за системата за управление на условията на труд или еквивалент с обхват на сертификатите в съответствие с предмета на поръчката. Съгласно чл.53, ал.4 от ЗОП, Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки. д) Декларация – списък на лицата, които ще бъдат пряко ангажирани при изпълнение на услугата – Образец № 8. Списъкът следва да бъде придружен с автобиографии на лицата отговарящи за контрола на извършването на услугата и/или имат водеща роля в изпълнението на основните дейности по договора, към които се прилагат документи (копия), удостоверяващи по категоричен и недвусмислен начин образованието, квалификацията и опита на ангажираните лица. Документи (копия), удостоверяващи по категоричен и недвусмислен начин образованието, квалификацията и опита на ангажираните лица се предоставят задължително за: управител на депото; еколог; счетоводител; водач на компактор; водач на булдозер; водач на челен товарач; оператор на механично и ел. оборудване. Представените автобиографии следва да бъдат подписани собственоръчно от съответните лица.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

а) Участникът следва да има поне 2 (два) договора с 2 (две) общини с предмет, сходен с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години до датата определена за краен срок за подаване на оферти. Участникът следва да представи референции за добро изпълнение, издадени от съответните възложители по договорите, с посочен предмет, стойности, дата и място на изпълнение, както и дали са изпълнени професионално и в съответствие с нормативните изисквания. б) От тези 2 (два) договора с 2 (две) общини с предмет, сходен с предмета на обществената поръчка, Участникът следва да има изпълнен поне 1 (един) договор с предмет предоставяне на услуги по опериране на регионално депо за битови отпадъци, което обслужва минимум 150 000 души през последните 3 (три) години до датата определена за краен срок за подаване на оферти. в) Участникът трябва да притежава валидно Разрешение за извършване на дейности с отпадъци, издадено по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), регистрационен документ и/или еквивалентен издаден по реда на ЗУО. В случай, че участника е чуждестранно лице, документ доказващ регистрацията от компетентните органи съгласно националния му закон. г) Участникът трябва да има въведени следните сертифицирани системи за управление на: • качеството според международно признат стандарт ISO 9001:2008 с обхват съобразно предмета на поръчката или еквивалент/внедрени еквивалентни мерки за осигуряване на качеството; • околната среда според международно признат стандарт ISO 14001:2004 с обхват съобразно предмета на поръчката или еквивалент/внедрени еквивалентни мерки за опазване на околната среда; • условията на труд според международно признат стандарт BS OHSAS 18001:2007 с обхват съобразно предмета на поръчката или еквивалент. д) Участникът следва да докаже, че за изпълнение на услугата разполага минимум със следния квалифициран персонал за изпълнение на поръчката: - управител на депото – 1 бр. с висше образование еколог или инженерно-техническо или икономическо образование и опит в работа с/на депо минимум 3 години; - снабдител – 1 бр. със средно образование; - оператор на електронна везна – 3 бр. със средно техническо или икономическо образование и опит минимум 2 години работа с компютър; - водач на компактор – 1 бр. със средно образование и опит като водач на ПСТ минимум 2 години; - водач на булдозер – 1 бр. със средно образование и опит като водач на ПСТ минимум 2 години; - шофьор – 1 бр. - 1 бр. със средно образование и шофьорска книжка с категория „С“ и опит като шофьор минимум 2 години; - водач на челен товарач – 2 бр. - със средно образование и опит като водач на ПСТ минимум 2 години; - оператор на механично и ел. оборудване (оператори на СВМ; оператори компостиране; оператори на инсталация за строителни отпадъци ) – 8 бр., от които поне двама с висше техническо образование, а останалите 6 бр. със средно техническо; - сортировчици – 24 бр. – няма специфични изисквания за образование; - автомонтьор – 1 бр. – със средно техническо образование; - ел. техник – 1 бр. със средно техническо образование; - еколог – 1 бр. с висше образование еколог и опит с работа свързана с депо минимум 3 години; - счетоводител – 1 бр. с висше икономическо образование и опит минимум 2 години; - персонал в кухня – 2 бр. – няма специфични изисквания за образование; - общ работник – 1 бр. – няма специфични изисквания за образование; - охрана – 3 бр. – няма специфични изисквания за образование. Когато Участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията за технически възможности се отнасят за обединението като цяло. Когато Участникът предвижда участие на подизпълнители, изискванията за технически възможности към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Техническо предложение - ТП; тежест: 50
Показател: Предлагана цена - ПЦ; тежест: 50
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
21.07.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 20 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие може да се закупува всеки работен ден от 08:00 – 17:00 часа в сградата на Община град Добрич, на следния адрес: град Добрич, ул. „България“ № 12, Център за услуги и информация /ЦУИ/, срещу документ за закупена документация в размер на 20 лева с ДДС, внесени в касата на ЦУИ. Документацията може да бъде закупена и по банков път, като цената на документацията следва да бъде преведена по следната сметка на Община град Добрич в Общинска банка АД, клон Добрич: IBAN: BG 06 SOMB 9130 8410 000644 BIC: SOMBBGSF Код за вид плащане: 44 70 00 Възложителят изпраща документацията за сметка на лицето, отправило искането, след получаване на копие от платежния документ по факс (058/600 166) или на e-mail: dobrich@dobrich.bg, с посочени данни за фактура, телефон, факс и актуален адрес, на който да бъде изпратена тръжната документация. Възложителят не носи отговорност за получаването и/или приемането от участника на документацията, която е предадена на указания куриер. Документацията за участие може да се закупува/получава до 10 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите. Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят. При получаване на документацията в Община град Добрич, участникът предоставя следната информация: име, адрес, телефон, факс, лице за контакт. Информацията е необходима с оглед изпълнение задължението на Възложителя по чл. 29, ал. 3 от ЗОП. Документацията е достъпна на интернет-страницата на Община град Добрич на адрес: http://www.dobrich.bg/ , раздел "Обществени поръчки – профил на купувача". Изтеглянето на документацията от посочения адрес е свободно и безплатно, като изискването за заплащане на документацията е само за участници, които желаят да получат отпечатан екземпляр от възложителя.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
31.07.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

150

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 01.08.2014 г.  Час: 14:00
Място

Малката заседателна зала на Община град Добрич

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и на юридическите лица с нестопанска цел, съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

На основание чл. 64 от ЗОП срокът от 52 дни е намален със 7 дни, тъй като обявлението е изпратено по електронен път и с още 5 дни, тъй като от датата на публикуване на обявлението в електронен вид възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на интернет страницата на възложителя на адрес: http://www.dobrich.bg/ , раздел "Обществени поръчки – профил на купувача". При противоречие или неяснота в текстовете на документите, включени в настоящата документация за участие, документите се тълкуват и прилагат в следната последователност и приоритет: а) Решението за откриване на процедурата; б) Обявление за обществена поръчка; в) Указания за подготовка на офертата г) Технически спецификации д) Образците за участие в процедурата. е) Методика за определяне на комплексната оценка на офертата; ж) Проект на договор за изпълнение на поръчката; Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място. При несъответствие между попълнена и/или посочена от участника в цифри и с думи информация с приоритет е написаното с думи.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, 1000, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

19.06.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ